SA?LIK » ÇOCUK GÖ?ÜS HASTALIKLARI

« önceki sayfaya dön

Çocuk Gö?üs Hastalyklary

Çocukluk ça?ynda gö?üs hastalyklary deyince astym ba?ta olmak üzere, bron?it, bron?iyolit, zatürre (pnömoni), tüberküloz, kistik fibrozis, bron?iyektazi, siliyer diskinezi (bron?lardaki titrek tüylerin çaly?mamasy), akci?er ve bron? anomalileri, plörezi (akci?er zarlary arasynda syvy birikmesi), bron?lara yabancy cisim aspirayonlary akla gelir.

Buradan anla?ylaca?y gibi hemen hemen her çocuk en az bir kere çocuk gö?üs hastalyklary ile ilgili bir hastaly?a maruz kalyr. “Çocuk gö?üs hastalyklary” tanymy yanynda bu bilim dalynyn ilgilendi?i alan için “çocuk solunum yolu hastalyklary” yada “çocuk akci?er hastalyklary” tanymlary da kullanylabilmektedir.

Yani çocuk gö?üs hastalyklary burun ucundan hava keseciklerine (alveol) kadar olan tüm nefesin gitti?i hava yolu, bunun etrafynda bulunan akci?er ve akci?er zarlaryny ilgilendiren tüm hastalyklary kapsar.

Çocuk gö?üs hastalyklary uzmanlary bu hastalyklaryn te?his, tedavi ve izlemi ile ilgilenirler. Ayny zamanda eri?kinlerde oldu?u gibi bu hastalyklaryn te?hisinde kullanylan fleksybl bronkoskopi de (bron?lara kamera sistemi ile bakmak ve örnek almak) çocuk gö?üs hastalyklary uzmanlary tarafyndan uygulanyr.

Çocuk gö?üs hastalyklary rutin günlük hastalyklarda çok sorun yaratan bir sa?lyk sorununu te?kil etmese de, bu hastalyk grubundaki hastalyklaryn bulgulary birbiri üzerine örtü?tü?ü için tany koymak bazen çok zor olmaktadyr. Bu durumlarda çocuklara uygulanabilen fleksybl bronkoskopi çocuk gö?üs hastalyklaryny te?his edebilmede çok önemli bir arty sa?lamaktadyr.

Bu açydan yeterli altyapynyn olmady?y özel muayenhane, birim ve merkezlerde izlenen hastalaryn çok ciddi te?his hatalary, yanly? tedavi uygulamalary ve sonuçta da bunlaryn a?yr komplikasyonlary ile kar?y kar?yya kaldy?yny bizzat gördüm.

Maalesef ki bu hatalaryn en ço?u da bu hizmetin en iyi yapylabilece?i kentsel ortamlarda olmaktadyr. Bu durumun faturasy  çocu?unun sorunu ile ba? edememenin verdi?i vicdan azaby ile kyvranan anne ve babalarymyzyn yzdyraby, acysy, karamsarly?y, umutsuzlu?u, ya?am kalitesinin bozuklu?u olarak çykmaktadyr.

Ve en önemlisi de te?his edilemeyen hastaly?yn çocu?un büyüme evresinde onun akci?er ve solunum yolunda byrakaca?y sekeller, yanly? tedaviler ile verilen organik ya da ruhsal zararlardyr.

Bu nedenlerledir ki, amacy kar?ylyksyz olarak çocukluk ça?yndaki tüm gö?üs hastalyklary ve bu hastalyklarla ilgili di?er organ tutulu?laryna (üst ve alt solunum yolu, kalp ve damar sistemi, ba?y?yklyk sistemi….) ait bulgulary, te?his yollaryny, tedavi önerilerini sizlerin anlayabilece?i dilde verebilmek, anne babalaryn soru ve sorunlaryny payla?mak, onlary elden geldi?ince do?ru yönlendirebilmektir. Buradaki bilgilerin hiçbir ?ekilde kendi ba?yna tedavi etmede kullanylmamasy önerilir. Bu nedenle uzmanyna ba?vurmaksyzyn yapylan tedavi ve giri?im sonuçlaryndan sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

 
Sevgili çocuklarynyz ile birlikte huzurlu bir ömür dilerim.


Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Enfeksiyon Hastalyklarynda Beslenme

Hastalyklarda beslenme ilkeleri bilinirse, çocu?un beslenmesi de sorun olmaktan çykacaktyr.... » Devamını Okuyun!

Gaucher Hastaly?y

http://www.mpsturk.org/GaucherHastaligi.aspx... » Devamını Okuyun!

Bula?ycy Hastalyklar Listesi

Bula?ycy hastalyk ya da enfeksiyon hastalyklary, intaniye olarak da bilinir, hastalyk yapycy herhangi bir yolla insana geçme özelli?indeki mikroplaryn... » Devamını Okuyun!

Depo Hastaly?y

Lizozom hastalyklary tüm dünyada onbinlerce ki?iyi etkileyen bir kalytsal hastalyk grubudur.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i ve Genetik Hastalyklar

Ynsan 23 çift kromozomdan ibarettir. ... » Devamını Okuyun!

Fenilketonüri (Zeka Testi)

Kalytsal bir metabolik hastalyktyr.... » Devamını Okuyun!

Ydrar Yolu Enfeksiyonu

Önce idrar yollary nedir, onu tanyyalym. Yukarydan a?a?y do?ru syralarsak en üstte böbrekler vardyr. Böbreklerde yapylan idrary a?a?yya ta?yyan üreter... » Devamını Okuyun!

Niemann-Pick Hastaly?y

http://www.mpsturk.org... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi