E?YTYM » OKUL ÖNCESY E?YTYM

« önceki sayfaya dön

Dünya´da Okul Öncesi E?itim

Okul öncesi ilgili bilgilerin ilk olarak Eski Yunan da ortaya çykty?y bilinmektir.16-17 yy.da dü?ünürler bu dönemle ilgilenmeye ba?lamy?lardyr. Çocuk geli?imi konusunda ilk olarak çaly?anlar ve okul öncesi e?itime öncülük edenler typ doktorlary ve sosyal reformcular olmu?tur.


Ortaça? Avrupa synda çocuk 5 ya?yna kadar ya?ayabilmi?se hayatynyn geri kalan kysmyny garantilemi? sayylyrdy. Ynsan sa?ly?y ile u?ra?an doktorlar çocuklarla u?ra?mayy ve sa?lyklaryyla ilgilenmeyi ebelere byrakmy?lardy. Çünkü doktorlar ebelerle ayny statüde tutulmak istemiyorlardy. Ve 5 ya?yndan küçük bir çocu?a bir ?ey yapylamayaca?yny savunmaktaydylar.
 
18 yy.da bir typ doktoru olan James Codagon çocuklaryn bakymsyzlyktan öldüklerini aksi takdirde çocuklaryn yeti?kinlere göre ate?li hastalyklara ve enfeksiyonlara kar?y daha dayanykly oldu?unu savunuyordu. James Codagan daha çok annelere dönük, çocuk temizli?i ve bakymy, beslenmesi konusunda bilgi veren çaly?malar yapmy?tyr.

1816 yylynda Freidrich Wilhelm Froebel 3-6 ya? çocuklary için çocuklary için ilk anaokulunu kurmu?tur. Froebel e göre oyun çok önemlidir. Birey farklylyklary önemlidir. Oyunun en önemli e?itim vasytasy oldu?unu belirten ilk pedagogdur.

19 yy gibi yakyn zamana kadar çocuklar bugünkünden daha az bakym görmekteydi. Bunun göstergesi de çocuklaryn i?çi olarak çaly?tyrylmalary, ekonomik ko?ullar, bebek ölümleridir.

 20 yy. de ise ökol öncesi dönemin geli?im özellikleri ve e?itim ihtiyaçlary bakymyndan farkly bir dönem oldu?u kabul edilmi?tir. Yapylan çe?itli aly?tyrmalarla 0-6 ya? arasynyn çocuklaryn gelece?ini belirlemedeki etkisinin önemli oldu?u kabul edilmi?tir. Bu da özel resmi ki?i ve  kurumlaryn bu alanla ilgili yatyrymlar yapmasyny sa?lamy?tyr.

Türkiye de ise okul öncesi e?itimin ortaya çyky?y özellikle kadynlaryn çaly?masy ile olmu?tur. Günümüzde bu gerçek devam etmektedir. Ayryca çocuklaryn oyun alanlarynyn daralmasy, arkada?laryyla birlikte olma imkanlarynyn azalmasy ve ailelerin bilinçlenmesiyle okul öncesi e?itime ilgi artmy?tyr.

Hiçbir ülkede tek tip bir program uygulanmamaktadyr. Bazy programlar özellikle çocu?un e?itilmesini amaçlar, bazylary ise anne babayy e?itme yolu ile çocu?a ula?mayy hedefler. Bir kysmy hem anne babayy hem de çocu?u birlikte e?itime almaktadyr. Okul öncesi e?itim veren okullar ana okullary, ana synyflary, gündüz bakym evleri, ilkokula hazyrlyk synyflary adlary altynda görev yapmaktadyr.              ÇE?YTLY ÜLKELERDE OKUL ÖNCESY E?YTYM


            Almanya : Almanya da anaokullarynyn amacy; çocu?u toplumun sorumlu bir üyesi olarak yeti?tirmektir. Okul öncesi e?itim kurumlary çocu?un ve ailenin ihtiyaçlaryna göre hizmet etmektedir.

            Avusturya: Ylk kurumlar 19 yy.da Pestalozzi ve Froebel in fikirlerine dayaly olarak kurulmu?tur.Okul öncesi e?itimin amacy 3-6 ya? çocuklarynyn bütün alanlarda yani bedensel bili?sel-duygusal ve sosyal geli?imini sa?lamak ve anne baba e?itimini tamamlamaktyr.

            Belçika : Okul öncesi e?itim okullary ile sa?lanyr. Bu okullar iste?e ba?lydyr, parasyzdyr. Çocuklary en erken 2,5 ya?yndan itibaren kabul eder. Anaokulunda; toplum ya?amyna hazyrlyk, zihinsel-fiziksel i?birli?i, dil matematik, müzik etkinliklerine a?yrlyk verilir.

            Danimarka: Okul e?itimin amacy, ilkokula hazyrlamak de?il, çocuklara güvenli ve uyarycy bir ortam hazyrlamaktyr.

            Fransa : Okul öncesi e?itim zorunlu de?ildir. Çocuklar ilkokul birinci synyfa ba?lamadan önce 1-2 yyllyk okul öncesi e?itimden  geçerler. Okul öncesi e?itimin amacy; yetersiz ko?ullarda bulunan ve annesi çaly?an çocuklaryn ilkokula hazyrlanmasyny sa?lamaktyr.

            Finlandiya : Okul öncesi e?itim zorunlu de?ildir. 5-6 ya?yndaki çocuklar için gündüz bakym evleri ?eklinde, nüfusun az oldu?u yerlerde çok amaçly ilkö?retim okullary ile gerçekle?ir.

            Yngiltere : Okul öncesi e?itim hizmeti için 3 sektör vardyr. Resmi, gönüllü özel sektörler. Genelde resmi sektörler parasyz, gönüllü ve özel sektörler ise yapylan hizmete ve ailenin imkanlaryna göre ücretlidir. 3 ayry bakanlyk okul öncesi e?itimden sorumlu. E?itim ve ?i bulma bakanly?y, sa?lyk bakanly?y ve sosyal hizmetler bakanly?y.
 

            Yrlanda : 6 ya?yndan küçük olanlar 4-5 ya? synyflaryna devam ederler. Bu synyflar genelde anaokulu binasynda ve ilkokul müdürünün sorumlulu?u altyndadyr. Bu synyflarda Yrlandaca, Yngilizce, matematik, sosyal, çevresel e?itim, fen e?itimi, sanat e?itimi, beden sa?ly?y e?itimine a?yrlyk verilmi?tir.

            Yspanya :Okul öncesi e?itimin amacy, çocu?un ki?ili?inin ahenkli bir ?ekilde geli?mesidir. Yste?e ba?ly olan bu e?itim 2 a?amada gerçekle?ir. 2-3 ya? için çocuk bahçesi, 4-5 ya? için anaokulu.

            Ytalya : Okul öncesi kurumlaryn sorumlulu?u E?itim Bakanly?yna aittir. Anaokullary 3-6 ya?yndaki çocukladyr e?itimiyle ilgilenir.Bu kurumlar *Kiliseye ba?ly anaokullary, *Özel anaokullary, * Belediyelerin resmi anaokullary * Devletin resmi anaokullary.

            Portekiz : Okul öncesi e?itime ayrylan bütçe oldukça fazladyr.Okul öncesi öncesi e?itim, e?itimin ilk kademesi olarak görülmektedir.

            Yunanistan ; Özel bir ö?retim metodu kullanylmamaktadyr. Amaç, çocuklara okuma yazma ö?retmekten ziyade okula ve sosyal çevreye hazyrlamaktyr. Okul öncesi e?itim kurumlarynyn sayysy oldukça azdyr. Kurumlardaki ba?lyca etkinlikler; oyun, yaratycy ve sosyal etkinliklerdir.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Performans Kaygysy

Kaygy duyulan ortamlardan ve durumlardan kaçynma ya da yo?un bir sykyntyyla duruma katlanmayla sonuçlanyr... » Devamını Okuyun!

E?itim Ailede Ba?lar

Yleti?imsizlik günümüzün modern ailelerinin en fazla sykyntysyny ya?ady?y konu... » Devamını Okuyun!

Okul Öncesi E?itimde Müzi?in Önemi

Ses ve müzik do?umla beraber, hatta bazy ara?tyrmalaryn kanytlady?y gibi henüz anne karnynda iken çocu?un ya?amyna girmekte ve etkilemektedir. ... » Devamını Okuyun!

Disleksi 0-6Ya? Belirtileri

http://disleksidernegi.org ... » Devamını Okuyun!

Türkiye´de Okul Öncesi E?itim

Türkiye´de ki okul öncesi e?itimin geli?mesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi e?itim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi e?itimi d... » Devamını Okuyun!

Dünya´da Okul Öncesi E?itim

Okul öncesi ilgili bilgilerin ilk olarak Eski Yunan da ortaya çykty?y bilinmektir.16-17 yy.da dü?ünürler bu dönemle ilgilenmeye ba?lamy?lardyr. Çocuk ... » Devamını Okuyun!

Ailelere Öneriler

Ba?ary duygusunu tatmasy için fyrsatlar verin.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi