GEBELYK » RYSKLY GEBELYK

« önceki sayfaya dön

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir. Gebeli?in yasal synyrlar içerisinde istek üzerine aile planlamasy amacyyla sonlandyrylmasyna yasal tahliye, ba?ka bir nedenle (anne adayynyn sa?lyk durumunun gebeli?in devamyna izin vermemesi, bebekte ya?amla ba?da?mayan anomaliler olmasy veya ölmü? olmasy) sonlandyrylmasyna ise tybbi tahliye ady verilir. A?a?yda kendili?inden olu?an dü?üklerle ilgili bilgiler verilecektir.

Bazy tanymlamalar
Anembriyonik gebelik (anembriyonik=embriyo olmayan yani "bo?" gebelik; ingilizce=blighted ovum)
Yapylan ultrasonda gebelik haftasyna göre embriyo görülmesi gerekirken, embriyonun görülememesi durumudur.

Embriyonun abdominal (karyndan yapylan) ultrasonografide takriben 6 haftalykken, vajinal ultrasonografide ise takriben 5.5 haftalykken görülememesi durumunda anembriyonik gebelik dü?ünülür (Ancak gebelik haftasy de?erlendirmesi yapylyrken son adet tarihi baz alyndy?ynda olu?abilecek hatalar nedeniyle (geç yumurtlama gibi), haftaya ba?ly yorum çok dikkatli yapylmalydyr).

Gebelik kesesi bu durumda haftasyna uygun büyüklükte olabilece?i gibi, normalden büyük ya da küçük olabilir.

Embriyo gebeli?in erken a?amasynda a?a?ydaki anlatylacak nedenlerden birine ba?ly olarak ölmü? ve rezorbe olarak ("eriyerek") görülmez hale gelmi?, ya da ba?tan beri hiç geli?memi?tir. Gebelik hormonlary belli bir süre daha etkili olmaya devam eder ve belli bir süre sonra (ortalama 1 hafta içinde) gebeli?in dü?ükle sonuçlanmasy beklenir.

Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda tybbi tahliye uygulanmalydyr. ?üphede kalynan durumlarda iki?er gün aralyklarla tercihan vajinal ultrasonografide gebelik kesesinin büyümesi izlenebilir ve /veya beta HCG de?erlerinin normal artyp artmady?y ara?tyrylabilir (beta HCG bu dönemde 48 saatte bir yakla?yk iki katyna çykar ve gebelik kesesi günde ortalama 1.2 milimetre büyür). Gebelik kesesinin büyümemesi, küçülmesi veya gerekenden yava? büyümesi durumunda yine anembriyonik gebelik tanysy konarak gebelik sonlandyrylmalydyr.

Bozulmu? gebelik
Anembriyonik gebelikle benzer bir durumdur. Syklykla gebelik kesesinin düzensiz olarak izlendi?i durumlarda bu tany konur. Normalde yusyuvarlak olmasy gereken gebelik kesesi dü?ükten hemen önceki dönemde düzensiz hale gelebilir ve yine syklykla kesenin etrafynda az miktarda kan birikimi olur. Bozulmu? gebelik ifadesi genellikle bu durumu tarif etmek için kullanylyr.

Tany konduktan sonra tybbi tahliye ile gebeli?e son verilir.

Missed abortion (missed abortus da denir)
Embriyo öldükten belli bir süre sonra anne adayynyn kanyna bazy maddeler geçmeye ba?lar ve kysa süre içinde gebelik hormonlary da azalmaya ba?lar. Takiben gebelik belirtileri giderek azalyr. Döllenen yumurta hücresinin üretilmi? oldu?u yumurtalykta, ovulasyondan hemen sonra çatlamanyn olu?tu?u bölgede ortaya çykan ve gebeli?e erken dönemde progesteron deste?i veren corpus luteum (korpus luteum okunur) yapysy da çöker. Buna ba?ly olarak hormon deste?ini yitiren gebelik, uterus kasylmalaryyla kendini dy?aryya atma i?lemlerine ba?lar. Bu i?lemler genellikle embriyo öldükten sonraki birkaç gün içinde ba?lar ve bir haftanyn sonunda a?ry ve kanamayla gebelik ürünleri dy?ary atylyr.

Embriyonun ölmesinin üzerinden 2 hafta geçmi? olmasyna ra?men dü?ük eyleminin ba?lamamasyna missed abortus ("beklenen ama gerçekle?meyen" dü?ük) ady verilir. Bu tany giderek azalmaktadyr, zira günümüzde embriyonun ölü oldu?u farkedildi?inde kysa zamanda tybbi tahliye önerilir. Bu tany en syk ultrasonda son adet tarihine göre olmasy gereken embriyo geli?iminin en az iki hafta geri kaldy?y ölmü? embriyo (12. haftadan sonra fetus denmelidir) görüldü?ünde konur.

Tedavi yine gerekli ön tetkikler sonrasy tybbi tahliyedir. 

IUMF: Inutero mort fetalis (=fetusun ölmesi) 
Fetusun herhangi bir nedene ba?ly olarak öldü?ünün gözlenmesi durumunda bu tany konur. Ölüm gerçekle?tikten sonra anne adayynyn kanyna geçen bazy maddelerin etkisiyle ve hormonlaryn azalmasyyla syklykla en geç iki hafta içinde dü?ük eylemi kendi kendine ba?lar. Ancak günümüzde bu tany kondu?unda beklemek yerine gerekli ön tetkikleri takiben tybbi tahliye önerilir.

Bu a?amada bir konudan daha bahsetmekte fayda vardyr: Herhangi bir nedenle embriyo ya da fetus öldü?ünde anne adayynyn kanyna geçen maddeler kan pyhtyla?ma mekanizmasyny olumsuz yönde etkileyen maddelerdir. Bebek öldü?ünde gebelik haftasy ne kadar ileriyse ve ölümün üzerinden geçen gün sayysy ne kadar fazlaysa kan pyhtyla?masynyn olumsuz yönde etkilenme riski o kadar fazladyr. Bu pyhtyla?ma bozuklu?u basit bir ?ekilde yanlyzca pyhtyla?ma zamanyny hafifçe etkileyen ve uzatan bir bozukluk olabilece?i gibi, tüm pyhtyla?ma faktörlerinin kysa zamanda tükenmesiyle sonuçlanan ciddi bir durum olabilir.
 
DIC (Disseminated intravascular coagulopathy, yaygyn damariçi pyhtyla?masy) ady verilen bu durum kanamaya ba?ly ölüme bile neden olabilece?inden, bebe?in ölü oldu?u saptandy?ynda gerekli ön tetkikler yapyldyktan sonra fazla beklenmeden gebeli?in tahliye edilmesi tercih edilir. Halk arasynda bu durum "ölü bebe?in anneyi zehirlemesi" olarak bilinir. 
DIC ihtimalini ara?tyrmak için kan pyhtyla?masyny de?erlendiren testlerin fetusun ölü oldu?u tüm durumlarda yapylmasy gerekir. Özellikle yüksek riskli durumlarda (büyük gebelik, fetusun uzun zamandan beri ölü oldu?undan ?üphelenilmesi) tahliye öncesi hastanyn kan grubuna uygun olarak taze kan hazyr bulundurulmasy da önemlidir. 

Spontan (kendili?inden) abortus
Bozulmu? gebelik veya anembriyonik gebelik olu?tu?unda, bebek öldü?ünde yukaryda anlatyldy?y gibi fizyolojik mekanizmalar devreye girer ve uterusun içini bo?altarak gebelik öncesi duruma getirmeyi amaçlar. Bu da kendini gebeli?in ilk 20 haftasynda kanama, a?ry ve beraberinde "parçalar" dü?ürme ?eklinde gösterir.

Gebelik haftasy
ilerledikçe kaybedilen kan miktary artar ve dü?en "parçalaryn" hacmi de daha fazla olur. Muayenede serviks (rahima?zy) açyktyr ve dy?aryya kan ve gebelik ürünlerinin çykty?y gözlenir. Dü?ük eylemi vücudun kendisi tarafyndan ba?latylmy?tyr.

Dü?ük eyleminin kendi kendine ba?layyp bitmesi durumunda komplet abortus (tamamlanmy? dü?ük) deyimi kullanylyr. Özellikle ilk 6 haftasynda veya 14 haftalyktan büyük olan gebeliklerde olu?an dü?üklerde syklykla komplet abortus olu?ur. Muayenede kanamanyn az oldu?u gözlenirse ve tercihan vajinal ultrasonografide uterusun içinin tamamen bo?aldy?y gözlenirse ek müdahale gerekmez. 

Bazy durumlarda ise dü?ük eylemi ba?lar ancak uterusun içinin kendi kendine bo?almasy uzun sürer ve bazen de tam bo?alma hiç gerçekle?mez. Bu duruma da inkomplet abortus (tamamlanmamy? dü?ük) ady verilir.

Özellikle 6 hafta ile 14 haftalyk gebeliklerin dü?ükle sonuçlandy?y durumlarda zarlar ve yeni geli?mekte olan plasenta uterusa sykyca tutunmu? olduklaryndan uterus kasylmalary bu yapylary yerinden söküp dy?ary atmakta zorlanyr. Dü?ük eylemi sürdükçe uterus tam bo?alamamy? oldu?undan kanama devam eder. Bu durumlarda hem kanamayy durdurmak, hem de içeride kalan parçalaryn enfeksiyona yolaçmasyny önlemek için kürtaj yapylmasy gerekir.

Kürtaj,
gebelik haftasyna göre de?i?mek üzere, 10. haftaya kadar genellikle plastik boru ?eklinde aletlerle uterus içinde kalan parçalaryn temizlenmesi i?lemine verilen isimdir.

Plastik borular, arka kysymlaryna takylan vakumun emici etkisiyle ve yine uçlarynyn nispeten keskin olmasy nedeniyle uterus duvaryna yapy?yk halde bulunan "parçalary" uterus dy?yna çekerler. Bazy durumlarda ayny i?lem küret ady verilen :-):-):-):-)l aletler yardymyyla hafifçe kazynarak yapylmasy gerekebilir. 

Rest plasenta ("parça kalmasy")
Dü?ük sonrasy veya yasal tahliye sonrasy uterus içinde plasenta ve gebeli?e ait di?er bazy parçalaryn kalmasyna verilen isimdir. Kanamayy durdurmak ve enfeksiyonu önlemek için genellikle kürtaj uygulanmasy tercih edilir.

Habituel abortus (tekrarlayan dü?ükler)
Bir kadynyn en az iki kere (bazy ekollerde üç kere) dü?ük yapmasyna verilen isimdir. 

Dü?ük neden olur?
Oosit (yumurta hücresi) döllendi?i andan itibaren gebelik ba?lar. Döllenen yumurta hücresi Fallop tüpünde ilerleyerek uterus içine ula?yr ve burada en uygun yerde yerle?ir. Bu yerle?me (implantasyon) sonrasynda beta HCG salgysy ba?lar. 

Do?anyn en önemli görevlerinden biri yeryüzünün canlylara sundu?u synyrly kaynaklaryndan en mükemmel olan canlylaryn faydalanmasyny sa?lamaktyr. Bunun için de do?a(l) mekanizmalar yeni canly olu?umunun her a?amasynda ve hatta canlylar dünyaya geldikten sonra da hayatyn her a?amasynda devreye girerek tüm canlylar bir synava tabi tutulur, "hataly" olanlar ortadan kaldyrylyr ve kusursuz olanlara "yer açylyr". "En mükemmel" olan burada genetik, yapysal ve i?levsel olarak en mükemmel olan anlamynda kullanylmaktadyr.

Do?al seleksiyon (seçim) ady verilen bu fizyolojik mekanizma "hataly" olan organizmalary bulur ve yukaryda anlatty?ymyz gibi, mükemmel olanlaryna yer açmak için bir anlamda kendi yapty?y hatalary yokederek düzeltmeye çaly?yr. En dar anlamda bakyldy?ynda "dü?ük" bu fizyolojik mekanizmanyn dy?avurumlaryndan biri olarak görülebilir. 

Do?al seleksiyonun dü?ük eyleminde en önemli özelliklerinden biri en erken dönemlerde devreye girmesidir. Hata henüz büyük boyutlara ula?ylmadan bertaraf edildi?inde mekanizma daha iyi i?ler. Bu nedenle her ne kadar "dü?ük" terimini ilk 20 hafta içinde olu?an bir olay olarak tarif etmi? olsak da aslynda dü?ükler en syk gebeli?in olu?tu?u ilk günlerde olu?ur ve önemli bir kysmy da henüz adet gecikmesi gibi gebelik belirtileri olu?madan, yani kadyn gebe oldu?unu algylamadan meydana gelir.

Döllendikten hemen sonra süreç i?lemeye ba?lar ve döllenmi? olan ancak "kalitesi dü?ük" yumurta hücresi hemen yokedilmeye çaly?yr. Bu süreç o kadar hassas i?ler ki, bu a?amadan adet gecikmesi olan gebeli?in dördüncü haftasyna kadar olu?mu? olan gebeliklerin yakla?yk %25´i dü?ükle sonuçlanyr. Bu gerçe?i beta HCG hormonu ölçüm yöntemleri geli?tirildikten sonra anlamy? bulunuyoruz.

Yukaryda anlatty?ymyz gibi implantasyon (uterus içinde yerle?me) olu?tuktan hemen sonra ba?layan beta HCG salgysy hassas laboratuar incelemeleriyle ölçülebilmekte ve kadynda henüz adet gecikmesi olmadan beta HCG salgysynyn artty?ynyn gözlenmesiyle gebelik tanysy kesin konabilmektedir (gebeli?in tanysy hakkynda daha ayryntyly bilgi almak için tyklayyn). Bu a?amada henüz biyolojik olarak gebelik ba?lamamy? oldu?undan ve kan biyokimyasyna göre (yani beta HCG arty?yna göre ) gebelik tanysy kondu?undan gebeli?e "kimyasal gebelik" ady verilir. 

Do?al seleksiyonun di?er bir özelli?i de hatalaryny düzeltme yönündeki tutumunu "inatçy" bir ?ekilde devam ettirmesidir. Kadynda adet gecikmesi olduktan sonra da takip devam eder ve tanysy konmu? gebeliklerin yakla?yk %15´i de gebeli?in ilerleyen haftalarynda dü?ükle sonuçlanyr. Yani bunun anlamy, olu?mu? gebeliklerin yakla?yk %40´y dü?ükle sonuçlanmaktadyr! Bu durum do?anyn çok hata yapmasyndan de?il, en ufak hatalary bile "affetmemesinden" kaynaklanan bir durumdur.

Gebelik haftasy ilerledikçe gebeli?in dü?ükle sonuçlanma olasyly?y azalyr. Zira do?al seleksiyon süreci "hataly gebelikleri" syklykla erken gebelik haftalarynda yakalar ve sonlandyryr. Nitekim dü?üklerin %80´i gebeli?in ilk 12 haftasynda gerçekle?ir ve bu haftadan sonra dü?ük riski giderek azalyr. Yapylan bazy çaly?malar bebe?in ultrasonografide kalp aty?larynyn gözlenmesi durumunda dü?ük riskinin %3´e kadar dü?tü?ünü göstermektedir. 

Yukaryda anlatty?ymyz bu do?al seleksiyon süreci elbette her dü?ü?ün nedeni de?ildir. Özellikle tekrarlayycy dü?üklerin önemli bir kysmy, kadynda varolan bazy yapysal kusurlara (uterus ?ekil bozukluklary gibi), hormonal dengesizliklere (polikistik over gibi, tiroid i?lev bozukluklary gibi), kadynda ve /veya erkekte varolan genetik bazy kusurlara ba?ly (dengeli translokasyonlar gibi) olarak da olu?abilir. A?a?yda bu nedenlerin daha geni? bir listesini bulacaksynyz.

Ancak ?unu kesinlikle söyleyebiliriz: Erken gebelikte ortaya çykan dü?üklerin %50´sinden fazlasy bebekte tesadüfi olarak ortaya çykan ve tekrarlayycy özelli?i bulunmayan kromozom anomalilerine ba?ly meydana gelir. Dü?ük esnasynda gebelik haftasy ne kadar ufaksa nedenin böyle olma olasyly?y o kadar yükselir. Bu yüzden de dü?ük, üreme ça?ynda bulunan kadynlaryn syklykla ya?ady?y ve ço?unlukla tekrar etmeyen bir durum olarak kabul edilebilir.

Do?al seleksiyon elbette her üretim hatasyny saptayamaz ve bazy gebelikler hataly üretilmi? olmalaryna kar?yn devam eder. Do?al seleksiyon süreci bu hatalary gebeli?in ilerleyen haftalarynda yakalady?ynda kendini geç dü?ükler ya da erken do?um, ölü do?um ?eklinde belli edebilir. Esasen erken do?umlaryn bir kysmynyn nedeni de budur. 

Do?al seleksiyon hataly üretimi do?uma kadar yakalayamady?ynda yeni do?an döneminde yakalayabilir. Yeni do?an ölümlerinin önemli nedenlerinden biri de anomalili do?mu? bebeklerdir.

Kimlerde dü?ük yapma riski daha yüksektir?
Anne (ve baba adayynyn) gebeli?in olu?tu?u esnada ya?y ne kadar yük:-):-):-):-)e ve kadynyn daha önceden ya?ady?y gebelik sayysy ne kadar fazlaysa gebeli?in dü?ükle sonuçlanma riski de o kadar artar. Bu do?aldyr, zira ya? arttykça gamet hücrelerinde (kadynlarda yumurta hücresi, erkeklerde sperm) genetik bozukluklar meydana gelme olasyly?y ve bu meydana gelen bozuklu?un döllenmi? hücreye geçme olasyly?y artar. 20 ya?yndan daha genç olan anne adaylarynda dü?ük riski yakla?yk %10 iken (gebelik tanysy konulan gebeliklerin dü?ük orany), 40 ya?yndan daha ileri ya?ta olanlarda bu risk %30 civaryndadyr. Baba adayynyn ya?ynyn 40´yn üzerinde oldu?u gebeliklerde de dü?ük riski iki kat artar.

En önemli etken olan anne ve baba adayy ya?y dy?ynda, anne adayynda hormonal bazy hastalyklar (polikistik over, hipotiroidi (tiroid bezinin az çaly?masy)), kronik hastalyklar (özellikle kalp, karaci?er ve böbrek hastalyklary, bazy otoimmun hastalyklar, tüberküloz, kanser, ileri derecede kansyzlyk), jinekolojik hastalyklar (uterus ?ekil bozukluklary, uterusta yapy?yklyklar, myomlar, tedavi edilmemi? bazy vajinit türleri, sigara ve alkol kullanymy ve mesleki olarak bazy maddelere sürekli maruz kalma da dü?ük olu?ma riskini artyryr.

Daha önceki gebeliklerinden biri dü?ükle sonuçlanmy? olan anne adaylarynda da yeni bir gebeli?in dü?ükle sonuçlanma riski hafifçe artar. Daha önce yapylan iki veya daha fazla dü?ükte ise önceden gerçekle?mi? dü?ük sayysy arttykça yeni gebeli?in de dü?ükle sonuçlanma riski artar. Her ne kadar dü?ük sayysy arttykça yeni olu?an bir gebeli?in de dü?ükle sonuçlanma riski yükselse de, istatistikler üç veya çok daha fazla sayyda dü?ük yapmy? anne adaylarynda bile sa?lykly bir bebek do?urma olasyly?ynyn %55 ile %75 arasynda oldu?unu göstermektedir.

Yeni do?um yapmy? bir anne adayynda do?umdan sonraki ilk üç ayda olu?an gebeli?in de dü?ükle sonuçlanma riski nispeten yüksektir.

Dü?ük nasyl belirti verir?
Dü?ü?ün "olmazsa olmaz" belirtisi kanamadyr. Erken gebelik haftalarynda kanamanyn beraberinde a?ry olmayabilir ve "parça dü?ürme" de "parçalaryn" ufak olmasy nedeniyle algylanamayabilir. 

Dü?ük tehdidi nedir?
Gebeli?in ilk yarysynda kanama ya da kanly akynty olmasy durumunda yapylan jinekolojik muayenede kanamanyn uterus dy?ynda bir yerden gelmedi?ine emin olundu?unda dü?ük tehdidi tanysy konur. Bazy anne adaylarynda basur kanamasy, idrar yollaryndaki kanama, ya da serviksteki bir hastaly?a ba?ly olarak özellikle cinsel ili?kiden sonra olu?an kanama da yetersiz bir de?erlendirme sonucu dü?ük tehdidi sanylabilir. Bu nedenle "dü?ük tehdidi" tanysyny hemen koymadan komple bir jinekolojik ve genital muayene ihmal edilmemelidir.

Anne adaylarynyn ço?u bu muayeneye kar?y isteksizdir. Ancak jinekolojik muayene ve/veya ultrasonun dü?ü?e neden oldu?u konusunda bilimsel bir veri bulunmamaktadyr. Gebeli?in erken dönemlerinde olu?an kanamanyn di?er nedenlerini de asla gözardy etmemek gerekir. Bunlar arasynda en önemlileri dy? gebelik, mol gebeli?i, selim ve habis tümörler, sindirim sisteminden veya idrar yollaryndan olan kanamalardyr.

Beklenen adet döneminde olu?an kanama ("üstüne görme"), implantasyonda (beklenen adetten bir hafta önce) olu?an kanama, 8. hafta civarynda plasentanyn corpus luteum i?levlerini üzerine almasyna ba?ly olu?an kanama da sa?lykly seyreden bir gebelikte ender olarak görülen "lekelenmenin" nedeni olabilir.

Dü?ük tehdidi tüm gebeliklerin %20-25´inde görülen ve özellikle erken gebelik haftalarynda %40-50 dü?ükle sonuçlanan bir durumdur. Dü?ük tehdidi kanamasy genellikle hafiftir ancak günler hatta haftalar sürebilir. Kanama miktary arttykça dü?ük tehdididin dü?ükle sonuçlanma riski de artar. Gerçek bir dü?ük tehdidi geçiren anne adaylarynda gebeli?in ilerleyen haftalarynda da erken do?um, bebekte geli?me gerili?i gibi normaldy?y bir durum ortaya çykma olasyly?y nispeten artar. Bu nedenle bu tanyyy almy? anne adaylarynyn gebelik döneminde ve do?umdan hemen sonraki dönemde daha syky takip edilmeleri uygundur.

Dü?ük tehdidi tanysy koyabilmek için jinekolojik muayenede serviksin kapaly oldu?u gözlenmeli ve ultrasonda bebe?in kalp aty?larynyn oldu?u gözlenmelidir.

Bebe?in kalp aty?larynyn henüz ultrasonla gözlenemeyecek kadar ufak oldu?u veya henüz embriyonun bile görülemedi?i erken gebelik haftalarynda ise uterus içinde gebelik kesesinin düzgün yapysynyn devam etti?i gözlenmelidir. 

Dü?ük tehdidi durumunda ne yapylmalydyr?
Dü?ük tehdidi tanysy kondu?unda cinsel ili?ki uterusta kasylmalara yolaçty?yndan yasaklanyr. Ystirahat edilmesi de dahil olmak üzere dü?ük tehdidinde alynan önlemlerin kesinlikle ba?aryly oldu?u yönünde bilimsel veriler mevcut de?ildir. Progesteron tedavisi syk uygulanmasyna kar?yn bunun da etkili oldu?unu söylemek için elimizde yeterli bilimsel veri mevcut de?ildir. Hatta bazy çaly?malar bu tedavinini önlenmesi imkansyz olan bir dü?ü?ü geciktirdi?ini göstermektedir.

Dü?üklerden sonra mutlaka uygulanmasy gereken anti-D immunglobulin (Rhogam, yani "uyu?mazlyk i?nesi") kan uyu?mazly?y olan çiftlerde ihmal edilmemelidir.

Gebeli?in sa?lykly olup olmady?yny de?erlendiren testler
Beta HCG

Beta-HCG, gebelik olu?tuktan yakla?yk 6 gün sonra (gebelik ürünü endometriuma yerle?tikten sonraki ilk saatlerde) kana geçmeye ba?lar. Hassas gebelik testleri, kanda beta HCG´yi henüz adet gecikmesi olmayan bir dönemde, son adet tarihinden sonraki 24. günde saptayabilirler. Beklenen adet gecikti?inde kanda beta HCG orany yakla?yk 100-600 IU/l´dir. Bu seviye 8-10. haftalar arasynda 100.000 IU/l´lik maksimum seviyeye ula?tyktan sonra giderek azalyr ve 20. haftadan itibaren gebeli?in sonuna kadar 10.000´lik seviyede kalyr.

Eczanelerde satylan testler güvenilir midir?
Bu testlerde iki sorun vardyr: Öncelikle bu testler idrardaki beta HCG´yi saptadyklaryndan, kandaki beta HCG belli bir seviyeye ula?yp idrara da yansyyana kadar, gebelik olmasyna kar?yn negatif sonuç verebilirler. Testin hassasiyetine ba?ly olarak, idrarda beta HCG saptanmasy, adet gecikmesinin bir hafta ile 10 gün sonrasyna kadar gerçekle?meyebilir. 

Di?er bir sorun da LH ady verilen ve ovulasyonun yönetiminden sorumlu olan hormon yapysal olarak beta HCG´ye çok benzer ve özellikle eski teknolojiyle çaly?an testler LH´yy beta HCG sanarak yanly? bir ?ekilde gebeli?in pozitif çykmasyny sa?layabilirler. Bu tür testler özellikle LH´nin yumurtlamadan önceki fizyolojik yükseldi?i dönemde uygulandyklarynda pozitif sonuç vererek yanyltabilirler. Bu yüzden piyasadan satyn aldy?ynyz testin özellikleri hakkynda bilgi edinmeniz ve mümkün olan her durumda klinik veya hastanelerde kullanylan hassas testleri yaptyrmanyz daha uygundur.

Gebeli?in seyrinin sa?lykly olup olmady?y konusunda kanda seri beta HCG ölçümleri de?erli bilgiler verir. Normal bir intrauterin (rahimiçi) gebelikte 48 saat arayla yapylan ölçümde (kural olmamakla beraber) beta HCG seviyesinin iki kat artmasy beklenir. Bu arty? olmady?ynda veya dü?ü? gerçekle?ti?inde dy? gebelik veya bozulmu? gebelik söz konusu olabilir. Kesin tany elbette klinik ve ultrasonografi bulgularyyla beraber konur.

Yine kandaki beta HCG seviyesi haftaya göre a?yry yüksek bulundu?unda (ço?ul gebelikte olmasy gerekenden bile yüksek oldu?unda) mol gebeli?i veya Down sendromu gibi normaldy?y bir durumdan ?üphelenilebilir. Yine kesin tany di?er tany yöntemleri beraberce kullanylarak konur.

Ultrasonografi
Transvajinal ultrasonografi abdominal (karyndan yapylan) ultrasonografiye göre daha güvenilir bilgiler verir ve gebelik yapylary vajinal yolla bakyldy?ynda abdominal yola göre bir hafta daha erken görülebilir. 

Gebelik kesesi çapy, gebelik kesesinin düzenli olup olmamasy, yolk sac (yolk sak okunur) ady verilen yapynyn büyüklü?ü ve özellikleri, fetusun boyu ve kalp aty?larynyn gözlenip gözlenememesi, fetusun kalp atym sayysy gibi özellikler gebeli?in seyri hakkynda de?erli bilgiler verir. Bunlaryn beraberce veya birbirini takipeden syrada de?erlendirilmesi dü?ük riski olan anne adaylarynda gebeli?in durumu hakkynda iyi bir kylavuz olabilir. 

Beta HCG de?erinin 1500 IU/l olmasyna kar?yn transvajinal ultrasonda gebelik kesesinin görülememesi, 6000 IU/l olmasyna kar?yn transabdominal ultrasonda gebelik kesesinin görülememesi durumunda dy? gebelik söz konusu olabilir. 

Yine transvajinal ultrasonda gebelik kesesi 13 mm. ve daha büyük olmasyna kar?yn yolk sac yapysynyn henüz gözlenememesi, kesenin 17 mm. ve daha büyük olmasyna kar?yn embriyonun gözlenememi? olmasy gebeli?in sa?lykly olmady?yny dü?ündürür.

Dü?ü?ün tekrarlama riski nedir?
Bir kez dü?ük yapan kadynyn sonraki gebeli?inde tekrar dü?ük yapma riski %20´dir. Üç ve daha fazla sayyda dü?ük yapmy? bir kadynyn ise yeni bir gebelikte tekrar dü?ük yapma riski yakla?yk %50´dir.

Her ne kadar dü?ük sayysy arttykça yeni olu?an bir gebeli?in de dü?ükle sonuçlanma riski yükselse de, istatistikler üç veya çok daha fazla sayyda dü?ük yapmy? anne adaylarynda bile sa?lykly bir bebek do?urma olasyly?ynyn %55 ile %75 arasynda oldu?unu göstermektedir.

Dü?ükten ne kadar sonra gebe kalynabilir?
Bir kez dü?ük ya?adyysanyz, ya?ady?ynyz dü?ük mol gebeli?ine ba?ly de?ildiyse, dü?ük sonrasynda a?yry kanama, enfeksiyon gibi normal dy?y bir durum söz konusu olmadyysa, tedavi gerektiren bir hastaly?ynyz yoksa ya?ady?ynyz dü?ük muhtemelen tekrarlayycy özelli?i yüksek olmayan bir dü?üktür ve ileri inceleme gerektiren bir durum da de?ildir. Kendinizi psikolojik olarak yeni bir gebeli?e hazyr hissetti?inizde yeniden gebe kalabilirsiniz.

Yukarydakilerden daha farkly bir durumdaysanyz (birden fazla dü?ük, mol gebeli?i, dü?ük sonrasy problem, kronik bir hastaly?yn varly?y gibi) doktorunuza dany?maly ve gerekli inceleme ve tedaviler sonrasynda gebe kalmalysynyz.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi