ERGEN » BYYOLOJYK DE?Y?YM VE GELY?YMY

« önceki sayfaya dön

Ergenlik Ve Büyüme Hormonu Eksikli?i

ERGENLYK NEDYR?

Ergenlik çocuktan eri?kinli?e geçi? süreci olarak tanymlanyr. Bu geçi? dönemi cinsel özelliklerin geli?imini, büyüme atylymyny ve çocuk do?urma kabiliyetinin kazanylmasyny kapsar.
Bu dönem ortalama olarak kyzlarda 11 ve erkeklerde 12 ya?ynda, beyin tarafyndan salgylanan dola?ymdaki hormonlarda de?i?im ile ba?lar.   

Tek ba?yna (izole) büyüme hormon eksikli?i (BHE) olan ya da ço?ul hipofiz hormonu eksikli?i olan (ÇHHE) ergenlerde, ergenlik gecikebilir ya da hiç ba?lamayabilir. Ergenli?in ba?latylmasy için bu 
çocuklaryn bir uzman tarafyndan tedavi edilmeleri gerekir. 

BHE YLE GECYKMY? ERGENLYK ARASINDAKY YLY?KY NEDYR? 
Tek ba?yna BHE´li çocuklaryn yakla?yk olarak yarysynda ergenlik geli?imini etkileyen hormonlarda bazy eksiklikler vardyr. BHE´li çocuklaryn ergenlik dönemine daha geç girme e?ilimleri oldu?undan bu duruma tany koymak zordur. Bununla beraber artyk çocu?un kendi ya?ytlary ile ayny dönemde ergenli?e girmesi gerekti?i önerilmektedir. Buna ba?ly olarak ergenli?in normal zamanda ba?lamamasy durumunda ergenlik tedavi ile ba?latylmalydyr. Her ziyarette doktorunuz vücudunuzun ergenlikte nasyl geli?ti?i ve büyüdü?ünü kontrol edecektir.  
 
ÇHHE´LY ÇOCUKLARDA ERGENLYK ARASINDAKY YLY?KY NEDYR? 
ÇHHE´li çocuklaryn büyüme hormonu eksikli?inin yany  syra neredeyse daima ergenli?in ba?lamasy için tedaviye ihtiyaçlary vardyr. Tek ba?yna BHE´de oldu?u gibi ergenlik do?al olarak ba?lamasy gereken zamana yakyn bir zamanda uyarylmalydyr. Amaç estrojen hormonu (kyzlarda) ve testosteron hormonu (erkeklerde) düzeylerinin yava? yava? artyrylarak do?al sürecin taklit edilmesidir. Tedavi ço?u zaman ergenlikte görülen normal de?i?imlerin ortaya çykmasyny sa?lar fakat do?urganly?yn sa?lanmasy daha zor olabilir. Do?urganly?yn elde edilmesi için daha karma?yk tedavi gerekebilir.       

ERGENLY?Y HANGY HORMONLAR ETKYLER? 
Beyinde ergenli?in ba?latylmasyndan sorumlu iki bölge vardyr. Bunlardan biri hipotalamus ve di?eri de hipofiz bezidir. Ergenlik, beyindeki bu iki bölgenin her ikisinin de  Gonadotropinler ady verilen 
hormonlary üretmesi ile ba?lar.  
 
Gonadotropinler erkek çocu?un testislerinde sperm üretimini ve kyz çocu?un yumurtalyklarynda yumurta üretimini ba?latyr. Takiben testisler ve yumurtalar kendi hormonlaryny yüksek düzeyde üretmeye ba?larlar.  Bu hormonlar erkek ve kadynlarda cinsel de?i?imlere neden olan cinsiyet hormonlarydyr.     
 
En önemli erkek hormonu, yüz ve vücutta kyllanmaya, kaslaryn geli?imi ve penisin büyümesine neden olan testosterondur. En önemli kadyn hormonu meme geli?imini sa?layan estrojendir.
 
ERGENLYK GECYKMESY YA DA OLMAMASI NASIL TEDAVY EDYLYR? 
Ergenli?e ba?ly de?i?imlerin normal bir ya?ta ba?latylmasy önemlidir. Normal ergenlikte de?i?imler 3 ay ile 5 sene arasynda de?i?en bir zaman sürecinde yava? yava? ortaya çykar. Bu nedenle tedavi ergenli?in normal süreç ve zamanlamasyny taklit eder.
 
Ergenli?in gecikmesi ya da olmamasynyn ayry ayry olarak fakat a?a?ydaki syrada tedavi edilen iki yönü vardyr:   
Cinsel özelliklerin geli?imi: Kyzlarda memelerin büyümesi ve genital bölgede kyllanma. Erkeklerde peniste büyüme, yüz ve vücutta kyllanma ve kas geli?iminde artma.
Do?urganlyk:  Genelde daha ileri bir ya?ta ve cinsel özelliklerin uyarylmasy tamamlandyktan sonra tedavi edilir. 

ERKEKLERE TEDAVY NASIL YAPILIR? 
Erkeklerde cinsel özelliklerin geli?imini ba?latmak için uygun tedavi testosterondur. Tedaviye dü?ük dozda ba?lanyr ve ergenli?in ilerlemesine ba?ly olarak doz yava? yava? artyrylyr. Tedavi 3 - 4 sene 
boyunca uzun etkili i?ne olarak ayda ya da alty haftada bir ya da her gece alynan kapsül  ?eklinde uygulanyr. 
 
Testosteron tedavisi penisin büyümesini sa?lar ve kyllanmayy uyaryr fakat testislerin büyümesi üzerinde bir etkisi yoktur.  
Testosteron i?nelerinin en büyük zorluklaryndan bir tanesi cinsel istekte ve ereksiyon sykly?ynda artmaya neden olmasydyr. Bu tip etkiler duysal sorunlara neden olabilir. Bu tip sorunlaryn ortaya çykmasy
durumunda doktorunuz ya da hem?irenize dany?yn. 

Do?urganlyk tedavisi için haftada üç kere kas içine koriyonik gonadotropin  i?neleri yapylyr. Bu i?neler testislerin büyümesini ve sperm üretimini uyaryr. Di?er bir seçenek olarak  gonadotropin salgylatycy hormon tedavisi uygulanabilir.   
 
Do?urganly?y uyaran tedavi yalnyzca bireyin do?urgan olmak istedi?i süre boyunca uygulanyr. Bu sürenin sonunda cinsel özelliklerin korunmasy için testosteron tedavisine tekrar ba?lanyr. 

KIZLARA TEDAVY NASIL YAPILIR? 
Kyzlarda cinsel özelliklerin geli?imini ba?latmak için tedavi estrojendir. Tedaviye dü?ük dozda ba?lanyr ve ergenli?in ilerlemesine ba?ly olarak doz yava? yava? artyrylyr. Tedavi 3 ila 4 sene süre ile tablet ya da cilde yapy?tyrylan bant olarak uygulanyr. 
 
Düzenli adet döngüsünün ba?lamasyny uyarmak için devam etmekte olan estrojen tedavisine progesteron  tedavisi eklenir. Bu tedavi rahmin sa?lykly olmasy için çok önemlidir. Ayryca hormon 
yerine koyma tedavisinin uygulanmamasy osteoporoz riskini artyrabilir. Kombine estrojen ve progesteron tedavisi günlük tablet olarak uygulanyr. Yumurta üreten düzenli adet döngüsünün uyarylmasy daha zordur. Yumurta üretmesi için yumurtalaryn gonadotropin tedavisi yolu ile uyarylmasy gerekir. Fakat bu tedavinin bazy yan etkileri vardyr. Uzman doktorunuz sizi bu yan etkiler hakkynda bilgilendirecektir.  
 
YZLEM TEDAVYSY NEDYR? 
Genç bir yeti?kin olarak tedavinizden bir pediyatrik endokrinolog sorumlu olacak ve size do?urganlyk ve cinsel i?levlilik hakkynda bilgi verecektir. Do?urganlyk tayini için erkeklerde sperm sayymy yapylmasy gerekli olacaktyr. Genelde bu analiz tedaviye bir yeti?kin klini?inde devam edilmesine ba?landyktan sonra yapylyr.   
 
Hasta, yeti?kinlikte olasy tedavi hakkynda bilgi için bir yeti?kin endokrinolog uzmanyna yönlendirilmelidir. Yeti?kinlikte büyüme hormonu tedavisinin çocuklukta BHE tanysy konmu? hastalarda yararly oldu?unu gösteren kanyt mevcuttur. Uzman doktorunuz sizi bu yararlar hakkynda bilgilendirecektir. 
 
 
 
 
 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Ergenlik Ve Büyüme Hormonu Eksikli?i

Ergenlik çocuktan eri?kinli?e geçi? süreci olarak tanymlanyr... » Devamını Okuyun!

Geli?im süreci ve Madde kullanymy

Ergenlerin geli?im süreçleri içinde yerine getirmeleri gereken sosyal ve bili?sel belli ba?ly bir takym görevleri vardyr.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Geli?im ve Sorunlar

Ergenlik, çocukluktan yeti?kinli?e geçi? dönemidir.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cinsel E?itim

Cinsellik bireyin psiko-sosyal ve fizyolojik geli?iminin olmazsa olmaz bir parçasydyr. Y?te insan ya?amynyn hemen her döneminde var olan ve her dönemi... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cilt Bakymy Önerileri

Sivilcenin ilacy sudur. Yüzünüzü bol bol yykayyn!.. ... » Devamını Okuyun!

Ergenlik Döneminde En Syk Rastlanan Duygu Biçimleri

Ergenlikte korku tepkisi bir anlamda çocukluktakiyle e?de?erdir.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi