ERGEN » ERGEN EBEVEYNY OLMAK

« önceki sayfaya dön

Ergenlik Dönemi Sorunlaryna Ailelerin Yakla?ymy

Yeti?kinler dünyasyna adym atmaya hazyrlanan gençte fiziksel geli?me olsa bile, ruhsal geli?me ayny oranda olmady?y için bir uyumsuzluk olu?uyor. Ruhsal donanymlary fiziksel geli?imleriyle orantyly olmady?y için bir iç çaty?ma ya?anyyor.
 
Aileler bu dönemde cinsellikle ilgili konulary çocuklaryyla konu?makta zorlanyyorlar. Çünkü anne babalar birkaç ku?ak öncesinden devraldyklary dayatmacy kalypçy modeli ta?yyorlar.

Bu konuda konu?acak kültürleri synyrly. Ama bir yandan da medya birçok de?er yargysyny sorguluyor, her ?ey hyzla de?i?iyor. Aile buna ayak uyduramady?y içina genç ailesini de sorguluyor. Ku?aklar arasy kriz ya?anyyor.

Gençlerin bu dönemde yeti?kinler dünyasynyn hakimiyetini reddetti?ini unutmamamyz gerekiyor. Bu yüzden ailelere sorunlaryn a?ylmasy için gençlerin dünyasyna inen bir e?lik etme ve payla?ma öneriyorum.

Anneler kyzlaryyla, babalar da o?ullaryyla sorunlary payla?abilir. Örne?in cinsellikle ilgili ya?anan sorunlarla ilgili kendisinin de ergenlik döneminden geçti?ini, benzer sorunlary ya?ady?yny anlatabilir, kendisini nasyl hissetti?ini, hangi sorunlary ya?ady?yny sorabilir, dinleyebilirler. Ama ö?retici, dayatmacy bir pozisyonla yakla?mamalary gerekiyor.

Ergenlik döneminde okul, aile ve çocuk üçgeninin ili?kileri iyiyse sorunlar en aza iniyor. Bu dönemde okullarda da ya? gruplaryna yönelik ortak grup faaliyetleri olu?turulmaly. Gençler sorunlaryny payla?maly, içlerindeki sesi sakly tutarak kendilerini bloke ettiklerini unutmamalylar. Aileler gençlere sykynty duyduklary konulary anlatacak bir ileti?im biçimi olu?turmaly.
 
Yeti?mekte olan gençlerin onlary algylayyp verdi?i yerin ötesinde daha geni? açyly ve akylly olduklaryny görelim. Yapylan terapi çaly?malarynda onlaryn yeti?kinler dünyasyndaki kalyp ve dü?ünceleri çok ciddiye aldyklary gözlenmektedir.

Bu yüzden bir ço?u toplumdan ve ailelerinden aldyklary yanly? yönlendirmeler ve mesajlar yüzünden güvensizli?e itilip ergenlik döneminin pozitif yönlerini ya?ayamyyor, kendini önemsiz görüyor. “Benim gelece?im ne olacak?” sorusu gençlerin zihninini fazlasyyla tedirgin ediyor.

Bu da onlary korkulu, özgüveni olmayan ba?ymsyz davranmayy ö?renemeyen, depresif bir pozisyona sürüklüyor.

 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Ergenlik Ve Büyüme Hormonu Eksikli?i

Ergenlik çocuktan eri?kinli?e geçi? süreci olarak tanymlanyr... » Devamını Okuyun!

Geli?im süreci ve Madde kullanymy

Ergenlerin geli?im süreçleri içinde yerine getirmeleri gereken sosyal ve bili?sel belli ba?ly bir takym görevleri vardyr.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Geli?im ve Sorunlar

Ergenlik, çocukluktan yeti?kinli?e geçi? dönemidir.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cinsel E?itim

Cinsellik bireyin psiko-sosyal ve fizyolojik geli?iminin olmazsa olmaz bir parçasydyr. Y?te insan ya?amynyn hemen her döneminde var olan ve her dönemi... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cilt Bakymy Önerileri

Sivilcenin ilacy sudur. Yüzünüzü bol bol yykayyn!.. ... » Devamını Okuyun!

Ergenlik Döneminde En Syk Rastlanan Duygu Biçimleri

Ergenlikte korku tepkisi bir anlamda çocukluktakiyle e?de?erdir.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi