AYLE » ZOR ÇOCUKLARLA BA? ETME

« önceki sayfaya dön

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. Sinirlilik iç ve dy? uyaranlar kar?ysynda, hyzly uyuma yarayan amaçsyz, co?kusal davrany?lar gösterme durumu olarak tanymlanabilir.

Belirtiler:
- Genellikle zayyf olurlar ve narindirler, kansyzdyrlar. Dy? uyaranlara kar?y çok hassastyrlar, kolayca etkilenirler ve çok hafif dy? uyaranlara kar?y çok ?iddetli duygulara kapylyrlar.
- Bedenleri zayyf ve narin oldu?undan hava de?i?ikliklerine fazla hassaslyk gösterirler. Kolaylykla hastalanyrlar. Syk syk ba? a?rylary, mide a?rylary, ü?ütme sonucu gribal enfeksiyonlar görülür.
- Korkak ve ürkektirler.
- Alyngandyrlar. En küçük bir ?eyden alynyrlar. Kendilerini çabuk kaybederler. Tarty?malarda kar?ysyndakine fiziksel bir darbe (tekme, tokat vs.) atma çabasyndadyrlar ve çok çabuk darylyrlar.
- Grup oyunlarynda kavgacy ve geçimsizdirler.
- Öfke nöbetlerine kapylyrlar, tepinir, tekme atar, avazy çykty?y kadar ba?yryr ve a?larlar.
- Duygu durumlarynda a?yrylyklar gözlenir, a?yry ne?eli, durgun ve üzüntülüdürler.
- Dikkat süreleri genelde kysadyr. Çabuk bykarlar. Zekâ seviyeleri normalin üstünde olanlar bile ba?arysyz olabilirler.
- Derin uykudadyrlar. Gece a?lamalary syk syk görülebilir.
- Beslenmeleri düzensizdir, yemek yememek için direnç gösterirler. Faydaly yemeklerden çok zararly yiyecekleri tercih ederler. Örne?in tuzlu, kraker, abur cubur vs.
- Beslenmeleri bozuk oldu?undan dolayy sindirim sistemleri düzenli çaly?maz. Bazen ishal olurlar, ço?u kez kabyzdyrlar.
- Ynsanlarla ileti?im konusunda tutarsyzlyk gösterirler.

Yukaryda açyklanan özelliklerin tamamy bir çocukta bulunmayabilir, bunlaryn bir kaçy gözlenebilir. Ancak sinirlilik derecesi ile orantyly olarak bu özelliklerin birço?unu bir vakada görmek mümkündür.

Nedenleri: Çocukta sinirlili?e yol açabilecek nedenleri üç grupta ele almak mümkündür:

1-Kalytsal nedenler: Genetik olarak ta?ynan özellikler.

2-Do?um öncesi çevre:
• Annenin geçirebilece?i çe?itli hastalyklar
• Kullandy?y zararly maddeler; içki, sigara, alkol, esrar vs.
• Annenin çe?itli ruhsal sarsynty ve ?oklar ya?amasy
• Annenin çocu?u istememesi, kullanylan çe?itli ilaçlar ve operasyonlar çocukta beyin zedelenmesine neden olabilir.

3-Do?um sonrasy çevre:
• Çocu?un ana-baba ili?kilerinin olumsuzlu?u ve çocu?un uydurulmaya çaly?yldy?y yanly? ve eksik e?itim.
• Çocu?un geçirdi?i hastalyklar sonucu vücudunun direncinin kyrylmasy.
• Çocu?un ana-baba tarafyndan istenmemesi ve bunun çocu?a hissettirilmesi.
• Ana-babanyn çocu?un yanynda syk syk kavga etmesi veya çocu?un ayry ya?amasy.
• Baba veya annenin içki ba?ymlysy olmasy
• Çocu?un e?itiminde syk syk gereksiz ceza ve ödüle ba?vurulmasy. Ana-babanyn çocu?u birbirlerine kar?y koruyucu olarak görmesi gibi sebeplerdir.
 
Uzman Pedadog Didem KÜT
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi