ERGEN » ERGEN EBEVEYNY OLMAK

« önceki sayfaya dön

Ergen Ve Uyum

Her zaman sorunlu çocuk yoktur. Kusurlu anne baba tutumlary vardyr bazen de. Hele bu ergen olunca daha önem kazanmaktadyr. Çocukluktan yeti?kinli?e geçi? sürecinin sancylary, gelecek için okul,dersane,synav cenderesi içindeki ergen uyumda sorunlar ya?amakta çevresine yansytmaktadyr.

Aile ve ö?retmen tutumlary yalnyz ve mutsuz ergenin okulda ve sosyal hayatta ba?aryly olmasy açysyndan oldukça önem ta?ymaktadyr. 
 
Ergenlik dönemi, çocuklukla yeti?kinlik arasyn da bir dönemdir. Bu dönemde çocuk, geli?imini belirli bir noktaya kadar tamamlamy?tyr. 10 ya?yna kadar soyut kavramlary veya genel sosyal mantyksal de?erleri yargylama yetene?i olmayan çocuk yava? yava? bulundu?u çevreyi, aile içi ili?kilerini ve bunlar arasyndaki neden sonuçlar ili?kilerini de?erlendirmeye ba?lar. Ergenlik dönemi bir geli?im sürecidir.
 
Bu dönemde ki?i hem biyolojik hem de psikolojik olarak genel bir de?i?ime u?rar. Bu de?i?im ve geli?im süreci hem ergenler hem de ebeveynler için zorluklarla doludur. Ergen içinde bulundu?u dönemde kendini topluma bir birey olarak kanytlamak ister. Bu noktada, yani sosyalle?me sürecinde ergen birçok zorluk ile kar?yla?yr.Ergenlikte hormonlarda meydana gelen de?i?meler, duygu durumunda ini?li çyky?ly de?i?iklikler ya?anmasyna neden olur.
 
Ergen içinde bulundu?u arkada?lyk grubunda ya da okul çevresinde bazy sorunlar ya?amaya ve geri planda kalmaya ba?larsa sosyal çevreden uzakla?arak, mutsuz bir figür olu?turur. Bunun sonucunda ergende, ergenlik depresyonlary, yeme bozukluklary, madde ve alkol ba?ymlyly?y ba?layabilir. Ergen yalnyz kaldy?ynda daha da çok madde ve alkol kullanymyna yönelebilir. 
Okul, ergenin ya?amyndaki önemli bir toplumsal kurumdur. Okul ki?iye ya?amynda gerekli olacak de?erleri ve bilgileri kazandyryrken, topluma uyum sa?lamasy için gerekli sosyalle?me becerilerini de kazandyryr. Ergenin okul içinde kar?yla?ty?y en önemli sorun sosyalle?medir. Çünkü ergen okulda tamamen bir arkada? grubuna, topluluk içine girmektedir. Bu sosyalle?me sürecinde ergen içerinde bulundu?u okul ortamynda kendi ya?ytlary içerisinde varolma sava?y verir. Bu sava? fiziksel ve ki?ilik anlamynda var olma sava?ydyr. 
 
Ergenlik döneminde akademik ba?ary arka planlara itilmektedir. Çünkü akademik ba?ary ya?ytlary tarafyndan çok fazla kabul görmez ve onore edilmez. Ama fiziksel olarak ya da di?er yönlerden ba?arysyz olan ergen kendini güçlü hissetmek için akademik ba?aryya yönelir. 
 
Ergenler okul, aile ve arkada?lary ile olan sorunlaryny davrany?lary ile gösterirler. Ciddi anlamda ileti?im kuramayabilirler; kendilerini ifade etmezler veya ifade etmek istemezler. Ergenlerde içe yönelme, mutsuzluk görülür. Ergenin kendi odasyna kapanarak yalnyz kalmak istemesi do?aldyr. Çünkü ergen aileden uzakla?mak ister. Ancak bu ciddi boyutlara ula?ty?ynda; ergen tamamen tüm çevresine, arkada?laryna kendini kapatty?y anda, "ben mutsuzum ve sorunlarymla ba? ba?a kalyyorum" mesajy verir. Di?er taraftan ergenler özellikle okulda, çok syk görülen yykycy davrany?lar sergilerler. Bu dönemde ergen aileye kar?y çok yo?un tepkiler vermeye ba?lar ve akademik açydan yo?un bir dü?ü? görülebilir. Bunlar ailelerin ve e?itmenlerin çok dikkat etmesi gereken noktalardyr. Ergenin yardym ça?rysydyr tüm ya?ananlar...
 
Öncelikle ergeni tanymak, ergendeki de?i?iklikleri gözlemlemek ve görmek çok önemlidir. Aileler, baskylamak ve ele?tirmek yerine normal bir yakla?ym sergilemelidir.
Ele?tiri ve basky çocu?un ailesine, okulda ya?ady?y sorunlara ve yalnyzly?yna dair çaty?malary artyryr ve genç her ?eye tepki vermeye ba?lar. Oysa kar?ymyzda anla?ylmasy gereken bir birey vardyr. Ergen güven duygusunu arzular ve kendisine destek olunmasyny ister. Özellikle anne babanyn deste?i ergen için çok önemlidir.
 
Ele?tirmek yerine ergenin sergiledi?i davrany?laryn nedenleri ara?tyrmak daha do?ru olacaktyr.
 
Önemli olan nokta, çerçeveyi belirleyerek ergenin bu çerçeve içerisinde rahat bir ?ekilde hareket etmesini sa?lamak, olmalydyr. 
 
*Anne babalar ergenlerin kendi kimliklerini ortaya koymalaryna izin vermelidirler. 
*Ergenin ayry bir ki?ilik oldu?u kabul edilmelidir. Böylece ergenle ileti?im daha sa?lykly olur. 
*Ebeveynler gencin duygularyny yo?un bir ?ekilde ya?ady?yny ve dü?üncelerinin do?ru ve kesin oldu?una inandy?yny unutmamalydyr. 
*Anne babasyndan anlayy? göremeyen, onlarla çaty?ma içinde olan genç; evde bulamady?y güveni arkada? çevresinde arar. Arkada?laryndan ayry kalmamak için kendisine aykyry gelen dü?ünceleri, tutumlary ve davrany?lary bile benimseyebilir. Bu sebeple ebeveynler mümkün oldu?unca mutlu bir aile ortamy sa?lamaya çaly?malydyr. 
*Gençlerle ileti?imde önemli kurallardan biri de, ebeveynlerin gencin tepkileri ve çeli?kili davrany?lary kar?ysynda so?ukkanly kalabilmeleridir 
 

 Sosyal Hizmet Uzmany. Ahmet Hasan ERO?LU
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Ergenlik Ve Büyüme Hormonu Eksikli?i

Ergenlik çocuktan eri?kinli?e geçi? süreci olarak tanymlanyr... » Devamını Okuyun!

Geli?im süreci ve Madde kullanymy

Ergenlerin geli?im süreçleri içinde yerine getirmeleri gereken sosyal ve bili?sel belli ba?ly bir takym görevleri vardyr.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Geli?im ve Sorunlar

Ergenlik, çocukluktan yeti?kinli?e geçi? dönemidir.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cinsel E?itim

Cinsellik bireyin psiko-sosyal ve fizyolojik geli?iminin olmazsa olmaz bir parçasydyr. Y?te insan ya?amynyn hemen her döneminde var olan ve her dönemi... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cilt Bakymy Önerileri

Sivilcenin ilacy sudur. Yüzünüzü bol bol yykayyn!.. ... » Devamını Okuyun!

Ergenlik Döneminde En Syk Rastlanan Duygu Biçimleri

Ergenlikte korku tepkisi bir anlamda çocukluktakiyle e?de?erdir.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi