SA?LIK » DY? SA?LI?I

« önceki sayfaya dön

Bebe?inizde Di?ler Ne Zaman Çykar

Ortalama olarak ilk di? 7. ay ortalarynda belirir. Ancak bazan ilk di? üçüncü ayda erkenden ortaya çykarken, bazan da on ikinci ay, hatta sonrasyna sarkabilir.

Di?lerin çyky?y genellikle kalytsal düzene uyar, yani sizin veya e?inizin di?leri erkenden çykmy?sa bebe?inizde de ayny ?ekilde olmasy olasydyr.

Alttaki ?ekilde süt di?lerinin ortalama çyky? zamanlaryny görebilirsiniz :

süt di?leri ne zaman çykar, kalycy di?ler ne zaman çykar

Di?ler Çykarken Neler Olur
Di? çykarma belirtileri di?lerin kendisinden iki-üç ay önce ortaya çykabilir. Bu semptomlar çocuktan çocu?a de?i?ir ve aslynda bunlaryn neler olduklary ve ne kadar a?ry verdikleri konusundaki görü?ler de doktordan doktora de?i?mektedir. Ancak genellikle di? çykaran bir bebe?in ?u tecrübeleri ya?ayabilece?i kabul edilmektedir :

Salya Akytmak : Birçok bebek iki buçuk-üç aylyktan ba?layarak salya akytyr.Di? çykarma bunu bazy bebeklerde di?erlerine göre daha çok arttyrmaktadyr.

Çene ya da yüzde kyzaryklyk : Bol salya akytan bir bebekte ,çenede ve a?yz çevresinde sürekli salya temasynyn yaratty?y tahri?e ba?ly olarak deride kyzaryklyk ya da çatlaklaryn olu?masy ?a?yrtycy de?ildir. Bunu önlemek için gün boyunca periyodik olarak salyayy nazikçe silin ,bebe?iniz uyurken akan salyayy emmesi için de yatak çar?afynyn altyna bir havlu koyun. Deride kuruma belirdi?inde yumu?ak bir deri kremi ile o bölgeyi sürekli nemli tutun.

Hafif öksürük : A?yry salya bebe?in zaman zaman tykanmasyna ve öksürmesine yol açabilir. Bebe?iniz so?uk algynly?y ,nezle ya da allerji belirtileri göstermiyorsa bunda endi?elenecek bir durum yoktur. Bebeklerin dikkat çekmek ya da ses repertuarlaryny zenginle?tirmek için öksürü?ü sürdürmeleri syk görülen bir durumdur.

Isyrma : Bu durumda bir ysyryk dü?manlyk belirtisi de?ildir. Di? çykaran bir bebek eline geçen her ?eyi - bu kendi eli ,annesinin memesi ,yabancy birinin parma?y olabilir - a?zyna sokarak di?etlerini rahatlatmaya çaly?yr.

A?ry : Çykmakta olan bir di?in baskysy altynda di?etinde enflamasyon geli?ir. Bu durum bazy bebeklerde dayanylmaz a?rylara yol açarken bazylarynda hiç sorun olu?turmayabilir. Ylk di? ve azy di?leri çykarken en fazla sykynty yaratan di?lerdir.

Huzursuzluk : Enflamasyon arttykça ve keskin di? yüzeye yakla?tykça bebe?in di?etindeki a?ry sürekli bir hal alabilir. Kronik a?rysy olan herkes gibi sykyntyly olabilir ve kendi normal halinden uzakla?abilir. Bu huzursuzluk bazan haftalar boyunca sürebilir.

Beslenmeyi reddetme : Di? çykarmakta olan bir bebek beslenmeyi reddedebilir. Katy yiyeceklere ba?lamy? olan bir bebek bir süreli?ine bu yiyeceklere kar?y olan ilgisini yitirebilir. Ancak bu sizi endi?elendirmemelidir. Çünkü bebe?iniz syvy gydalardan da gerekli besinleri alyr ve di?i çyktyktan sonra i?tahy yerine gelecektir.

Yshal : Bunun di? çykarma ile olan ilgisi çok ?üphelidir. Bazy anneler her di? çykardy?ynda bebeklerinin ishal oldu?unu söylerler. Bazy doktorlar büyük olasylykla artmy? tükrük salgysy nedeniyle di? çykarmayla barsak hareketleri arasynda bir ba?ynty oldu?unu dü?ünürler. Bazy doktorlar ise böyle bir ba?yntynyn oldu?unu kabul etmek istemezler ; belki de annelerin her ishali di? çykarmaya ba?layarak önemli gastointestinal bozukluklaryn göz ardy edilebilece?inden çekindikleri için böyle davranyrlar. Di? çykardy?y dönemde bebe?inizin dy?kysynyn sulu olabilece?ini bilin , ama iki dy?kylamadan daha uzun süren ishali mutlaka doktorunuza bildirin.

Ate? : Ate? de typky ishal gibi doktorlaryn di? çykarmayla ba?yntyly oldu?u konusunda tereddütle yakla?tyklary bir belirtidir. Di?etlerindeki ?i?me nedeniyle 38 C°´nin altyndaki bir ate? di? çykarmaya e?lik edebilir. Yine de bebe?inizin ate?i varsa di?er zamanlarda ne yapyyorsanyz öyle davranyn ve iki günde azalmazsa doktorunuza haber verin.

Uykusuzluk : Gece boyunca deliksiz uyuyan bebekler bile di? çykaryrken gece uyanmaya ba?layabilir. Bu durumda hemen onu beslemeye çaly?mayyn. Bunun yerine kendi kendine tekrar uyumasyny sa?layyn.Gece uyanma da di?er problemlerde oldu?u gibi ilk di? ve azy di?leri çykarken daha fazla görülür.

Di?eti hematomu : Bazan çykan bir di? di?etinde kanamaya neden olabilir , bu da mavimtrak bir leke olarak görülür. Bu hematomlar için endi?elenmeye gerek yoktur ve tybbi giri?im gerektirmeden kendiliklerinden düzelirler. So?uk kompres acyyy azaltyp iyile?meyi hyzlandyrabilir.

Kulak çeki?tirme , yanak ka?yma : Di?lerindeki a?ry sinir yollary boyunca kulak ve yana?a yansyyabilir. Bebeklerin kulak enfeksiyonu oldu?unda da kulaklaryny çeki?tirdiklerini unutmamak gerekir. Bebe?iniz di? çykarsa bile kulak enfeksiyonundan ku?kulanyyorsanyz doktorunuza dany?yn.

Di? Çykarken Neler Yapmaly ?

Onlarca denenmi? tedavi yöntemi vardyr. Bazylary i?e yarar , bazylary yaramaz. A?a?ydakilerden bazylaryny siz de deneyebilirsiniz :

Çi?neyecek bir ?eyler vermek : Burada besin de?erinden çok di?etlerindeki basyncy rahatlatmak amaçlanmaktadyr. Bu nedenle de çi?nenen ?ey so?uk olursa yarary artar. Dondurulmu? çörek, so?uk bir muz, veya havuç, bir tülbente sarylmy? buz parçasy, lastik bir di? halkasy. Bebe?inize çi?nemesi için ne verirseniz verin mutlaka yanynda bulunun ve oturur pozisyonda olmasyny sa?layyn.

Di?lerini ka?yyabilece?i ?eyler : Bazy bebekler ba?langyçtaki acy nedeniyle itiraz edebilir. Fakat bir süre sonra acy yerini rahatlamaya byrakyr.

So?uk içecekler : Bebe?inize bir biberon so?uk su verin. Biberonu reddederse bardakla vermeye çaly?yn. Bu sayede bebe?inizin su ihtiyacyny da kar?ylamy? olur ve ishal veya artmy? salyayla kaybetti?i syvyyy yerine koyarsynyz.

So?uk yiyecekler : Buzdolabynda so?utulmu? ?eftali püresi, elma püresi, yo?urt, bebe?inize oda ysysyndaki yiyeceklerden daha çekici gelebilir.

A?ryyy azaltacak bir ?eyler : Ba?ka hiç bir ?ey i?e yaramazsa parasetamol i?inizi kolayla?tyracaktyr. Doz ayarlamasy için doktorunuza dany?yn. Doktorunuz önermedi?i sürece bebe?inizin di?etlerine ba?ka bir ?ey sürmeyin. Bunun içine alkollü içecekler de dahildir.

Bebek Di?leri ne zaman çykar, ilk di?hekimi muayenesi

 

Dr.Sytky EVRENKAYA

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Enfeksiyon Hastalyklarynda Beslenme

Hastalyklarda beslenme ilkeleri bilinirse, çocu?un beslenmesi de sorun olmaktan çykacaktyr.... » Devamını Okuyun!

Gaucher Hastaly?y

http://www.mpsturk.org/GaucherHastaligi.aspx... » Devamını Okuyun!

Bula?ycy Hastalyklar Listesi

Bula?ycy hastalyk ya da enfeksiyon hastalyklary, intaniye olarak da bilinir, hastalyk yapycy herhangi bir yolla insana geçme özelli?indeki mikroplaryn... » Devamını Okuyun!

Depo Hastaly?y

Lizozom hastalyklary tüm dünyada onbinlerce ki?iyi etkileyen bir kalytsal hastalyk grubudur.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i ve Genetik Hastalyklar

Ynsan 23 çift kromozomdan ibarettir. ... » Devamını Okuyun!

Fenilketonüri (Zeka Testi)

Kalytsal bir metabolik hastalyktyr.... » Devamını Okuyun!

Ydrar Yolu Enfeksiyonu

Önce idrar yollary nedir, onu tanyyalym. Yukarydan a?a?y do?ru syralarsak en üstte böbrekler vardyr. Böbreklerde yapylan idrary a?a?yya ta?yyan üreter... » Devamını Okuyun!

Niemann-Pick Hastaly?y

http://www.mpsturk.org... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi