GELY?YM » KY?YLYK GELY?YMY

« önceki sayfaya dön

Fikirlerine Saygy Duyalym

 
Çocuklaryn fikirleri kendileri için hiç de çocukça de?il, aksine dünyanyn en mantykly, en do?ru bulu?udur. Hayal dünyalary o kadar geni?tir ki, sorunlaryn çözümü de hayal dünyalarynda synyrsyzdyr ve en ciddi soruna bile yeti?kinmi? gibi bakmaya çaly?yp kendilerince dü?üncelerini söylerler. Çocuk aile içerisinde herhangi bir konuyla ilgili olarak fikrini söyledi?inde, umursanmady?yny, dinlenmedi?ini ve önemsiz oldu?unu hissetti?inde kendisinin de de?erli olmady?y hissine kapylyr. Oysaki sunduklary fikir kendi dünyalarynda en mantykly ve çözümleyici olandyr. Fikirlerinin önemsenmedi?ini hissetmesi özgüven sorunlaryny da beraberinde getirmektedir.

Çocuklar da aile içerisinde olan problem durumlardan haberdar olmaly ve fikirlerini rahatça söyleyebilmeliler. Onlary dinledi?imizi ve önemsedi?imizi farkettirmek gerekir. Fikirlerinin bizim için önemli oldu?unu hissettirmek, kendilerinin bir birey oldu?unun farkyna varmalaryna yardymcy olacaktyr. Sunduklary fikirler size çok saçma ve çocukça gelebilir. Fakat bunu, " Sen sus. Sen çocuksun, büyüklerin i?ine kary?ma. Sen ne biliyorsun ki! " gibi cümlelerle onlary kyrarak belirtmek do?ru de?ildir. Onlary dinleyip, fikrinin do?ru oldu?unu söylemek, fakat hangi sebeplerle onun dü?ündü?ü gibi olamayaca?yny onlara açyklamak gerekir. Böylece kendini daha iyi hissedecek hatta size yardymcy olmak için yeni fikirler üretme çabasyna girecektir ki, bu da onun sorunlara çözüm bulma yetene?inin geli?imine yardymcy olacaktyr.
 

Çocuklar da ayry bir bireydir, lütfen onlary küçümseyerek kyrmayalym. Bazen büyüklerin de onlardan ö?renece?i çok ?ey olabilece?ini unutmamak gerekir...
 
 
Çocuk Geli?imci Nazly ?ENSOY
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Bebeklik Döneminde (0-2 Ya?) Fiziksel Geli?im

Bebeklerin do?umdaki büyüklükleri ve do?umdan sonraki büyüme hyzlary, onlaryn genel geli?imleri hakkynda bize bilgi verir .... » Devamını Okuyun!

Fiziksel Geli?im Nedir?

Bireyin sa?lykly ya?amasy ve davrany? kazanmasy bedensel geli?imi ile yakyndan ilgilidir.... » Devamını Okuyun!

Alty Ya?

6 ya?: Yerde top zyplatabilir, ... » Devamını Okuyun!

Ahlak Geli?imi

Ahlak geli?imi; bireyin küçük ya?lardan ba?layarak toplum tarafyndan be?enilen, kabul edilen do?ru davrany?lary yapmasydyr. ... » Devamını Okuyun!

Geli?im Nedir?

Geli?im bireyin; ö?renmesi, anlamasy, duymasy, konu?masy, etrafyyla ve kendisiyle ili?kileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunlary gibi özelliklerin... » Devamını Okuyun!

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im... » Devamını Okuyun!

Çocuklarda Prososyal Davrany?lar

olumlu ki?iler arasy ili?kiler?? olarak da adlandyrylabilir.... » Devamını Okuyun!

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi