GEBELYK » KÜRTAJ

« önceki sayfaya dön

Kürtaj Nedir

Ystenmeyen gebeliklerin sonlandyrylmasy i?lemi yyllarca kadynlaryn korkulu rüyasy haline gelmi?tir.
Kürtaj genel kullanylan ady ile rahim içinden bir doku almak anlamyna gelir. Genellikle rahim içindeki gebeli?in özel bir yöntemle sonlandyrylmasy, amacyyla yapylmaktadyr.
 
Kürtaj i?lemi gebelik sonlandyrma dy?ynda da tany amaçly biopsi veya tedavi amaçly olarak yapylan bir i?lem olarak da uygulanmaktadyr. Bu i?lem typ dilinde D&C (dilatasyon ve küretaj) olarak ifade edilir.

Genel anlamda kürtaj rahim içinden doku almayy ifade eder. Çok syk olarak rahim içindeki gebeli?in sonlandyrylmasy amacyyla uygulanyr. Bunun dy?ynda tany, biyopsi veya tedavi amacyyla da uygulanabilir. Bu durumda genelde bu i?leme probe kürtaj denir. Ystenmeyen gebeliklerin sonlandyrylmasy amacyyla yapylan kürtaj yasalara göre son adet tarihinden itibaren 10 hafta ile synyrlydyr.

Buna yasal tahliye veya kürtaj denir. Yasalarla ilgili bu i?lemi ülkemizde yalnyzca kadyn do?um uzmanlar yapmakla yetkilidir. Yapylan i?lem doktor ve hasta arasynda kesinlikle gizli kalmaktadyr. E?er anne adayynyn ciddi bir hastaly?y varsa ve gebelik onun için ciddi bir risk olu?turuyorsa veya gebeli?i için zararly olan fakat kendisinin mutlaka kullanmak zorunda oldu?u ilaçlar varsa hastaya terapotik (tedavi amaçly kürtaj) uygulanyr.

Bu i?lem için birden fazla doktorun onayy gerekli oldu?u sa?lyk kurulu raporlaryna ihtiyaç duyaryz. Gebelik takibi syrasynda bebekte ileri derecede bir sakatlyk veya kalp aty?ynyn olmady?y tespit edildi?i durumlarda terapotik kürtaj dedi?imiz i?lemi uygularyz. Y?leme ba?lamadan önce genel anlamda ultrasonla gebeli?in ve rahim dy?yndaki yerle?im bölümünü tespit ederiz. Kürtaj syrasynda genel veya lokal anestezi tercih edilir. Genel anestezi uygulanacaksa i?lemden 4 saat önce hastanyn bir?ey yiyip içmemesi gereklidir.

Hastanyn ilk kürtaj deneyimi ise veya daha öncesinde sezeryanla do?um yapmy?sa genel anesteziyle kürtaj i?lemini öneririz. Ancak hastanyn daha önceden birden fazla kürtaj deneyimi varsa veya normal do?um yapmy?sa lokal anesteziyle de yapabiliriz. Lokal anestezide hastanyn rahim a?zy bölgesine uyu?turucu ilaç uygulamasy yapylyr. Genel anestezide ise anestezi uzmany tarafyndan hastanyn kolundan damar yoluna uyu?turucu ilaç uygulamasy yapylyr. Kürtaj i?leminden önce mutlaka bir jinekolojik muayene ile rahim yapysy de?erlendirilmelidir. Ortalama 5-15 dakida süren bir i?lemdir. Lokal anesteziyle ortalama 15 dakika sonra, genel anesteziyle 30 dakika sonra hasta evine gönderilebilir. Antibiyotik, a?ry kesici, gerekti?inde kanama azaltycy ilaçlar öneririz ve önerilerin dikkatli ?ekilde uygulanmasy gerekmektedir. Y?lemden 1 hafta sonra hastayy kontrole ça?yryryz.

Kürtaj operasyonu geçiren biri ne kadar sürede iyile?ir ?
Kürtaj operasyonu geçirdikden sonraki i?lem ortalama 5 dakika sürer genel anestezinin etksinin geçmesi için 1 saat kadar devam etmektedir. Bu süre zarfynda hastayy gözlem altynda tutmak gerekiyor. Bir saatten sonra hasta normal olarak günlük hayatyna dönebiliyor. Çünkü adetten daha az vajinal kanama olur.

A?ry hemen hemen hiç olmaz, olursa da a?ry kesicilere yanyt veren bir a?rydyr. Kanama bir hafta on gün kadar sürebilir, daha sonra kanama biter ve kürtaj yaptyran hasta, bir buçuk ay sonra hasta adet olmaya ba?lar. Kürtajdan sonraki bir hafta vajinal kanama devam etti?i sürece cinsel ili?kiye girilmemelidir.

Kürtajdan sonra tampon kullanymy sakyncaly de?ildir. 
Ancak tampon kullanymyn çok syky ko?ullary vardyr. Tamponun çok kysa süreli olarak kullanylmasy çok syk de?i?tirilmelidir. Bu kurallara uyulursa gerekli hijyen kurallaryna uyulursa tampon kullanmakta sakynca yoktur. Kürtaj yaptyran biri yeniden hamile kalabilir mi? Kürtaj yaptyran biri %99.9 tekrar hamile kalmada bir sorun çykmaz. Bu çok az oran, kürtajyn bir komplikasyon oldu?u zaman, e?er kürtaj syrasynda rahim delinmesi, kürtaj sonrasy enfeksiyon, tüplerin tykanmasy, rahim yapy?masy durumlarynda hamile kalmakta zorluklar ya?anabilir. Bu durumlarda da tedavi yapyldykdan sonra hamilelik mümkün olmaktadyr.

Hangi durumlarda yapylyr?
Gebelik sonlandyrmak amacy dy?ynda yapylan kürta? tipleri ?u ?ekildedir:

Probe
Rahim a?zyndan geçirilerek rahime ilerletilen özel aletlerle rahim içi dokularyn kazynarak dy?aryya alynmasy i?lemine verilen isimdir. Bu ?ekilde rahim içindeki kanamaya neden olan polip, hiperplazi gibi hastalyklaryn ortaya konulmasy sa?lanmaktadyr. Ayryca kanayan tabakanyn temizlenerek kanamanyn durmasy sa?lanarak tedavi edici özelli?e de sahip olabilmektedir.

Fraksiyone
Probe kurtajda oldu?u gibi hem rahim içindeki dokular kazynarak alynyr, hem de ilave olarak rahim a?zy kanalyndaki dokular da kazynyr. Bu iki ayry bölgeden elde edilen dokular ayry ayry kaplara konularak patolojik incelemeye alynyr. Böylece rahim içi hastalyklaryna ilave olarak rahim a?zy hastalyklarynyn da ortaya konulmasy sa?lanmy? olunur.

Revizyone
Daha önceden ya?anmy? dü?ü?e ba?ly olarak rahim içinde kalan gebelik parçalarynyn temizlenmesi i?lemidir. Dü?ük sonrasy içeri de kalan dokular, daha sonraki dönemde enfeksiyon ve yapy?yklyklara neden olarak kadynyn üretkenlik kapasitesinin azalmasyna neden olmaktadyr. Bu nedenle jinekoloji prati?inde birçok hekim dü?ük sonrasy revizyone kürtajy bir önlem amacyyla uygulamaktadyr.

Bumm
Do?um sonrasy rahim içinde kalan plasenta parçalarynyn temizlenmesi için bumm küreti ady verilen özel enstrumanlarla uygulanan kürtaj tipidir.
 
 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi