GEBELYK » GEBELYK

« önceki sayfaya dön

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi bakymyn temel amacy, hamileli?iniz boyunca sizin sa?ly?ynyz ve tabii ki bebe?inizin sa?ly?y ve geli?imidir. Bu bakym; hamileli?iniz ya da do?umunuzla ilgili olasy problemleri tahmin etmenize yardymcy olacaktyr. Böylece siz de bu problemlere kar?y zamanynda önlem alabileceksiniz.

Geli?mi? ülkelerde do?um öncesi hazyrlyklar standart program olarak kabul edilmi?tir. Yalnyz bazy bölgelerde fazla problemle kar?yla?mayy beklemeyen kimi anne adaylarynda bu hazyrlyklar minimum seviyede tutulur. Bu hazyrlyklar anynda endi?elerinizi payla?abilir, aklynyza takylanlary sorabilirsiniz. E?er bu konuda tavsiyeye ihtiyaç duyuyorsanyz ya da bir ara?tyrma yapmak istiyorsanyz do?um öncesi klinikleriyle temas kurabilirsiniz.
 
Do?um öncesi bakymy nerelerden elde edebilirim?
     Bebeklerin dünyaya geldi?i hastanelerde do?um öncesi klinikleri vardyr; fakat her anne her ne kadar do?umunu orda gerçekle?tirse de bu bakymy bulamyyor. Bunu bulabilece?iniz ba?ka kaynaklar;
 
• Aile doktorunuz
• Sa?lyk merkezindeki ebe
• Doktorunuzun sizi ziyaret etti?i evinizde
• Sizin gitti?iniz hastanenin sahip olmady?y özellikleri ta?yyan ba?ka bir hastanede

     Hamilelikle ilgili bir problem söz konusu olmady?ynda, do?um öncesi bakymyn büyük bir kysmy hastaneden ba?ka bir yerde gerçekle?ecektir. E?er doktorunuz size do?um mütehassysy ile konu?manyzy önerdi?inde hastaneye gidebilirsiniz, ayryca oraya gitti?inizde daha sonra yapmanyz gerekenleri de ö?renebilirsiniz
   
     Ne olacak?
     Birinci do?um öncesi randevunuz büyük ihtimalle 8.-12. haftalar gibi gerçekle?ecektir. Bunlaryn bazy kysymlary sa?lyk oca?ynda ebeniz tarafyndan gerçekle?ecektir. Di?er kysmy içinse hastaneye gitmeniz istenecektir.
     Bir sürü sorunuz olacaktyr
     Sa?ly?ynyz, aile geçmi?iniz ve daha önceki hamilelikleriniz hakkynda bir sürü soru soracaksynyz. Bunlaryn hepsinin ise tek bir amacy olacak: kendi sa?ly?ynyz ve hamileli?iniz hakkynda sa?lam bir fikre sahip olmak.
    Ebeniz ile beslenme, sigara ve çaly?ma gibi konulary tarty?ma fyrsatynyz olacaktyr. O size bunlaryn dy?ynda bebe?iniz do?unca onu nasyl beslemeniz(emzirmeniz) konusunda da bilgi verecektir. Bu sizin aklynyza takylan her ?eyi sorup ö?renmeniz ve bütün endi?elerinizden kurtulmanyz için çok iyi bir fyrsattyr.
     Bu ba?vuruda sizden kan örne?i vermenizi isteyebilirler. Hastanenin prensiplerine göre tartylabilirisiniz de. Aslynda bu olay, sizin hamileli?iniz syrasynda alaca?ynyz kilolary izleme açysyndan size rehber olabilecek gayet yararly bir ?eydir.

Rutin kontrollerin içerikleri 
• Kan basyncy
• Kilo
• Çarpynty
• Bebe?inizin kalp aty?laryny dinlemek- bu steteskopla, ultrasonun kullanyldy?y Dopplerle olabilir.
• Bebe?inizin hareketlerine ili?kin sorular
• Üre testleri
• Bacaklarynyzda, kollarynyzda ve yüzünüzde terleme kontrolü
• Nasyl hissetti?inize dair sorular

     Ne kadar syklykta
     Taramalar ya da hastanenin yapty?y bazy özel testleri saymazsanyz, Kontrolleriniz 12 haftadan sonra her dört haftada bir, 32. haftadan itibaren iki haftada bir ve son 3–4 hafta her haftada bir olmak üzere yapylmalydyr
     Yüz yüze konu?un 
     E?er herhangi bir konuda endi?eniz varsa ya da bir ?ey hakkynda doktorunuzla tarty?maya ihtiyaç duyuyorsanyz bunu ayakta yapyn. Uzanyp yatarak ve yukaryya bakarak konu?mak yerine ayakta yüz yüze düzgün bir konu?ma yapmak daha kolaydyr.
     Bekleme oyunu
     Do?um öncesi kliniklerini ziyaretinizde genellikle uzun süre bekleyeceksiniz. Aslynda bekledi?iniz yakla?yk iki saatin sadece küçük bir bölümünde doktorunuzla görü?eceksiniz. E?er çocu?unuzun da sizinle beraber gelmesi gerekiyorsa, mutlaka yanynyza yiyecek-içecek, oynayacak ya da okuyacak bir ?eyler alyn; bunlara ihtiyacynyz olacaktyr.
     Sizin notlarynyz
     Hastanenizin prensiplerine ba?ly olarak hamileli?inizin ba?yndan sonuna kadar alynan bütün notlar bakyldyktan sonra size verilir. Hastaneniz bu notlaryn bir kopyasyny saklayabilir. Doktorunuz ya da ebeniz bulduklaryny notlara yazmak zorundadyr. E?er okuyamady?ynyz ya da anlamady?ynyz bir ?ey görürseniz – örne?in; kysaltmalar(okunup, anla?ylmalary zordur) – mutlaka doktorunuza sorun. Doktorunuzun hamileli?iniz konusunda sizi gerçekten de çok iyi, typky kendisi gibi, bilgilendirmesi gerekir.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi