SA?LIK » ÇOCUK SA?LI?I

« önceki sayfaya dön

6 Soruda ani bebek ölümü (SIDS)

SIDS (Ani bebek ölümü) nedir? 
SIDS (Sudden infant death syndrome), “be?ik ölümü” diye de anylan ve bir bebe?in otopside dahi saptanamayan bir sebeple ani ?ekilde öldü?ü duruma verilen addyr.
 
Son yyllarda geni? ara?tyrmalaryn yapyldy?y bu konu, 1999 ABD istatistiklerine göre çocuk ölümleri nedenleri arasynda 3. syrayy almaktadyr. 1992’de “syrtüstü uyuma” kampanyasynyn ba?latylmasyyla SIDS orany sadece ABD’de de?il tüm ülkelerde belirgin ?ekilde azalmy?tyr.
 
Ne zaman görülür? 
3. ve 5. aylar en syk görülen dönemlerdir. Vakalaryn %90’y ilk 6 ayda görülmektedir. Prematüre, 24-28, 29-32 ve 37. haftalarda do?mu? bebeklerde syrasyyla 44, 46 ve 52. haftalarda görülme olasyly?y daha yüksektir. 1. yyldan sonra geli?en ani ölüm olaylarynyn SIDS’le ilgisi yoktur.
 
Risk faktörleri nelerdir? 
50 yyldyr devam eden ara?tyrmalar sonunda SIDS için belli bir sebep bulunamamy?tyr. SIDS’ten kaybedilen bebeklerin uyarylma e?iklerinin daha yüksek oldu?u, kalp-solunum ve kalp-damar kontrollerinin daha az geli?mi? olabilece?i üzerinde durulmaktadyr.
 
Ortam ysysynyn artmasy, dy?ary solunan havanyn tekrar içe çekilmesi (örtü altynda kalan çocukta oldu?u gibi), kanda karbondioksit fazlaly?y ve oksijen eksikli?i gibi durumlar ölüme neden olabilmektedir.
 
Risk faktörlerinin arasynda erkek cinsiyet, dü?ük do?um tartyly ya da prematüre do?mu? olmak, annenin gebelikte sigara içmesi, ky? aylary, dü?ük sosyoekonomik düzey ve ço?ul gebelik sayylabilir. Ara?tyrmalar do?um sonrasynda sigara içen annelerin bebeklerinin de SIDS’e yatkyn oldu?unu göstermektedir.
 
1990’ly yyllaryn ba?ynda yüzükoyun uyumanyn SIDS için önemli bir risk te?kil etti?i bulunmu?tur. ABD ba?ta olmak üzere ço?u ülke, ana babalaryn dikkatini yüzükoyun uyuma ile SIDS arasyndaki ili?kiye çekecek ulusal kampanyalar ba?latmy?lar ve bu kampanyalaryn tüm dünya çapynda olumlu sonuçlary olmu?tur.
 
Ylk kampanyalar uyuma pozisyonu olarak yan veya syrtüstü önerseler de artyk yan yatmanyn da bir risk olabilece?i dü?ünülmektedir. Bu pozisyon stabil bulunmamakta ve yan byrakylan bebeklerin pozisyonunun de?i?ebilece?i vurgulanmaktadyr.
 
Uzun süre syrtüstü yatmaya aly?tyrylmy? bebeklerin yüzükoyun byrakyldyklarynda SIDS riskinin daha da yüksek olabilece?i dü?ünülmektedir.
 
Bebekler kre?e byrakylyyosa kre? ilgilileri bebe?in uyuma ?ekli konusunda bilgilendirilmelidir.
 
Güvenli olmayan uyuma ?artlary, yumu?ak yüzeyler (minder, su yata?y, divan, kuzu postu, yumu?ak yatak) ve yatakta bo?ulmaya neden olabilecek gev?ek çar?af, yastyk, battaniye, içi dolu oyuncaklar SIDS riskleri arasynda önemli yer tutmaktadyr.
 
Prematürelik apnesi ve SIDS arasynda ili?ki var mydyr? 
Ara?tyrmalar yenido?an döneminde hastanedeyken “apne”leri (solunum duraklamasy) olan prematürelerin SIDS riskinde arty? olmady?yny göstermi?tir. Ancak SIDS’ten ölen bebeklerin, hastaneden çyktyktan sonra apne geçirme hikayesinin daha syk oldu?u bildirilmi?tir.
 
Evde monitör kullanmak SIDS’i önler mi? 
Ara?tyrmalar evde bebeklerin monitöre ba?ly olarak uyumalarynyn SIDS’i önlemede rolü olmady?yny göstermi?tir. Bu monitörler daha çok hastaneden taburcu olan ve apne olasyly?y bulunan prematüre bebeklerin takibi için yararlydyr. Bu tür takiplerin yakla?yk 43. haftaya dek yapylmasy uygun olabilir.
 
Ne yapylabilir? 
SIDS ile mücadelede tüm çaly?malar “önlemeye” yöneliktir. Syrtüstü uyuma kampanyasynyn ba?arysy y?y?ynda bu tür kampanyalar devam etmelidir. Sigara içilmesinin ve bebe?in güvenli olmayan ortamlarda uyumasynyn engellenmesi de kampanyalara dahil edilmelidir.

Kyz bebekler mi yoksa erkek bebekler mi daha çok risk altyndadyr?
ABÖS´undan ölen erkek bebeklerin sayysy kyz bebeklere oranla daha yüksektir.
 
 
 
Banvit Çocu?um ve Ben dergisi Temmuz-A?ustos 2006
 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Enfeksiyon Hastalyklarynda Beslenme

Hastalyklarda beslenme ilkeleri bilinirse, çocu?un beslenmesi de sorun olmaktan çykacaktyr.... » Devamını Okuyun!

Gaucher Hastaly?y

http://www.mpsturk.org/GaucherHastaligi.aspx... » Devamını Okuyun!

Bula?ycy Hastalyklar Listesi

Bula?ycy hastalyk ya da enfeksiyon hastalyklary, intaniye olarak da bilinir, hastalyk yapycy herhangi bir yolla insana geçme özelli?indeki mikroplaryn... » Devamını Okuyun!

Depo Hastaly?y

Lizozom hastalyklary tüm dünyada onbinlerce ki?iyi etkileyen bir kalytsal hastalyk grubudur.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i ve Genetik Hastalyklar

Ynsan 23 çift kromozomdan ibarettir. ... » Devamını Okuyun!

Fenilketonüri (Zeka Testi)

Kalytsal bir metabolik hastalyktyr.... » Devamını Okuyun!

Ydrar Yolu Enfeksiyonu

Önce idrar yollary nedir, onu tanyyalym. Yukarydan a?a?y do?ru syralarsak en üstte böbrekler vardyr. Böbreklerde yapylan idrary a?a?yya ta?yyan üreter... » Devamını Okuyun!

Niemann-Pick Hastaly?y

http://www.mpsturk.org... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi