E?YTYM » OKUL ÖNCESY E?YTYM

« önceki sayfaya dön

Türkiye´de Okul Öncesi E?itim

Türkiye ´deki okul öncesi e?itimin geli?mesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi e?itim ve Cumhuriyetten günümüze kadar olan okul öncesi e?itimi diye adlandyrabilir.


Ymparatorluk Döneminde : Okul öncesi e?itimi üstlenen bazy kurumlar vardy. Bunlar subyan okullary, yslahhaneler, darüleytamlar.

Subyan okullary, yani mahalle mektepleri Kuran Okumayy, hesap yapmayy biraz da yazmayy ö?reten ilkö?retim kurumlaryydy.

Darüleytamlar ve yslahhaneler ise ço?unlukla sava?ta ailelerini kaybetmi? çocuklaryn baryndyryldy?y yerlerdi.
Resmi anaokullarynyn açyly?y Balkan Sava?lary´ndan sonra yaygynla?maya ba?lamy?tyr. Özel ana mektepleri ise 23 Temmuz 1908 ten önce bazy illerde, bu tarihten sonra da Ystanbul da açyldy?y bilinmektedir.

Osmanly Ymparatorlu?u döneminde çocuklaryn küçük ya?tan itibaren iyi bir dini e?itim görmesi ve dini sa?lam ki?iler olarak yeti?tirilmesine önem veriliyordu. Bu nedenle Cumhuriyet´ten sonraki okul öncesi e?itimden çok farklydyr.

Ymparatorluk döneminde ilk planlanmy? okul öncesi e?itimi çaly?malary 1913 yylynda yapylmy?tyr. 6 Ekim 1913´te Tedrisat-y Yptidaiye Kanun-y Mukavvati yany ilkö?retim geçici kanunu yayynlanmy?tyr.
15 Mart 1915´te de Ana Mektepler
Nizamnamesi hazyrlanmy?tyr. Bu nizamnamede ; 

Anaokullary, ilkokulu bulunan bir kyz okuluna ba?ly olarak ya da ba?ymsyz olarak açylyr.

Anaokulu kurulurken; 
a) Binasynyn okul yapysyna elveri?li ve sa?lyk ?artlaryna uygun olmasyna 
b) Çocuklaryn sayysyyla orantyly geni?likte bahçesinin bulunmasyna, 
c) Her çe?it e?itim aracynyn hazyrlanmy? olmasyna özen gösterilecektir.

Anaokullary ücretli veya ücretsiz olarak açylabilir.

Ücretli resmi anaokullaryna parasyz çocuk alynmaz.

Anaokullaryna 4-5-6 ya?yndaki çocuklar alynyr. Erkek ve kyz çocuklary birlikte bulundurulabilir.

Çocuklar anaokuluna alynyrken doktor tarafyndan muayene edilecek, bula?ycy hastalyklary olmady?y ve a?yly olduklary tespit edilecektir.

Anaokullarynda çocuklar ya?laryna göre synyflaryna ayrylyrlar. 

Her synyfa en çok 30 çocuk alynyr.

Anaokullarynda sa?ly?a uygun ve ahlaki oyunlar, okul içinde yürüyü?ler ve düzenli beden e?itimi, dini ve milli öykü okumalar ve konu?malar, resimlerin incelenmesi ve el i?leri yaptyrylyr.

Anaokullary, en az haftada bir sa?lyk incelenmesine tabi tutulacak ve çocuklar tek tek muayene edilecektir. Gerek görülürse bu denetimler hakkynda çocuklaryn velilerine bilgi verilecektir.

Anaokullarynda synyf sayysy kadar bayan ö?retmen ve yardymcy bayan ö?retmen bulunur. Yönetim görevleri birincilere verilir.

Bir anaokulu ö?retmeni olmak için; a) Darülmuallimat (Ystanbul Kyz Ö?retmen Okulu) Ana Muallime ?ubesinden mezun olmak.b) Veya bir anaokulu yönetti?ine dair belgesi bulunmak. c) Veya anaokulu ö?retmenli?i yapabilecek yetenek ve bilgiye sahip oldu?unu göstermek. ç) Türkçe yi güzel telaffuz etme ve akycy bir anlatyma sahip olmak gereklidir.

Anaokulu ö?retmenleri Osmanly u?runa sahip olacaklar ve hiçbir bula?ycy hastalyklary bulundu?u doktor raporu ile belirlenecektir.
 
Anaokulu ö?retmenlerinin terfi ve meslekte ilerlemeleri ilkö?retim Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

Ylk ö?retmen Kanunu gere?ince açylacak Sybyan synyflary da bu nizamname hükümlerine tabidir.

Bu nizamname yayynlandy?y tarihte yürürlü?e girer.

Anaokullaryna ö?retmen yeti?tirmek için 1915te ö?retmen okulu açylmy?tyr. Bu okul 1 yyl süreli e?itim veriyordu. 4 yyl hizmet göstermi?tir. 370 mezun vermi?tir. Ekim 1919 da kapanmy?tyr.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Performans Kaygysy

Kaygy duyulan ortamlardan ve durumlardan kaçynma ya da yo?un bir sykyntyyla duruma katlanmayla sonuçlanyr... » Devamını Okuyun!

E?itim Ailede Ba?lar

Yleti?imsizlik günümüzün modern ailelerinin en fazla sykyntysyny ya?ady?y konu... » Devamını Okuyun!

Okul Öncesi E?itimde Müzi?in Önemi

Ses ve müzik do?umla beraber, hatta bazy ara?tyrmalaryn kanytlady?y gibi henüz anne karnynda iken çocu?un ya?amyna girmekte ve etkilemektedir. ... » Devamını Okuyun!

Disleksi 0-6Ya? Belirtileri

http://disleksidernegi.org ... » Devamını Okuyun!

Türkiye´de Okul Öncesi E?itim

Türkiye´de ki okul öncesi e?itimin geli?mesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi e?itim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi e?itimi d... » Devamını Okuyun!

Dünya´da Okul Öncesi E?itim

Okul öncesi ilgili bilgilerin ilk olarak Eski Yunan da ortaya çykty?y bilinmektir.16-17 yy.da dü?ünürler bu dönemle ilgilenmeye ba?lamy?lardyr. Çocuk ... » Devamını Okuyun!

Ailelere Öneriler

Ba?ary duygusunu tatmasy için fyrsatlar verin.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi