Mutsuz Evlilikler Artyyor

Ekonomik kriz ki?ilerin psikolojisini bozuyor. Bu gerginlik evlilikleri de olumsuz etkiliyor. Biz bu durumu biliyoruz. Ekonomik kriz i?sizli?i arttyryyor. Ki?iler i?siz kalyyor, i?lerini kaybediyor, i? yerleri kapanyyor, iflaslar artyyor. Bu durumlar evlilikleri temelinden sarsyyor. Bütün bunlary biliyoruz. ?imdi size anlatmak istedi?im tüm bunlardan farkly bir durum.

Ekonomik krizli dönemlerde bo?anmalar artar.

Günümüzde evliliklerde bir farkly yakla?ym gözleniyor. Evli çiftler ayrylmalary gerekti?i konusunda hem fikirler. Artyk çocuk etkilenir diye bir korkunun arkasyna saklanmyyorlar. Artyk evli çiftler çocuklaryna bo?anmanyn her ikisi içinde do?ru oldu?unu anlatmak konusunda da sorun ya?amyyorlar. Bu zorlu?u da a?my?lar. En sykyntyly nokta bo?andyklarynda nerde ve bu parasyzlykta nasyl ya?amlarynyn sürdürebileceklerini bulamadyklary için bo?anamyyorlar.

Bo?anamadyklary için de mutsuz evliliklerini götürüyorlar. Bu a?amada dy?arydan evli gibi görünüyorlar. Yçerde ayny evi payla?an iki yeti?kin biçiminde ya?yyorlar. Bu a?amada onlar netle?mi?ler.Çocuklar artyk kavga gürültü dinlemiyor. Bu defa çevre onlary hala evli bildi?i için kendilerine yeni ili?kiler kuramyyorlar. Bu durum onlary sykyntyya sokaca?a benziyor. Hayat hyzly geçiyor. Ömür böyle mutsuz tüketilip gidiyor. Böyle ili?kilerde toplum daha ho?görülü olmalydyr.

Ki?iler kendi hayatlaryny hyzla kurabilmek için toplumunda deste?ine ihtiyaç duyarlar. Evli çiftler ömürlerini daha önceleri çocuklary için feda ediyorlardy. ?imdi de hem ekonomik kriz hem de toplum ne der biçiminde feda etmeye devam ediyorlar.

Zorunlu evlilikler de?il mutlu evlilikler insanlary geli?tirir. Mutlu insanlar mutlu toplumlary olu?tururlar. Hayat de?erlidir. Ynsanlar de?erlidir. Hayatynyzy ya?amayy hiçbir nedenle ertelemeyin. Mutlulu?a do?ru gidin. Onu yakalamaya çaly?yn. Ymkanlary zorlayyn. Ya?amy aydynlatyn. Kendi ya?amynyza sahip çykyn. Yön verin. Hayatynyzy elinize alyn.

Mutluluk verilmez. Beklemeyin. Mutlulu?unuzu siz almalysynyz. Siz mutlu oldu?unuzda göreceksiniz ki her ?ey daha farkly ve güzel görünecektir.

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi