GEBELYK » GEBELYKTE SA?LIK

« önceki sayfaya dön

Gebelikte Down Sendromu

Metin olun. Bu durum sadece sizin ba?ynyza gelmedi. Ülkemizde ve Dünya’da Down sendromu olan pek çok çocuk var ve sizin ?imdi kar?yla?ty?ynyz kaygylaryn aynysyny ya?amy? olan daha pek çok ana-baba var. Sabyrla ve gayretle bir çok sorunun altyndan birçok anne-baba gibi sizde kalkabilirsiniz.


Down sendromu nedir ve neden olur ?
”Down” sözcü?ü, bu hastaly?y ilk kez 1866 yylynda tanymlayan John Longdon Down ‘dan gelmektedir. Do?an her 660-800 çocuktan birinde, sizin çocu?unuzda oldu?u gibi, Down sendromu vardyr. Down Sendromu yakla?yk 150 yyldan beri bilinmekle birlikte, hastalyk 1959’a dek tam olarak açyklanamamy?ty. Bu tarihte, bebe?in kanyndan örnek alynarak Down sendromu’na yol açan fazla kromozomun ortaya çykarabilece?i anla?ylmy?ty.

Kromozomlar, vücudu meydana getiren hücrelerin küçük birer parçacy?ydyr; kodlanmy? bir mesaj gibi kalytsal olarak aldy?ymyz tüm özelliklerin ‘kopyasyny’ ta?yrlar. Her hücremizde ta?ydy?ymyz 46 kromozomun yarysy anneden, yarysy da babadan gelir. Yani böylece her kromozomdan bir çift olmak üzere 23 çift kromozomumuz vardyr. Down sendromu olan bebekte ise genellikle 21. kromozom 3 tanedir, bu da toplam kromozom sayysynyn 46 yerine 47 olmasyna yol açar. Down sendrom’lu çocuklaryn yakla?yk % 96’sy bu guruba girer. Ana babanyn kromozomlary normaldir; ancak bebe?in 21 numaraly kromozom çiftinde iki de?il üç kromozom bulunur. Genellikle annenin yumurtasynyn ya da babanyn sperm hücresinin bölünmesinde meydana gelen bir hatadan olu?ur. Böyle bir olgunun do?anyn bir hatasy oldu?unu belirtmek gerekir; ana babalar çocuklarynyn Down sendromu’na sahip olmasynda kendi davrany?laryny ya da herhangi bir eksikliklerini sorumlu tutmamalydyrlar. 

Bu fazladan kromozomun bebe?iniz için anlamy nedir ?
Fazla olan bu kromozom, Down sendromu olan bebek ve yeti?kinlerin belirli fiziksel özelliklere sahip olaca?yny gösterir. Down sendromu olan her çocuk tüm bu özellikleri çe?itli derecelerde ta?yyabilir. 

Bu ortak i?aretler nelerdir? Bebe?inizin kaslary yumu?ak, eklemleri gev?ek olabilir ve gözleri çekik, göz kapaklarynda fazladan bir kat bulunabilir. Ayryca burun kökü çökük, dili büyük olabilir. Ylk haftalarda di?er bebekler kadar kilo almayabilir. Ayny zamanda di?er çocuklar kadar da uzamayabilir.

Bebe?inizin Sa?ly?y 
Down sendromu olan çocuklar, zatürree / bron?it gibi akci?er enfeksiyonu ve sinüzite e?ilimlidirler; ancak typ alanyndaki bilgi ve becerilerin sayesinde bu durum artyk ciddi bir sorun de?ildir.

Down sendrom’lu çocuklaryn yakla?yk yarysynda kalp sorunlary da vardyr. Bunlar çok küçük sorunlardan, ciddi sorunlara kadar de?i?kenlik gösterebilir. Çocuk doktorunuz ya da aile doktorunuz size böyle bir sorunun olup olmady?y hakkynda bilgi verecek, gerekti?inde kardiyoloji uzmanyndan konsültasyon isteyecektir. Bebek ve çocuklarda, ileride kalp sorunlary çykabilir ya da aile doktorunuz, sorunu hemen yakalayamayabilir; bu yüzden bebe?inizin nefes aly?veri?ine ve cildinin rengine dikkat edin. Hyzly hyzly nefes alyyor, nefes alyrken kaburga aralary ve kaburgalaryn alt kysmy içeri çöküyor, emerken hemen yoruluyor, kalbi çok hyzly atyyorsa endi?elenmek gerekir!

Bebe?iniz öncelikle bir bebektir; zihinsel bir sorunu olma ihtimali onun ikinci özelli?idir. Do?umdan hemen sonra bebe?inizin potansiyelinin ne olaca?yny bilmek olanaksyzdyr. Ona bol bol sarylyn. Be­be?inizin herhangi bir bebe?e verilecek sevgiye, dokunmaya, ilgiye ve bir o kadar da ne?eye ihtiyacy vardyr.

Bebe?iniz için faydaly bilgiler
Emzirmek için acele etmeyin. Down sendromu olan bebekler genellikle çok yava? beslenirler; dolayysyyla emzirme i?ine çok çabuk son vermeyin, sabyrly olun. Ara syra uyumak isteyebilir. Anneler yanaklaryny, çenesini ve ayaklaryny ok?ayarak ve uyumasyna engel olarak, daha uzun süre beslemeyi deneyebilirler. 

Cilt Bakymy
Bebe?inizin cildi çok kuru olacaktyr. Bebe?inize bebek ya?y ile masaj yapyn ve banyosuna da bu ya?dan biraz katyn. Bebe?in her gün biraz nemlendirici krem ile ovulmasy, kuruma çatlamayy önleyecektir. 

Bebe?iniz için önerilen etkinlikler 
Bebe?inizin tüm vücuduna üfleyin. Onu gydyklayyn, hafifçe vurun, syvazlayyn ve dürtün. Onu syk syk döndürüp çevirin. 
Bebe?inizi her zaman giydirmeyin. Onu yünlü ve tüylü bir battaniyeye ya da hy?yrtyly bir ka?ydyn üzerine yatyrarak vücut sinirlerinin farkly bir duyguyu ya?amasyny sa?layyn. Ka?ydyn çykardy?y ses, onu hareket etmeye yöneltecektir. Sesler bebek için birer uyarycy ve ödüldür. 
Bebe?inizin rahatyny bir an için unutun. Onu karyolanyn ayak ucuna çok yakyn bir yere veya duvar kenaryna koyun. Onu ayaklary ile itmeye çaly?abilir. Bebe?inizi yüzüstü yatyryn ve gözünün önüne parlak ve ses çykaran bir nesne koyun; ancak koydu?unuz nesne ba?ynyn üzerinde olsun. Bu onun ba?yny kaldyrmasyny ve boyun kaslaryny çaly?tyrmasyny sa?layacaktyr. 
E?er bebe?iniz gerinip syrtyny hareket ettiriyorsa, yslyk çalyp, ?arky söyleyin. Aniden azalan de?i?ik sesler çykaryn. Bebe?inize kar?y çocukça davranmaktan korkmayyn. Ah ve oh seslerinin, hiç bir normal konu?manyn yaratamayaca?y hareketleri yaratmasyny görmek çok ilginçtir. 
Kollaryna ve ayaklaryna küçük ziller ba?layyn. Bu onun daha syk ve daha amaçly bir ?ekilde kollaryny oynatmasyny ve tekme atmasyny sa?layacaktyr. Farkly ellerini kullanmayy ö?renecektir. 
Bebe?iniz emeklemeye çaly?myyorsa, onu bir rulo halinde sarylmy? havlunun üzerine yatyrarak banyo yaptyryn. Bu rahat havlu gö?süne ve karnyna destek olacak ve kollarynyn su içinde rahatça hareket etmesini sa?layacaktyr. Bu pozisyonlarda hareket ederken, bebe?iniz emekleme hareketlerine çok yakla?abilir. 

Gelecek ne gösterecek ? 
Bu a?amada gelecekten söz etmek garip görünebilir; ancak ?u iki soru ilk bir kaç hafta içinde ana babalar tarafyndan syk syk sorulur;

Çocu?um büyüdü?ü zaman neyle kar?yla?acak ?
Önceden ne gibi bir maddi önlem alabiliriz ?

Down Sendromlu çocuklar uzun süre ya?ayabilir ve mutlu bir hayat sürebilir. Büyük bir fiziksel sorun olmady?y sürece, o?lunuz yada kyzynyz, bizlerin kar?yla?ty?y sorunlarla kar?yla?arak ellili ya?laryna kadar gelebilecektir: okul, e?itim, i? ve kendine ait bir düzen gibi… 

Son olarak, her ?ey çok yava? ilerliyor gibiyse de ümitsizli?e kapylmayyn. Çocu?unuz kendi becerilerini geli?tirecektir. Bu yüzden ne kadar küçük olursa olsun, atylan her adymdan mutluluk duyun.
 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi