Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;
E?er bo?anma karary kesinle?ti ise çocu?a bu önemli açyklama, mutlaka ebeveyn tarafyndan yapylmasy gereklidir.
 
Anne veya baba bo?anma kararyny evi terk etmeden önce çocu?a açyklamalydyr. 
Bo?anma karary ve nedenleri kysa, açyk ve sade bir ?ekilde çocu?un anlayabilece?i bir lisanla yapylmalydyr.
 
Anne baba bo?anma kararyny açyklarken hiçbir ?ekilde birbirlerini suçlamamalydyrlar. Kötü sözler, a?yr ve a?a?ylayycy ifadeler kullanmamalydyrlar.
 
Çocuklary için daha sonradan yüz yüze gelmeleri gerekece?inden dolayy, birbirlerini a?yr sözlerle suçlamak do?ru de?ildir.
Bu olumsuz tavyrlar, onlara hiç bir ?ey kazandyrmayaca?y gibi çocu?un gelece?ini de olumsuz yönde etkiler. Çocu?un gelecekte hem hayata baky? açysyny hem de kar?y cinsle olan ili?kisini olumsuz etkiler.
 
Çocu?a konuyu açyklarken uzun uzun anlatmak, çocu?un anlayamayaca?yny ifadeler kullanmak zihnini kary?tyracaktyr.
Çocuk bo?anma ile ilgili sorular sorarsa nedenler belirtilerek; yüksüz, yargysyz, açyk ve sade bir biçimde cevaplanmalydyr.
 
Bo?anma Sonrasynda Nelere Dikkat Edilmelidir;
Çocuklar bo?anmada kendilerini suçlu hissedebileceklerinden dolayy, durum anlayabilecekleri bir dille bo?anma öncesinde anlatylmalydyr. “Sen yaramazlyk yapty?yn için” veya “sen söz dinlemedi?in için biz ayrylmadyk” mesajynyn vurgulanmasy gerekmektedir. 
 
Çocuklaryn hassas ve duyarly olduklary bu dönemde yalan söylenilmemelidir. E?inize çok kyzsanyz bile çocu?a anne veya baban öldü gibi do?ru olmayan, gelecekte sizi zor durumda byrakacak sözler söylemeyin. Çocuk ebeveynlerinden birinden ayryldy?y için tüm sevgisini birlikte kaldy?y di?erine yöneltece?inden dolayy bu ebeveynin çok dikkatli davranmasy gerekmektedir. Çocuk bo?anma sonrasy girdi?i bu zorlu dönemde di?erini de kaybederim endi?esi nedeniyle pani?e kapylyr.
 
Genelde babalaryn anneye olumsuz tavry veya çocuklarla ilgilenmemesi nedeniyle annelerin çocu?a ‘ ‘seni terk etti‘seni istemiyor’ aranacak kadar de?erli de?ilsin’, ‘babanyn ba?ka çocuklary var neden seni istesin ‘ gibi sözleri çocu?un psikolojisini daha da bozabilir. Babalarda çocu?a ‘annen iyi olsaydy bizi byrakmazdy, gibi sözlerle çocuklaryny mutsuz ederler.  
 
Çocu?a arabuluculuk görevi vermeyin. Çocuklar ne annelerini ne de babalaryny kaybetmek istemezler.
 
Çocu?un a?zyndan laf almaya çaly?mayyn. Çocuk di?er ebeveynine gitti?inde ‘nereye gittiniz, ne yediniz, yanynyzda kim vardy’ gibi sorular onu çaresiz byrakacaktyr.
 
Mutlulu?u ve gelecekteki ba?arysy için ayry kaldy?y ebeveynini düzenli olarak görebilmesi önemlidir. Çocu?un di?er ebeveyni görmesi katy bir düzen içinde de?il esnek ve ho?görülü bir yakla?ymla olmalydyr.
 
Bilinmesi gereken önemli bir gerçekte çocu?unuz babasyz kalacak diye de?il kendi mutlulu?unuz için evlenmelisiniz. Bu evlilik çocu?un ruh sa?ly?y açysyndan kesinlikle bir problem yaratmaz. Mutlu ve uyumlu bir aile ortamynda çocukta mutlu olacaktyr. "ben artyk hayatymy çocu?uma adadym. Ben hiç evlenmeyece?im. Çocu?um evlenirsem mutsuz olur " dü?üncesi yanly?tyr.
 
Çocuklar kaç ya?ynda olurlarsa olsunlar anne veya babalarynyn yeniden evlenmelerini istemektedirler. Anne ve babalarynyn mutlulu?u çocu?unda mutlu olmasyny sa?lar.
 
Bo?anmadan sonra birlikte olunan ebeveynin çaly?masy gerekiyorsa; neden çaly?masy gerekti?i, i?e ba?lamadan önce çocu?a anlatylmalydyr.
 
Bo?anmadan hemen sonra çocu?u yuvaya vermek veya yatyly okula göndermek gerekiyorsa çocu?a bir süre tanynmalydyr. Bu olay bo?anmanyn akabinde gerçekle?tirilmemelidir. Hemen gönderilirse; kendini kolayca suçlayabilecek ya da istenilmeyece?ini dü?ünecektir. 
 
Annesi ya da babasy ayry diye çocuk a?yry ?ymartylmamalydyr.  Synyr ve ölçü çocuk için olumsuz ?eyler de?ildir. Anne veya babadan biri çocukla sürekli beraber olmadyklary için suçluluk duygusuyla, kendi güçlerini a?an harcamalar yapmamalydyr. 
 
Toplum yargylary hep var olacaktyr. Ki?i bu yargylaryn esiri olmamaly, kendi kendine isteklerini, arzularyny sorgulamaly ve tahlil etmelidir.
 
Bo?anma sonrasy hem çocuk hem ebeveyn için zorlu bir süreçtir. Zaman zaman sorunlar olabilir, sykyntylar ya?anabilir. Bu sykyntylar anne babanyn birlikte oldu?u ailelerde de ya?anabilmektedir. Hemen her sorunu anne baba ayryly?yna veya tek çocuk büyütmeye ba?lanmamalydyr. Sorun çykty?ynda bir psikologu aramak ondan yardym almak en sa?lykly yol olacaktyr.
 
Uzman Psikolog Alanur ÖZALP
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi