ERGEN » ERGEN EBEVEYNY OLMAK

« önceki sayfaya dön

Çocu?unuzun Ergenlik Dönemine Hazyr mysynyz?


Ergenlik çocukluktan eri?kinli?e geçi? dönemidir. Bu dönemde fiziksel, zihinsel ruhsal ve sosyal geli?im çok hyzlydyr. Ergen kendinde geli?en tüm bu
de?i?ikliklere uyum sa?lamaya çaly?yrken hem kendisi, hem de ailesi sykyntyly bir süreç geçirecektir. Her ne kadar ergenlik dönemi her genç için çok fyrtynaly geçmese de, sorunsuz sayylabilecek bir ergenlik geçiren genç sayysy oldukça azdyr.

Ergenlik döneminde ya?ananlary, ergenin neler hissetti?ini ve ne gibi zorluklar ya?ady?yny ne kadar iyi anlayabilirsek, ergenli?e hazyrlanmak da hem çocuk, hem de ebeveyn için o kadar az kaygy verici olacaktyr.
 
Ergen ve Ebeveyn Yli?kisi Nasyl Olmalydyr?

Ergeni anlamanyn, ergenle ebeveyn ili?kisinin sa?lykly olmasy açysyndan en önemli basamak oldu?unu söylemi?tik. Ama ergenlik döneminde ya?ananlar ergen için ne kadar zorsa ne yazyk ki ebeveyn için de zordur. Anne- baba için de artyk bazy ?eyler de?i?tirmi?tir. Küçük çocuklary artyk büyümü? ve kendi ba?yna ayaklary üzerinde durabilme, evden ayrylma ve kendi yuvasyny ve hayatyny kurma yolunda büyük adymlar atmaya ba?lamy?tyr.
 
Bundan sonra çocuklaryyla ili?kilerinde eski yöntemler i?e yaramayacaktyr ve bir ?eylerin de?i?me zamany gelmi?tir. Ergenlerin bu olgunla?ma dönemini sa?lykly bir ?ekilde kar?ylamaly ve farkynda olmadan da olsa onlaryn büyümesi ve geli?imini engelleyecek, kendilerine ba?ymly hale getirecek veya uzakla?masyna neden olacak tutumlar içerisine girmemelidirler.

Sa?lykly ileti?im kurmada dikkat edilecek hususlar
Ebeynin model olmasy: Anne baba ili?kisi hangi ya?ta olursa olsun çocuklar için model te?kil etmektedir. Sevgi ve saygyya dayaly bir ili?ki içerisinde olan ebeveynlerin çocuklary da sa?lykly ili?kiler kurmayy ö?renecektir.

Ergeni dinlemek ve kendini ifade etmesine izin vermek:
Ergeni dinlemiyorsanyz ve saygy göstermiyorsanyz, ergen de sizi dinlemeyecektir. Anne-babalaryn syklykla yaptyklary, dinlemekten ve çocu?un ne demeye çaly?ty?yny anlamaktan ziyade, kendi bildikleri do?rulary onlara anlatmaya ve yönlendirmeye çaly?maktadyr.
Bu ?ekilde bir yakla?ym ergende anla?ylmady?y duygusunu yaratacak ve kar?ysyndaki ne kadar do?ru söylerse söylesin dinlememesine ve tepki vermesine, veya bundan sonra ebeveyleriyle bir ?eyini payla?mamasyna neden olacaktyr. Tam tersine önce onu anlamaya çaly?mak, yapty?y bir hata varsa bu noktaya nasyl gelindi?ine yönelik kendini ifade etmesini sa?layacak bir konu?ma ortamy yaratylmalydyr.

Sevginin gösterilmesi: Çocuklar ister 1ya?ynda, ister 20 ya?ynda olsun sevginin hissettirilmesine ihtiyaç duyar. Anne-babasyndan bekledi?i sevgiyi ve saygyyy görmedi?ine inanan genç, arayy? içine girer. Sevgiyi ve saygyyy ba?ka yerlerde aramaya ba?lar. Genç, yanly? arkada? gruplary veya topluluklara dahil olarak kendini kabul ettirmeye çaly?yr ve kendisiyle uyu?mayan görü? veya davrany?lary benimseyebilir. Kötü Madde kullanymyna yönelebilir.

Bu dönemde gençler sorunlarynyn çözümünün bir önderle bütünle?mek geçti?ine inanyr ve onu ararlar, onun yol göstermesiyle kendini tekrar ba?tan yaratabilece?ini dü?ünür. Ve bu ?ekilde ço?u zaman aile farkyna bile varmadan onlardan uzakla?yr, ula?ylmaz bir noktaya kayabilir.

Dürüstlü?ün önemi: Ergenler samimiyet ve dürüstlük konusunda çok hassastyr. Hiçbir ergen samimi bulmady?y bir ki?iye kendisini açmayacaktyr
Ebeveyn olmak ve synyr koymanyn önemi: Ergenlerle ileti?imde arkada?ça yakla?mak önemlidir. Ancak bu ergenin “arkada?y olmak” anlamyna gelmez. “Ebeveyn olmak” ve “arkada? olmak” farkly kavramlardyr. Ve birbirlerine kary?ty?ynda disiplin sorunlaryna neden olmaktadyr.

Sürekli ele?tiren, synyr koyan bir ileti?im ?ekli ne kadar yanly?sa, a?yryly ho?görülü ve isteklerin synyrsyzca kar?ylandy?y bir yakla?ym ?ekli de o kadar yanly?tyr. Özellikle bo?anmy? anne-babalaryn veya sorumlulu?un tek ebeveyne yüklendi?i ailelerde disiplin sorunlaryyla fazlaca kar?yla?ylmakta ve bazen ciddi tahammülsüzlüklere neden olabilmektedir. Sa?lykly bir disiplin için, mantykly, net ve amaca yönelik ve bazen esneyebilen kurallar koymak önemlidir.

Gizlilik ve özerklik: Ergenler için gizlilik son derece önemlidir. Odalary onlar için son derece önemlidir. Kapylaryny kapatmayy, arkada?laryyla özel konu?malar yapmayy çok önemserler. Buna saygy gösterilmemesi, odasynyn kapysy çalynmadan içeri girilmesi, günlüklerinin okunmasy , cep telefonlarynyn kary?tyrylmasy onlar için son derece kyrycy ve öfke uyandyrycydyr. Tüm bunlara saygy gösterilmesi ergenle ebeveyn arasynda güven duygusunu peki?tirecek, içlerine kapanmak yerine daha dürüst ve açyk olmalary yönünde zemin hazyrlayacaktyr.

Normal ile normal olmayany ayyrt edebilmek: Ergenlik döneminin karma?ykly?y ve zorlu?u gençten gence farklylyk göstermektedir. Bu durumda hangi durum normal, hangi durum sa?lyksyz oldu?u ayyrt edilebilmeli ve önlem almada ve sorunu çözmede geç kalynmamalydyr.

E?er bir ergen, okul veya günlük hayatyyla ilgi hiçbir sorumlulu?unu yerine getirmiyorsa, aileden tamamen kopmu? veya tam tersi a?yry ba?ymlyysa, yapty?y hatalardan ders almyyor ve tekrarlyyorsa, pi?manlyk duymuyor ve yaptyklarynyn sorumluluklaryny ba?kasyna yüklüyorsa, a?yry kontrollü ve duygu ifadesi azsa, kendine güveni azsa ve ya?yna uygun kararlary tek ba?yna verme cesaretini gösteremiyorsa, kendi cinsiyeti ile de?il kar?y cinsle özde?im kurduysa, hiç arkada?y yoksa veya arkada?laryyla ili?kili hiçbir?ey payla?myyorsa, kurallary hiçe sayyyor ve kendine ve çevresine zarar verici davrany?lar sergiliyorsa, a?yry mutsuz ve karamsarsa normalin dy?ynda i?leyen bir süreçten bahsedilebilir ve gerekli önlemlerin alynmasynda gecikmemek gerekir.

Unutulmamalydyr ki gençlerle iyi ileti?im kuramayan, onlaryn önlerine ula?ylamaz hedefler koyan ailelerin çocuklary, ergenlik döneminde öç alycy bir ?ekilde ters kimlik seçerek toplumsal beklentilerin tam kar?yty bir kimlik edinebilirler.

Ebeveynlere dü?en görev gençlerin ya?adyklaryn normal geli?im süreçlerinin bir parçasy oldu?unu görmek ve so?ukkanly yakla?maktyr. Bu süreç geçicidir ve tüm anne babalar ve ergenler için sancyly olmasy beklenen ve do?al bir durumdur.

Uzm. Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi


YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Ergenlik Ve Büyüme Hormonu Eksikli?i

Ergenlik çocuktan eri?kinli?e geçi? süreci olarak tanymlanyr... » Devamını Okuyun!

Geli?im süreci ve Madde kullanymy

Ergenlerin geli?im süreçleri içinde yerine getirmeleri gereken sosyal ve bili?sel belli ba?ly bir takym görevleri vardyr.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Geli?im ve Sorunlar

Ergenlik, çocukluktan yeti?kinli?e geçi? dönemidir.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cinsel E?itim

Cinsellik bireyin psiko-sosyal ve fizyolojik geli?iminin olmazsa olmaz bir parçasydyr. Y?te insan ya?amynyn hemen her döneminde var olan ve her dönemi... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cilt Bakymy Önerileri

Sivilcenin ilacy sudur. Yüzünüzü bol bol yykayyn!.. ... » Devamını Okuyun!

Ergenlik Döneminde En Syk Rastlanan Duygu Biçimleri

Ergenlikte korku tepkisi bir anlamda çocukluktakiyle e?de?erdir.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi