GELY?YM » KY?YLYK GELY?YMY

« önceki sayfaya dön

Utangaçlyk ve Yçe Dönüklük

Utangaçlyk, çocuklarda görülen di?er davrany? biçimleri gibi ya?a ve geli?im sürecine göre farklylyklar gösterebilir.

Utangaçlyk duygusu, yabancylarla kar?yla?ma durumunda arty? gösterebilir. Bu da çocu?un büyüme döneminde normal kabul edilebilecek bir durumdur. Yabancylara kar?y çekingenlik ilk olarak bebeklik döneminde ortaya çykar, 4-5  ya?yna kadar ve bazen daha uzun süre devam edebilir.

Siz Neler Yapabilirsiniz?
Ona sosyalle?ebilece?i ortamlar hazyrlayabilirsiniz; utangaçlyk, sürekli sosyal ortamlara katylmakla giderilebilen bir durumdur. Yeni biriyle tany?mak bile sürekli olarak tekrarlanan bir durum haline gelirse, zamanla daha az gerginlik yaratacaktyr. Çocu?unuza sosyalle?mesi için birçok seçenek sunmalysynyz. (dans, spor, kültür  kurslary, do?um günü aktiviteleri vb)

Olumlu bir örnek sunabilirsiniz; utangaçly?y bir sorun olarak ya?ayan çocuklaryn ço?unun anne babasy da utangaçtyr. Çocu?unuzun utangaçly?yny yenmesi için dy?a dönük biri olmanyza gerek yok, ama sosyal ili?kilerinizde duydu?unuz rahatsyzlyk duygusunu azaltmayy ö?renmi? olmalysynyz. Çocu?unuz gibi siz de sosyalle?me yeteneklerini geli?tirebilece?iniz yeni fyrsatlar bulabilirsiniz. Bu sizin kendinizi rahat hissetmenize ve sonra ba?aryly olmanyza yol açacaktyr.

Onun dy?a dönük olmasy için pratik yapmasyny sa?layabilirsiniz. Ya?anan durum kendisine a?ina gelmeye ba?ladykça utangaçly?y azalaca?yndan çocu?un ileti?im kurma prati?i yapmasy yararly olur. Aile toplantylaryny çocu?unuzun pratik yapaca?y ortamlar olarak dü?ünün. Ona kar?ysyndaki ki?inin söylediklerini dikkatle dinlemesini ö?retin. Bu durum çocu?un üzerinde hissetti?i baskyyy unutmasyny sa?lar. Göz temasy utangaç çocuklar için zordur. Yine de bu konuda pratik yapmasynyn bu zorlu?u hafifletece?ini söyleyin.

Kaynak; Swedo, Susan; Leonard, Henrietta; Çocuktur Geçer!Epsilon yayynlary, Ystanbul-2003

***Her konuda oldu?u gibi çocu?un karakterinin temellerinin atyldy?y aile ortamy çok önemlidir. Çocu?a ev ortamynda verdi?imiz güven, onu sosyal ortamda kendine güvenen ki?i kylmada ilk ?arttyr. Onun fikirlerine saygy göstermemiz, dü?üncelerini küçümsemeden dinlememiz, onunda evle ilgili kararlarymyzda söz vermemiz,  giri?ken, sosyal bir çocuk olmasynda en  temel  adymlardyr… 

Çocuk Geli?imcisi Ebru AYYILDIZ 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Bebeklik Döneminde (0-2 Ya?) Fiziksel Geli?im

Bebeklerin do?umdaki büyüklükleri ve do?umdan sonraki büyüme hyzlary, onlaryn genel geli?imleri hakkynda bize bilgi verir .... » Devamını Okuyun!

Fiziksel Geli?im Nedir?

Bireyin sa?lykly ya?amasy ve davrany? kazanmasy bedensel geli?imi ile yakyndan ilgilidir.... » Devamını Okuyun!

Alty Ya?

6 ya?: Yerde top zyplatabilir, ... » Devamını Okuyun!

Ahlak Geli?imi

Ahlak geli?imi; bireyin küçük ya?lardan ba?layarak toplum tarafyndan be?enilen, kabul edilen do?ru davrany?lary yapmasydyr. ... » Devamını Okuyun!

Geli?im Nedir?

Geli?im bireyin; ö?renmesi, anlamasy, duymasy, konu?masy, etrafyyla ve kendisiyle ili?kileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunlary gibi özelliklerin... » Devamını Okuyun!

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im... » Devamını Okuyun!

Çocuklarda Prososyal Davrany?lar

olumlu ki?iler arasy ili?kiler?? olarak da adlandyrylabilir.... » Devamını Okuyun!

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi