0-12 YA? » 3-6 YA?

« önceki sayfaya dön

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Anaokullary, sadece çaly?an annelerin çocuklaryna bakym ve e?itim hizmeti veren kurumlar olarak de?erlendirilmekten öte, her çocu?un yararlanmasy gereken e?itim yuvalary olarak görülmeye ba?lanmy?tyr.

Gerek medyada, gerekse yazyly basynda anaokulu e?itiminin yararlaryna syklykla de?inilmesinin, toplumun bilinç düzeyinin artmasyna katkyda bulundu?u görülmektedir.

Çocu?u için her ?eyin en iyisini yapmak isteyen bir çok anne-babanyn, henüz çocuklary çok küçükken bilgi sahibi olmak amaçly anaokullaryny ara?tyrmaya ba?ladyklaryny görmekteyiz. Bu ara?tyrma ve okul ziyaretleri syrasynda anne-babalaryn, en çok yöneltti?i sorular, “Çocuklarynyn anaokuluna ba?lamaya hazyr olup olmady?y” ile ilgili oluyor.

“Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz?” “Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my?” “Henüz erken mi?” “Ya okula aly?amazsa?” Bu ve benzeri sorular, okul öncesi dönemde çocu?u olan bir çok ebeveynin kafasyny kurcalayan sorulardan bazylary.

Öncelikle ;KARARLI!! olmak gerekir.*Bir çok anne-baba, çocuklary kendilerinden veya evden uzakta iken, onlaryn ba?yna bir ?ey gelebilece?i endi?esini yo?un olarak ya?ar.

Ebeveynlerin, öncelikle çocuklarynyn okulda mutlu ve güvende olaca?yna inanmalary, en azyndan bu konuda çaba harcamaya, endi?elerini çocu?a belli etmemeye hazyr olmalary gerekir.

*Okul, tek ba?yna çocu?un geli?iminde yeterli etkiyi gösteremez. Hatta okuldaki disiplin anlayy?y ile evdeki disiplin anlayy?ynyn örtü?memesi, evde ve okulda benzer e?itsel yöntemlerin kullanylmamasy halinde çocuk daha çok zorlanyr. Bu nedenle ailenin, okul öncesi e?itimin gereklili?ine inanmasy ve okulla i?birli?ine hazyr olmasy gerekir.
 
*Yyi ara?tyrylmadan, aile ile okulun beklentilerinin uyu?up uyu?mady?y iyi de?erlendirilmeden yapylan okul seçimi sonucunda, okul-aile i?birli?i geli?emeyece?i gibi okul, beklenen faydayy gösteremez. Bu nedenle ailenin, okul seçiminden önce beklentilerini do?ru olarak ortaya koymasy, beklentilerinin kar?ylanabilece?ine inandy?y ve güven duydu?u okula karar vermesi gerekir.
 
Aile, ilk defa evden uzakla?acak olan çocuklarynyn yeni ortama aly?yp, kendini güvende hissedene ve arkada? edinene dek, zor bir süreç ya?ayabilece?ini bilmelidir.
 
Okul kararyndan önce anne-babalaryn, çocuklarynyn ilk günler evden ayrylyrken a?lama gibi davrany?lary kar?ysynda kararly davranma gücünü kendilerinde hissetmeleri gerekir, yoksa çocuk a?lady?ynda, “bugünlük okula gitme” denildi?inde, çocuk, anne-babasynyn hassasiyetini ke?fetmi? olur ve bir dahakine okula gitmemek için daha çok direnir.
 
Çocu?un okula gitmeye a?yry tepki vermesi halinde bir uzman yardymy alynmasy tavsiye edilir.
 
*Anaokullary; 2-6 ya? arasyndaki çocuklara  özel olarak hazyrlanmy?  ortamda, çocuk geli?imi ve e?itimi konusunda ö?renim görmü? e?itmenlerle, çocuklaryn yeteneklerini ke?fetme ve geli?tirmeyi amaç edinmi? kurumlardyr. 

-Ylk defa annelerinden-evlerinden ayry kalarak kendi ayaklary üzerinde durmayy denedikleri, 
-Sosyal ya?ama adym atarak, toplu ya?amyn kural ve synyrlaryny fark ettikleri,
-Kendi hakkyny savunmayy, ba?kalarynyn hakkyna saygy duymayy ö?rendikleri,
- Ben merkezcilikten uzakla?maya ba?ladyklary,
-Arkada?ly?yn tadyna vardyklary, payla?mayy, yardymla?mayy ö?rendikleri,
-Drama gibi etkinlikler ve oyunlar aracyly?y ile özgüvenlerinin desteklendi?i,
-Ba?armanyn hazzyna vardyklary,
-Yary?mayy, kazanmak kadar kaybetmeyi de do?al kar?ylamayy ö?rendikleri,
-Kelime hazinelerini geli?tirdikleri ve dili do?ru kullanma becerisi edindikleri, 
-Bedensel aktiviteye dayaly becerilerini (kalem tutma,  ko?ma gibi) geli?tirme fyrsaty bulduklary,
-Do?ru beslenme gibi sa?lykly ya?am aly?kanlyklary edindikleri,
-Öz bakym becerilerini (saçyny tarama, ayakkabysyny giyme gibi) geli?tirme fyrsaty bulduklary,
-Yaratycy yönlerini ortaya koyabildikleri,
-Estetik duyarlylyklaryny arttyran,
-Sanata ve spora kar?y ilgilerini uyandyran,
-Çevre bilinci kazanmalaryna yardym eden,
-Gözlem, dikkat, problem çözme v.b yeteneklerini geli?tiren,
-Soru sormaya, ara?tyrmaya yönlendirerek, çocuklarda ö?renmeye kar?y merak uyandyran, 
-Ylgi ve yeteneklerinin ortaya çykartylyp geli?tirildi?i,
-Geli?imindeki aksaklyklaryn erken ya?ta tespit edilebildi?i, 
 
 “Çocu?u ilkö?renime ve ya?ama hazyrlayan” kurumlardyr.
 
Anaokullary ayny zamanda;
-Sa?lykly ebeveyn-çocuk ili?kisinin geli?mesini destekleyen,
Ailelere, çocuklarynyn bireysel özellikleri ve ilkokula hazyrlyk gibi konularda rehberlik etme özelli?i olan kurumlardyr.

Peki ” Acaba çocuk için uygun bir anaokuluna ba?lama ya?y var mydyr?” “Her çocuk ayny ya?ta okula ba?lamaya hazyr olur mu?” 

Çocu?un temel aly?kanlyk ve ya?am becerilerini edinmi? oldu?u, ayny zamanda toplu ya?ama uyum sa?layabilecek psikolojik olgunlu?a eri?ti?i 36 ay (3 ya? civarynda) anaokuluna ba?lamaya hazyr oldu?u yönünde olmakla birlikte, bu sorunun cevaby da, ailenin içinde bulundu?u ?artlar ve çocu?un bireysel özelliklerinde gizlidir.

Uzmanlar, çocuklarda temel güven duygusunun geli?ti?i, öz bakym, ilgi-?efkat ihtiyacynyn ön planda oldu?u ya?amyn ilk yyllarynda (0-3 ya?a kadar), kendileri ile bire bir ilgilenebilecek bir yeti?kinin varly?yna ihtiyaç duyduklaryny, hatta mümkünse ya?amynyn ilk bir-iki yylynda annenin çocu?uyla ilgilenmesinin çok daha sa?lykly olaca?y konusunda birle?mektedirler.
 
Ancak, çocu?un bakym ve e?itiminin anne tarafyndan üstlenilmesinin her zaman daha sa?lykly olaca?yny söylemek de mümkün de?ildir. Ailenin, sosyal imkanlarynyn synyrly olmasy, oyun parklarynyn olmady?y bir semtte ikamet ediyor olmasy gibi durumlarda ya da annenin ev i?leri ile, di?er karde?lerle fazlaca bunalmy? oldu?u, kariyerinden vazgeçmek zorunda kaldy?y için mutsuz oldu?u durumlarda, çocu?un kre?e gitmesinin, annenin çocukla kysa fakat kaliteli zaman geçirmesinin çok daha sa?lykly olaca?yny da söyleyebiliriz. 

Çocu?un okulla erken ya?ta tany?masy, yarym günlük programlar ya da, birkaç günlük oyun gruplaryyla olabilir. Do?ru (kaliteli, çocu?un ihtiyaçlaryny, ailenin beklentilerini kar?ylayabilecek) bir yuva/okul seçildi?inde, çocu?un okuldan sykylmasy da söz konusu olmayacaktyr. 

Tecrübelerimiz de bizlere, çocuklar arasynda bireysel farklylyklar olmakla birlikte, çocuklaryn 3 ya? (36 ay) civarynda okula ba?lamaya hazyr olduklaryny, 6-7 ya?ynsa okula ba?lamak için geç oldu?unu göstermektedir. 2.5-3 ya? öncesinde çocuklaryn, henüz birlikte oyun döneminde olmadyklary ve ben merkezli olduklaryndan arkada?lary ile olumlu ileti?im kurmada ve grupça hareket etmede zorlandyklaryny, bununda okula uyum sürecini uzatabildi?ini, çocuk ve ailenin bu süreçte yyprandy?yny görmekteyiz. 

Çocuk, 2.5-3 ya?larynda artyk konu?arak derdini anlatabildi?i, tuvalet e?itimini büyük ölçüde tamamlady?y, evinden kysa süre de olsa ayry kalabildi?i, di?er çocuklaryn oyunlaryna onlary izlemekle de olsa ilgi duymaya ba?lady?y, arkada? istedi?i, yürüme, ko?ma, ka?y?y do?ru tutma gibi becerilerinde geli?me oldu?u, boyama, yap-boz gibi etkinliklerden ho?lanmaya ba?lady?y için okula uyumda daha ba?aryly olabilmektedir. 

Çocuk, temel ya?am becerilerini edindikten sonra, okula ba?lamaya hazyr oldu?u sinyalini “Arkada? isteyerek, sürekli yeti?kinlerden kendisiyle oyun oynamalaryny, parka götürülmeyi, evden dy?ary çykartylmayy isteyerek” verir. Ço?u zaman anne-babalar da “Çocu?um okula ba?lamaya hazyr my” sorusunun cevabyny “Artyk biz ona yetmiyoruz, sürekli oyun oynamak istiyor, sürekli soru soruyor, ö?renmeye çok merakly” gibi ifadelerle yine kendileri verir. Bu dönem bazy çocuklar için 3 ya? (36 ay) civaryna, bazy çocuklar içinse biraz daha geç dönemlere denk gelebilir. Ancak aileler bilmelidirler ki, 7 de?il, 6 ya? bile okula ba?lamak için geçtir, çocuk için bir çok e?itim-geli?im fyrsaty kaçyrylmy?tyr. 

A?a?yda anne-babalara yardymcy olmasy amacyyla ülkemizde okul öncesi dönemde synyflaryn ya? gruplaryna göre gruplanma ?ekli ve ilkokula ba?lama ya?y tespiti belirtilmi? bulunmaktadyr.

     3 ya? synyfyna (2 ya?yny dolduran) 24-36 ay arasy çocuklar devam eder.
     4 ya? synyfyna (3 ya?yny dolduran) 36-48 ay arasy çocuklar devam eder. 
     5 ya? synyfyna (4 ya?yny dolduran) 48-60 ay arasy çocuklar devam eder. 
     6 ya? Anasynyfy-Hazyrlyk synyfyna (5 ya?yny dolduran) 60-72 ay arasy çocuklar devam eder.
     7 ya? Ylkö?retim 1. synyfa 72 ayyny (6 ya?yny) dolduran çocuklar ba?lar.

Sevgili Anne – Babalar, ya?a ve aylara  göre yapylan ayyrymlar, genel geli?im özelliklerine göre belirlenmekte olup, her çocu?un bireysel özellikleri dikkate alynmalydyr. Çocu?un hangi ya?ta anaokuluna ba?lamasynyn uygun oldu?u ise ba?ta da belirtildi?i gibi, aile ve çocu?un hazyrly?yna ba?lydyr.
 
Genel olarak çocu?unuz;
-E?ofman gibi basit e?yalaryny kendisi giyip çykarabiliyorsa,
-Tuvalet e?itimini büyük ölçüde kazandy ise (ara syra kaçyrabilir),
-Kendi kendine yeme?ini yeme konusunda çaba sarf ediyor ve büyük ölçüde ba?aryly oluyor ise (bunu görmek için zaman da alsa, etraf da kirlense çocu?a fyrsat verilmelidir),
-Ne istedi?ini, ihtiyaçlaryny, duygularyny bir ölçüde de olsa ifade edebiliyorsa,
-Kendisi ile konu?uldu?unda dinliyorsa,
-Basit yönergeleri anlyyor ve uygulayabiliyorsa (kitaby masaya byrakmasy gerekti?i gibi),
-Evden/sizden bir süre (birkaç saat) ayry kalabiliyorsa,
-Di?er çocuklaryn oyunlaryna ilgi duyuyor ise,
-Kysa bir sürede olsa (5-10dk. gibi) masada oturabiliyor ve legolar, boyalar, hikaye kitaplary ile ilgileniyorsa,
-Soru soruyor, ö?renme iste?i gösteriyor ise, ve en önemlisi “Siz, ona yetmedi?inizi dü?ünüyorsanyz” minik yavrunuzun okula ba?lama zamany gelmi? demektir.
 
Tabii sizde hazyrsanyz!.

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

ojen sa?duyu diyor ki; "Ystanbulda Okul Öncesi"

Okul Öncesi için bebekyuvasi.com adresine baktym çok faydaly bylgy ve syze uygun siteler var

19 Mart 2012 Tarihinde Gönderildi

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi