E?YTYM » MÜZYK E?YTYMY

« önceki sayfaya dön

Okul Öncesi E?itimde Müzi?in Önemi

Ses ve müzik do?umla beraber, hatta bazy ara?tyrmalaryn kanytlady?y gibi henüz anne karnynda iken çocu?un ya?amyna girmekte ve etkilemektedir. Bu etkileme annenin söyledi?i ninni ile ba?lar ve gitgide çevreden, radyodan, televizyondan duydu?u; evde, okulda, sokakta duyup ö?rendi?i ve söyledi?i müzikle beslenir.
 
Her çocuk müzi?e ayny ölçüde yetenekli de?ildir. Fakat bütün çocuklar müzi?i severler. Bu konuda ara?tyrma yapan bilim adamlaryna göre, çok üstün yetenekli çocuklar ve çok yeteneksiz çocuklar istisna kabul edilmektedir. Bu istisnalar dy?ynda kalan bütün çocuklar, az ya da çok müzi?e yetenekli sayylmaktadyrlar. Ancak bu yetene?in geli?imi büyük ölçüde içinde bulunduklary ortama ba?lydyr. Yeti?meye elveri?li ortam ve ko?ullar bulunamazsa, çocuk üstün yetenekli de olsa, müzik sanatçysy olamaz.
 
*Okul öncesi kurumlarynda müzik yeteneklerinin derecesi henüz bilinmeyen çocuklara, müzik e?itimi verilirken bu olgu göz önünde bulundurulmalydyr.
 
*Çocuklar küçük ya?lardan itibaren iyi müzikle beslenirse, büyünce müzik sanatçysy olmasalar bile; iyi müzi?i seçen, seven ve ondan yararlanmasyny bilen yeti?kinler olacaklardyr.
 
*Okul öncesi e?itim döneminde müzik ve müzikle ba?lantyly hareket, ses, söz ve tartym çocu?un geli?imlerini etkilemektedir.
 
Müzi?in, çocu?a çok yönlü yararlaryny ?öyle syralayabiliriz:
 
-Çocu?un duyularyny geli?tirir. Çocuk dinledi?ini duymak, duydu?unu anlamak gibi okuma yazmaya hazyrlykta önemli beceriler kazanyr.
 
-?arky söylerken yeni sözcükler ve cümle kalyplary ö?renir bunlary tekrar ederken düzgün konu?mayy benimser ve dili geli?ir.
 
-Sözcükleri do?ru ve anla?ylyr bir ?ekilde söylemeyi ö?renir, yani diksiyonu geli?ir.
 
-Tekerleme ve saymacalar söylerken dil çevikli?i kazanyr, akycy konu?ma becerisi ve aly?kanly?y geli?ir.
 
-Duygusal yönden rahatlar; güvensizlik, çekingenlik, saldyrganlyk, korku gibi olumsuz duygu ve davrany?lar, müzi?in etkisiyle olumlu duygu ve davrany?lara dönü?türülebilir.
 
-Grup çaly?malarynda içine kapanyk bir çocuk, grup içinde rahatlamayy, dikkati üzerine çekmeden ba?kalaryyla beraber olmayy, hata yapmaktan korkmadan denemeyi, etkin ileti?im kurmayy ö?renir. Ayny zamanda özel yetenekleri olan bir çocuk, solo çaly?malarynda grup içinde sivrilme olana?y bulur.
 
-Grup içinde ?arky söylerken veya müzik e?li?inde hareket ederken, arkada?laryyla uyum içinde olmayy ö?renir (Birlikte ba?lama ve bitirme, seslerin yüksekli?ine ritme uyma, etrafyny dinleme, müzik i?aretlerini uygulama vb.). Böylece birlikte i? yapmanyn toplumla uyum içinde olmayy gerektirdi?ini kavrar ve disiplin aly?kanly?y kazanyr.
 
-Çocuk kendi kültür ve geleneklerimizi müzik ve danslarymyzla tanyr; vatan, ulus, bayrak duygulary geli?ir.
 
-Esteti?e yönelir ve çevresine kar?y duyarly olur.
 
-Yaratycyly?y güdülenir, esnekli?i artar ve yeni deneyimlere yönelir.
 
-Sesini, kula?yny ve zevkini geli?tirir. Do?ru duymayy, denetlemeyi ve kullanmayy, güzel müzi?i ayyrt etmeyi ö?renir.
 
-?arky söylerken "soluk alyp vermeyi denetleme" becerisi kazanyr ve akci?erleri geli?ir.
 
-Çalgy ve çalgy olarak kullanylabilecek oyuncaklary kullanyrken, müzik e?li?inde hareket ederken, koordinasyonu, küçük ve büyük kaslary geli?ir, bu da fiziksel ve psiko-motor geli?imini olumlu yönde etkiler. 

 
Kaynak: Ayten ÖZTÜRK, Okul Öncesi E?itimde Müzik, Morpa Yayynlary, 2007
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Performans Kaygysy

Kaygy duyulan ortamlardan ve durumlardan kaçynma ya da yo?un bir sykyntyyla duruma katlanmayla sonuçlanyr... » Devamını Okuyun!

E?itim Ailede Ba?lar

Yleti?imsizlik günümüzün modern ailelerinin en fazla sykyntysyny ya?ady?y konu... » Devamını Okuyun!

Okul Öncesi E?itimde Müzi?in Önemi

Ses ve müzik do?umla beraber, hatta bazy ara?tyrmalaryn kanytlady?y gibi henüz anne karnynda iken çocu?un ya?amyna girmekte ve etkilemektedir. ... » Devamını Okuyun!

Disleksi 0-6Ya? Belirtileri

http://disleksidernegi.org ... » Devamını Okuyun!

Türkiye´de Okul Öncesi E?itim

Türkiye´de ki okul öncesi e?itimin geli?mesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi e?itim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi e?itimi d... » Devamını Okuyun!

Dünya´da Okul Öncesi E?itim

Okul öncesi ilgili bilgilerin ilk olarak Eski Yunan da ortaya çykty?y bilinmektir.16-17 yy.da dü?ünürler bu dönemle ilgilenmeye ba?lamy?lardyr. Çocuk ... » Devamını Okuyun!

Ailelere Öneriler

Ba?ary duygusunu tatmasy için fyrsatlar verin.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi