E?YTYM » Ö?RENME GÜÇLÜ?Ü ÇÖZÜMLERY

« önceki sayfaya dön

Vizyon Terapi

 

Ankara Üniversitesi Az Görme Rehabilitasyon Birimi Ba?kany Prof.Dr.Aysun YDYL´in koordinatörlü?ünde...
 
Türkiye´de Bir Ylk:  ´Vizyon Terapi´

 
 
GÖRSEL DESTEK TEDAVYSY (VISION THERAPY) NEDYR?
 
Görsel destek tedavisinin amacy, ‘iyi bir görme’ için gerekli olan görsel becerilerin geli?tirilmesidir.
‘Yyi bir görme’ için göz, görme yollary ve beynin uyumlu bir ?ekilde birlikte çaly?malary gerekmektedir.
E?er ki?inin görme keskinli?i tam ise, ço?unlukla görsel durumun (vision) normal veya ideal oldu?u dü?ünülür. Oysa, görme keskinli?i, ki?inin belirlenen bir uzaklykta net görebilme ve ayrynty seçebilme yetisidir ve görme e?elleri ile ölçülür. Görme keskinli?i tam olan ki?ilerde bile, okuma ve yazma gibi bazy i?levlerde zorluklar ya?anabilir. Sonuç olarak ki?inin görme keskinli?inin tam olmasy, görsel durumun ideal oldu?unu göstermez. Net görme, yani görme keskinli?inin tam olmasy, OKUMA ve Ö?RENME için gerekli görsel becerilerden sadece bir tanesidir.
 
GÖRSEL DESTEK TEDAVYSY NASIL YAPILIR?
 
Tam bir göz muayenesinden sonra, görsel algy becerileri de?erlendirilir. E?er gerekiyorsa, görsel destek tedavi programy ‘bireysel’ olarak ki?inin gereksinimlerine göre planlanyr. Program optik cihazlar ve çe?itli egzersizleri içeren, kurumsal uygulamalar ve evde yapylacak egzersizlerden olu?maktadyr.
Kurumdaki uygulama genellikle haftada 1-2 seans olacak ?ekilde 6-9 ay süresince yapylyr. Ancak ki?inin gereksinimine göre bazen ev egzersizleri ile desteklenecek tek seans bile yeterli olabilirken, bazen bu süre 2-3 yyla uzayabilmektedir.
 
KYMLERE GÖRSEL DESTEK TEDAVYSY YAPILMALIDIR?
 
Görsel destek tedavisine gereksinim duyan ki?iler;
 
1)Görsel problemlere ba?ly ö?renme bozukluklary
Ö?renmenin %80’i görme yetisine dayalydyr. Yki gözün birlikte çaly?masy, foküsleme (odaklama), takip edebilme gibi görsel beceri yetersizlikleri, ö?renmeyi olumsuz yönde etkileyebilir.
Disleksi dahil okuma problemi olan çocuklaryn %80’inde, çözülebilir görsel problemler oldu?u bildirilmektedir.
 
2)?a?ylyk (strabismus) ve Göz tembelli?i (ambliyopia)
Görsel destek tedavisi, ?a?ylyk ve göz tembelli?i durumlarynda erken ya?larda daha etkili olmaktadyr. Ancak her ya?ta yapylabilir.
 
3)Teknolojik ya?amyn sonucunda olu?an göz problemleri;
Ça?ymyzyn ko?ullaryna ba?ly olarak pek çok ki?i günlük ya?amynyn önemli bir bölümünü, bilgisayar ekranlary kar?ysynda ve yakyn mesafede çaly?arak geçirmektedir. Buna ba?ly olarak, göz yorgunlu?u, ba? a?rysy ve görme ile ilgili problemler syklykla görülmektedir.
 
4)Özel durumlarda yapylan görsel rehabilitasyon;
Nörolojik bir hastalyk veya sinir sistemine yönelik bir travma, ki?inin görmesini etkileyebilir. Beyin ve omurga travmalary, inme, geli?imsel gerilikler, serebral palsi, multiple sklerozis gibi durumlar da görsel rehabilitasyon tedavileri yararly olabilmektedir.
 
5)Sporculara yönelik programlar;
Yyi bir vizyon bile daha iyi olabilir. Sporcularda, el-göz koordinasyonu, görsel reaksiyon zamany, periferik farkyndalyk, iki gözün birlikte çaly?masy, foküsleme, izleme ve görsel becerilerin daha üst düzeye çykarylmasy için, görsel destek tedavisi yapylabilir.
 
ÖRMEYE BA?LI Ö?RENME PROBLEMLERY YÇYN ÖN TEST
 
Yapylan çaly?malar, okul ça?y çocuklaryn yakla?yk %20’sinde, okul ba?arylaryny olumsuz bir ?ekilde etkileyen tany konmamy? görsel problemler oldu?unu göstermektedir. Üstelik bu çocuklaryn pek ço?u, sadece uzak görme keskinliklerinin ölçüldü?ü okul taramalaryndan geçmi? ve görme keskinliklerinin tam oldu?u söylenmi?tir. Görme keskinli?i tam olmasyna kar?yn, bazy çocuklarda iki gözün birlikte çaly?abilmesini sa?layan i?levler, yazyyy izleyebilme ve okurken satyrlary kaybetmemek, çe?itli mesafelerdeki cisimlere bakarken (örne?in yakyndan uza?a bakyldy?ynda) odaklayabilmek gibi yetilerde sorun olabilir. Bu gibi durumlar, çocu?un okulda ba?arysyz olarak de?erlendirilmesine neden olabilir.
Çocu?unuzun bu tür bir görsel problemi olup olmady?yny saptamak için, a?a?ydaki testi yapabilirsiniz
Bu testi doldururken, çocu?unuz ile ilgili gözlemlerinize dayanarak ve gereken sorularda çocu?unuza bu durumu açyklayarak onun ifadelerini de göz önünde bulundurarak cevaplayynyz.
Puanlamanyz 20’nin altyndaysa çocu?unuzu bir göz hekimine muayene ettirmeniz ve gerekiyorsa görsel destek tedavisi almasyny sa?lamanyzy öneririz.

VYSYON (GÖRSEL DURUM ) TESTY

 

A?a?ydaki belirtiler hangi syklykta oluyor?
(Puan)
Asla
(0)
Nadiren
(1)
Bazen
(2)
Ço?unlukla
(3)
Daima
(4)
Yakyn çaly?ma esnasynda (okurken veya yazarken) ba? a?rysy
         
Gözlerde yanma, ka?ynty, sulanma
 
         
Yakyn çaly?malary (okuma veya yazma) sevmemek
 
         
Okurken kelimelerde kayma veya bulanykla?ma
 
         
Okurken satyr atlama veya ayny satyry tekrar okuma, yerini kaybetme
         
Okuma syrasynda küçük kelimeleri atlamak
 
         
Kitaby çok yakyn tutmak veya yazarken çok e?ilmek
 
         
Okuma syrasynda ba?yny e?mek veya kitaby gözlerden birisine daha yakyn tutmak
         
Okuma syrasynda dikkatini verememek
 
         
Okudu?unu zor anlayabilmek
 
         
Düzgün yazy yazamamak (yazynyn a?a?y veya yukary do?ru kaymasy)
         
Sayy basamak ve sütunlaryny hizalayamamak
 
         
Tahtada yazylanlary deftere geçirememek
 
         
Çaly?yrken syk syk ara verme iste?i
 
         
Ödevlerini zamanynda bitirememek, zamanyny iyi kullanamamak
         
Sakarlyk, her ?eyi kyrmak, etrafyndaki e?yalara çarpmak
 
         
E?yalaryny kaybetmek
 
         
Hafyzasy zayyf olmak, çabuk unutmak
 
         
Okulda görev almaya istekli olmamak
 
         

 

 **Vizyon Terapi henüz yalnyzca Ankara´daki Yeni Kurtulu? Özel E?itim ve Rehabilitasyon Merkezi´nde uygulanmaktadyr.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Performans Kaygysy

Kaygy duyulan ortamlardan ve durumlardan kaçynma ya da yo?un bir sykyntyyla duruma katlanmayla sonuçlanyr... » Devamını Okuyun!

E?itim Ailede Ba?lar

Yleti?imsizlik günümüzün modern ailelerinin en fazla sykyntysyny ya?ady?y konu... » Devamını Okuyun!

Okul Öncesi E?itimde Müzi?in Önemi

Ses ve müzik do?umla beraber, hatta bazy ara?tyrmalaryn kanytlady?y gibi henüz anne karnynda iken çocu?un ya?amyna girmekte ve etkilemektedir. ... » Devamını Okuyun!

Disleksi 0-6Ya? Belirtileri

http://disleksidernegi.org ... » Devamını Okuyun!

Türkiye´de Okul Öncesi E?itim

Türkiye´de ki okul öncesi e?itimin geli?mesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi e?itim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi e?itimi d... » Devamını Okuyun!

Dünya´da Okul Öncesi E?itim

Okul öncesi ilgili bilgilerin ilk olarak Eski Yunan da ortaya çykty?y bilinmektir.16-17 yy.da dü?ünürler bu dönemle ilgilenmeye ba?lamy?lardyr. Çocuk ... » Devamını Okuyun!

Ailelere Öneriler

Ba?ary duygusunu tatmasy için fyrsatlar verin.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi