GELY?YM » BYLY?SEL GELY?YM

« önceki sayfaya dön

Yaratycylyk

 
Yaratycylyk; dü?ünme, hayal gücü, yetenek, istek, ara?tyrma gibi kavramlarla do?rudan ili?kilidir. Yaratycylyk do?u?tan gelen bireysel özelliklerin yanysyra geli?tirilebilen bir kavramdyr. Hal böyle olunca çocuklaryn yaratycylyklarynyn geli?mesi yönünde programlar hazyrlamak ve onlary bu yönde e?itmek önemlidir. Yapylan ara?tyrmalar incelendi?inde zeka ile yaratycyly?yn ayry oldu?u görülmektedir. 

Yaratycyly?y geli?en çocuk, gelecek ya?antysynda da sorunlara kolay çözümler üretebilen, analitik dü?ünebilen, ba?aryly, yetenekli, fikirlerini özgürce dile getiren bir birey olur. Bu do?rultuda;

-Okul ve aile ortamynyn etkisi göz önüne alynarak yaratycyly?y destekleyici etkinlikler planlamak gerekir ve çocu?a sergilenen tutumlaryn yaratycylyklaryny kysytlayycy olmamasyna dikkat edilmelidir. 
 
-Sorduklary sorularyn bi sonu olmasa da sykylmadan sabyrla onlara cevap verilmeli, mümkün oldu?unca da ona sorular sorarak dü?ünmeye te?vik edilmeli. 
 
-Çocu?un konu?masyna, fikirlerini söylemesine, sorular sormasyna fyrsat verilmeli. Çocuklaryn ilgi ve meraklary uyanyk tutulmaly.
 
-Alynan oyuncaklar, okullarda uygulanan e?itim materyalleri yaratycyly?y destekleyici niteliklere sahip olmaly. 
 
-Okulda yapylan etkinliklerde ö?retmenler de esnek davranmaly ve çocu?un kendilerinden bir ?eyler katmalaryna izin vermeliler. Kli?e projelerin dy?yna çykyp tamamen çocu?a özgü bir çaly?manyn ortaya çykmasy geli?im için oldukça önemlidir. Amaç estetik açydan en güzel ürünün ortaya çykmasy de?il, çocu?un geli?imini desteklemek olmalydyr.
 

Çocuk Geli?imci Nazly ?ENSOY
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Bebeklik Döneminde (0-2 Ya?) Fiziksel Geli?im

Bebeklerin do?umdaki büyüklükleri ve do?umdan sonraki büyüme hyzlary, onlaryn genel geli?imleri hakkynda bize bilgi verir .... » Devamını Okuyun!

Fiziksel Geli?im Nedir?

Bireyin sa?lykly ya?amasy ve davrany? kazanmasy bedensel geli?imi ile yakyndan ilgilidir.... » Devamını Okuyun!

Alty Ya?

6 ya?: Yerde top zyplatabilir, ... » Devamını Okuyun!

Ahlak Geli?imi

Ahlak geli?imi; bireyin küçük ya?lardan ba?layarak toplum tarafyndan be?enilen, kabul edilen do?ru davrany?lary yapmasydyr. ... » Devamını Okuyun!

Geli?im Nedir?

Geli?im bireyin; ö?renmesi, anlamasy, duymasy, konu?masy, etrafyyla ve kendisiyle ili?kileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunlary gibi özelliklerin... » Devamını Okuyun!

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im... » Devamını Okuyun!

Çocuklarda Prososyal Davrany?lar

olumlu ki?iler arasy ili?kiler?? olarak da adlandyrylabilir.... » Devamını Okuyun!

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi