SA?LIK » ÇOCUK ONKOLOJYSY

« önceki sayfaya dön

Kanser

Kanser Nedir

Kanser, vücutta bir dokunun anormal ?ekilde ço?almasy sonucu ortaya çykan, çykty?y dokuyu harap eden, çevreye ve uzak dokulara da yayylabilen habis bir hastalyktyr.
 
Çe?itli organlardaki hücrelerin ço?almasy sonucu o organa ait tümörler ortaya çykmaktadyr.
 
Birçok ba?ka hastalykta oldu?u gibi kanserin de çe?itli tipleri vardyr.
 
Örne?in gözün retina tabakasynda olu?an tümöre retinoblastoma, karaci?erden çykan tümöre hepatoblastoma ady verilir.
 
Ço?alan hücrelerin, kan hücreleri oldu?u kanser tipine ise lösemi (kan kanseri) ady verilmektedir.
Kanser bula?ycy veya anne babadan geçen bir hastalyk de?ildir. Nadir ailevi kanserler varsa da bunlaryn sayysy azdyr.

NEDENLERY
Kanserin birçok türünün nedeni henüz saptanamamy? olmasyna kar?yn bazy kanser türlerinin olu?umunda genetik, çevresel ve bireysel unsurlaryn rol oynady?y bilinmektedir.
• Radyasyon, asbest, benzen türevleri vb. maddelere (kimyasallar) maruz kalanlarda de?i?ik kanser tiplerine yakalanma olasyly?y
• Sigara ve alkol kullanymy 
• Genetik, kansere uygun zemin hazyrlayan hastalyklar (nörofibromatozis v.b. gibi) 
• Ba?y?yklyk sisteminin yetersizli?ine ba?ly kanserler 
• Güne? y?ynlary 
• Böcek ilaçlary
 
BELYRTYLERY
Ate?, halsizlik, solunum sorunlary, öksürük, boyunda veya koltuk altynda bezeler, ?i?likler, bacak a?rysy, ba? a?rysy, kusma, ani çykan bir dengesizlik veya ?a?ylyk, idrarda kanama kanser belirtisi olabilir.
 
KANSERDEN KORUNMA
Kanserden korkmak yerine kanserden korunmak için yapmamyz gerekenler oldu?unu unutmamalyyyz.
• Sigarayy byrakyn, sigara içilen ortamda bulunmamaya özen gösterin. 
• Taze meyve ve sebzeyi bol bol tüketin. 
• Ya?ynyz 50 ve üzerinde ise kyrmyzy et tüketiminizi azaltyn ama vejetaryen olmayyn, haftada en az 4 gün kyrmyzy et tüketin. Di?er günler balyk, tavuk, makarna, bezelye, mercimek, bakliyat yiyin. Dondurulmu? besinleri tercih etmeyin. 
• Her gün veya haftada birkaç gün düzenli spor yapyn. 
• Ailenizdeki kanser riskini ara?tyryn ve bu kanserlere yönelik tedbir alyn. 
• Hepatit B a?ysy olun, virüslerden uzak durmaya özen gösterin. 
• Böcek ilaçlary, hormonlu besinlerden uzak durun. 
• Çok alkol, çok ilaç tüketmeyin ve güne? y?ynlaryndan kendinizi koruyun. 
• Yylda bir mutlak doktor kontrolünden geçin.
• Kanser belirtilerine dikkat edin:
• Memede veya vücutta herhangi bir yerde ?i?lik, beze, 
• A?yry solukluk veya halsizlik,
• Geçmeyen kemik a?rysy, eklem a?rysy,
• A?yry i?tahsyzlyk, kilo kayby,
• Düzelmeyen bir öksürük, ses kysykly?y, nefes almada güçlük,
• Barsak hareketlerinde de?i?iklik, kabyzlyk, ishal veya kanama, 
• Ydrarda kanama,
• Yutma güçlü?ü, hazymsyzlyk, karyn ?i?li?i,
• Vücutta morarmalar, nokta kanamalar. 
 
Yanly? Beslenme: 
Önlenebilir kanserlerin bir kysmy beslenme biçimi ile de ili?kili bulunmu?tur. Örne?in; dengesiz beslenmeler, özellikle kyrmyzy etin a?yry tüketimi ya?lylarda kalyn ba?yrsak kanserinin arty?yyla ili?kilendirilmektedir. Ancak çocuklar için kyrmyzy et protein ve demir kayna?y olarak çok önemli bir besindir ve diyetten çykarylmasy dü?ünülemez; bu nedenle kyrmyzy etin yany syra balyk ve ye?il sebzelere de a?yrlyk verilmelidir.
 
Besinlerde lifli gydalaryn tercih edilmesi ya?lylykta kalyn ba?yrsak kanserini azaltmaktadyr.
 
Dy?arydan vitamin deste?i yerine, vitaminleri do?al yoldan yani taze sebze ve meyvelerden alynmasynyn vücudumuzun gereksinimi olan maddeleri de sa?lady?y dü?ünülmektedir. Bu nedenle beslenme aly?kanlyklarymyzda, olabildi?ince hormonsuz, do?al bitki ve meyvelere a?yrlyk vermek do?ru olacaktyr.
 
Sigara:
Kanserin kesinlikle önlenebilir olan ve en ba?ta gelen nedeni sigaradyr. Akci?er kanserlerinin %90’yndan sorumlu olan sigara a?yz, yutak, gyrtlak, karaci?er, kalyn ba?yrsak, böbrek, idrar yollary, prostat ve kadyn yollary kanserlerinin üçte birinde suçlanmaktadyr. Anne babalarynyn içmesi sonucunda, böyle kuvvetli bir kanser etkeni olan sigaraya pasif olarak maruz kalan çocuklar da riske girmektedir.
 
Alkol:
Alkoliklerde kanser riskinin artty?y kesindir. Ba?-boyun, yutak, gyrtlak, yemek borusu, mide, karaci?er ve pankreas kanserleri alkol tüketimine paralel artmaktadyr. Hem alkol, hem sigara tüketenlerde gyrtlak kanseri orany, bunlary içmeyen normal toplumdan 100 kez daha fazladyr.
 
Stres:
Stresin de kansere zemin hazyrlady?y söylenmektedir. Stresin en azyndan alkol, sigara ve besin tüketimini artyrdy?y bir gerçektir. Stresten uzak kalmak sa?lykly ya?am tarzyny benimsemek ile bir oranda mümkün olabilir. Aile ve arkada? ba?laryny ve deste?ini kuvvetli tutmak da stres ile ba? etmenin bir yoludur.
 
Hareketsizlik ve Obezite:
Egzersizin kalyn ba?yrsak kanserini önledi?i ABD’de istatistiksel ara?tyrmalarda gösterilmi?tir. Burada söz konusu olan egzersiz a?yr bir egzersiz de?il, hyzly tempolu yürüyü?, jimnastik, yüzme veya merdiven çykma gibi egzersizlerdir. Haftada 2-3 kez en az 20 dakika yapylmaly ve ya?am biçimi olarak sürekli olmalydyr.
 
Kanserojen Katky Maddeleri:
Katky maddelerinin kanserojen etkileri üzerinde yapylmakta olan ara?tyrmalar devam etmektedir ve bazy katky maddelerinin kanserojen etkisi oldu?u kanytlanmy?tyr. Do?ru olan, mümkün oldu?unca katky maddelerinden uzak durarak do?al besinler tüketmektir. Sa?lykly ya?am için her hangi bir gyda maddesi satyn almadan önce ambalajynyn üzerinin dikkatlice okunmasy önerilmektedir.
 
Hacettepe Üniversitesi tarafyndan yapylan ara?tyrmada, hazyr gyda maddelerindeki katkylarla ilgili çaly?malar yapylmy?tyr. Bu çaly?maya sonucunda hazyr gydalarda kullanylan katky maddeleri ve synyflandyrmalary görebilirsiniz:
 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Enfeksiyon Hastalyklarynda Beslenme

Hastalyklarda beslenme ilkeleri bilinirse, çocu?un beslenmesi de sorun olmaktan çykacaktyr.... » Devamını Okuyun!

Gaucher Hastaly?y

http://www.mpsturk.org/GaucherHastaligi.aspx... » Devamını Okuyun!

Bula?ycy Hastalyklar Listesi

Bula?ycy hastalyk ya da enfeksiyon hastalyklary, intaniye olarak da bilinir, hastalyk yapycy herhangi bir yolla insana geçme özelli?indeki mikroplaryn... » Devamını Okuyun!

Depo Hastaly?y

Lizozom hastalyklary tüm dünyada onbinlerce ki?iyi etkileyen bir kalytsal hastalyk grubudur.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i ve Genetik Hastalyklar

Ynsan 23 çift kromozomdan ibarettir. ... » Devamını Okuyun!

Fenilketonüri (Zeka Testi)

Kalytsal bir metabolik hastalyktyr.... » Devamını Okuyun!

Ydrar Yolu Enfeksiyonu

Önce idrar yollary nedir, onu tanyyalym. Yukarydan a?a?y do?ru syralarsak en üstte böbrekler vardyr. Böbreklerde yapylan idrary a?a?yya ta?yyan üreter... » Devamını Okuyun!

Niemann-Pick Hastaly?y

http://www.mpsturk.org... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi