AYLE » AYLEYYZ

« önceki sayfaya dön

Annelik Sonradan Geli?iyor

Anne oldu?u anda de?i?ir kadynlar. Kendilerini çocuklaryna adayan farkly bir ruh haline bürünürler. Oysa öncesinde bir kadyn, sonra bir e? ve sonrasynda bir annedir. Kadynly?y ve e? olmayy unutmak ise kendisine ve çocu?una yapaca?y en büyük haksyzlyktyr. Çocu?una odaklanmy? bir anne “En iyi anne ben olmalyyym ve en mükemmel çocu?u ben yeti?tirmeliyim” gibi bir ruh haline bürünebilir. Bu ruh hali anneyi ve çocu?unu yormaktan ba?ka bir i?e yaramaz. E?itim ve Aile Dany?many Nurten Aydyn annelik rolü hakkynda bizleri bilgilendiriyor.

Yapylan ara?tyrmalar, anneli?in tümüyle içgüdüsel bir yetenek olmady?yny, annelik duygusunun ve davrany?ynyn, büyük ölçüde çocuk sahibi olduktan sonra geli?ti?ini göstermektedir. Hamilelik syrasynda ba?layan ve bir ömür boyu sürecek olan bu ili?kideki en önemli nokta “bebek sahibi olmaya” yani anneli?e hazyr olmaktyr.

Annenin hamilelik syrasyndaki duyularyny, bebe?in hissettiklerini, anne herhangi bir nedenle stres altynda ise bebe?in de daha gergin oldu?unu, anne mutlu ve huzurlu bir hamilelik geçiriyorsa bebe?in de bunu hissetti?ini biliyoruz.

Fiziki ihtiyaçlary kar?ylanan bebe?inin tüm ihtiyaçlary kar?ylanmy? demek de?il

Do?umdan itibaren bir bebe?in sadece temel ihtiyaçlarynyn kar?ylanmasy yeterli de?ildir. Do?umdan itibaren ki?ili?i de olu?maya ba?layacak olan bebe?in en temel ihtiyacy “SEVGY”dir. Bir bebe?in ilk sevece?i ve güvenece?i ki?i, annesidir. Annenin gösterece?i bu sevgi ve yakynlyk, bebe?in güven duygusu kazanmasyny sa?lar.

Bazen sürekli a?layan bebekler görürsünüz. Oysa karynlary toktur, gazlary çykartylmy?tyr ve altlary temizdir. Anne kuca?yna alyr; bebek susar, yata?yna koyar; bebek a?lamaya ba?lar. Bebe?in neden a?lady?y bir türlü anla?ylamaz. E?er a?lamalar, kuca?a alyndy?y zaman bitiyor ve bebekte rahatlama oluyorsa bilin ki sycak bir temas, yani sevginizi hissetmek istiyordur.

A?yry sevgi gösteren anneler


Bu anneler do?um ile birlikte, çocu?una a?yry dü?kündürler. Biraz a?lasa doktora götürürler. Yürümeye ba?lady?ynda ‘dü?er’ diye kaygylanyrlar. Di?leri çykty?ynda bile yiyecekleri ezerek verirler, doydu?unu söyleyen çocu?a inanmaz “Aman aç kalmasyn” diye kendileri yedirmeye çaly?yrlar. Vitamin alsyn diye birçok ?eyi bir arada kary?tyrylmy?, garip besinleri vermeye çaly?yrlar. Korkularyndan dolayy çocu?un odasynda yatmayy ya da çocuklaryny kendi yataklaryna almayy tercih ederler. A?yry sevgi gösterileri, hep davrany?a yöneliktir ve bir süre sonra böyle yeti?tirilen çocuklar, anneleri ya da yanlarynda bir yeti?kin olmadan hareket edemezler. Annelerinin kendileri için en iyisini dü?ündü?üne, kendilerini ikna ederler. Bu ?ekilde yeti?tirilen çocuk ya çok öfkeli ve asi oluyor ya da öfkesini göstermeye, itiraz etmeye gücü yetmiyorsa, itaat ediyor gibi görünüyor. Ancak içlerinde ya?adyklary sykynty uygun bir zaman bulunca, kendini göstermeye ba?lyyor. Mesela çocukluk döneminde itaat eden bir çocuk, ergenli?e geldi?inde öfkeli ve asi bir ergen olabiliyor.

Annelik, kadyny en çok sykyntyya sokan rol ancak…

Anne olarak bir çocu?un sorumlulu?unu almak tabi ki çok kolay bir rol de?il. Ancak günümüz anneleri bunu bazen o kadar a?yry ya?yyorlar ki, rollerini sadece annelik ile synyrlyyorlar. Evli olmak, çaly?an bir yeti?kin olmak gibi rolleri birden ikinci plana atabiliyorlar. Çaly?an birçok anne, bebe?i do?duktan sonra i? ya?amyndan ayrylyyor, ya da kendi i?i dy?ynda, daha az mesai gerektiren i?lerde çaly?mayy tercih ediyor.

Ancak i? ya?amyny de?i?tirmek kolay olsa da, anneli?in yanynda ‘e? olma rolü’ bazen arka plana itildi?inde, aile içi ili?kiler çykmaza girebiliyor. Anne, sadece çocu?uyla var olma yoluna gidiyor. Babanyn kendi çocu?unu yeti?tirmedeki söz hakky bile, bazen göz ardy edilebiliyor. Çocuk hakkyndaki tek söz sahibi anne oluyor. Kararlary alyyor, uyguluyor, sürekli çocu?u için bir ?eyler yapmaya çaly?yyor. Dilimizde, evli kadynlaryn e?leri için kullandyklary bir deyim vardyr: Saçynyn süpürge etmek. ?u anda, annelerin çocuk yeti?tirme tarzyna en uygun deyimin bu oldu?unu dü?ünüyorum.

Anne ve çocuk arasyndaki kaliteli zaman geçirme

Özellikle çaly?an anneler; çocuklary ile fazla zaman geçiremediklerini, ev hanymlarynyn bu konuda daha ?ansly oldu?unu vurgularlar. Hatta ev hanymlarynyn çocuklarynyn daha ?ansly oldu?unu dü?ünerek vicdan azaby duyarlar. Son dönemlerde kaliteli zamanyn, zamanyn uzunlu?u ile de?il, niteli?i ile ilgili oldu?u daha net anla?ylmaya ba?landy. Ama yine de tam anlamyyla uygulamaya ba?lady?yny söylemek biraz zor. Çünkü çocukla birebir geçirilecek vakitlerde, ne yapylaca?ynyn kararyny yeti?kinin verdi?ini, çocu?un çok da fazla söz hakky olmady?yny görüyoruz.

Oysa kaliteli zaman, çocu?un ihtiyaçlaryny gidermeye yönelik olmalydyr. Çocuk, o anda sizinle birlikte ne yapmak istiyorsa yapmaly, ne olmak istiyorsa, o olmalydyr. Buradaki amaç; birlikte keyifli vakit geçirmek, gülmek, oynamak ve birbirine sevgi ifadelerinde bulunabilmektir. Siz yemek yaparken çocu?unuzun size yardym etmesini istemeniz bir zorunluluktan kaynaklanyyorsa, burada kaliteden bahsetmek mümkün olamaz. Ancak çocu?unuzla beraber bir ?eyler yapmaya, örne?in kek yapmaya, onun iste?i ile karar verirseniz ve bunu yaparken payla?ymlarda bulunursanyz, burada kaliteli bir zamandan söz edebiliriz

Kaynak: Hürriyet Aile

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi