0-12 YA? » 3-6 YA?

« önceki sayfaya dön

Çocuk Yçin Kre? mi Daha Yyi, Bakycy my?

Çocuklar üç ya?yna geldi?inde artyk bakycy yetmiyor, sosyalle?meleri için kre? de gerekiyor. Dolayysyyla, bakycy ve kre? ayny i?levi görmüyor Syk bakycy de?i?tirmek ise özellikle ilk iki ya?ta güvensiz ba?lanmaya neden oluyor. Bu çocuklar, büyüdüklerinde sa?lykly ili?kiler kurmakta zorluk çekiyor

Ystanbul Üniversitesi Ystanbul Typ Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Daly ve Konsültasyon-Liyezon Bilim Daly Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Mine Özkan; bakycy ile ili?ki konusunda merak edilen sorulary yanytlady: 

ÜÇ YA? KRE? YA?IDIR 
Bakycy my yoksa kre? mi çocuk için daha sa?lyklydyr? 
Bebekler altyncy aylaryndan itibaren, yabancylary ayyrt etmeye ve anneden ayrylmak istememeye ba?lar; ´ayrylyk kaygysy´ denilen durum meydana gelir. Ayry kalma süresi uzarsa, bebek için kalycy sorunlar olu?abilir. Bu nedenle, anneleri çaly?ty?y için bakycyya byrakylan çocuklaryn, ak?amlary mutlaka annelerinden ilgi ve bakym görmeleri önemlidir. Bebe?iyle sa?lykly ili?kisi olan anneler, bebe?in temel güven duygusunun geli?mesini sa?lar. Çocuk üç ya?yna geldi?inde ise artyk sosyalle?me ça?yndadyr. Anne ve babadan uygun bir ?ekilde ayry kalabilmeyi bu ya?ta ö?renir. Üç ya?; bu nedenle kre?e ba?lama ya?ydyr. Kre?ler, çocu?un okul öncesi e?itiminin ba?lady?y yerdir. Bu nedenle çocu?un sadece bakym aldy?y yerler olarak dü?ünülmemelidir. Annesi evde olan çocuklar için de kre?ler, ya?ytlaryyla birarada olabilece?i bir ortamdyr. Dolayysyyla, bakycy ve kre? ayny i?levi görmemektedir. 

ANNE YLY?KYSY ÖZELDYR 
 En iyi dady anne midir? 
Bebek anneyi ayyrt etmeye, ona gülümsemeye üçüncü aya do?ru ba?lar. Bu süreçte anne ve bebek arasynda ba?lanma geli?ir. Bebek büyüdükçe fiziksel olarak anneye ba?lylyk azalyr ama bebek kalycy olarak sa?lykly olarak geli?tirdi?i ba?lanmayy devam ettirir. Bu dönemde bebe?in anneyle ili?kisi, elbette üçüncü ?ahyslarla kurulabilecek bir ili?ki de?ildir. 
GÜVENLY BA?LANMA OLUR 
Syk syk bakycy de?i?tirmek çocuk için zararly mydyr? 
Syk bakycy de?i?tirmek, özellikle de ya?amyn ilk iki yylynda çocuklarda ´güvensiz ba?lanma´ denilen duruma neden olabildi?i için istenmeyen bir durumdur. ´Güvenli ba?lanmaya´ sahip bebekler, ilerde daha kolay akran ili?kileri geli?tirebilir, daha az öfke yakynmalary ve zayyf davrany? kontrolü gösterebilir. Ya da ciddi psikiyatrik rahatsyzlyklar bu bebeklerde daha az oranda görülür. Bakycynyn çocukla geçirdi?i zaman, çocuk için ikinci ba?lanmanyn gerçekle?mesi olacaktyr. Bu nedenle bakycynyn çocu?un sadece fiziksel özelliklerini kar?ylamasy de?il, onunla zaman geçirmekten zevk alabilen birisi olmasy önemlidir. Tabii fiziksel bakymy gerçekle?tirebilecek ve gerekti?inde ilk yardym yapabilecek olmasy da tercih edilmelidir. 
Bakycy ile çocuk ne zaman yalnyz byrakylmaly? 
Çocu?un anneden ayry kalabilece?i ya?a gelmesi ve bakycyyla olumlu ileti?im kurmasyndan sonra byrakylabilir. Bu karary verirken çocu?un hazyr olup olmady?y dikkate alynmalydyr.

TATYLE DADIYLA DE?YL ÇOCU?UNUZLA ÇIKIN
E?er çocukla bakycy arasynda zaman içinde olumlu bir ileti?im geli?tiyse, çocu?un tatilde de bakycysyyla zaman geçirmek istemesi mümkündür. 
Ancak özellikle çaly?an anne- babalaryn, tatil zamanyny çocuklaryyla ba? ba?a de?erlendirmeleri ileti?imi arttyryr. Çocuklar için aileyle geçirilen zamanlar de?erlidir. 
Çocuk için tatilde nereye, ne zaman ve nasyl gitti?iniz önemli de?ildir. Onun hazyrlyklara katylmasyna izin verdi?iniz sürece, hem siz hem de çocu?unuz için yolculuk daha keyifli olacaktyr. 

OYUNCA?INI SEÇSYN 
Çocu?unuza, kendisine ait bir çanta verin ve götürmek istedi?i oyuncaklary seçmesini söyleyin. Yki-üç ya? grubunda dadysy olan çocuklar bu konuda ondan yardym isteyebilir. 
Tatil programynyza çocu?unuzun ilgisini çekebilecek yerleri de katyn. Oyun alanlary, sergiler ya da aly?ylmy?yn dy?ynda bir manzara; çocu?unuz için çok daha ilgi çekici olabilir. 

HARYTADA GÖSTERYN 
Alty ya?yndan büyük çocu?unuza, tatile gidece?iniz yeri haritada gösterebilirsiniz. Gezi bro?ürlerine beraber bakabilir ve böylece tatil öncesi zevkli vakit geçirebilirsiniz. 
Ebeveynlerin en çok endi?elendi?i konulardan biri de çocu?un, ba? ba?a vakit geçirmelerine engel olmasydyr. E?er çocu?unuzla yeterince ilgilenirseniz; o da bir süre sonra kendi kendine oyuna dalar. Siz de e?inizle zaman geçirebilirsiniz.

BAKICI YLE AYNI ODADA YATMASI DO?RU DE?YL
Humanite Psikiyatri´den Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmany Dr. Gözde Lus, merak edilen sorulary yanytlady: 

ANNE YLY?KYSYNY ETKYLER 
Bakycynyn ya?y önemli mi? 
Anne-babanyn bakycy seçerken emin olmalary gereken konu; bakycynyn çocuklaryyla gereken titizlikte ilgilenilip, ilgilenilmeyece?idir. Çok genç ve çok ya?ly bakycylaryn, çocuk için uygun olmayaca?y açyktyr. Bu durum, çocuklaryn ya?ly aile büyüklerinin yanyna byrakylmalarynda da bazen görülür. Yeterli fiziksel aktivite yapamayan aile büyüklerinin yanynda istenmeden de olsa ihmal edilebilir. 

Yatyly my yoksa her gün gelen dady my tercih edilmeli? 
Ailenin sosyo-ekonomik durumuna göre seçilen bakycynyn yatyly kalmasy, çocuk için avantaj da olabilir dezavantaj da. Önemli olan her zaman çocu?un ebeveyniyle kurdu?u ili?kinin bu durumdan nasyl etkilendi?idir. E?er yatyly bakycy, çocu?un ´her türlü ihtiyacyyla ilgilenen´ konuma geldiyse; bu durum anneyle çocu?un ili?kisini olumsuz etkileyecektir. 

OLUMSUZ ETKY YARATIR 
Çocukla bakycysynyn ayny odada kalmasy ne tür sorunlara neden olur? 
Çocuklaryn ya?lary küçük oldu?u için ´mahremiyete ihtiyaçlary olmady?y´ görü?ü do?ru de?ildir. Çocuklar, kendi anne babalaryyla bile ayny odayy payla?mamalydyr. Oda payla?ymy; ilerde çocu?un ki?ilik geli?iminde olumsuz etkiler yaratabilir. 

Yabancy dil bilen dadylaryn avantajy ya da dezavantajy nedir? 
Dadynyn e?itimli olmasy, çocu?un zihinsel geli?imini olumlu yönde etkileyebilir. Ama bakycynyn görevinin bilgi ö?retmek olmady?y da göz önünde bulundurulmalydyr. Öncelik, çocu?un ya?yna uygun ihtiyaçlarynyn eksiksiz olarak kar?ylanmasydyr.

ZARARI ANLA?ILIR
Bakycynyn çocu?a iyi bakty?yndan nasyl emin olunur? 
Çocu?un fiziksel zarar gördü?ü anne-baba tarafyndan anla?ylyr. Devamly televizyon kar?ysynda byrakylan, kendisiyle hiç oynanmayan çocuklarda; davrany? sorunlary, dil geli?iminde gecikme gözlenir. Anne-babanyn, ortaya çykan bu tip sorunlarda dikkatli olmasy ve çocuklaryndaki de?i?ikliklere müdahale etmesi önemlidir.

YLK YIL ANNE ?ART 
Aileden biri çocukla bakycynyn yanynda mutlaka bulunmaly mydyr? 
Ylk bir yyl içinde, anne ve çocu?un uzun süreli ayrylyk ya?amasy sakyncaly olabilir. Bu nedenle bakycy da olsa anne muhakkak çocukla olmalydyr. Aileden birinin bakycyyla kalmasyndan daha çok, çocu?un kendisini kimin yanynda güvende hissetti?i önemlidir.
 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi