Bo?anma Sonrasy Ya?am

Bo?anma, Türk toplumunda istenilmeyen bir olaydyr. Kadyn için de erkek için de ho? kar?ylanmayan bir durumdur. Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, “olmaz” ve “son bir kere daha denemelisin” biçimindedir. 

Toplum, kadynlara erke?e göre daha katy bir tavyr koymaktadyr. ‘Sen kadynsyn, ne yaparsyn, nasyl geçinirsin, ne yiyip içersin, ba?kalaryna bu ayyp durumu nasyl söylersin, ben ba?aramadym nasyl dersin, dul kadynyn toplumda ya?amasy zor, çocuklaryn için katlanmalysyn,  biz senin aileniz bizi rezil edemezsin biçiminde tepkiler gelmektedir. Bu tepkilerin altynda çevreye kar?y ba?arysyz olmanyn verdi?i korku, kaygy, ayyplanma, kabul edilmeme yatmaktadyr.

Erkeklere yönelik tepkiler ise, ‘sen erkeksin nasyl ba?aramazsyn, çocuklaryny dü?ünmüyor musun? Çocuklara kim bakacak? Kendine nasyl bakacaksyn? Yeme?i, ütüyü nasyl yapacaksyn? Bula?y?y kim yykayacak,  biz sana bakamayyz´ ?eklinde tepkiler gösterebilir. 

Toplumsal de?er yargylary, bo?anma konusunda erke?e daha esnek, kadyna kar?y daha katy yaptyrymlar getirmektedir. Toplumsal yaptyrymlara veya kysytlamalara ra?men ikinci veya üçüncü evlili?ini yapan ve mutlu ya?ayan çiftlerin sayysy artmaktadyr. Bo?anmy? çiftlerde özellikle kadynlaryn erke?e göre, bo?andyktan sonra daha fazla hayata küstü?ü, kendini mutsuz, ba?arysyz hissetti?i, hatta depresyona girdi?i görülmektedir. 

On yyl öncesine göre günümüzde bo?andyktan sonra ne?eli, hayat dolu, ya?ama dört elle sarylarak yeniden evlenmeyi dü?ünen ve kendisiyle bary?yk kadynlaryn sayysy artmy?tyr. Kadynlar ya çocuklaryny dü?ünerek ya da dul olma korkusuna kapylyrdy. Aileden ve çevreden dy?lanma korkusuyla panik ya?arlardy.  Günümüzde kyzlaryn okumasy, meslek sahibi olmasy ve kadynlaryn çaly?masy, bo?anma karary almalaryny kolayla?tyrmy?tyr.

Burada asyl vurgulanmak istenen, günümüzde kadynlaryn artyk bo?anma olayy ile kendilerini hayata kapamadyklarynyn görüldü?üdür. Bu vurgu, olumlu bir sosyal geli?imdir. Bundan bir on yyl veya yirmi yyl önce kadyn bir ?ekilde bo?andy?ynda yeniden evlenmiyor, kendini çocuklaryna adyyor, onlary yeti?tirmek için ya?yyor, onun dy?ynda hiçbir hakky, görevi yokmu? gibi davranyyordu. Giymiyor, gezmiyor, makyaj yapmyyor kendisi için ya?amyyordu. Bu adaletsiz durum insan do?asyna aykyrydyr.

Uzmanlar tarafyndan bo?anmy? kadynlara ve erkeklere ?unlar söyleniyor: ‘Yeni hayatynyzy ya?ayyn. Gülün, gezin, e?lenin, sevin ve izin verin sizi sevsinler. Ykinci ve üçüncü evlili?i dü?ünün. Bu do?al ve sa?lykly bir durumdur. Korkmayyn, çekinmeyin, rahat olun, huzurlu olun. E?inizin ölümü hayatynyzyn sonunun geldi?i anlamyny ta?ymaz. Bir süre ayryly?yn veya ölümün verdi?i yasy ya?amanyz normal ve bu sizin en do?al hakkynyzdyr. Bir süre sonra ya?ady?ynyz yasy bitirerek, pencerelerinizi, kapylarynyzy hayata açyn.  Bu hayat sizin, ondan zevk almaya çaly?yn.’

Bo?anma sonrasy daima çocuklar dü?ünülür. Ynsanlar “do?ru, evlenelim ama çocuklar ne der, nasyl kar?ylar” diye dü?ünürler. Ya da ikinci veya üçüncü evlilikte çocuk ezilir mi, kocam çocu?umla iyi uyum sa?layabilir mi, ya kocam çocu?umu istemezse gibi korkular, panikler ya?anyr. Toplum, ikinci veya üçüncü evliliklerde kadynlar açysyndan genellikle çocuklary risk faktörü olarak öne sürmektedir. 

Çocuklar küçük de olsa, büyük de olsa her açydan sizin evlenmenizi isterler. Çocuklar ebeveynlerinin mutlu olmasyny, gülmesini, e?lenmesini isterler.  Onlar da bir aile içinde ya?amayy arzu ederler.

Bu konuyu ara?tyran psikolojik çaly?malaryn ço?unda, çocuklaryn bir anne ve baba ile büyümeyi istedikleri saptanmy?tyr. Özellikle ya? küçükken bu uyumun sa?lanmasy daha kolay olmaktadyr. En zor uyum ya?y ergenlik ya?y olmasyna ra?men yine bu ya?taki çocuklar da annelerinin veya babalarynyn evlenmesini istemektedirler. Aile ya?amy ekonomik ve duygusal açydan çocu?unu tek yeti?tirmekten daha doyurucudur. Yki ki?inin, ekonomik ve duygusal güçlerini birle?tirmi? olmalary ya?ama standartlarynda bir iyile?meyi de beraberinde getirmektedir.

Ykinci veya üçüncü evliliklerde çocuklar ezilir diye bir korku duyuluyorsa, bu korku bir psikolog deste?iyle çözümlenmelidir.

Sonuç olarak, siz mutlu oldu?unuzda çocuklarynyz da mutlu olacaktyr.

Üvey anne, baba olmak, pek çok zorlu?u beraberinde getirmektedir. Üvey ebeveynler eski masallarda oldu?u gibi kötü, cezalandyrycy olmayabilirler. Üvey olmanyn verdi?i bazy güçlükler ve sorunlar mutlaka ya?anacaktyr. Üvey anneler ve babalar çocuklaryyla ili?ki kurmakta zorlandyklaryny belirtmektedirler. Çocu?un gerçekten istedi?i, üvey ebeveynlerinin onu seviyor, anlyyor ve ho?görü gösterebiliyor olmalarydyr. Çocuklara ikinci anne veya baba ile iyi anla?yyor olmanyn gerçek anne veya babaya haksyzlyk yapmak anlamyna gelmedi?i iyice anlatylmalydyr. Olay, biz büyük bir aileyiz ?eklinde görülebilmelidir.  Bu ili?kilerde, üvey olan ki?ilere çok sabyrly olmak dü?mektedir. Sabry elden byrakmadyklary takdirde ba?aryly, iyi, ho?görülü ili?kiler kurabileceklerdir.
Uzman Psikolog Alanur ÖZALP
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi