GEBELYK » GEBELYKTE SA?LIK

« önceki sayfaya dön

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Amniyon syvysy nedir?
Embriyoyu koruyan ve besleyen syvydyr.
Bebe?in hamilelik boyunca içinde yüzdü?ü berrak ve steril syvyya amiyotik syvy denir. Bu syvy anne karnynda bir yandan bebe?in rahatça hareket etmesini sa?larken bir yandan da dy?arydan gelebilecek darbe ve enfeksiyonlara kar?y korur. Ayryca 37 derecede sabit kalarak fetüsü yazyn sycaktan, ky?yn so?uktan korur.

Amniyon syvysynyn kayna?y nedir?
Hayatyn üçüncü haftasyndan itibaren embriyonun üstünde çok küçük bir bo?luk olarak ortaya çykar. Kademeli olarak büyüyerek fetüsün etrafyndaki su kesesi olu?ur. Bu keseyi dolduran amniyotik syvy esas olarak keseyi olu?turan zarlardan ve dördüncü aydan itibaren böbreklerin çaly?maya ba?lamasy ile fetüsün idraryndan olu?ur.
 
Amniyotik syvynyn büyük bir kysmy %97 – 99’u su ve mineral tuzlaryndan olu?ur. Bunun yany syra amniyosentez yapyldy?ynda incelenen fetüsün deri hücreleri, bakteri öldürücü özelli?i olan proteinler, fetüsün derisini kaplayan beyaz salgy olan verniks ve hatta tüyler geri kalan kysmy olu?turur.
 
Bebek bu suyu yutabilir mi?
Evet, bu tamamen normaldir. Amniyotik syvy fetüs tarafyndan yutulur ve idrar olarak atylyr. Bu da syvynyn sürekli yenilenmesini sa?lar. Dördüncü aydan itibaren fetüs tarafyndan yutulan amniyotik syvy sindirim ve solunum sisteminde bol miktarda bulunur. Bu syvynyn bir kysmy idrara dönü?ürken bir kysmy da ba?yrsak tarafyndan emilerek kana geçer. Bu da plasenta yardymyyla annenin organizmasyna ta?ynyr.
 
Amniyotik syvynyn miktary de?i?ir mi?
Syvynyn miktary bebe?in kilosunun artmasy ile birlikte yükselir. Yedinci gebelik haftasynda 20 ml olan syvy miktary, 30. – 32. haftalar arasynda tepe noktasy olan 1 litreye ula?yr. Sonrasynda 38. haftaya kadar biraz azalyr 800 ml olarak do?uma kadar sabit kalyr.
 
Syvynyn fazla olmasy nelere yol acar ve nasyl tedavi edilir?
Ultrasonda bebe?in etrafynda görülen siyah kysymlar amniyotik syvydyr. Hamilelik ba?langycynda fetüs bu syvynyn içinde serbest yüzerken sonlara do?ru a?yrly?ynyn artmasy ile amniyotik syvy bebe?in etrafyndan cepçikler olarak görünür. Syvy miktarynyn normal olmasy bebe?in sa?lykly oldu?unu gösteren önemli bir belirtidir. Fazla miktarda amniyotik syvy olabilir. Amniyotik syvy miktarynda dönem dönem de?i?iklikler olabilir. Bu durum gebeli?in geli?imi açysyndan bir sorun yaratmaz. Syvy miktarynyn rahim boyutlaryna göre fazla artty?y durumlarda 2 litre veya daha fazlasy durumlar endi?e vericidir. Bu duruma polihidramniyos ady verilir. Bu durum syvynyn fazla üretilmesine ba?ly olabilece?i gibi, fetüs tarafyndan yetersiz üretime de ba?ly olabilir. Anneye ba?ly sebeplerden en syk rastlanylanlary diyabet ve kan uyu?mazly?ydyr. Bu durumda syvynyn fazla salgylanmasy söz konusudur. Bazen de bebe?in yutmasyna engel olan yemek borusu ve mide çyky?yndaki darlyklar da syvynyn emilmesini engelleyerek hidramniyosa neden olabilir. Hidramniyos rahimde fazla gerilmeye neden olarak do?um sancylaryny ba?latarak erken do?uma yol açabilir. Bu riski engellemek için bazen ilaç tedavisi yeterli olmakta. Ancak bu tedavinin yeterli olmady?y durumlarda syvynyn bir i?ne yardymyyla bo?altylmasy gerekmekte.
 
Syvynyn az olmasy nelere yol acar ve nasyl tedavi edilir?
Tersine syvy miktary az olabilir. Amniyon syvysyny azly?yna oligohidramniyos denir. Bu durum bebe?in sa?ly?yny ciddi anlamda tehdit eder. Oligohidramniyos bebekte anomalilere özellikle böbrek anomalilerine veya plasenta yetmezliklerine ba?ly olabilir. Bazen de su kesesinin farkly edilmeden açylmasy veya kesenin syzdyrmasy ile ortaya çykar. Yçinde bulunulan döneme ve nedene göre gebeli?in devamy konusunda karar verilir. Erken dönemde ortaya çykan oligohidramniyos bebe?in akci?er ve ekstremite geli?imi ciddi olarak etkilenece?inden gebeli?in sonlandyrylmasy gündeme gelebilir. Geç dönemde ortaya çykan oligohidramniyos genellikle plasenta yetmezli?ine ba?ly oldu?undan ço?u zaman bebe?in hayatta kalabilece?i dönem geldi?i andan itibaren do?umun gerçekle?tirilmesi dü?ünülebilir.
 
Amniyosentez nasyl yapylyr? 
Amniyosentez i?lemi esnasynda çok ince bir i?ne ile bebe?in içinde yüzdü?ü amniyon kesesine girilir ve syvy çekilir. Y?lemden önce detayly bir ultrason incelemesi yapylarak bebe?in durumu ve pozisyonu de?erlendirilir. Daha sonra amniyosentez için uygun bir alana karar verilerek hazyrlyklara ba?lanyr. Y?lem syrasynda i?nenin bebe?in plasentasyndan geçmeyece?i bebekten uzakta bir bir alan bulmak önemlidir.
 
Y?lemden önce hamile kadyn ultrason masasynda syrtüstü uzanyr. Y?nenin girilece?i alan antiseptik solüsyonlar ile temizlendikten sonra karyn steril örtü ile örtülür. Bir doktor ultrason ile i?lemi gerçekle?tirecek olan doktora rehberlik eder. Y?lem tek ki?i ile yapylacak ise özel tasarlanmy? ultrson guide´lary kullanylmalydyr. Y?lemi yapacak olan ki?i ultrason görüntüsü altynda i?neyi karyn üzerinden yerle?tirir ve önce karyn katlaryny daha sonra rahim kasyny geçerek amniyon kesesine girer. Y?nenin ucunu ultrasonda gördükten sonra arkasyna bir enjektör takarak yakla?yk 20 mililitre syvy alyr.Bu a?amada bebe?in tüm amniyon syvysynyn miktary yakla?yk 200-300 mililitredir. Alynan syvynyn kanly olmamasy gerekir. Yeterli miktarda syvy alyndyktan sonra i?ne tek bir hamlede çykarylyr ve i?lem tamamlanmy? olur. Alynan syvyyy bebek 1-2 saat içinde yeniden üretir
 
Daha sonra ultrasonografi ile bebek ve kalp atymlary yeniden de?erlendirilir. Hasta 10-15 dakika dinlendirildikten sonra evine gönderilebilir. Alynan syvy oda sycakly?ynda muhafaza edilerek laboratuara gönderilir. Tüm i?lem 1 - 2 dakika kadar sürer.
 
Çok içmek syvy miktaryny arttyryr my?
Amniyos syvysynyn miktary direkt olarak annenin susuzlu?u ile ba?lantyly de?ildir.
 
Amniyos syvysy nasyl enfekte olur?
Bu ço?u zaman vajinal veya idrar yollary enfeksiyonlaryna ba?ly olarak geli?ir. Bazen de listeriyoz gibi anne kanynda bulunan bakteriler enfeksiyona sebep olabilir.
 
Amniyos syvysynyn rengi de?i?ebilir mi?
Amniyos syvysynyn rengi normalde berraktyr. Renginin bulanyk veya ye?ilimsi oldu?u durumlarda bebe?in dy?kysyny yapmasy söz konusudur. Bu durum ço?u zaman bebe?in rahim içindeki beslenmesinin bozuldu?u anlamyna gelir. Do?um esnasynda veya do?uma yakyn fark edilen bu durum do?umun hyzlandyrylmasyny gerektirebilir. Amniyon syvysynda kan olmasy durumun nedeni ise plasentanyn erken ayrylmasy olabilir. Anne ve bebek için çok büyük tehlikeler yaratabilecek bu durumlarda derhal hastaneye ba?vurmakta fayda vardyr.
 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi