0-12 YA? » ÇOCUKLUK DÖNEMY SORUNLARI

« önceki sayfaya dön

Çocu?unuzla Güçlü Yleti?im Yolunda

ALTIN  ÖNERYLER

*  Çocu?unuza özel zaman ayyryn ve ili?ki kalitenizi artyrmak için çocu?unuzla  aranyzda sorun olmayan zamany iyi de?erlendirin. Çocuklarynyzla ya?amy ne kadar payla?ty?ynyz, sorun olmayan zamanlarda neler ya?ady?ynyz önemlidir. Etrafymyza bakty?ymyzda ço?u anne babanyn çocuklary ile ileti?iminin sorun zamanlarynda ne denli harap oldu?una dair onlarca örnek görebiliriz. Veya yalnyzca çocuklaryn hakim oldu?u, çocuklaryn her dedi?inin yapyldy?y, onlara synyrsyz özgürlüklerin tanynarak ifade ettikleri üzerine dü?ündürülmedi?i aile ortamlary da görebiliriz. Anne babanyn ya?amlarynda birey olma ve ait olma dengesini do?ru kurabilen, sa?lam karakterli çocuklar yeti?tirebilmeleri, çocuklaryyla konu?mak için ayyrdyklary zamana ba?lydyr.

*   Çocu?un  dünyasyna açylan sihirli kapy ve güçlü ileti?im anahtary: OYUN. Oyun çocuk ile anne baba arasyndaki ili?kinin sa?lamla?masy konusunda i?levleri ve kazançlary çocuk adyna bol bir etkinliktir.  Çocuk, anne babasyyla oyun oynarken en sevdi?i iki ?eyi yapmanyn heyecanyyla yapty?y etkinliklerden çok keyif alyr. Büyükler için konu?mak ve gezmek nasyl önemli bir ihtiyaçsa, çocuk için oyunda ayny derece önemli bir ihtiyaçtyr.

*   Çocu?unuza yakla?ym tarzynyzy, baky? açynyzy de?i?tirin. Çocu?unuzla ya?ady?ynyz sorun durumlarynda ‘’sen’’ tutumu ile de?il ‘’ biz’’ bilinci ile yakla?yn. Çocu?unuzla aranyzdaki ili?kiye ‘’biz’’ bilinci ile yakla?mak çocu?unuzun haklarynyn  farkynda oldu?unuzu, onun sizden ayry bir birey oldu?unu fark etti?inizi gösterirken , sizin de anne baba olarak haklarynyz beklentileriniz oldu?unu çocu?unuzun görmesine yardymcy olur. Biz bilinci ile duruma yakla?mak,  çocu?umuzla elele  hareket edebilmenizi, ya?ady?ynyz pek çok tarty?ma ve sonucu kolaylykla her iki taraf içinde olumlu yönde halledebilmemizi sa?lar. Bu yakla?ymla hem anne baba hem çocuk kendini var ve de?erli hisseder.bu duygular ise, her iki taraf için de sorunun çözümünü kolayla?tyryr.

*   Çocu?unuzla aranyzda geçen olaylar sonucu ona kar?y tutumunuz ve sözleriniz  onun bilinçaltynda sürekli birikir. Çocu?unuzun bilinçaltyna gönderdi?iniz mesajlara dikkat edin. Çocuklaryna kendileri hakkynda ne söylerseniz, kendilerini öyle görür ve öyle hissederler. Sizlerin a?zynyzdan çykan sözler verdi?iniz tepkiler, bazen çocuklarynyzyn kaderi olabilir. Sizin için bu herhangi bir an olabilir fakat anne babasyny ya?amynyn kahramanlary olarak gören ve sözlerini dünyanyn en özel vecizeleri gibi de?erlendiren çocuklarynyz için sözlerinizin her biri, onlaryn bilinçaltlaryna güçlü ya?am deneyimleri olarak kazynyr.

*    Çocu?unuzla aranyzda ne geçerse geçsin size ne söylerse söylesin, her durumda ses tonunuz, üslubunuz ve sözlerinizle kontrollü olun. Çocu?unuzla ya?ady?ynyz sorun durumlarynda onu kontrolsüzce azarlamak ona ba?yryp ça?yrmak yerine kendinizi daha sakin cümlelerle anlatty?ynyzda çocu?unuzun sizi daha iyi anlady?yny göreceksiniz.çocuklarynyzla aranyzda ya?ady?ynyz sorunlaryn azalmasynda a?zynyzdan çykan cümleler son derece önemlidir.

                                      

 Uzman psikolojik dany?man; Kudret Eren Yavuz

 Çocuk geli?im uzmany; Nur?en ?irin 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi