GEBELYK » GEBELYKTE SA?LIK

« önceki sayfaya dön

Bo? Gebelik

Erken dönemdeki hamilelik kayyplarynyn ço?unu bo? gebelik olu?turmaktadyr. Halk arasynda su gebeli?i olarak bilinir ve anormal bir hamilelik geli?imidir. Tanysy ultrasonda konur ve tedavisi yoktur.

Bo? gebeli?in typtaki ady "anembriyonik gebelik" olarak geçmektedir. Hamile kalyndy?ynda, hamilelik kesesini olu?turan zar ve plasenta geli?imini tamamlarken, bebe?in bu yapy içinde görünmemesi bo? gebelik olarak adlandyrylmaktadyr.

Annede yumurtlama olduktan sonra, babadan gelen sperm ile birle?erek döllenir. Döllenen yumurta tüplerdeki yolculu?unu tamamladyktan sonra rahim duvaryna gelerek tutunur. Zamanla geli?en hücreler gebelik kesesini olu?turur ve plasenta ile birlikte embriyonun büyüyece?i ortamy sa?lar.

Normalde son adet tarihinden yakla?yk 5 hafta geçti?inde ultrason muayenesinde kese içindeki bebek görülebilmektedir. Embriyonun farkedilmesi ve kalp aty?larynyn duyulmasy bu haftalarda gerçekle?ir. E?er bebek görülemiyorsa, bunun tanysyny koymak için acele etmemek en do?rusudur. Çünkü anne adayyndaki yumurtlama beklenen tarihten geç bir vakitte gerçekle?mi?se, 5 haftadan sonra da görülebilme olasyly?y vardyr.

Genelde adet kanamalary düzensiz olan ki?ilerde rastlanan bu durum, anne adaylaryny hemen olumsuz bir duruma ve dü?üncelere sokmamalydyr. Son adet tarihinin ilk gününden itibaren 10-15 gün sonra yumurtalama gerçekle?meyip 15-25 gün arasynda bir sapma ile yumurtlama ya?andyysa, bebe?in geli?imde de 1-2 haftalyk bir sapma olmasy normaldir. Bu nedenle bo? gebelik tanysyny kesin koymadan önce; kese içindeki yol kesesi varsa ve yapy izleniyorsa, kesenin durumu iyi ve geli?imi normalse, 1 hafta gibi bir süre daha beklenmelidir.

Bo? gebeli?in belli bir belirtisi yoktur. Tam aksine, normal bir hamilelik süreci ya?anyyormu? gibi geli?im mevcut olup, ne bir kanama ne de bir a?ry ya da kramp hissedilmez. Tek belirti, kese içinde kalp aty?yny duymamak ve embriyoyu görememektir.

Kesin tany konulduktan sonra hastaya gebeli?i sonlandyrmayy tavsiye edilir. Ba?ka bir tedavi seçene?i bulunmaz. Zaten kürtaj yapylmasa bile belirli bir süre sonra bo? bebek kesesi ?iddetli a?ry ve kanama belirtileri ile kendili?inden dü?ecektir.

Bo? gebeli?in olu?umuna sebep kromozomlardan kaynaklanan bozukluklardyr. Bu hamilelikte söz konusu olan sperm ve yumurtanyn kalitesinin dü?üklü?ü ya da anomaliden kaynaklandy?yny bilmek gerekir. Bu anormal hamilelik geli?imi tekrarlanacak diye bir kural yoktur. Bir sonraki hamilelik çok daha normal geli?ebilir. Anne ve babada genetik bir problem yoksa kalytsal özellik göstermez. Bu tip problemli hamilelikler 3 kereden fazla tekrarlanyyorsa endi?elenmek gerekir.

Bo? gebeli?in tedavisi olmady?yndan, kesin tany konduktan sonra en kysa zamanda hamilelik sonlandyrylmalydyr. Genelde, genel anesteziyle ameliyathanede yapylan çok ufak bir i?lemdir. Yakla?yk 15-20 dakika kadar sürer. Di?er bir seçenek ise, rahmin temizlenmesini sa?layacak doktorun önerdi?i ilaçlary kullanmaktyr.

Hamilelik sonlandyryldyktan sonra 1-2 ay içinde tekrar hamile kalynabilir. Bu süre içinde anne adayy yeterli beslenmeli, dinlenmeli ve olumsuz dü?ünmemelidir. Özellikle anne ve baba adaylary sa?lykly bir hamilelik ve bebek için, yumurta ve sperm kalitesini sa?lamak adyna sigara ve içkiden uzak durmalydyr.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi