0-12 YA? » ÇOCUK GÜVENLY?Y

« önceki sayfaya dön

Oyuncak Güvenli?i

Çocuklaryn her ?eyi ö?renmesi oyunla olurken en büyük e?lenceleri ise oyuncaktyr. Raflarda binlerce çe?it oyunca?a her gün onlarcasy eklenmektedir.

Pekiyi siz bu oyuncaklaryn hangilerinin yavrunuza uygun oldu?unu biliyor musunuz?
Oyuncak üreticileri belli bazy kurallary uygulamak ve bunlary etiketlerinde belirtmek zorundadyr. Sizin de bu etiket ve uyarylary okumak dy?ynda mutlaka yapmanyz gereken en önemli ?ey oyun syrasynda yavrunuzu yalnyz byrakmamaktyr.
 
Batyly geli?mi? ülkelerde oyuncaklaryn hangi standartlarda olaca?y kanunen belirlenmi?tir. Oyuncak üreten ?irketler de çocuk geli?imi uzmanlaryndan destek alyp ürettikleri oyuncaklaryn laboratuar ortamynda çocuklar ve bebekler tarafyndan “test edilmesini” sa?lamaktadyrlar.
 
Ülkemizde Çin maly oyuncaklaryn istilasyndan sonra yüksek kalite ve güvenlik standartlarynda oyuncak çe?idinin az oldu?unu dü?ünüyorum. Ama yine de karamsar olmayyp bazy dikkat edilecek önemli noktalary belirlemeye çaly?tyk.
 
Genel Olarak:  Kuma?tan yapylan oyuncaklar yanmaz malzemeden üretilmi? olmaly; tüm oyuncaklarda kullanylan boyalar kur?unsuz olmaly; boya ve pastel kalem gibi oyuncak kutularynda “toksik madde içermez” ibaresi bulunmaly; doldurma hayvan benzeri pelü? oyuncaklar yykanabilir olmalydyr.

3 ya? alty için: 3 ya?yn altyndaki çocuklarda dikkat edilmesi gereken ana husus bo?aza kaçyp bo?ulmaya neden olmasy ihtimali olan küçük parçalaryn bulunmamasydyr. 

Oyuncak alyrken mutlaka kutu ve etiketteki ya? bilgilerini okuyun. Çocu?unuzun büyük ya? grubu oyuncaklarla oynayacak kadar olgunla?ty?yny dü?ünebilirsiniz ama bilmeden zarar veriyor olabilirsiniz.
 
Mümkün oldu?u kadar iyi malzemeden yapylmy? ve kaliteli oyuncaklara yönelin. Çünkü çabuk kyrylyp parçalanan ve küçük parçalara ayrylan oyuncaklaryn bebe?in bo?azyna kaçmasy tehlikesi vardyr. Oyuncak arabalaryn tekerleklerini, di?er oyuncaklaryn dü?me, boncuk vs’lerinin çykyp çykmady?yny kontrol edin.
 
Naylon veya stretch filmle paketlenmi? oyunca?y eve getirip bebe?inize verince bebe?inizin paketi açyp oyuncakla de?il naylonu ile oynamayy tercih edebilece?ini; naylon parçalarynyn da bo?azyna kaçabilece?ini unutmayyn.
 
Uzun kablo ve ipli oyuncaklardan sakynyn; bebe?in boynuna dolanyp bo?ulmaya neden olabilir. Uzun ipli oyuncaklary asarak muhafaza etmeyin; bebe?inizin takylarak dü?mesine neden olabilir.
 
?i?irilmemi? veya patlak balonlarla oynamasyna asla izin vermeyin, bunlarda da bo?ulma riski vardyr. ?i?irilmi? bir balon da patlarsa ayny tehlikeye sahip olacaktyr. Bebe?i asla yalnyz byrakmayyn.
 
4,5 cm’den daha küçük bilye, bozuk para, top vs ile oynamasyna izin vermeyin; bunlarda da bo?ulma tehlikesi vardyr.
 
Okul öncesi çocuklar: Yavrunuza bisiklet, motorlu araba, kaykay, scooter, paten vs alyyorsanyz dizlik, dirseklik ve kask için de bütçe ayyrmalysynyz. 
?i?irilmemi? veya patlak balonlaryn bilimsel olarak 8 ya?yna kadar bo?ulmalara neden olabilece?ini unutmayyn.
Silahlanmanyn ve tabanca merakynyn toplumumuzda ne kadar yaygyn oldu?unu biliyorsunuz (Her 10 ki?iden birinde silah bulundu?u sanylyyor).  

Bunun için yavrunuzun oyuncak tabancayy gerçe?inden ayyrt edebilmesini sa?lamak amacyyla parlak renkli olmaly.
Ok, dart gibi oyuncaklaryn uçlarynda mutlaka ya vantuz bulunmaly ya da uçlary yumu?ak ve küt olmalydyr. 
 
Evde farkly ya?larda çocuklar varsa i?ler biraz daha zor ve kary?yk bir hal alyr! Büyük çocu?un oyuncaklary, en basitinden, ufakly?yn aya?yna takylyp dü?me ve yaralanmalara neden olabilir. Ayryca bebekler büyük çocuklaryn oyuncaklary ile kendilerini yaralayabilirler. Bundan dolayy büyük çocuklar oyuncaklaryny ortada byrakmama konusunda e?itilmelidir.
 
Oyuncaklary syk syk kontrol edin ve kyrylmy?, kenary keskinle?mi? veya küçük parçalara ayrylmy? oyuncaklary ya atyn ya da derhal onaryn!
 
Bisiklet, scooter gibi ev dy?ynda oynanan oyuncaklaryn gev?eyen parçalary, paslanan kysymlaryny kontrol edin.
 
Oyuncak kutusunun kapaksyz olmasyna dikkat edin. Kuru yerine duvara monte edilmi? raf kullanylyyorsa rafyn bebe?in ula?abilece?i kadar alçak olmasyna ve sa?lam takylmasyna dikkat edin.
 
Karaoke teypler, oyuncak polis arabalarynyn sirenleri gibi yüksek sesli oyuncaklary çocu?unuzun kula?yna uzun süre tutabilece?ini ve i?itmesinde hasara neden olabilece?ini göz önünde bulundurun.
 
 


Uzm. Dr. Erdem UZUNO?LU / Çocuk Hastalyklary Uzmany

 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi