GELY?YM » SOSYAL-DUYGUSAL GELY?YM

« önceki sayfaya dön

Çocuklarda Prososyal Davrany?lar

Son yyllarda ‘’prososyal davrany?lar’’ tanymy syk kullanylmaya ba?lanmy?tyr. ‘’olumlu ki?iler arasy ili?kiler’’ olarak da adlandyrylabilir. Bunlar, empati, i?birli?i, payla?ma gibi di?er insanlaryn mutlulu?u ile ilgili ve di?er insanlaryn yararyna olan duygular olarak dü?ünülmektedir. Prososyal davrany?ta bir bedel ödeme, fedakarlyk veya risk söz konusudur. Örne?in; arkada?lardan biri oyun hamuru küçük oldu?u için a?layan bir çocu?a kendili?inden oyun hamurundan bir kysmyny vermesi gibi. Burada herhangi bir ödül beklentisi yoktur.

Prososyal davrany? yakla?yk olarak
2 ya? civarynda sergilenmeye ba?lar. Anne baba ve karde?ler prososyal davrany?yn geli?mesinde çok önemli role sahiptir.

Çevresindekiler ile kendilerine bakym veren ki?ilere güvenli ili?kileri olan okul öncesi dönem çocuklary, olumsuz ili?kileri olan çocuklara oranla karde?lerini, ya?ytlaryny teselli etmede daha giri?kendirler.

Çocuklarda Prososyal davrany?laryn geli?imini destekleyecek bazy öneriler;
• Anne baba ve e?itimciler prososyal davrany?laryn geli?iminde olumlu model olmalydyr.
• Çocuklara prososyal davrany?laryn konu oldu?u hikayeler anlatylmalydyr, sonrasynda çocuklarla konu?ulup tarty?ylabilir.
• Birbirlerinin farkynda olma, i?birli?ine yönelik yary?maly oyunlara syk yer verilmelidir.
• Çocuklar kendili?inden sergiledikleri prososyal davrany?lary ( e?yasyny payla?ma, yardym etme vb) sözel olarak ya da mimiklerinizle onaylayyp takdir etti?inizi belirtin.(gülümseme, göz kyrpma vb.)

 

 


 

Artan, Ysmihan; Bayhan, Pynar(2004) Çocuk Geli?imi ve E?itimi, Morpa-Ystanbul
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Bebeklik Döneminde (0-2 Ya?) Fiziksel Geli?im

Bebeklerin do?umdaki büyüklükleri ve do?umdan sonraki büyüme hyzlary, onlaryn genel geli?imleri hakkynda bize bilgi verir .... » Devamını Okuyun!

Fiziksel Geli?im Nedir?

Bireyin sa?lykly ya?amasy ve davrany? kazanmasy bedensel geli?imi ile yakyndan ilgilidir.... » Devamını Okuyun!

Alty Ya?

6 ya?: Yerde top zyplatabilir, ... » Devamını Okuyun!

Ahlak Geli?imi

Ahlak geli?imi; bireyin küçük ya?lardan ba?layarak toplum tarafyndan be?enilen, kabul edilen do?ru davrany?lary yapmasydyr. ... » Devamını Okuyun!

Geli?im Nedir?

Geli?im bireyin; ö?renmesi, anlamasy, duymasy, konu?masy, etrafyyla ve kendisiyle ili?kileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunlary gibi özelliklerin... » Devamını Okuyun!

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im... » Devamını Okuyun!

Çocuklarda Prososyal Davrany?lar

olumlu ki?iler arasy ili?kiler?? olarak da adlandyrylabilir.... » Devamını Okuyun!

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi