GELY?YM » GELY?YM DÖNEMLERY

« önceki sayfaya dön

Geli?im Nedir?

GELY?YM VE GELY?YM YLKELERY

Geli?im; Ki?inin döllenmeden ba?layarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden (büyüme, olgunla?ma ve ö?renmenin etkile?imiyle) son a?amasyna ula?yncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden de?i?imidir.
 
Örne?in; çocuk kas ve kemikleri yeterli olgunlu?a eri?ip, tyrmanmasyny ö?rendi?inde a?aca tyrmanabilir. (hareket geli?imi) Geli?im kavramy ço?umuz tarafyndan büyüme kavramy ile kary?tyrylmaktadyr. Ykisi birbirine ba?ymly ancak farkly kavramlardyr.
 
Geli?im bireyin; ö?renmesi, anlamasy, duymasy, konu?masy, etrafyyla ve kendisiyle ili?kileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunlary gibi özelliklerini kapsar, büyüme ise nicelik (sayy) olarak arty?y ifade eder.

Geli?im   Ylkeleri;
1- Geli?im hem biyolojik faktörlerden hem de çevreden etkilenir.
2- Geli?imde bireysel farklylyklar söz konusudur. Her birey benzer süreçleri farkly dönemlerde ya?ayabilir.
3- Geli?imde bir syra vardyr:
4- Geli?im ba?tan aya?a do?rudur. Çocuk önce ba?yny tutmayy sonra oturmayy ardyndan yürümeyi ö?renir.
5- Geli?im içten dy?a do?rudur. Çocuk önce nesneye uzanyr, onu elleriyle kavrar daha sonra parmaklaryny kullanmaya ba?lar.
6- Geli?im genelden özele do?rudur. Çocuk önce büyük kas kontrolünü hada sonra küçük kas kontrolünü kazanyr (önce ellerini kullanmayy daha sonra kalem tutmayy ö?renir)
7- Geli?imin hyzy her ya?da ayny de?ildir.
8- Geli?im tüm alanlaryyla bir bütündür. Herhangi bir geli?im alanynyn aksamasy di?er alanlaryda olumsuz etkileyebilir.
9- Geli?im devamlylyk gösteririr, ya?am boyu devam eder.
Geli?imsel Pediatri nedir?
 
Geli?imsel Pediatri; çocuklaryn bili?sel (zihinsel), sosyal, duygusal, dil, özbakym, hareket alanlardaki geli?imlerini destekleyen, olu?abilecek engelleri öngören ve aile merkezli bir yakla?ymla erken tany ve tedaviyi amaçlayan bilim dalydyr.

Unutmayyn.. çocuklarymyzyn hepsi birbirinden de?erli ve birbirinden farklydyr her birinin kendine özgü farkly alanlarda becerileri olabilir, kimseye benzetmeden, kyyaslamadan var olan potansiyellerini ke?fedelim, geli?tirelim.
 
Çocuk Geli?imcisi Ebru AYYILDIZ 

  

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Bebeklik Döneminde (0-2 Ya?) Fiziksel Geli?im

Bebeklerin do?umdaki büyüklükleri ve do?umdan sonraki büyüme hyzlary, onlaryn genel geli?imleri hakkynda bize bilgi verir .... » Devamını Okuyun!

Fiziksel Geli?im Nedir?

Bireyin sa?lykly ya?amasy ve davrany? kazanmasy bedensel geli?imi ile yakyndan ilgilidir.... » Devamını Okuyun!

Alty Ya?

6 ya?: Yerde top zyplatabilir, ... » Devamını Okuyun!

Ahlak Geli?imi

Ahlak geli?imi; bireyin küçük ya?lardan ba?layarak toplum tarafyndan be?enilen, kabul edilen do?ru davrany?lary yapmasydyr. ... » Devamını Okuyun!

Geli?im Nedir?

Geli?im bireyin; ö?renmesi, anlamasy, duymasy, konu?masy, etrafyyla ve kendisiyle ili?kileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunlary gibi özelliklerin... » Devamını Okuyun!

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im... » Devamını Okuyun!

Çocuklarda Prososyal Davrany?lar

olumlu ki?iler arasy ili?kiler?? olarak da adlandyrylabilir.... » Devamını Okuyun!

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi