ERGEN » CYNSELLYK

« önceki sayfaya dön

Ergenlikte Cinsel E?itim

Ergenlik, insanyn anne karnyndaki ve do?duktan sonraki iki yyllyk büyüme ve de?i?im sürecinden sonraki en hyzly büyüme ve de?i?im dönemidir ve toplumsal rollerin denendi?i, amaçlaryn, hedeflerin olu?tu?u, toplumsal ve ki?ilerarasy ili?kilerin geli?ti?i, ba?ymsyz davrany?laryn ortaya kondu?u psikososyal geli?imi de baryndyran, bireyin fiziksel ve ruhsal geli?im dönemleri arasynda en zor ve karma?yk olanydyr.

Cinsellik bireyin psiko-sosyal ve fizyolojik geli?iminin olmazsa olmaz bir parçasydyr. Y?te insan ya?amynyn hemen her döneminde var olan ve her döneminde geli?meye devam eden bu parça yani cinsellik, üreme yetene?inin kazanyldy?y ergenlik döneminde ayry bir önem kazanyr. Vücudunda olan de?i?imler, duygularyndaki ini?ler ve çyky?lar ergenler için aly?ylmasy zor olmakla birlikte, “eri?kin olmanyn mecburi hizmetidir”.

Ergen, bu dönemi ya?arken pek çok ?eyi denemek ister. Para kazanmak, özgür ya?amak ve sevgili olmak... “Sevgili olmak, sevgilisinin olmasy” çok önemlidir, çünkü “sevgili olmak” demek ergen için statü, saygynlyk, özgürlük, sevgi aktarymy, a?kyn kavurucu tady, cinsel keyif, merakyny gidermek, farkly olmak demektir.

Ergenlikte cinsellik konusu ço?unlukla bu dönemin risklerini, risklerin sonuçlaryny, ergenlerin olumsuz davrany?laryny ve ergenlik döneminde cinsellik ya?amanyn normal olmady?yny akyllara getirmektedir.

 

Ergenlikte riskli cinsel davrany?laryn istenmeyen sonuçlary arasynda, HIV/AIDS ve cinsel yolla bula?an enfeksiyonlar, ergen gebelikleri ve do?umlary, kürtaj gibi önemli ve ço?u kere beden sa?ly?yny daha çok etkileyen durumlar ortaya çykmaktadyr... Toplumlarda ortalama ilk evlilik ya?y ileri ya?lara kaysa bile, cinsel etkinlik günümüzde artyk daha erken ya?larda ba?lamakta ve cinsel partner sayysy giderek artmaktadyr. Do?al olarak CYBE (cinsel yolla bula?an enfeksiyonlar) ve planlanmamy? gebeliklerde de bir arty? gözlenmektedir.

DSÖ’nün (Dünya Sa?lyk Örgütü) tahminlerine göre her yyl her 20 gençten biri CYBE’lere yakalanmaktadyrlar. Bunlaryn arasynda syklykla HIV/AIDS, gonore, sifiliz, klamidya enfeksiyonu ve herpes yer almaktadyr.

Ergen gebelikleri ve sonuçlary hala birçok ülkede pek çok kurumun ve bilim insanynyn kafasyny me?gul eden sorunlardandyr. Gerçek cinsel e?itimin olmady?y ABD’de “teenage” dedi?imiz ya? grubunda syk olarak erkek ya da kyz ergenler cinsel taciz ya da kötü kullanyma u?ramakta, ortalama her 6 saatte bir kyz ergenlerde gebelik olu?makta, önemli bir kysmy do?um yapmak zorunda kalmakta.

Sonuçta CYBE, HIV/AIDS ve uyu?turucu kullanymy ve pazarlamasy özellikle 15-24 ya? grubunda artmaktadyr.

Oysa ya? gruplary, geli?im dönemleri gözetilerek okullarda “Cinsellik E?itimin” verildi?i Kuzey Avrupa ülkelerinde riskli cinsel davrany?lar, enfeksiyonlar ve madde kullanymy giderek azalmaktadyr.

 

Cinsel e?itimin örgün e?itim içinde yer bulamady?y ülkemizde de durum özellikle yakyn gelecekte ABD’ den farkly olmayacaktyr. ?imdilik önleyici tek etken hiç de sa?lykly olmayan ailevi ve toplumsal baskylar olarak öne çykmakta ancak giderek “globalle?en ve bireyselle?en” toplumumuzda bu basky unsurlarynyn da yakyn zamanda ortadan kalkaca?y beklenmektedir. Gerçekten de bir yanly?y, ba?ka bir yanly?la düzeltmek olasy de?ildir.

Ergen gebeliklerini, do?umlaryny, HIV/AIDS ve CYBE’leri azaltabilecek en etkin yolun cinsellik e?itimi oldu?u artyk tüm dünyanyn kabul etti?i bir gerçektir. Ylk ba?larda cinsel e?itim diye çykylan yola son yyllarda “cinsellik e?itimi” ba?ly?y altynda devam edilmektedir. Cinselli?in sadece fizyolojisinin ve do?um kontrol yöntemlerin anlatyldy?y cinsel e?itimin, yeterli olmady?y ve gençlerin korunmasyz cinsel davrany?laryny azaltmady?y ortaya konmu?tur. “Yalnyzca Hayyr De!” cümlesi ile ifade edebilece?imiz cinsel e?itim programynda ise gençlere cinsel ili?ki ilgili sorumluluk almalary ö?retilmeye çaly?ylmy? ancak yine istenilen sonuçlar alynamamy?, daha sonra tamamen cinsel birle?meyi yasaklayan bir e?itim modeli kullanylmy?, ancak bu model de etkili olmamy?tyr. Yani bilinenin tersine, geli?mi? ülkelerin pek ço?u do?ru ve etkin cinsel e?itimi bulmakta zorlanmaktadyrlar.

Günümüzde kullanylan, cinselli?in sadece fizyolojik bir olay olmady?ynyn altyny çizen, cinselli?in fizyolojik boyutuyla birlikte psikolojik boyutuna da de?inerek, güzel taraflaryny da, risklerini de aktarmaktadyr “Cinsellik E?itimi” ady verilen e?itim programynyn sonuçlary, öncekilere göre çok daha olumludur. Programyn içerisinde karar verme yollary, hayyr diyebilme yöntemleri, mastürbasyon, bedenini sevmek, saygy duymak ve ona iyi bakmak, toplumsal kimlikler, e?cinsellik, toplumsal de?erler, sa?lykly olmak, HIV/AIDS, güvenli cinsel ya?am, do?um kontrol yöntemleri gibi pek çok konuyu kapsamaktadyr.

 

 

 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Ergenlik Ve Büyüme Hormonu Eksikli?i

Ergenlik çocuktan eri?kinli?e geçi? süreci olarak tanymlanyr... » Devamını Okuyun!

Geli?im süreci ve Madde kullanymy

Ergenlerin geli?im süreçleri içinde yerine getirmeleri gereken sosyal ve bili?sel belli ba?ly bir takym görevleri vardyr.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Geli?im ve Sorunlar

Ergenlik, çocukluktan yeti?kinli?e geçi? dönemidir.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cinsel E?itim

Cinsellik bireyin psiko-sosyal ve fizyolojik geli?iminin olmazsa olmaz bir parçasydyr. Y?te insan ya?amynyn hemen her döneminde var olan ve her dönemi... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cilt Bakymy Önerileri

Sivilcenin ilacy sudur. Yüzünüzü bol bol yykayyn!.. ... » Devamını Okuyun!

Ergenlik Döneminde En Syk Rastlanan Duygu Biçimleri

Ergenlikte korku tepkisi bir anlamda çocukluktakiyle e?de?erdir.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi