E?YTYM » YENY E?YTYM SYSTEMY

« önceki sayfaya dön

Yeni E?itim Sistemi

Yeni e?itim sistemiyle ilgili Milli E?itim Bakanly?y yayynlady?y genelgede ayryntylary soru ve cevaplaryyla yayynlamy?tyr:
 
I- GENEL SORULAR

SORU 1: Bu yasal de?i?ikli?e neden gerek duyuldu?
CEVAP 1: Dünya genelindeki uygulamalara bakyldy?ynda, ortalama e?itim
süresi 11 - 12 yyl veya daha üzerindedir. Türkiye’de ise yeti?kin nüfusun ortalama
e?itim süresi 6 - 6,1 yyl civaryndadyr. Ba?ka bir ifadeyle, geli?mi? dünya ülkeleri
ile Türkiye’nin e?itim süresi arasynda tam yary yaryya bir fark söz konusudur.
Geli?mi? ve geli?mekte olan ülkelere bakty?ymyzda, hemen hepsi ortalama
e?itim sürelerini artyrmak suretiyle nüfuslarynyn büyük bir bölümünü lise
mezunu ya da üniversite mezunu yapmak üzere hedefler koymu?lar ve bunu
gerçekle?tirmek için tedbirler almaktadyrlar. Avrupa Birli?i ülkeleri 2020 yylyna
kadar nüfuslarynyn en az yüzde 90’yny lise mezunu yapmak üzere hedeflerini
revize ettiler. Japonya ve Güney Kore ça? nüfusunun yüzde 100’ünü üniversite
mezunu yapmayy tarty?yyor. Daha birçok ülkeden veya bölgeden bu tür
örnekleri artyrmak mümkündür. Ülkemizde ise nüfusun sadece yüzde 28’inin
lise mezunu oldu?u dikkate alynyrsa, bu de?i?ikli?e ihtiyacyn ne kadar büyük
oldu?u anla?ylmaktadyr.
Ülkemizde son yyllarda alynan önlemlerle ve idari uygulamalarla ça?
nüfuslarynyn okulla?ma oranlarynda çok önemli mesafeler kat edildi?i
görülmektedir. Bu kapsamda okulla?ma oranlarynda ilkö?retim düzeyinde
yüzde 98’lerin a?yldy?y, ortaö?retim düzeyinde yüzde 70’lere yakla?yldy?y,
yüksekö?retim düzeyinde ise yüzde 33’leri yakalady?ymyz görülmektedir. Bu
geli?melere ra?men, bölgeler arasynda ciddi farklylyklar devam etmektedir.
Örne?in ?yrnak’ta ortaö?retimdeki okulla?ma orany yüzde 30’laryn altyndadyr.
Zorunlu e?itimi 8 yyldan 12 yyla çykaran düzenleme ile toplam nüfusun
ortalama e?itim yyly artyrylacak ve okulla?ma oranyndaki bölgesel farklylyklar da
azaltylacaktyr.
Düzenlemenin en önemli amaçlaryndan biri de e?itim sistemimizi
demokratikle?tirme ve esnekle?tirme arzusudur. De?i?ik kademelerde
olu?turulacak seçimlik derslerle tüm vatanda?larymyzyn ve ö?rencilerimizin
e?itimden beklentileri, sosyal ve kültürel talepleri kar?ylanmaya çaly?ylacaktyr.
Ö?renciler sporda, sanatta veya ba?ka bir alanda yetenek sahibi ise veya bu
alanlaryn birinde kendini geli?tirmek istiyorsa 5. synyftan itibaren kendisine bu
imkân tanynmy? olacaktyr.
Düzenlemeyle getirilen bir ba?ka yenilik ise e?itimin kademelere
bölünmesidir. Birinci kademe 4 yyl süreli ilkokul, ikinci kademe 4 yyl süreli
ortaokul ve üçüncü kademe 4 yyl süreli lise olarak yapylandyrylmy?tyr. Böylece
kademeler arasy yatay ve dikey geçi?lere imkân tanynmy?, esnek yapy sayesinde
bireye yetenek ve geli?imine göre erken ya?larda tercih hakky tanynmy?tyr.
Yapylan de?i?iklik ile ilkö?retim ça?y 6 - 13 ya? olarak de?i?tirilmi? ve Eylül
ayy sonu itibaryyla 5 ya?yny doldurmu?, 6 ya?yna girmi? çocuklarymyzyn ilkö?retime
ba?lamalaryna fyrsat verilmi?tir. Bu konuda dünya genelindeki uygulamalarla
paralellik sa?lanmy?, erken ya?ta e?itime ba?layan bireyin bir yyl erken hayata
adym atmasy sa?lanmy?tyr. Günümüz dünyasynda istenilen her türlü teknolojik
ve fizikî ?artlaryn uygunlu?u göz önüne alyndy?ynda bireyin okula bir yyl erken
ba?lamasy çok önemlidir.
Sekiz yyllyk kesintisiz e?itimde 1. synyf ö?rencisi ile 8. synyf ö?rencisi ayny
bahçede oyun oynuyor, ayny tuvaleti kullanyyor ve ayny kantinde aly?veri? yapmak
için syraya giriyordu. Yeti?kin ö?rencilerin bedensel üstünlükleri kar?ysynda alt
synyf ö?rencileri ezilebiliyor, ortak mekânlardan yeterince yararlanamyyordu.
Yeni sistem, ya? araly?yny dü?ürerek ilkokullaryn ayry binalarda, di?er okullara
(ortaokul ve lise) devam eden ö?rencilerin ise farkly binalarda e?itim yapmasyna
imkân tanymy?tyr.

SORU 2: Bu düzenleme ile ?imdi durum ne olmu?tur?
CEVAP 2: Bu de?i?ikliklerle birlikte halen uygulanmakta olan 8 yyllyk
kesintisiz zorunlu e?itim yerine, 12 yyllyk zorunlu kademeli e?itim getirilerek 12
yyllyk süre üç kademeye ayrylmy?tyr. Birinci kademe 4 yyl süreli ilkokul (1. 2. 3.
ve 4. synyf), ikinci kademe 4 yyl süreli ortaokul (5. 6. 7. ve 8. synyf) ve üçüncü
kademe 4 yyl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. synyf) olarak düzenlenmi?tir.
Özellikle ikinci kademe, yani ortaokullar, ö?rencilerin daha özgür bir birey
olarak sivil toplum ve demokratik devlet anlayy?y gere?ince e?itim süreçlerinde
özgür ve karar de?i?tirme hakkyna sahip olmalaryna fyrsat vermektedir.
E?itim süresinin önemi kadar, ö?rencilerin sistem içindeki programlarda
tercih de?i?ikli?i yapabilmeleri de en az o kadar önemlidir.
Yeni düzenleme ile ilkokul, ortaokul ve liseler ba?ymsyz (fizikî olarak)
olu?turulabilece?i gibi, imkân ve ?artlaryn elveri?li olmady?y yerlerde
ortaokullaryn ilkokullarla ya da liselerle birlikte olu?turulmasyna da fyrsat
verilmektedir.
Ortaokullar, program bütünlü?ü korunarak, üst ö?retim programlarynyn
bütününe yönelik olarak fazla sayyda seçene?i baryndyryp, lise ö?renim sürecinde
yer alan programlaryn tercih edilmesine fyrsat verecek esneklikte tasarlanacaktyr.
Dünyada da temel dersler dy?ynda bireylerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun
seçmeli derslerden olu?an seçimlik ders programlary uygulanmaktadyr.
Yeni düzenleme ile ortaokul ve liselerde, Kuran-y Kerim ve Hz.
Peygamberimizin hayatynyn seçmeli ders olarak okutulmasy sa?lanmy?tyr.
Ayryca ortaokullarda, yani ikinci 4 yyllyk kademede Türkçe, Matematik, Fen,
Sosyal Bilgiler ve Yabancy Dil gibi temel dersler dy?ynda seçimlik dersler ile lise
e?itimi için alt yapy olu?turulacaktyr.
Ortaokullardaki zorunlu dersler dy?yndaki seçimlik dersleri, ö?rencinin veya
ebeveyninin iste?ine ve tercihine ba?ly olarak alabilme hakky getirilmektedir.
Böylece bireylerin demokratik hak ve taleplerine synyrlama de?il, aksine
seçme hakky sa?lanarak bireylere ilgi, istek ve yeteneklerine uygun bir e?itim
alma yönünde taleplerinin kar?ylanmasy imkâny sa?lanmy?tyr.

SORU 3: Bu yeni düzenleme nasyl çaly?acak?
CEVAP 3: Yeni yapy 2012 - 2013 ö?retim yyly için sadece ilkokula ba?layacak
olan ö?renciler ile 8. synyfy bitirecek ö?rencileri do?rudan ilgilendirmektedir.
Ara synyflar, örne?in 3. synyfta okuyan bir ö?renci için yeni bir durum ?u an için
söz konusu de?ildir. Onlar, ortaokula geçece?i zaman, yani 4. synyfy bitirecekleri
zaman yeni sistemle ve onun sundu?u avantajlarla tany?acaklardyr.
Sistemin nasyl çaly?aca?yna gelecek olursak: 2012 – 2013 ö?retim yylynda
30 Eylül 2012 tarihi itibaryyla 5 ya?yny tamamlayacak olan çocuklar ilkokul
1. synyf ö?rencisi olarak kayyt yaptyracaklardyr. ?u anda ilkö?retim 5, 6 ve 7.
synyflarda okuyan çocuklarymyz ise yine ayny ilkö?retim okullarynda okumaya
devam edeceklerdir. 4. synyfta okuyan ö?renciler ise artyk ilkö?retim 5. synyf
de?il, ortaokul ö?rencisi olacaklar, ancak synyf numaralarynda kesinti ve
yeniden ba?lama söz konusu olmayaca?yndan 5. synyf ö?rencisi olmaya devam
edeceklerdir.
Ylkö?retim 8. synyfta okuyan ö?renciler ise e?itim sisteminden
ayrylamayacaklar ve zorunlu e?itimlerine devam edeceklerdir. Bu ö?renciler
2012 – 2013 ö?retim yylynda lise 1 (9. synyf) ö?rencisi olarak ö?renimlerine
devam etmek zorundadyrlar.
12 yyllyk zorunlu e?itime ba?lama ya?y Eylül sonu itibaryyla 5 ya?yny
tamamlayanlar için ba?layaca?yndan, do?al olarak gerek okul öncesi gerekse
ilkokul 1. synyf programy yeni düzenlemelere uygun hale getirilmek üzere gözden
geçirilmektedir.
Ayryca, bilindi?i gibi bu de?i?iklikler yapylmadan önce de gerek ilkö?retim
okullarynda gerekse ortaö?retim okullarynda okutulacak dersler Talim ve
Terbiye Kurulunun karary ile belirleniyordu. Hangi derslerin zorunlu ders olarak
tüm ö?rencilere, hangi derslerin ise seçimlik ders olarak seçen ö?rencilere
okutulaca?y Talim ve Terbiye Kurulu karary ile belirlenebiliyordu. ?imdi ise
yine Talim ve Terbiye Kurulu hangi derslerin zorunlu dersler, hangi derslerin
seçimlik dersler olaca?yny belirleyecek, ancak Kanunda yer alan hüküm gere?i
ayryca ortaokullar ile imam hatip ortaokullarynda farkly programlar arasynda
tercihe imkân verecek ?ekilde bu belirlemeyi yapacaktyr. Yine ortaokullar ile
imam hatip ortaokullarynda ö?rencilerin ilgi ve tercihlerine göre seçimlik
dersler olu?turulacaktyr. Ayryca, tüm ortaokul ve liselerde Kur’an-y Kerim ve
Hz. Peygamberin Hayaty iste?e ba?ly seçmeli ders olarak okutulacak dersler
arasynda yer alacaktyr.
Yeni sistemin çaly?masyyla ilgili olarak ?u hususu da belirtmek gerekir.
Ylkokul 4. synyfy tamamlayan çocuklar ya imam hatip ortaokullaryna ya da di?er
ortaokullara gidebileceklerdir. Ancak bu konuda ?unu ifade etmekte yarar
vardyr: Genel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarynda okutulacak zorunlu
dersler ile iste?e ba?ly seçmeli olan Kur’an-y Kerim ve Hz. Peygamberin Hayaty
derslerinde herhangi bir fark olmayacak, sadece di?er seçmeli derslerde
farklylyklar olu?abilecektir.

SORU 4: Bu sistemi neden 4+4+4 diye ayyryp tanymladynyz?

CEVAP 4: Bu konudaki isimlendirmenin temeli 2010 yylynda yapylan Milli
E?itim ?urasynda alynan kararlara dayanmaktadyr. Ayryca ?unu da ifade etmek
gerekir ki, dünyada bu konuda o kadar çok çe?itli kademelendirme var ki, bir
kaçyny örnek olarak verirsek: 8+4, 3+5+2, 4+5+2, 5+4+3, 5+3+4, 6+2+4, 6+3+2,
6+3+3, 6+3+4, 7+3+2. Her bir ülke kendi gelenekleri, kültürleri, bulundu?u
co?rafi konum vb. gibi birçok sebeple bu kademeleri olu?turuyor. E?er bize
neden 4+4+4 diye sorulursa, benzer bir sorunun mesela Hollanda’ya neden
6+2+4, Japonya’ya neden 6+3+3, Rusya’ya neden 4+5+2, Fransa’ya neden
5+4+3 … ?eklinde sorulmasy gerekir.
Yeni yapyda, hedeflenen esnek program anlayy?y ve çocuklaryn geli?im
özellikleri esas alynarak bu kademelendirme yapylmy?tyr. Ylk dört, çocu?un okula
aly?ty?y ve temel becerileri kazandy?y evredir. Ykinci dört, çocu?un yeteneklerini
synady?y ve geli?tirdi?i bir kademedir. Üçüncü dört ise çocu?un yetenek, geli?im
ve tercihleri do?rultusunda genel e?itim veya mesleki ve teknik e?itim alaca?y
kademedir.

SORU 5: Bu Kanun yeterince tarty?yldy my?

CEVAP 5: 1997 yylynda 8 yyllyk KESYNTYSYZ zorunlu e?itim, hiçbir hazyrlyk
yapylmadan ve ola?anüstü yönetim ?artlarynyn geçerli oldu?u bir dönemde, bir
dayatma olarak getirildi?inden bu yana e?itim yapymyzyn kesintili veya kesintisiz
olmasy tarty?ylmaktadyr. Yani kesintililik veya kesintisizlik sorunu bu ülkede 15
yyldyr tarty?ylan bir konudur.
Di?er taraftan Cumhuriyetin ilk günlerinden bu yana zorunlu e?itim
süresinin uzatylmasy her kesim tarafyndan ileri sürülmü? ve genel kabul görmü? bir
dü?üncedir. Nitekim zaman zaman zorunlu e?itim süreleri uzatylmy?, son olarak
1997 yylynda 8 yyla çykarylmy?tyr. Ancak bu sürenin kesintisiz olmasy, biraz önce de
ifade edildi?i gibi ilk gününden itibaren e?itim camiasy, akademi dünyasy, çe?itli
toplum kesimleri ve siyasiler tarafyndan sürekli tarty?ylmy?tyr. Di?er taraftan son
yyllardaki Milli E?itim ?uralaryna da bakyldy?ynda bu tarty?malaryn yapyldy?yny
ve son olarak 2010 ?urasynda tavsiye kararyna dönü?türüldü?ünü görüyoruz.
Ayryca teklif verildikten sonra konu Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli E?itim,
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundaki çaly?malar süresince konuyla ilgili tüm
sivil toplum örgütleri ve akademik çevrelerin görü? ve önerileri alynmak üzere
dinlenmi?, uygun olanlar metne yansytylmy?, Genel Kurul çaly?malary süresince
de toplumdaki tarty?malar, de?erlendirmeler, öneriler dikkate alynarak bazy
de?i?iklikler gerçekle?tirilmi?tir.

SORU 6: Böylesine kapsamly bir düzenleme niçin Hükümet tasarysy olarak
de?il de teklif ?eklinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu?

CEVAP 6: Türkiye Büyük Millet Meclisi bilindi?i gibi yasama organymyzdyr.
Anayasanyn 88 inci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin her
biri her konuda kanun teklifi verebilir. Dolayysyyla milletvekilleri Milli E?itim
Sistemi ile ilgili konularda da kanun teklifi verme ehliyetine sahiptir. Bir konunun
kanunla?masy Türkiye Büyük Millet Meclisinde belli bir ço?unlukta kabul
edilmesine ba?lydyr. Yoksa kanun teklifi veya kanun tasarysy olmu? olmasynyn
hiçbir önemi yoktur. Kanunla?an metinlerin uygulanmasynda da bunun hiçbir
önemi yoktur. Bu artyk Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesidir.

SORU 7: Niçin medya ve sivil toplum örgütleri bu konuya bu kadar
olumsuz yakla?yyorlar?

CEVAP 7: Bu düzenlemeye kar?y çyky?lary iki temel nedene dayandyrabiliriz.
Birincisinde ideolojik bir baky? vardyr. Böyle dü?ünenler, bireysel ve kültürel
farklylyklary bir potada eriterek tek tip insan yeti?tirmek aly?kanly?yndan
vazgeçemiyorlar. Dünyayla rekabet etmek gibi bir amaç ta?ymyyorlar.
Ykinci neden ise bilgi eksikli?i, yapylan de?i?ikli?in objektif bir ?ekilde ve
çok yönlü de?erlendirilememesidir. E?itim ile ilgili konularda bilimsel yeterlili?i
bulunmayan ve düzenlemeden habersiz, ama kategorik olarak belirli bir taraf
içinde olanlaryn ele?tirileri gerçe?i yansytmamaktadyr.

SORU 8: Bu yeni sitem 2012 Eylül ayynda uygulanacak my?

CEVAP 8: Bu Kanunla getirilen sistem 2012 - 2013 ö?retim yylynda
uygulamaya geçirilecektir. Bu sene 4. synyfy tamamlayan ilkö?retim ö?rencileri
ortaokul 1. synyf ö?rencisi olarak, 8. synyfy tamamlayan ö?renciler ise zorunlu
e?itim kapsamynda 9. synyfa (liseye) ba?lamak zorundadyr.

II- YA?LA YLGYLY SORULAR

SORU 9: Okul öncesi e?itim hangi ya?ta ba?layacak?

CEVAP 9: Okul öncesi e?itime ba?lama ya?ynda herhangi bir de?i?iklik
yapylmamy?tyr. Yeni sistem gerçekle?tirilmeden önce 37 – 72 ay arasyndaki
çocuklar okul öncesi e?itime gidebiliyorlardy. ?imdi de yine 36 ayyny tamamlamy?
çocuklar okul öncesi e?itime ba?layabileceklerdir. Ancak zorunlu temel e?itime
ba?lama ya?y de?i?mi? oldu?undan üst synyrda bir de?i?iklik söz konusudur. Buna
göre, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 37 - 66 ay arasyndaki çocuklaryn anaokulunda
veya uygulama synyflarynda, 48 - 66 ay arasyndaki çocuklaryn ise anasynyflarynda
okul öncesi e?itim almalary sa?lanacaktyr

SORU 10: Zorunlu e?itime (ilkokula) ba?lama ya?y ne olacak?

CEVAP 10: Esasen ilkokula ba?lama ya?ynda yeni düzenleme ile milli e?itim
sistemimizin iki temel kanunu olan 222 sayyly Ylkö?retim ve E?itim Kanunu ile
1739 sayyly Milli E?itim Temel Kanununda önceki düzenlemeye göre bir farklylyk
yapylmamy?, sadece iki kanun arasynda paralellik sa?lanmy?tyr.
Her iki kanunda da ayny ?ekilde düzenlenen 5 ya?yny o yylyn Eylül ayy
sonunda dolduran ö?renciler ilkokula ba?lar hükmü gere?ince, 2012 – 2013
ö?retim yylyndan itibaren esasen 30 Eylül 2012 itibaryyla 60 ayyny dolduran
çocuklaryn ilkokula ba?lamalary gerekmektedir. Ancak kamuoyunda ya?anan
yo?un tarty?malar, talepler ve Bakanlyk olarak de?erlendirmelerimiz sonucunda
Eylül sonu itibaryyla 66 ayyny dolduran çocuklaryn ilkokula kayyt yaptyrmasyna
karar vermi? bulunuyoruz.
2012 - 2013 e?itim ve ö?retim yyly için 30 Eylül 2012 tarihi itibaryyla
66. ayyny tamamlayacak çocuklar olan 31 Mart 2007 tarihinde ve öncesinde
do?mu? ö?rencilerin okul kayyt i?lemleri e-okul sistemi üzerinden merkezi
sistemle yapylacaktyr. Ancak, ya?ça kayyt hakky elde etmemi? oldu?u halde fizikî
ve ruhî geli?im yönünden hazyr oldu?u dü?ünülen 61 - 66 ay arasyndaki çocuklar
da velisinin yazyly iste?i üzerine ilkokul e?itimine yönlendirilebilir.

SORU 11: 2007 do?umlu bir çocu?un ailesi birinci synyfa de?il de
anaokuluna çocu?unu vermek isterse ne olacak?

CEVAP 11: 2007 yyly do?umlulary do?um aylaryna göre ayry?tyrarak
de?erlendirmek gerekir. Bir önceki soruda da ifade edildi?i gibi, 2012 - 2013
e?itim ve ö?retim yyly için 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66. ayyny dolduranlaryn
kayyt i?lemi e-okul sistemi üzerinden merkezi sistemle yapylacaktyr. 31 Mart
2007 tarihinden sonra do?an ve geli?im yönünden yeterince hazyr oldu?u
dü?ünülen 61 - 66 ay arasyndaki çocuklar ise velisinin istemesi halinde ilkokula
yönlendirilebilecek, aksi halde okul öncesi e?itim kurumlaryna devamlary
sa?lanacaktyr.

SORU 12: Ylkokula kayyt nasyl yapylacak?

CEVAP 12: 2012 - 2013 e?itim ö?retim yyly için 30 Eylül 2012 tarihi itibaryyla
66. ayyny dolduranlaryn (31 Mart 2007 ve öncesinde do?anlaryn) ilkokul birinci
synyf kayytlary e-okul sistemi üzerinden adrese dayaly veri tabanyndan alynan
bilgilerle otomatik olarak yapylacaktyr. Velilerin kayyt ile ilgili yapacaklary
herhangi bir i?lem olmayacaktyr.

SORU 13: Çocuklar daha erken ya?ta okula ba?layynca, yapylan e?itim
onun için daha a?yr kalmayacak my?

CEVAP 13: Yeni düzenleme ile ilkö?retim birinci synyfa o e?itim ö?retim
yyly için 30 Eylül itibariyle 66. ayyny dolduranlar kayyt olacaktyr. Daha önceki
uygulamada ise o yylyn 31 Aralyk tarihi itibariyle 72. ayyny dolduranlar kayyt
olmaktaydy. Dolayysyyla okullaryn e?itime ba?lady?y Eylül itibaryyla bu çocuklar
68 – 69 aylyk oluyorlardy. Bakyldy?ynda yeni uygulama ile eski uygulama arasynda
fark sadece 2 – 3 aylyk bir süreyi kapsamaktadyr. Yani 2 – 3 ay daha erken ilkokul
birinci synyfa ba?layacaklardyr. Bu fark çocuklaryn fizikî ve ruhî geli?iminde
olumsuzluk yaratmayacaktyr. Ayryca birinci synyfta uygulanacak programlar yeni
durum nedeniyle ya? grubuna uygun olarak revize edilmektedir.

SORU 14: Ylkokula ba?lamadan önce okuma yazmayy ö?renen bir çocuk,
bir üst synyftan e?itime ba?layabilir mi?

CEVAP 14: E?er çocuk birinci synyf için yeterli ve hazyrsa, okulda
olu?turulacak komisyon karary ile üst synyflardan ba?layabilir. Ancak bir
ö?rencinin synyf atlamasy ya da bir üst synyfa geçmesi yalnyzca okuma yazama
biliyor olmasyna ba?ly de?ildir. Ö?rencinin geli?iminin bir üst synyfa geçmeyi
gerektirecek düzeyde oldu?unun tespit edilmesi gerekir.

SORU 15: Hangi gün ve tarihten itibaren do?anlaryn okula ba?lamasy
zorunlu?

CEVAP 15: 31 Mart 2007 tarihinde ve öncesinde do?mu? olan çocuklar,
ba?ka bir deyi?le 66 ayyny 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle doldurmu? olan çocuklar
ilkö?retime ba?lama ya?yndadyrlar.

III- OKULÖNCESY YLE YLGYLY SORULAR

SORU 16: Okul öncesi e?itim nasyl uygulanacak?

CEVAP 16: Yukaryda yapylan açyklamalar nedeniyle 37 ila 66 ay arasyndaki
çocuklarymyz okul öncesi e?itim ça?yny olu?turacaktyr. Önceden 61 – 72 ay
arasyndaki çocuklaryn okul öncesi e?itimde yüzde 100 okulla?ma hedefi varken,
?imdi yeni düzenleme sonucunda 48 – 66 ay arasyndaki çocuklarda yüzde 100
okulla?mayy sa?lamak hedefimiz olu?mu?tur. Di?er taraftan ?u anda faaliyetleri
devam eden “3, 4, 5 Erken E?itimi Seç” programyny uygulayan Bakanly?ymyzyn
okul öncesi e?itimde hedefi yine %100 okulla?madyr.

IV- GEÇY? SYSTEMY YLE YLGYLY SORULAR

SORU 17: Ylkokullardan ortaokullara kayyt nasyl olacak?
CEVAP 17: 2011 - 2012 e?itim ve ö?retim yylynda ilkö?retim 4. synyfta okuyan
ve bir üst synyfa geçen ö?rencilerin 2012 - 2013 e?itim ve ö?retim yylynda ortaokul
1. (5.) synyfa kayytlary e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapylacaktyr.
Yani e?itim bölgelerinde ilkokul ve ortaokul olarak belirlenen okullara kayyt
sistemi sadece ilkokullara yeni kayyt olacak 1. synyflar ile ortaokullarda 5.
synyf ö?rencilerinin tamamy için e-okul sisteminden yapylacaktyr. Ancak 2012
- 2013 e?itim ve ö?retim yylynda e?itim ö?retime ba?lamy? olan imam hatip
ortaokullary varsa bu okullara devam etmek isteyen 5. synyf ö?rencilerinin
kayytlary velileri tarafyndan bu okullara yapylacaktyr. Dolayysyyla bu çocuklaryn
imam hatip ortaokullaryna kayytlary yapyldy?ynda e-okul sisteminden kaydynyn
yapyldy?y ortaokuldan kaydy dü?ülecektir.

SORU 18: Ortaokullara synavla my geçilecek?

CEVAP 18: Bütün ortaokullara geçi? herhangi bir synava tabi olmaksyzyn
e-okul sisteminden merkezi olarak Adrese Dayaly Nüfus Kayyt Sistemi verilerine
göre yapylacaktyr.

SORU 19: Ortaokul ara synyflaryndan (6, 7 ve 8) imam hatip ortaokullaryna
geçi? olacak my?

CEVAP 19: Eylül 2012 tarihi itibariyle uygulanacak olan yeni e?itim
sisteminde imam hatip ortaokullarynyn sadece 5. synyflaryna ö?rencileri alynacaktyr.
Ymam hatip ortaokullarynda uygulanacak olan ö?retim programlarynyn (Kurany
Kerim ve Hz. Peygamberin Hayaty gibi) uygulanmasynda bütünlü?ün sa?lanmasy
için bu uygulama gereklidir. Bu nedenle ortaokullaryn (ilkö?retim okullarynyn)
ara synyflarynda okuyan ö?rencilerin imam hatip ortaokullaryna geçi?i mümkün
de?ildir. Ayryca, 222 sayyly Ylkö?retim ve E?itim Kanununa eklenen geçici 11 inci
maddeye göre bu maddenin yayymy tarihinde ilkö?retim kurumlarynyn 5, 6, 7, ve 8
inci synyflarynda e?itim görenler e?itimlerini bu kurumlarda tamamlayacaklardyr.

SORU 20: 2011 - 2012 e?itim – ö?retim yylynda 8. synyf ö?rencileri liselere
nasyl geçecek?

CEVAP 20: 2011 - 2012 e?itim ve ö?retim yylynda 8. synyfta okuyan
ö?rencilerden Seviye Belirleme Synavy (SBS) ve özel yetenek synavy sonuçlaryna
göre ö?renci alan ortaö?retim kurumlaryndan herhangi birine yerle?emeyen
ö?renciler ile bu synava katylmayan ö?rencilerin tamamynyn ilçe yöneticilerimizin
koordinasyon ve takibi sonucunda tercihleri ve kapasite imkanlary çerçevesinde
genel liselere, imam hatip liselerine ve mesleki ve teknik liselere kayyt
yaptyrmalary sa?lanacak ve bu e-okul sisteminden takip edilecektir.

SORU 21: Bu sistem özel okullara giri? konusunu de?i?tirecek mi?
Üsküdar Amerikan, Avusturya Lisesi gibi okullar ortaokul bölümlerini tekrar
açabilecekler mi?

CEVAP 21: Özel Yabancy Okullar ile Özel Okullary birbirinden ayyrmak
gerekmektedir.
Özel okullar tamamen Türk e?itim mevzuatyna tabi olup mevzuattaki her
türlü de?i?ikliklere uymakla yükümlüdür. Nitekim 222 sayyly Kanunun 4 üncü
maddesinde “Türk vatanda?y kyz ve erkek çocuklar ilkö?renimlerini resmi veya
özel Türk ilkö?retim okullarynda yapmakla mükelleftir.” hükmü bulunmaktadyr.
Bu Kanun hükmü do?rultusunda yabancy okullar ortaokul açamazlar. Özel
Türk okullary ise ba?ymsyz ortaokul açabileceklerdir.

SORU 22: Ystanbul Erkek, Galatasaray gibi okullara ö?renci geçi?i nasyl
olacak?

CEVAP 22: Mevcut durumdaki ö?renci kabul esas ve usulleri uygulanmaya
devam edecektir.

SORU 23: Seviye Belirleme Synavlaryna (SBS) devam edilecek mi?

CEVAP 23: Yakyn zamanda synav sisteminde önemli de?i?iklikler olmayacak,
ancak uzun dönemde lise e?itiminde okul çe?itlili?i yerine program çe?itlili?i
esas olaca?yndan bu synavlaryn eleme, syralama ve yerle?tirme amaçly olmasy
yerine, programlardaki kazanymlaryn ölçülmesi ve de?erlendirilmesi amaçly
yapylmasy öngörülmektedir.

SORU 24: Bu sistem lise ve üniversite giri? synavlarynda nasyl de?i?iklikler
getirecek?

CEVAP 24: Synav sistemlerinde kysa sürede herhangi bir de?i?iklik
beklenmemelidir.
Zaten ilkokulu bitiren ö?rencilerin ortaokullara devam etmesinde herhangi
bir de?i?iklik söz konusu olmayacaktyr.
Ortaokulu bitiren ö?rencilerin liselere devamy konusunda ise birkaç yyl daha
Seviye Belirleme Synavyna (SBS) göre bir seçme süreci devam edecektir. Esasen
bu konu di?er bazy konulardaki çaly?malarymyzla birlikte de?erlendirilmesi
gereken bir konudur. Bilindi?i gibi, lise (ortaö?retim) düzeyinde temel olarak
iki farkly tür bulunmaktadyr. Genel ortaö?retim kurumlary (liseler) ve mesleki
ve teknik ortaö?retim kurumlary (liseler). Ancak bunlaryn içindeki türlere
geçildi?inde tür ve program bazynda farklylyklar ço?almaktadyr. Son yyllarda
bu türlerin azaltylmasy ve programlaryn güncellenerek artyrylmasy yönünde bir
çaly?ma Bakanly?ymyzda devam etmektedir. ?u anda sistemde bulunan genel
ortaö?retim kurumlary genel liseler, Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler
liseleri, Anadolu ö?retmen liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleridir.
Ayryca, iki ö?retim yyly boyunca uygulamaya devam edilen genel liselerin
Anadolu liselerine dönü?türülmesi çaly?malary bu ö?retim yylynda da devam
etmektedir. Önümüzdeki ö?retim yyly sonunda bu çaly?ma tamamlanarak
genel liseler tamamen kaldyrylacak ve bunlar ya Anadolu Lisesi ya da mesleki
ve teknik liseye dönü?mü? olacaktyr. Bu çaly?ma tamamlandy?ynda hem tür
bazynda azalma hem de türlerin programlary bazynda bazy de?i?iklikler hayata
geçirilecektir.
Mesleki ve teknik e?itimde ise türlerin tamamynyn kaldyrylmasy ve
programlaryn güncellenerek artyrylmasy çaly?masy devam etmektedir. Bunlaryn
sonucunda türler arasynda programlardan kaynaklanan kalite farklylyklary
kaldyrylmy? olacak ve ortaokullardan liselere geçi?lerde seçme ve syralamaya
dayaly merkezi synav uygulamasy da gereksiz hale gelecektir.
Liselerden üniversiteye geçi?te ise yine makul bir süre sonunda yerle?me
sisteminde de?i?iklikler gerçekle?tirilecektir. Bu süre içinde ise öncelikle
üniversite e?itimindeki kapasite arzyny artyrmak ilk hedefimizdir. Her ne
kadar ?u anda açyk ö?retim dâhil üniversitelerimizin kontenjanlary liselerden
o yyl mezun olan ö?renci sayysyna ula?my? ise de, geçmi?ten gelen bir birikim
bulunmasy ve e?itim alany veya üniversitesi tercihlerinde de?i?iklik yapmak
isteyen ö?rencilerin de taleplerini kar?ylayacak kadar kontenjan olu?masyna
halen ihtiyaç bulunmaktadyr.
Gerek lise düzeyindeki kurumlarymyzyn türlerinde ve programlarynda
gerçekle?tirilecek de?i?iklikler ve bunlar arasyndaki kalite farklylyklaryny
kaldyracak yeni uygulamalarymyz, gerekse üniversitelerimizdeki geli?meler
sonucunda birkaç yyl içerisinde liselerden üniversitelere geçi? sisteminde de
de?i?iklikler yapylmasyny sa?layacak ortamy olu?turacak ve ?imdiki gibi ö?renci
seçme, syralama ve elemeye dayaly merkezi synav sistemi ortadan kaldyrylmy?
olacaktyr. Ö?renci seçmeye dayaly synavlar yerine e?itim sisteminin kalitesini
ölçen de?erlendirmelere yönelmek ve meslek liselerini güçlendirmek bu tarz
synavlaryn ve dolayysyyla dershanelerin önemini de azaltacaktyr.

SORU 25: Seneye 8. synyftan mezun olanlar SBS’ye girecek mi yoksa karne
puanlaryyla my okullara yerle?tirilecekler?

CEVAP 25: SBS synavlarynda yakyn bir zamanda de?i?iklik olmayacaktyr.
Seneye SBS’ye 8. synyflardan isteyenler girecektir.

V- MESLEKY/TEKNYK E?YTYM VE YÖNLENDYRME YLE YLGYLY SORULAR

SORU 26: Yeni düzenlemede ilk 4 synyftan sonra mesleklere yönlendirme
olacak my?

CEVAP 26: Kanunun hiçbir yerinde yönlendirmeden söz edilmemektedir. Bu
vesile ile ilkokullarda yönlendirmenin yapylaca?y, 9 ya?yndaki çocuklaryn mesleki
e?itime ba?latylaca?y ?eklindeki açyklamalaryn ne kanunla ne pedagoji bilimi
ile ne de Bakanly?ymyz amaçlaryyla ve dünyadaki geli?melerle ba?da?mady?yny
açykça ifade etmek gerekir. Kaldy ki dünyada mesleki e?itim gittikçe yüksek
ö?retim düzeyine çekilmektedir. Bizce de do?rusu budur.
Bireyin hayatynda ba?aryly ve mutlu olabilmesi için bazy niteliklere sahip
olmasy gerekmektedir. Rehberli?in amacy da bireyin bu nitelikleri kazanmasyna
yardym etmektedir. Bu nitelikler;
• Verimli çaly?ma,
• Synava hazyrlanma,
• Zamany iyi kullanma,
• Etkili karar verme,
• Problem çözebilme,
• Plan yapabilme,
• Kendini tanyma,
• Etkili ileti?im,
• Meslekleri tanyma,
• Kendi yetenek, ilgi ve ki?ilik özelliklerini tanyma,
• Meslekler arasy ba? kurabilme,
• Toplum hayatyna uyum sa?layabilme,
• Ba?kalaryna saygy ve yardymla?ma
gibi bilgi, de?er ve yeteneklerdir.
Ö?rencilerin psikolojik açydan sa?lykly, kendini tanyyan, güven duyan, uygun
e?itsel ve mesleki kararlar alabilen, ki?iler arasy ileti?im becerileri geli?mi?,
kendini do?ru ifade edebilen, üretken ve hayattan zevk alan bireyler olmalaryna
yardymcy olmak üzere rehberlik ve yönlendirme etkinlikleri hâlihazyrda
ilkokullarda 1 – 5. synyflarda serbest etkinlik çaly?malarynda ve ortaokullarda
da 6 – 8. synyflarda rehberlik/sosyal etkinlikler dersinde verilmektedir. Ayryca
ortaö?retim okullarynda 9 – 12. synyflarda ortaö?retim rehberlik ve yönlendirme
dersi programy uygulanmaktadyr.
Rehberlik ve yönlendirmenin temel amacy mutlu ve ba?aryly bir hayatyn
parçasy olan meslek seçiminde do?ru kaynaklaryn kullanylmasydyr. Bu amaçla
ulusal mesleki bilgi sistemi olu?turularak ö?rencilerin önce kendilerini tanymalary
ve i? imkânlaryny ö?renerek e?itimlerini planlamalaryna destek verilmektedir.
E?itim sistemimize getirilen esneklik ile ö?renciler ortaokul sonunda da
farkly programlara devam imkânyna kavu?mu?lardyr. Kaldy ki ö?rencilerimiz
üniversiteye giri?teki katsayy farklyly?ynyn kaldyrylmasyyla ortaö?retim sonunda
da istek, ilgi ve yeteneklerine ve akademik yeterliliklerine göre tercih hakkyna
sahip olmu?lardyr.

SORU 27: Mesleki ve teknik e?itime ö?renciler ne zaman ba?layacak?

CEVAP 27: Bu konuda çok yo?un bir ?ekilde kara propaganda yapylmaktadyr.
Yapylan de?i?ikliklerin hiçbir yerinde ortaokullarda meslekî e?itimden ve
9 ya?ynda mesleki e?itime ba?lamaktan söz edilmemektedir. E?er bundan
amaç imam hatip ortaokullary ise evet bu de?i?ikliklerle sadece imam hatip
ortaokullary kurulmu?tur. Ylkokulu bitiren çocuklardan dileyenler imam hatip
ortaokullaryna devam edebileceklerdir. Ancak bu okullardaki zorunlu dersler ile
genel ortaokullardaki zorunlu dersler arasynda herhangi bir farklylyk olmayacaktyr.
Sadece bu zorunlu derslere ilave olarak imam hatip programlary ile ilgili olacak
di?er dersler yer alacaktyr. Kaldy ki, genel ortaokullarda da seçmeli dersler
arasynda din e?itimine dair dersler yer alacaktyr. Ymam hatip ortaokullarynyn
dy?yndaki ortaokullaryn hiç birisi meslekî e?itim veren ortaokul de?ildir. Bu
nedenle meslekî ve teknik e?itim 9. synyfta, yani üçüncü kademede (4’te)
ba?lamaktadyr. Hatta ?u anda yürürlükte bulunan sistemimize göre mesleki ve
teknik liselerin 9. synyflarynda genel liselerin 9. synyflarynda uygulanan müfredat
uygulanmakta, yani ortak müfredat uygulanmakta ve do?rudan mesle?e
yönelik programlar 10. synyftan itibaren ba?lamaktadyr. Esasen bu nedenle de
Yüksekö?retime Geçi? Synavynda (YGS) 9. synyf ve önceki synyflaryn program ve
kazanymlaryndan sorular sorulmaktadyr.

SORU 28: Mesleki E?itim Merkezlerine kimler devam edebilir? Bu
merkeze devam edenler 12 yyl zorunlu e?itimden nasyl etkilenecektir?

CEVAP 28: Sekizinci synyftan (ortaokuldan) sonra ö?renciler Mesleki E?itim
Merkezlerine devam edebileceklerdir. Ancak açykö?retim lisesi uygulamasy
ile de zorunlu e?itimlerini tamamlayacaklardyr. Di?er bir deyi?le ortaokulu
tamamladyktan sonra çyrakly?a geçmek isteyenler hem açykö?retim lisesine
kaydolmak suretiyle 12 yyllyk zorunlu e?itimi tamamlayacaklar hem de Mesleki
E?itim Merkezine devam edeceklerdir.

SORU 29: Meslek liselerine gitmek isteyen ö?rencilerin mesleki alan
seçimi nasyl olacak?

CEVAP 29: Meslek liselerinin 9. synyflary ortak synyf olup, mesleki alan
seçimi 10. synyftan ba?lar.

VI- PROGRAMLA/MÜFREDATLA YLGYLY SORULAR

SORU 30: Yeni düzenleme için programlar de?i?ecek mi?

CEVAP 30: Ylkokul programlary kademeli olarak yenilenecektir. Özellikle
ilkokula ba?lama ya?yna paralel olarak program hazyrlyklarymyz daha önceden
ba?lamy? ve tamamlanmak üzeredir. 2012 - 2013 e?itim-ö?retim yyly için
yeni ders kitaplary yazylmasyny gerektirecek boyutta bir program de?i?ikli?i
olmayacaktyr. Ancak izleyen ö?retim yyllarynda kademeli olarak ö?retim
programlarynda uyarlamalar ve buna ba?ly olarak da ders kitaplarynda bazy
de?i?iklikler yapylmasy gündeme gelebilecektir.

SORU 31: Yeni düzenlemede program nasyl olacak?

CEVAP 31: Ylkokullarda, ilkö?retim 2 - 4. synyflarynda okutulan program yine
okutulmaya devam edecek. Ancak 1. synyf programlarynda yeni ya? durumu
dikkate alynarak bu ya? durumuna uygun gerekli düzenlemeler yapylacaktyr.
Ylkokullar, ö?rencilerin çevreye duyarlylyklaryny artyracak, okuma yazma
becerilerini geli?tirecek, sosyalle?melerini sa?layacak ve temel ya?am kurallaryny
ö?renecekleri bir e?itim kademesi olacaktyr.

VII- SEÇMELY DERSLERLE YLGYLY SORULAR

SORU 32: Seçmeli ders ilkokullarda uygulanacak my?

CEVAP 32: Ylkokullarda seçmeli ders uygulamasy olmayacaktyr. Seçmeli
dersler ortaokul ve liselerde uygulanacaktyr. Bu konu ile ilgili Talim ve Terbiye
Kurulunun almy? oldu?u karar eki olan “Ylkokul ve Ortaokullarda Haftalyk Ders
Çizelgesi” ve çizelgenin açyklamalary bu kitapçy?yn sonunda ek olarak yer
almaktadyr.

SORU 33: Seçmeli dersler hangi kademede ba?layacak?

CEVAP 33: Kanunda “Ortaokul ve liselerde, Kur’an-y Kerim ve Hz.
Peygamberimizin Hayaty, iste?e ba?ly seçmeli ders olarak okutulur”
denilmektedir. Di?er seçimlik derslerin ady geçmemektedir. Ancak ortaokul ve
lisede seçmeli dersler için geni? bir havuz olu?turulacaktyr.
Ortaokullarda ve liselerde okuyan tüm ö?rencilerimiz seçmeli dersleri
alabileceklerdir.

SORU 34: Yabancy okullar, örne?in Fransyz Lisesi din e?itimini içeren
seçmeli dersleri almak isterse nasyl yapylacak? Kuran-y Kerim ve Arapça
derslerini isterlerse bu okullar alabilecek mi?

CEVAP 34: Yabancy okullar Türk mevzuatyna tabidir. Dengi resmi okullarymyz
için konulmu? programlar bunlar için de geçerli olacaktyr.

SORU 35: Azynlyk okullarynda Kur’an-y Kerim ve Hz. Peygamberin Hayaty
dersi olacak my? Farkly dinlere mensup ö?renciler kendi dinlerini mi okullarda
ö?renecekler?

CEVAP 35: Azynlyk okullarynda okuyan ö?renciler için Kur’an-y Kerim ve Hz.
Peygamberimizin Hayaty ders olarak okutulmayacaktyr.
Azynlyk okullarynda kendi dinleriyle ilgili dersler zaten okutulmaktadyr.

SORU 36: Yeni e?itim sisteminde (özellikle seçmeli dersler belirlenirken),
toplumsal talepler dikkate alynacak my? Örne?in, ilkokul ö?rencilerine din
e?itimi imkâny sa?lanmasy hususu veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1.
synyftan itibaren müfredatta yer alacak my? Ayryca, farkly din ve mezheplere
göre seçmeli dersler sunulacak my? Türkiye’de konu?ulan dillerin ö?retimi
talepleri de dikkate alynacak my?

CEVAP 36: Ylkö?retim okullarynda seçmeli dersler belirlenirken ö?rencilerin
geli?im özelliklerinin yany syra ilgi ve ihtiyaçlarynyn da dikkate alynmasy gerekti?i
Talim ve Terbiye Kurulu Ba?kanly?ynyn 2010 yylynda aldy?y 75 sayyly Kurul Kararynda
açykça belirtilmi?tir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ilkokul 4. synyftan itibaren
okutulmaktadyr. Farkly din ve mezheplere göre seçmeli derslerin okutulmasy
ya da Türkiye’de konu?ulan farkly dillerin ö?retimi konusunda ö?retim
programlarynyn yany syra ö?retmen faktörünün de göz önüne alynmasy gerekir.

SORU 37: Kur’an-y Kerim mi yoksa meali mi seçmeli ders olacak?

CEVAP 37: Kur’an-y Kerim’in ö?retilmesi seçimlik ders olacaktyr.

SORU 38: Seçimlik dersler her synyfta alynacak my?

CEVAP 38: Seçmeli dersler haftada toplam sekiz saat olmak üzere, be?inci
synyftan sekizinci synyfa kadar alynabilecektir.
SORU 39: Alevilik, Hyristiyanlyk ve di?er farkly inançlar ve dinler seçimlik
ders olacak my?

CEVAP 39: Farkly inançlar “Temel Dini Bilgiler” seçimlik dersinde
okutulabilecektir.

SORU 40: Hangi dersler seçimlik, hangi dersler zorunlu olacak?
CEVAP 40: Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler,
T.C. Ynkylâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancy Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fizikî Etkinlikler, Beden E?itimi ve Spor,
Teknoloji ve Tasarym, Trafik Güvenli?i, Rehberlik ve Kariyer Planlama, Ynsan
Haklary, Yurtta?lyk ve Demokrasi dersleri zorunlu dersler olacak.
Seçmeli dersler: Din, Ahlak ve De?erler, Dil ve Anlatym, Yabancy Dil, Fen
Bilimleri ve Matematik, Sanat ve Spor ve Sosyal Bilimler olarak belirlenen alty
(6) farkly alanda tanymlanmy?tyr.

SORU 41: Yabancy dil ö?retimi hangi synyfta ba?layacak?
CEVAP 41: Yabancy dil ö?retimi ilkokul 2. synyftan ba?layacaktyr.

SORU 42: Yeni getirilen zorunlu ders olacak my?
CEVAP 42: Evet olacak. “Oyun ve Fizikî Etkinlikler” ile “Ynsan Haklary,
Yurtta?lyk ve Demokrasi” dersi zorunlu dersler arasynda yer alacaktyr.

SORU 43: Yeni haftalyk ders çizelgelerinde de?i?iklik olacak my?
CEVAP 43: Eklenen yeni zorunlu dersler ve seçimlik ders yelpazesine ba?ly
olarak haftalyk ders çizelgesinde de?i?iklikler olacaktyr.

SORU 44: Sanat ve spor dallaryndaki seçimlik dersler nasyl uygulanacak?
CEVAP 44: Sanat ve Spor alanynda Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Beden
E?itimi dersleri ö?rencilerin tercihlerine ba?ly olarak iki (2) ya da dört (4) saat
olarak seçilebilecektir.

SORU 45: Serbest etkinlikler zorunlu olacak my?

CEVAP 45: Ylkokulda serbest etkinlikleri uygulama okul yönetimleri ve
ailelerin iste?ine ba?ly olup, zorunlu olmayacaktyr.

SORU 46: Bir ö?renci haftada kaç saat seçimlik ders alabilecek?

CEVAP 46: Bir ö?renci haftada sekiz (8) saat seçimlik ders alabilecektir.

SORU 47: Ylkokullarda haftada kaç saat ders olacak?
CEVAP 47: Ylkokullarda serbest etkinlikler de dâhil edildi?inde haftada
otuz (30) ders olacaktyr. Serbest etkinlikler çykaryldy?ynda ise 1. synyfta 26 ders,
2. synyfta 28 ders, 3. synyfta 28 ders ve 4. synyfta 30 ders olacaktyr.

SORU 48: Fen ve Teknoloji Dersinin uygulamasynda bir de?i?iklik var my?
CEVAP 48: Evet var. Fen ve Teknoloji dersi mevcut çizelgede dört ve be?inci
synyflarda haftada üç saat, be?-sekizinci synyflarda haftalyk dört saattir. Yeni
çizelgede ise dersin ady Fen Bilimleri olarak de?i?tirilmekte, haftalyk ders saati
ise bir yyl erkene çekilip üçüncü synyfta ba?layarak, üçüncü synyfta üç saat, dört
ve be?inci synyflarda haftalyk birer saat arty? ile dört-sekizinci synyflarda haftalyk
dört saat olarak düzenlenmi?tir.

SORU 49: Kademeli e?itimde haftalyk ders saatleri kaç olacak?

CEVAP 49: Serbest etkinliklerle birlikte bir ders 40 dakika olmak üzere 1 -
4. synyflarda haftada 30 ders; ortaokulda ise 5. synyfta 36 ders, 6. synyfta 36 ders,
7. synyfta 37 ders ve 8. synyfta 37 ders olacak.

SORU 50: Okullarda seçimlik derslerde kaç ö?renci grubu synyf
olu?turulacak?

CEVAP 50: Okullarda kaç ö?renci grubunun olu?turulabilece?i, seçimlik
dersleri seçen ö?renci sayysy ile belirlenebilecek bir durumdur. Bu konuda
mevcut durumda 10 ö?rencinin seçmeli dersi seçmesi halinde ders açylmakla
birlikte, bu konuda esneklik sa?lanmasy öngörülmektedir.

SORU 51: Seçmeli dersler kaç saat olacak?
CEVAP 51: Her bir seçmeli ders haftada iki (2) saat olacaktyr. Ancak Görsel
Sanatlar, Beden E?itimi ve Spor ile Müzik dersleri 2 saat ya da 4 saat olarak
seçilebilecektir.

SORU 52: Bir ö?renci kaç saat seçmeli ders alabilecektir?
CEVAP 52: Ö?renciler ilgi ve tercihlerine göre, be?inci synyftan sekizinci
synyfa kadar her synyf düzeyinde haftalyk sekiz (8) saat ders seçebileceklerdir.

SORU 53: Kürtçe seçmeli ders olacak my?

CEVAP 53: Seçmeli derslerin “Dil ve Anlatym” alanynda “Ya?ayan Diller ve
Lehçeler” dersi bulunmaktadyr. Bu derste ö?rencilerin ve velilerin taleplerine
ba?ly olarak farkly dil ve lehçelerin ö?retimi yapylabilecektir.

SORU 54: Kürtçe seçmeli ders olacaksa kimler ö?retecek?

CEVAP 54: Ya?ayan Diller ve Lehçeler dersini, ö?retmenlik formasyonuna
sahip ve söz konusu dili ö?retebilme yeterli?ine sahip ö?retmenler verecektir.

SORU 55: Bütün bu derslerle ilgili kitap çaly?masy yaptynyz my? Mesela
Zazaca, Kyrmançe kitaplar var my?

CEVAP 55: ?u anda bazylaryyla ilgili müfredat çaly?malary devam ediyor.
Seçmeli dersler bu ö?retim yyly için 5. synyfta ve 9. synyfta verilebilecek. Çünkü
di?er synyflardaki ö?renciler mevcut programlarla ve mevcut uygulamalarla
ö?renimlerine devam edeceklerdir. Dolayysyyla, biz bu ö?retim yyly için 5. synyfta
ve 9. synyftaki gelecek talepleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.
Örne?in, 6. synyfta ?u anda bu Kanun çerçevesinde olu?turulan seçimlik derslerin
verilmesi söz konusu de?il, çünkü 6. synyflar önceki uygulamalara aynen devam
edeceklerdir.

SORU 56: Çocu?umun bütün seçmeli din derslerini almasyny istiyorum.
Seçmeli ders saatinde ayny anda iki synyfta da olmasy mümkün de?il. Bu nasyl
olacak, seçmeli derslerde synyr var my?

CEVAP 56: Ö?renciler haftada sekiz saat seçmeli ders alacaktyr. Bu durumda
bir ö?renci en fazla dört farkly ders alabilir. Derslerden bir kysmy 2 saatlik ders
olarak düzenlenecektir. Spor ve sanat alanlarynda ise ö?renciler bu alandaki
dersleri haftada 2 saat ya da 4 saat olarak alabilirler. Derslerin çaky?mamasy
için seçmeli derslerin programlarynyn uygulanmasynda esneklik sa?lanacak
ve ö?rencilerin tercihleri do?rultusunda ders seçebilmeleri güvence altyna
alynacaktyr.
Tercihleri gerçekle?tirebilmek için haftanyn belirli günlerinde, belirli
saatleri seçmeli dersler saati olarak düzenleyip, farkly dersleri seçebilmeyi, en
üst düzeye çykarmayy amaçlyyoruz. Bu nedenle ö?renciler herhangi bir alandan
birden fazla ders alabileceklerdir.

SORU 57: Din, Ahlak ve De?erler alanyndan ders almak istemeyen anne
babalaryn çocuklary ne olacak?

CEVAP 57: Din, Ahlak ve De?erler alanynda seçmeli dersler ö?rencilerin
ve velilerin tercihlerine ba?ly olarak seçilebilir. Bu alandan ders seçmeyi tercih
etmeyenler, di?er seçmeleri ders alanlaryndan dersler seçebilirler. Hiçbir
ö?renci istemedi?i bir alandan ders seçmeye zorlanamaz.

VIII- Ö?RETMENLERLE YLGYLY SORULAR

SORU 58: Anaokulu ö?retmenleri 1. synyflarda görev alacak my?

CEVAP 58: Okul öncesi ö?retmenleri yine okul öncesi ö?rencilerine,
synyf ö?retmenleri ise ilkokuldaki ö?rencilere ders vereceklerdir. Okul öncesi
ö?retmenlerinin ilkokul ö?rencilerine ders vermesini gerektirecek bir durum
söz konusu olmayacaktyr.

SORU 59: 5. synyf ö?retmenleri ne olacak?
CEVAP 59: ?u anda 5. synyflarymyzda iki ayry alanda ö?retmenlerimiz
görev yapmaktadyr: Synyf ö?retmenleri ve alan/bran? ö?retmenleri. Bran?
ö?retmenleri bakymyndan herhangi bir sorun bulunmamaktadyr. Çünkü, 5. synyf
artyk ortaokul kademesini olu?turmakta ve tüm dersler bran? derslerinden
olu?acaktyr. Dolayysyyla bu ö?retmenlerimiz yine alan/bran? derslerini vermeye
devam edeceklerdir.
Synyf ö?retmenleri konusunda ise kasytly bir biçimde, yeni sistemi
engellemek amacyyla ve ö?retmenlerimiz arasynda tedirginlik olu?turmak için
yalan haber ve dedikodu üretilmektedir. ?u anda 5. synyflarymyzdaki 37.722
synyf ö?retmenimiz yeni sistem nedeniyle norm fazlasy konuma dü?mektedir.
Ancak, bir gerçek gözlerden kaçyrylmaya çaly?ylyyor. 2012 – 2013 ö?retim yylynda
66. ayyny tamamlayan çocuklarymyzyn da ilkokul 1. synyfa kaydolacak olmasy
nedeniyle 1. synyflarymyzda önceki yyllara göre çok daha fazla ö?renci kaydy
gerçekle?tirilecektir. (Ayryca 60 – 66 ay arasyndaki çocuklardan da kayyt olacak
olanlar dü?ünüldü?ünde bu sayynyn daha da artmasy mümkündür) Dolayysyyla
bir ilkokulumuzun 1. synyflarynda diyelim ki önceden 3 veya 4 ?ube varken ?imdi
5 veya 6 ?ube olacak. Bu ö?retmenlerimiz yeni açylacak ?ubelerde görevlerine
devam edecekler. Ayryca, ?u anda 1 - 5. synyflarda ülke genelinde ?ube/ö?retmen
ba?yna dü?en ö?renci sayysy ortalama 30 iken, yeni sistemle 1 - 4. synyflarda bu
sayy yakla?yk 22 civaryna inmi? olacaktyr.
Di?er bir deyi?le, uygulamanyn ilk yylynda okula kayyt ya?ynyn erkene
çekilmesi nedeniyle birinci synyflar düzeyinde ö?retmen ihtiyacy do?acaktyr.
Ayryca sistemde hâlâ ücret kar?yly?y derse giren ö?retmenler bulunmaktadyr.
Ortaya çykacak ö?retmen fazlalyly?y bu alanlarda da de?erlendirilecektir.

SORU 60: Ortaokullarda synyf ö?retmenleri görev alacak my?

CEVAP 60: Synyf ö?retmenleri birinci kademede (ilk dörtte), bran?
ö?retmenleri ise ikinci ve üçüncü kademede (dörtte) kadrolu olarak görev
yapacaklardyr. Ortaokullarda tüm derslerde bran? ö?retmenleri görev alacaktyr.

SORU 61: Din e?itiminin olu?turaca?y personel ihtiyacy nasyl kar?ylanacak?

CEVAP 61: Din e?itimi içerikli dersler için öncelikle Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Dersi ö?retmenlerinden ve imam hatip liselerindeki meslek dersi
ö?retmenlerinden yararlanylacak, bunlarla ihtiyacyn giderilememesi halinde ise
ilahiyat mezunu ve pedagojik formasyonu olan ki?ilerden yararlanylacaktyr.

SORU 62: Yeni sisteme geçi?le ilgili ö?retmenlere herhangi bir e?itim
verilmesi söz konusu olacak my?

CEVAP 62: 2011 - 2012 ö?retim yyly sonu itibariyle okul yöneticilerine ve
ö?retmenlere 3 hafta Haziran ayynda, 2 hafta da Eylül ayynda olmak üzere canlyinteraktif
e?itim verilmektedir. Bu e?itimde öncelikli olarak 12 yyllyk zorunlu
e?itim ve yeni sistemin uygulanmasy ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ayryca
2012 - 2013 ö?retim yyly ba?ynda özellikle birinci synyflary okutacak olan synyf
ö?retmenlerine yönelik olarak yeni uygulamalaryn nasyl gerçekle?tirilece?i
hakkynda e?itim verilecektir.

IX- HAZIRLIK SINIFI YLE YLGYLY SORULAR

SORU 63: Ylkokuldan sonra özel okullar isterse hazyrlyk synyfy açabilecek
mi?

CEVAP 63: Ortaokullardaki birinci synyflarda haftalyk ders çizelgelerinde
özel veya resmi okul ayrymy olmayacaktyr. Ancak tüm okullarymyzda (ortaokul
birinci synyf) haftalyk ders çizelgesinde (temel derslerle birlikte) yabancy dil ders
saatlerinde esneklik sa?lanabilir.
Hazyrlyk synyflary uluslararasy alanda e?itim ö?retim yylyndan sayylmamaktadyr.
Ancak haftalyk ders çizelgelerindeki seçimlik derslerle yabancy dil saatleri
artyrylabilecektir.

SORU 64: Ortaokul 5. synyfta hazyrlyk synyfy olacak my?

CEVAP 64: Be?inci synyfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 saat) ile en az 4 saat seçimlik dersi tamamlamak
kaydyyla, imkân ve ?artlary uygun olan okullarda iste?e ba?ly olarak 16 saate
kadar yabancy dil dersi ö?retimi yapylabilecektir. Ancak bir hazyrlyk synyfy
uygulamasy olmayacak, yo?unla?tyrylmy? yabancy dil ö?retimi uygulamasy
konusunda esneklik sa?lanacaktyr.

X- ÖZEL E?YTYM YLE YLGYLY SORULAR

SORU 65: 12 yyllyk e?itimde özel e?itim nasyl uygulanacak?

CEVAP 65: Özel e?itime ihtiyacy olan bireylere ilkokul, ortaokul ve
lise düzeyinde (4+4+4) e?itim zorunlu olacaktyr. Bu e?itimler özür, tür ve
derecesine ba?ly olarak (üstün yetenekliler de dâhil olmak üzere) özel e?itim
okullary/kurumlary, özel e?itim synyfl
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Performans Kaygysy

Kaygy duyulan ortamlardan ve durumlardan kaçynma ya da yo?un bir sykyntyyla duruma katlanmayla sonuçlanyr... » Devamını Okuyun!

E?itim Ailede Ba?lar

Yleti?imsizlik günümüzün modern ailelerinin en fazla sykyntysyny ya?ady?y konu... » Devamını Okuyun!

Okul Öncesi E?itimde Müzi?in Önemi

Ses ve müzik do?umla beraber, hatta bazy ara?tyrmalaryn kanytlady?y gibi henüz anne karnynda iken çocu?un ya?amyna girmekte ve etkilemektedir. ... » Devamını Okuyun!

Disleksi 0-6Ya? Belirtileri

http://disleksidernegi.org ... » Devamını Okuyun!

Türkiye´de Okul Öncesi E?itim

Türkiye´de ki okul öncesi e?itimin geli?mesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi e?itim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi e?itimi d... » Devamını Okuyun!

Dünya´da Okul Öncesi E?itim

Okul öncesi ilgili bilgilerin ilk olarak Eski Yunan da ortaya çykty?y bilinmektir.16-17 yy.da dü?ünürler bu dönemle ilgilenmeye ba?lamy?lardyr. Çocuk ... » Devamını Okuyun!

Ailelere Öneriler

Ba?ary duygusunu tatmasy için fyrsatlar verin.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi