ERGEN » SA?LIKLI BESLENME

« önceki sayfaya dön

Ergenlik Döneminde Enerji ve Besin Ö?esi Yhtiyacy

Ergenlik Döneminde Enerji ve Besin Ö?esi Yhtiyacy

Ergenlikte büyümenin  hyzlanmasyyla vücudun enerji ve besin  ö?elerine olan ihtiyacy artar. Günlük enerji ihtiyacy fiziksel aktivite ile ilgilidir.Sporla  u?ra?yyor veya hareketli ise enerji ihtiyacy da artar.

Büyüme ve geli?me  hyzly oldu?u için günlük enerji ve protein ile birlikte vitamin ve mineraller de verilmelidir. Enerji, protein eksikli?i ile vitamin ve mineral eksikli?inin olu?turdu?u engelleme ile boy artym  hyzy gecikir ya da azalyr. Karbonhidrat ve ya?dan zengin bir beslenme ?i?manly?a yol açar. 

Alynmasy gereken en az protein miktary,  kyz-erkek 0,8 mg/kg/gün ( günde kilogram ba?yna 0,8 gr ) olarak kabul edilir. Bunun yarydan ço?u süt,yumurta,et gibi biyolojik de?eri yüksek , örnek protein niteli?inde olmalydyr.Yeterli miktar enerji ,protein ve özellikle örnek protein alynan beslenmede tüm besinsel  ö?elerin alyndy?y varsayylyr. Ek olarak vitamin ve minerallere de yer verilmelidir. 

WHO (Dünya Sa?lyk Te?kilaty) tarafyndan hazyrlanan listede ergenlik döneminde enerji gereksinimi a?a?ydaki ?ekildedir.   

              ERKEK                                  KIZ
Ya?    kg      kg/kcal     kcal       kg     kg/kcal   kcal   
10    33.9     74           2500     33.8       68       2300 
11    36.7     71           2600     37.7        62       2350 
12    40.2     67           2700     42.4        57       2400 
13    45.5     61           2800     47.0        52       2400 
14    51.7     56           2900     50.3        50       2500 
15    56.6     53           3000     52,3        48       2500 
16    60.1     51           3050     53.6        45       2420  
17    62.4     50           3100     54.2        43       2300 
18    63.7     49           3100     54.6        42       2270   
19    65.0     47           3020     55.0        40       2200  
 
Döneminde Beslenme Problemleri ve Aly?kanlyklary  
Ergenlik döneminde yetersiz ve dengesiz beslenme problemleri arasynda ?i?manlyk  ( obozite) ve daha çok  kyzlarda görülen anorexia nervosa( psikolojik kaynakly yemek yememe ) yer alyr. Fast-food ( ayakta  hyzla yenilen hamburger, pizza, kola vb. tüketimi ?eklinde, ayaküstü beslenme ) beslenme bol kalorili oldu?u için ?i?manly?a yol açabilir.
Bol kalorili beslenmeyi sevmesine, tercih etmesine kar?y; gençler zayyf kalmak isterler. Çünkü beden algysy konusunda hassastyrlar. Güzel ve yaky?ykly olmanyn zayyf olmak anlamyna geldi?ini dü?ünerek magazin kültürünün de etkisi ile erken ya?ta zayyflama diyeti yapmaya ba?layabilirler. Hiç yememe, idrar söktürücü, kusturucular kullanarak kilo vermeye çaly?yrlar. Böyle davranylmasy enfeksiyonlara direnci azaltyr. Boy arty?ynyn yava?lamasyna yol açabilir. 
Ergenlik döneminde bol kalorili yiyecekler sevilir ve tercih edilirken ayny zamanda zayyf kalmak istenir 
Ailede ve okulda beslenme  e?itimi ve iyi aly?kanlyklar ergenlik döneminde de önemlidir. Bol kalorili beslenme aly?kanly?y yerine proteinli yiyeceklere özendirilmelidir. 
Güzel olmanyn  a?yry zayyf olmak anlamyna gelmedi?i açyklanmalydyr. Ergenlik döneminde gençlere beslenme, temizlik, bakym ve düzenli ya?amyn  dy? görünü?ü de iyile?tirdi?i benimsetilmelidir. Örne?in cilt sa?ly?y ve güzelli?inde, iskelet ve di?lerin büyümesi ve sa?ly?ynda, normal a?yrly?yn korunmasynda, kas geli?iminde fiziksel ve zihinsel yönden güçlü olmada besin ö?elerinin etkileri ve önemi vurgulanmalydyr.
Ergenlik Dönemi Yçin Günlük Menü Planlama
Ergenlik döneminde gencin günlük enerji ve besin  ö?esi ihtiyacy yapty?y etkinliklerin derecesine ve süresine göre farklylyk gösterir. Gençlerin cinsiyetlerine göre de beslenme ihtiyaçlary farklyla?yr. O nedenle günlük menü planlarken bu durum dikkate alynmalydyr. 
Ortalama olarak günlük menüde: 2.5 porsiyon süt ve türevleri;   2-2.5 porsiyon et yumurta, kuru baklagil; 3-;4 porsiyon sebze ve meyveler; 6-8 porsiyon tahyl ve türevleri (Kyzlarda daha az olmalydyr.) yer almalydyr. 54
Ergenlik döneminde bütün besin gruplary yeterli ve dengeli olarak günlük menüde yer almalydyr
Anemi (Kansyzlyk)
Demir eksikli?i anemisi, özellikle menar?tan sonra genç kyzlarda daha syk görülebilir.
Beslenmeye ba?ly anemi, özellikle gecekondu mahalleleri gibi sosyo-ekonomik düzeyi dü?ük yörelerde yaygyn olabilir.
Belirli bölgelerde, sytma, kancaly kurt, le?manioz, kalytsal kan hastalyklary daha syk görülmektedir.
Çocu?un hyzla büyüdü?ü bu dönemde besinini parazitlerle payla?mamasy çok önemlidir.
Bu ya?ta sa?lyk kurulu?una getirilen her çocukta Hb ölçülmeli, bölgede yaygyn olan hastalyklar aranmalydyr.
 
Beslenme sorunlary
Zayyflyk ve a?yry ?i?manlyk bu ya?ta syk görülür. Bu çocuklar sa?lyk kurulu?unda hekim tarafyndan de?erlendirilmelidir.
Bu durumlarda çocu?un;
psikiyatri muayenesi için gerekirse 3. basama?a sevki,
diyabet yönünden de?erlendirilmesi,
tansiyonunun ölçülmesi gerekir.

Gençleri rahatsyz eden ergenlik dönemi sivilceleri( Akneler )sa?lykly beslenme ile azaltylabilir. Ya?ly gydalardan fazla tüketilmemeli ve sivilcelerle oynanmamalydyr.
 
Fiziksel de?i?ikliklerin yany syra, psikolojik de?i?iklikler de gözlenir.  
 
 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Ergenlik Ve Büyüme Hormonu Eksikli?i

Ergenlik çocuktan eri?kinli?e geçi? süreci olarak tanymlanyr... » Devamını Okuyun!

Geli?im süreci ve Madde kullanymy

Ergenlerin geli?im süreçleri içinde yerine getirmeleri gereken sosyal ve bili?sel belli ba?ly bir takym görevleri vardyr.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Geli?im ve Sorunlar

Ergenlik, çocukluktan yeti?kinli?e geçi? dönemidir.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cinsel E?itim

Cinsellik bireyin psiko-sosyal ve fizyolojik geli?iminin olmazsa olmaz bir parçasydyr. Y?te insan ya?amynyn hemen her döneminde var olan ve her dönemi... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cilt Bakymy Önerileri

Sivilcenin ilacy sudur. Yüzünüzü bol bol yykayyn!.. ... » Devamını Okuyun!

Ergenlik Döneminde En Syk Rastlanan Duygu Biçimleri

Ergenlikte korku tepkisi bir anlamda çocukluktakiyle e?de?erdir.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi