SA?LIK » ÇOCUK ONKOLOJYSY

« önceki sayfaya dön

Skolyoz ne demektir?

1. Skolyoz ne demektir?

Normalde, omurga önden ve arkadan bakyldy?ynda düz olmalydyr. Omurganyn sa?a veya sola do?ru C veya S ?eklinde e?ri olmasyna "skolyoz" denir.

2. Skolyoz nasyl ortaya çykar?
Syklykla geli?me döneminde ortaya çykar, fakat ço?u zaman anne ve babalaryn dikkatinden kaçar. E?rilik derecesi artty?ynda ve vücudun duru?u bozuldu?unda genellikle tany konulur.
 
3. Skolyozun nedenleri nelerdir?
Skolyoz omurganyn kendisine ait sebeplere ba?ly olarak geli?ebilir buna yapysal skolyoz denir. Ailevi faktörler, kas iskelet sistemi ve büyüme ile ilgili faktörler, postural mekanizmalar rol oynayan sebeplerdendir.
 
Omurganyn bir takym sebeplerle e?ri duru?una ba?ly geli?en yapysal olmayan skolyoz ise sinir basylaryna, apselere, tümörlere ba?ly olarak görülür.
 
4. Skolyozun belirtileri nelerdir?
En yaygyn bulgu asimetridir. Aile veya ö?retmenin ilk fark etti?i bulgu, bir tarafta belirginle?en kürek kemi?i çykyntysy, bir omuzun daha yüksek olu?udur veya kalça kemiklerinde asimetrik görünüm olabilir. Kyyafetler skolyozu büyük ölçüde gizler ve tedavi ço?u zaman gecikir.
 
E?rili?in arty?y, syrt ve belde a?ryya yol açar. Hasta dik oturmada zorluk çeker ve zamanla kas zayyflyklary ve asimetriler artar.
 
5. Skolyozun kyz çocuklarynda daha syk görüldü?ü do?ru mudur? Neden?
Kyz çocuklarynda skolyoz daha syk olarak görülür. Bunun sebebi kas dokusunun kadynlarda daha zayyf olmasydyr. Özellikle geli?me döneminde hyzla boy uzamasy ve kas deste?inin zayyf olmasy, tek yanly a?yr ta?yma ve kaldyrma omurganyn e?rilmesine yol açar.
 
6. Bir çocu?un skolyoz olup olmady?y nasyl anla?ylyr?
Çocuk soyunuk halde, syrty dönük iken omurgasynyn düzgün ve simetrik yerle?imli olup olmady?y ebeveyn tarafyndan kontrol edilir. Her iki omuzun ve kürek kemi?inin asimetrik olup olmady?y gözlenir. ?üpheli bir durum varsa, bir fizik tedavi uzmanyna dany?ylyr. Skolyoz tanysynda, ayakta iken grafi alynyr, açy saptanyr ve düzenli kontrollerle belli aralyklarla grafi yenilenir.
 
Do?um öncesi yapylan fetal ultrasonografi omurganyn do?umsal anormalliklerini ortaya çykarabilir.
 
7. Skolyoz nasyl tedavi edilir? Ameliyat gerekli midir?
Tedavinin iki amacy vardyr e?rili?in düzeltilmesi ve ilerlemenin durdurulmasy. 40-45 derecenin altyndaki e?riliklerin tedavisinde fizik tedavi yöntemleri uygulanyr. Bunlar egzersiz, kas güçlendiriciler, biofeedback ve a?ryya yönelik tedavilerdir. Bu tedaviler ile hem hastanyn a?rysy giderilir, hem de kaslar güçlendirilerek simetri sa?lanmaya çaly?ylyr. Açynyn arty?yny engellemek amacyyla traksiyon alçylar kullanylabilir. Yleri derecelerde cerrahi tedavi uygulanyr.
 
Skolyozda, cerrahi tedavi yoluna gitmemek için önlemler erken dönemde alynmaly ve tedaviye önem verilmelidir.
 
 Uzm. Dr. Erdem UZUNO?LU / Çocuk Hastalyklary Uzmany
 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Enfeksiyon Hastalyklarynda Beslenme

Hastalyklarda beslenme ilkeleri bilinirse, çocu?un beslenmesi de sorun olmaktan çykacaktyr.... » Devamını Okuyun!

Gaucher Hastaly?y

http://www.mpsturk.org/GaucherHastaligi.aspx... » Devamını Okuyun!

Bula?ycy Hastalyklar Listesi

Bula?ycy hastalyk ya da enfeksiyon hastalyklary, intaniye olarak da bilinir, hastalyk yapycy herhangi bir yolla insana geçme özelli?indeki mikroplaryn... » Devamını Okuyun!

Depo Hastaly?y

Lizozom hastalyklary tüm dünyada onbinlerce ki?iyi etkileyen bir kalytsal hastalyk grubudur.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i ve Genetik Hastalyklar

Ynsan 23 çift kromozomdan ibarettir. ... » Devamını Okuyun!

Fenilketonüri (Zeka Testi)

Kalytsal bir metabolik hastalyktyr.... » Devamını Okuyun!

Ydrar Yolu Enfeksiyonu

Önce idrar yollary nedir, onu tanyyalym. Yukarydan a?a?y do?ru syralarsak en üstte böbrekler vardyr. Böbreklerde yapylan idrary a?a?yya ta?yyan üreter... » Devamını Okuyun!

Niemann-Pick Hastaly?y

http://www.mpsturk.org... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi