AYLE » AYLEYYZ

« önceki sayfaya dön

Do?ru Anne Baba Tutumlary

Ynsan psikolojisi çok karma?yk, sürekli de?i?en ve geli?en bir olgudur. Ynsan pek çok ?eyi sonradan ö?renir.
 
Biz bize gelen uyaranlary de?erlendirerek ö?renmemiz gereken davrany?lary seçer ve ö?reniriz. Bu çocuk psikolojisinde de böyledir.
 
Çocuk büyüklerini hem gözleyerek, hem de onlaryn kendisinden yapmasyny istedikleri davrany?lara uyarak ö?renme sürecine devam eder. 
 
Öncelikle anne baba ne konuda olursa olsun e? tutumlar sergileme yoluna gitmelidirler.

 Annenin bir tutumu veya olmasyny istedi?i bir uygulamayy ne baba ne de ailenin di?er fertleri engellememelidir. Uygulanacak davrany? uygulamaya konmadan önce anne baba aralarynda konu?up fikir birli?ine varmalydyrlar.

Örne?in anne çocuk saat 9.30´da yatmaly diyorsa, baba ya buna uygun davranmaly ya da anneyle konu?up bir ba?ka saatte fikir birli?ine varmalydyrlar. Yani uygulamada veya karar verildikten sonra yapylacak tutum de?i?iklikleri çocu?un kafasyny kary?tyrabilece?i gibi çocu?un size olan güvenini de sarsabilmektedir. Bu durumu fark eden çocuk sizi kullanmaya ba?layabilir veya uyku saatini suistimal edebilir. Bu gibi durumlar çocuklaryn genel davrany?larynda hyrçynlyk, huysuzluk, söz dinlememe, huzursuzluk davrany?laryny getirecektir.

Çocukla ili?kilerimizde tutarly olmak, alynan kararlar konusunda anne babanyn birbirlerini desteklemeleri çocuklara örnek bir davrany? olaca?y gibi çocuklaryn çok ho?una gider. Ruhsal bir huzur ve rahatlama duymalaryny sa?lar. Onlary rahat, esnek, ho?görülü ve kendileriyle bary?yk çocuklar haline getirir.

Ayryca çocuklar anneleriyle babalarynyn ayny fikirde olmasyndan çok ho?lanyrlar. Yani çocu?un gözünde annesiyle babasynyn iyi anla?yyor olmasy onun için çok de?erlidir ve onun kendine olan güveninin peki?mesini sa?lar.

Aile içinde sevginin, kar?ylykly anlayy?yn ve ho?görünün olmasy çocu?u her durumda mutlu edecektir. Hem onlar için sevinir, hem de kendisinin böyle bir anne babanyn çocu?u oldu?u için mutlu olur. Pek çok çocuk anne babasy küsken onlary bary?tyrmaya çaly?yr.

Anne babasynyn el ele tutu?masyny, sarylmasyny, birbirleri hakkynda güzel sözler söylemesini ister. Hatta bu tür davrany?laryn syk syk tekrarlanmasyny isterler.

 

Uzman Psikolog Alanur ÖZALP

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi