0-12 YA? » HAYVAN VE ÇOCUK

« önceki sayfaya dön

Hayvan Beslemek

Çocuklaryn sosyalli?ini arttyrmak, arkada?lyk kavramyny geli?tirmek, sevmeyi ve payla?mayy ö?retmek küçük ya?larda hayvan sevgisini kazandyrmakla verilebilir.

Hayvanlary, do?ayy, canlylary seven bir çocuk daha pozitif, sosyal ve sevgi dolu olacaktyr. Evcil hayvanlar çocuklaryn sorumluluk duygusunun geli?mesinde önemli rol oynarlar.
 
Hayvanyn beslenmesi, gezdirilmesi gibi görevleri üstlenen çocuk bunlaryn kar?yly?ynda hayvanyn sevgisini kazanacak, hem sorumluluk üstlenmi?, hem de dostluk nedir ö?renmi? olacaktyr.  Böylece çocuk; insan ili?kilerinin temeli olan sevmeyi, vermeyi, payla?mayy ve kendi kendine yetmeyi ö?renir.
 
Evde beslemesek bile hayvanlara nasyl yakla?masy gerekti?ini, onlary sevmeyi çocuklara ö?retmeliyiz. Psikologlar küçük ya?larda hayvan sevgisini ö?renen bireylerin ileri ya?larynda insanlara, hayvanlara, ya?lylara kar?y daha merhametli oldu?unu söylemektedirler.
 
Bununla beraber, evde bir hayvan beslemenin verece?i haz, sorumluluklaryny yerine getirebilece?imizi dü?ündü?ünüz müddetçe çok güzeldir. Evde beslemek üzere bir hayvan almaya karar vermeden önce birçok faktörü gözden geçirmekte fayda vardyr.
 
Öncelikli olarak dü?ünmeniz gereken sorumluluk almaya hazyr olup olmady?ynyzdyr, unutmamalysynyz ki, evcil hayvanlar özellikle de daha çok bakym isteyen kedi ve köpekler bir çocuk gibi zamanynyz alacak ve ilgi isteyecektir.
 
Seyahate çykty?ynyzda yanynyzda götüremiyorsanyz problem olu?turabilecek, gün içinde egzersiz için, tuvalet ihtiyacynyn giderilmesi için dy?ary çykmaya (köpekler için) gereksinim duyacaklardyr.
 
Yavru köpekler 4-6 haftalyk geli?im süresi sonunda annesinden ayry ya?ayabilecek duruma gelir. Bu dönem sonunda yeni arkada?ynyzla tany?abilece?iniz yer barynaklar, petshoplar, sokaklar veya annenin yanynda gerçekle?ir. Bu arkada?ly?y en sa?lykly ?ekilde sürdürmenin yolu, hayat tarzynyza en uygun yavruyu seçmek olacaktyr. Sokak hayvanlarynyn hala problem oldu?u ülkemizde, petshoplardan evcil hayvan almak yanynda, hayvan barynaklaryndan da sevebilece?inizi bir köpek veya kedi edinebilir, böylece evsiz kalmy? bu küçük dostlarymyzyn ya?am haklaryna katkyda bulunmu? olabilirsiniz.
 
Hayvanlarda psikolojik bozukluklardan korunmada dikkat edilecek nokta hayvan alyrken korkak ve ezik bir hayvan olmady?yndan emin olmaktyr. Ykinci önemli nokta hayvanyn sosyalizasyon dönemi olan 3. ve 12. ya?am haftasydyr. Hayvan bu dönemde çevreye adapte olmaya ba?lar ve adaptasyon yetene?inin en yüksek oldu?u dönemdir. Hayvan bu dönemde duydu?u gürültülere, insanlara ve di?er hayvanlara aly?yr.
 
Adaptasyon döneminde kafasyna yerle?tirmedi?i ?eylere kar?y ileride korku problemi olu?acaktyr. Çünkü vah?i ya?am ”tanymady?yn, bilmedi?in sesten, canlydan çekin, tedbirini al” der. Bu nedenle 3. ve 12. ya? haftasynyn çok iyi de?erlendirilmesi gerekir. Bu dönem iyi de?erlendirildikten sonra üzerinde durulmasy gereken bir ba?ka konu, hayvanda, insanda da mevcut olan ‘egocentrism’in yykylmasy konusudur.
 
Bir canly etrafyndan a?yry ilgi gördü?ünde kendisini dünyanyn merkezi zanneder, dolayysyyla kendini her?eyi yapma hakkyna sahip görür. Yavru bir köpe?in bunu yapmasy pek bir sorun olmazken, köpek büyüyüp güçlendi?inde büyük problemler yaratyr. Bu sebeple egomerkezcili?in sosyalizasyon döneminde yykylmasy gereklidir.
 
Küçük, orta veya büyük yrk köpek? Uzun ya da kysa tüylü? Tembel veya oyuncu? Bunlary arttyrmak mümkün.
 
Özellikle evde bebe?iniz oldu?u durumlarda birçok faktörü gözden geçirmelisiniz. Evde bir hayvanla büyüyen çocuk mutlu olacaktyr ancak önemli noktalary gözden kaçyrmamanyz, gerekli önlemleri almanyz ko?uluyla. Genellikle çocuklar 4 ya?yna gelene kadar hayvanlarla yalnyz kalmamasy önerilir.
 
Özellikle küçük bebekler için kedi veya köpek yerine akvaryum içindeki renkli balyklar daha cazip olacaktyr. Günümüzde birçok insanyn hayvanlara kar?y alerjisi oldu?undan, bebe?inizin alerjisi olup olmady?yndan da emin olmalysynyz.
 
Köpek seçiminde cevaplanacak sorulardan bir tanesi de köpe?i baryndyraca?ynyz yerdir. Bahçeli bir evde ya?yyorsanyz aktif ve koruyucu büyük yrk bir köpek uygun olabilece?i gibi, küçük bir apartman dairesinde ya?yyorsanyz büyük yrk kadar egzersize gerek duymayan küçük yrklary tercih etmelisiniz. 
 
Ayryca köpe?in bölgenin iklim özelliklerine uygun olup olmady?yny ara?tyrmak gerekir. Kuzey iklimine aly?yk Sibirya kurdunu Akdeniz ikliminin oldu?u sycak bir bölgede beslemek hiç de adil olmayacaktyr. Evde küçük bir çocu?unuz varsa onunla iyi ileti?im kurabilecek, insana daha yakyn bir yrky tercih etmelisiniz. Uzun tüylü bir yrkyn taranmasy için daha fazla zamana gereksiniminiz olacaktyr. Uzun tüylü yrklaryn kysa tüylü yrklara göre daha fazla tüy dökece?i unutulmamalydyr. 
 
Köpeklerde görülen davrany? bozukluklarynyn birço?u köpe?in özelliklerinin bilinmemesi sonucu köpe?e kar?y yanly? tutumun sonuçlarydyr. 
 
Kediler ise bakymy köpeklere oranla nispeten daha kolay hayvanlardyr. Tuvalet sorununu daha çabuk çözebilirler. En büyük problemler; yemek seçicili?i, sürekli soka?a çykma istekleri ve çiftle?me dönemlerdeki huzursuzluklarydyr.
 
Tüylü bir kedi veya sevimli bir köpek çocuklaryn arkada?y olabilir, ancak bu hayvanlaryn oyuncak olmady?y çocuklara ö?retilmelidir. Eve bir hayvan almaya karar verdi?inde anne babalar evdeki çocu?u buna hazyrlamalydyr. Çocuklar hayvanlary oyuncak zannedip kuyru?unu çekebilir veya hayvanyn ho?lanmayaca?y hareketleri yapabilirler. Bunun sonucunda korkan veya sinirlenen hayvan da tepki gösterecek,  savunmaya geçecektir. Bu nedenle çocuklary korkutmadan ve sykmadan nasyl davranmalary gerekti?i ö?retilmelidir.
 
Sa?lykly ve a?ylary yapylmy? kedi ve köpekler çocuklara hastalyk bula?tyrmaz. Hayvanlara pi?memi? etler verilmemeli, a?ylary düzenli olarak yapylmalydyr. Sokakta buldu?unuz hayvanlary mutlaka veteriner kontrolüne götürmeli, parazit tedavisinden sonra a?ylaryna ba?lamalysynyz.
 
 
 EBRU ÖZGÜZ
Veteriner Hekim
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi