E?YTYM » OKUL ÖNCESY E?YTYM

« önceki sayfaya dön

Okul Öncesi E?itim Kurumlaryndaki Farkly Uygulamalar

Sizin çocu?unuz hangi modelde e?itiliyor
 
Milli E?itim Bakanly?y’nyn önümüzdeki yyl tüm Türkiye’de uygulamaya koyaca?y yeni müfredat ‘ya?ayarak ö?renme’ modeli üzerine yapylandyryldy. Anaokullarynda çocuklar alty farkly modelle e?itiliyor. Okul seçimi yaparken hangi modelde e?itim yapyldy?yny bilmenizde yarar var.

Ky?a hazyrly?y tur?u kurarak, reçel yaparak ö?renen, Atatürk´ü anma haftasynda Dolmabahçe Sarayy´na giden, yyldyzlary teleskopla gören, hava durumunu meteoroloji merkezinden takip eden, tav?anlaryn deri de?i?tirmesine okullarynyn bahçesinde tanyk olan çocuklar yeti?tiriliyor. Bu çocuklar üç ya?yndan itibaren ya?amlarynda yer alan her bilgiye görerek, dokunarak, yaparak ula?yyor.

Ezberci e?itimin yerini ´ya?ayarak ö?renme´ ya da di?er bir deyimle ´aktif ö?renme´ alyyor. 

Çocu?unuzu okul öncesi e?itim kurumlaryndan birine verecekseniz ya da halen buralarda e?itim görüyorsa, uygulanan e?itim modelinin ne oldu?unu ö?renmenizde yarar var. E?itim modelinin hangi unsurlary içerdi?i, ne amaçla kullanyldy?y da bilinmeli. Çünkü uygulanan modeldeki temel amaç, aile olarak isteklerinize, hedeflerinize uygun olmayabilir. Çocu?unuzun ilgisi, yetene?i, kapasitesi de model seçiminde dikkat edilecek di?er unsurlar. 

Marmara Üniversitesi E?itim Fakültesi Okul Öncesi E?itim Bölümü ö?retim üyesi Yrd. Doçent Rengin Zembat´a göre e?itim modelleri arasynda çok büyük farklylyklar yok. Okul öncesi e?itim felsefesi yaratylyrken çe?itli kuramlardan yararlanyldy?yny belirten Yrd. Doçent Rengin Zembat "Son dönemde çoklu ö?renmeden bahsediyoruz ama bu çoklu zekâ ile kary?tyrylmamaly. Eklektik bir program söz konusu. Okul öncesi e?itimde çoklu zekâ, yaratycy oyun geli?imi, davrany?sal teori, sosyal ö?renme var. Hepsi birle?tirilerek, zenginle?tirilmi? bir program olarak ortaya çykty. Modeller temelde aynydyr" diyor.

Zembat, e?itim modelleri konusunda ailenin de bilinçli olmasy gerekti?inin altyny çiziyor;
"Ülkemizde Montessori yöntemini tam olarak uygulayan okul oldu?unu sanmyyorum. Çünkü bu yöntem özeldir. Ortamy, amaçlary farklydyr, özel materyal gerektirir. Ö?retmen olduktan sonra ki?inin en az bir yyl bu yöntem için ayry bir e?itim almasy gerekir. Bu e?itimi Türkiye´de veren yer yok. Yurtdy?yna gidilmeli. Montessori yöntemini uygulady?yny söyleyen bir okula bu diploma sorulmalydyr. Waldorf yöntemi de kendi ö?retmenini yeti?tiren bir modeldir."

Rengin Zembat´a göre e?itimciler, varolan modellerin hepsinden yararlanmaly. Çünkü çocuklar bu modellerin hepsinden yararlanyldy?ynda daha iyi geli?iyor. Çoklu zekânyn geli?tirilmesi için aktif ö?renme (ya?ayarak ö?renme) modeli uygulanmaly.

Yrd. Doçent Zembat, model seçiminde bazy kriterlerin önemli oldu?unu belirterek ?unlary söylüyor:

"Ystanbul´da Bebek, Ulus, Kadyköy için ayry, Kartal, Pendik, Ümraniye için ayry program hazyrlamak gerekir. Kiminde High-Scope yöntemini ön plana alyryz, kiminde Montessori yöntemi öne alynyr. Çocu?u tanymak, çevresel ihtiyaçlary ke?fetmek gerekir. Okul yöneticileri çevresini iyi tanymaly, ailenin ihtiyaçlaryny belirlemelidir. Çok yüksek teknolojili oyuncaklar istemiyoruz. Her yöntemde gerçek objeler ön plana konulmaly. Okullarda do?al çevreden gelen materyaller kullanylmaly."
Zembat, ya?ayarak ö?renme modelinin çocuk için daha kalycy ö?renme sa?lady?yna dikkat çekerek bunun nedenini ?öyle açyklyyor:


"Duyduklarymyzyn yalnyzca yüzde 10´unu, gördüklerimizin yüzde 30´unu, hem duyup hem gördüklerimizin yüzde 50´sini, ama bunlara dokunmayy eklersek hatyrlama yüzde 90´a çykar. Aktif ö?renmede çocuk etrafyna daha dikkatli bakar."

 

 


Zembat "Aileler kaliteli bir e?itim istiyorlarsa, bir okulu seçerken dört önemli unsura dikkat etmeliler. Binanyn fiziksel donanymy, ö?retmenlerin nasyl bir e?itim aldyklary, hangi programy uyguladyklary ve aile katylymynyn ne oranda oldu?u önemlidir" uyarysyny yapyyor. 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Performans Kaygysy

Kaygy duyulan ortamlardan ve durumlardan kaçynma ya da yo?un bir sykyntyyla duruma katlanmayla sonuçlanyr... » Devamını Okuyun!

E?itim Ailede Ba?lar

Yleti?imsizlik günümüzün modern ailelerinin en fazla sykyntysyny ya?ady?y konu... » Devamını Okuyun!

Okul Öncesi E?itimde Müzi?in Önemi

Ses ve müzik do?umla beraber, hatta bazy ara?tyrmalaryn kanytlady?y gibi henüz anne karnynda iken çocu?un ya?amyna girmekte ve etkilemektedir. ... » Devamını Okuyun!

Disleksi 0-6Ya? Belirtileri

http://disleksidernegi.org ... » Devamını Okuyun!

Türkiye´de Okul Öncesi E?itim

Türkiye´de ki okul öncesi e?itimin geli?mesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi e?itim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi e?itimi d... » Devamını Okuyun!

Dünya´da Okul Öncesi E?itim

Okul öncesi ilgili bilgilerin ilk olarak Eski Yunan da ortaya çykty?y bilinmektir.16-17 yy.da dü?ünürler bu dönemle ilgilenmeye ba?lamy?lardyr. Çocuk ... » Devamını Okuyun!

Ailelere Öneriler

Ba?ary duygusunu tatmasy için fyrsatlar verin.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi