GEBELYK » PSYKOLOJY

« önceki sayfaya dön

Gebelik Psikolojisi

Hamilelik çok güzel geçirilmesi gereken bir dönemdir. Bu dönemde her anne adayynyn ortak özellikleri görülür.
 
Anne adaylary kaygy, heyecan ve korku duyabilmektedirler. Hele hele ilk do?umda burada en önemli korku “do?umda acy duyacak myyym” korkusudur. Veya kadynda “Ben do?um sancysyna dayanabilir miyim” endi?esi olacaktyr. Bu konuda anne adayyna bilgi vermek gerekmektedir.

Ykinci korku bebek kyz my erkek mi olacak korkusudur. Bu bizim toplumumuzda erkek çocu?un özellikle babalar ve aile büyükleri tarafyndan fazla istenmesi sonucu her annenin kafasyny me?gul eden bir durum olma özelli?ini hala korumaktadyr. Anne ne kadar e?itim seviyesi yüksek olsa da Türk toplumunda erkeklere verilen haklardan dolayy bebe?in erkek olmasyny arzu edebilmektedir.
 
Üçüncü korku bebe?in sa?lykly olup olmayaca?y konusudur. Bu da annenin kafasyny me?gul eden bir olgudur. Anne adaylary hamilelik dönemlerinde beslenmelerine çok dikkat etmelidirler. Hamilelik süresince doktora sormadan hiçbir ilaç kullanmamalydyrlar. Röntgen çektirecek ya da di?çiye gideceklerse mutlaka hamile olduklaryny belirtmelidirler.

Özellikle bu dönemde bir ba?ka korku ise çirkinle?irsem, artyk e?im beni be?enmez ve arzu etmez korkusudur. Bu dönemde erkeklere çok fazla görev dü?mektedir.

Hamilelik döneminde e?ler jimnastik yapmalydyrlar. Jimnasti?in iki önemli yarary vardyr. Birincisi bu dönemde fazla kilo almamy? olurlar. Ykincisi ise do?um daha kolay olur.

Hamilelik döneminin bir di?er korkusu da cinsel ili?kiye gireyim mi girmeyeyim mi korkusudur. Bu kadar korku ya?ayan kadyn zaman zaman sinirli asabi olabilir. Tüm baba adaylaryny annelerin hamilelik dönemlerinde onlara destek olmaly ve anlayy? göstermelidir.

HAMYLE E?YTYM PROGRAMI
Ülkemizde henüz yerle?meye ba?layan hamile e?itimi egzersizi, anne ve baba adaylaryna Fiziksel ve Psikolojik yönden hamilelikle ilgili bilgilerin verildi?i bir programdyr. Bu programlarda jinekolog, çocuk doktoru, psikolog ve fizyoterapistler birlikte çaly?maktadyrlar.

Öncelikle fiziksel olarak; kalp-damar uyumu, kas gücünün devamy ve kilo kontrolü açysyndan bilgiler verilir,

Psikolojik e?itime; gev?eme e?itimi ile ba?lanyr. Kendine güven, korkularyn giderilmesi di?er i?lenecek konulardyr. Psikolog; hamile annenin psikolojisi, süt çocu?u psikolojisi, emzirme dönemi, bebe?in psikolojisi gibi konularda bilgiler vermektedir.

Bazen hamile e?itim merkezleri tüm hamilelere ki?iye özel e?itim programy düzenler. Bu tür e?itimler yurtdy?ynda verilmektedir. Özellikle 60’ly ve 70’ly yyllarda bu e?itimler çok modaydy. Günümüzde yeniden aranylyr e?itimler haline geldiler.
 
Örnek Bir Ders Programy:
Hamilelikte kas, iskelet sistemi de?i?iklikleri (karyn kaslary, çatlaklar, gö?üs)
Hamilelikte psikolojik destek
Hamilelikte cinsel hayat
Do?um (video ile e?itim)
Do?um syrasynda solunum yöntemleri
Do?um syrasynda e? tarafyndan yapylmasy gereken masaj yöntemleri
Diyetisyen tarafyndan hamilelik ve lohusalyk diyeti
Do?um komplikasyonlary (diki?li, vakum, forceps uygulamalary)
Özürlü çocu?un önceden tanysy
Yeni do?an çocukta yapylmasy gereken testler
Yeni do?an bebe?in bakymy, beslenmesi, emzirmenin önemi
Yukarydaki konularda hamilelere ve e?lerine bilgi verilmektedir.
 


 
Uzman Psikoloj Alanur ÖZALP
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi