SA?LIK » ÇOCUK GÖ?ÜS HASTALIKLARI

« önceki sayfaya dön

Çocuklarda Pnömoni

Pnömoni (zatürre) nedir ?
Pnömoni (zatürre) akci?er dokusunun iltihaplanmasydyr. Bakteriler ba?ta olmak üzere çe?itli mikroorganizmalara ba?ly olarak meydana gelir. 
 
Zatürre nasyl bula?yr ?
Bazy zatürree türlerinde hasta ki?iden sa?lam ki?ilere do?rudan bula?ma riski vardyr. Ama, hastalyk ço?unlukla, hastanyn kendi a?yz, bo?az veya sindirim kanalynda bulunan mikroplaryn akci?ere ula?masyyla meydana gelmektedir. Normal durumlarda hastaly?a neden olmayan bu mikroplar, vücut savunmasy zayyf dü?mü? ki?ilerde zatürree olu?turur. Dolayysyyla zatürrenin ortaya çykmasynda bula?madan çok, ki?inin vücut direncini kyran risk faktörleri rol oynar. Zatürreeye zemin hazyrlayan grip ve benzeri viral solunum yolu infeksiyonlary ise çok bula?ycydyr. Hap?yryk ve öksürükle yayylabildikleri gibi, a?yz ve burun sekresyonlaryyla bula?my? bardak, mendil, çatal-ka?yk, kapy kolu gibi e?yalar aracyly?yyla di?er ki?ilere geçebilirler.
 
Zatürrenin sykly?y nedir ? 
Zatürreler tüm dünyada ve ülkemizde en syk görülen ve en fazla ölüme neden olan hastalyklar arasyndadyr. Türkiye’de be?inci syradaki ölüm sebebidir. Özellikle, bebeklerde, çocuklarda, ya?lylarda ve bilinen ba?ka bir hastaly?y olan ki?ilerde zatürreler daha ölümcül olabilmektedir. Dünyada her yyl 5 ya?yn altynda 10 ile 12 milyon çocuk zatürree nedeniyle ölmektedir. Bu ölümlerin %90’y geli?mekte olan ülkelerde olmaktadyr. Ülkemizde 1-12 aylyk bebek ölümlerinin %48’inden zatürre sorumludur. Bir ile dört ya? grubunda bu oran %42’dir. 
 
Zatürrenin belirtileri nelerdir ?
Bazy zatürre türleri ü?üme-titreme, 39-40°C’ye varan yüksek ate?, öksürük, kirli, iltihaply (ye?il, sary, pasrengi) balgam çykarma ve yan a?rysyyla ani olarak ortaya çykar. Bazylarynda ise, sinsi bir ba?langyç söz konusudur. Birkaç gün devam eden i?tahsyzlyk, halsizlik, eklem ve kas a?rylaryny takiben kuru öksürük, ate? yükselmesi, bulanty, kusma, ba? a?rysy gibi belirtiler görülebilir. Çocuklarda zatürree belirtileri çocu?un ya?yna ve zatürreye yol açan etkene göre de?i?im gösterebilir. Zatürresi olan çocuklarda bazen tek bulgu hyzly soluma olabilir. Zatürre akci?erlerin karna yakyn alt kysymlaryny etkiledi?inde, solunum sistemi ile ilgili hiçbir bulgu olmaksyzyn çocuklarda sadece ate?, karyn a?rysy ve kusma ?ikâyeti olabilir. 
 
Ne zaman doktora  ba?vurmaly ?
Zatürre dü?ündüren yukarydaki ?ikâyetlerin bir veya birkaçynyn varly?ynda doktora ba?vurulmalydyr. Çocuklar söz konusu oldu?unda özellikle a?a?ydaki bulgularyn varly?ynda, bebek veya çocuk acil olarak doktora götürülmelidir: ate?, nefes darly?y, hyzly nefes alyp verme. 
 
Zatürre tanysy nasyl konur ?
Zatürre ihmal edilmemesi gereken bir sa?lyk sorunudur. Erken te?his edilmesi ve gecikmeden tedaviye ba?lanmasynyn ölümleri azaltty?y bilinmektedir. Hastanyn yakynmalary zatürreyle uyumlu ise, genellikle yapylan muayene ve akci?er röntgenindeki bulgularla te?his konulabilir. Gerekli durumlarda kan ve balgam tahlilleri yapylabilir. 
 
Ayyrycy tanyda neleri dü?ünmek gerekir ?
Zatürre bazen grip, so?uk algynly?y ve bron?it gibi hastalyklarla kary?tyrylabilir. Bu gibi hastalarda, ate?in ü?üme-titremeyle yükselmesi ve 39-40°C’ye kadar çykmasy, hastanyn genel durumunun bozulmasy, hastaly?yn a?yr seyredip uzun sürmesi, koyu renkli, kanly balgam ve gö?üs a?rysynyn e?lik etmesi durumunda, mutlaka zatürre olasyly?y dikkate alynarak ara?tyrma yapylmalydyr. 
 
Zatürrenin tedavisi
Birçok vakada zatürree evde tedavi edilebilir. A?yr olgularyn, ya?ly hastalaryn, oksijen tedavisi veya yo?un bakym deste?i gerektiren hastalaryn hastaneye yatmasy gerekir. Tedavi hastaya göre de?i?ir. Tedaviye erken ba?landy?ynda ve ayaktan tedavi edilebilen olgularda, sonuçlar yüz güldürücüdür. Ancak, te?his ve tedavisi gecikmi?, a?yr zatürre olgularynda ölüm orany yüksektir.
 
Prof. Dr. Hasan YÜKSEL

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Enfeksiyon Hastalyklarynda Beslenme

Hastalyklarda beslenme ilkeleri bilinirse, çocu?un beslenmesi de sorun olmaktan çykacaktyr.... » Devamını Okuyun!

Gaucher Hastaly?y

http://www.mpsturk.org/GaucherHastaligi.aspx... » Devamını Okuyun!

Bula?ycy Hastalyklar Listesi

Bula?ycy hastalyk ya da enfeksiyon hastalyklary, intaniye olarak da bilinir, hastalyk yapycy herhangi bir yolla insana geçme özelli?indeki mikroplaryn... » Devamını Okuyun!

Depo Hastaly?y

Lizozom hastalyklary tüm dünyada onbinlerce ki?iyi etkileyen bir kalytsal hastalyk grubudur.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i ve Genetik Hastalyklar

Ynsan 23 çift kromozomdan ibarettir. ... » Devamını Okuyun!

Fenilketonüri (Zeka Testi)

Kalytsal bir metabolik hastalyktyr.... » Devamını Okuyun!

Ydrar Yolu Enfeksiyonu

Önce idrar yollary nedir, onu tanyyalym. Yukarydan a?a?y do?ru syralarsak en üstte böbrekler vardyr. Böbreklerde yapylan idrary a?a?yya ta?yyan üreter... » Devamını Okuyun!

Niemann-Pick Hastaly?y

http://www.mpsturk.org... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi