AYLE » ENGELLY AYLESYYYZ

« önceki sayfaya dön

Engelli Yakynlary ve Sorunlar

Ülkemizde Engellinin tüm sorumlulu?unu ailesi, yakynlary, yakynlary içinde de kadyn bireyler ya?amaktadyr. Uzmanlaryn bile anlama, tanymlama ve geli?tirme konusunda güçlük çektikleri engellili?in problemleri aileye byrakylmaktadyr.  

Engelli aileleri, toplumsal bir güç olabilmeleri, engelli haklarynyn savunuculu?unda yer alabilmeleri, rehabilitasyonla, uzmanla birlikte olabilmeleri konusunda ve kapasite yoksunlu?unun olu?turdu?u yetersizli?in giderilmesinde, engelli ayrymcyly?y ile mücadele edebilme ve ya?amy planlamada yer alabildiklerinden dolayy engelli ya?amynda çok önemlidirler
Engelli birey yakynlary, bir kriz durumuyla kar?y kar?yya kalan ve çözüm arayan bireyler olarak de?erlendirilmelidir.
Genelde ilk ba?larda ya?anan ?ok ve suçluluk duygularyndan sonra reddetme, pazarlyk, kabullenme ve uyum sa?lama gerçekle?ir. 

Bununla birlikte ailelerin syraly ?ekilde belirlenen süreçlere ve zamanlamaya uymalaryny beklemek gerekmemektedir. 

Engelli bir çocu?a sahip olma aile sistemlerini de?i?ik ?ekilde etkileyecektir. Önemli olan ailenin probleme kar?y tutumlaryny ve problemle ba?a çykmak için benimsedi?i çözümleri anlayarak, bu çözümlerin güçlendirilmesinde veya etkin hale getirilmesinde yardymcy olunmasydyr.
 
Çocu?un engelini anlamak ve kabullenmek, engeli ortadan tabiki kaldyrmayacaktyr. Ancak aile çocu?u kabullendi?inde, çocu?un e?itimle gösterece?i geli?me zenginle?ecektir. 

Her aile bu probleme de?i?ik duygusal tepkiler göstermektedir. Yeni davrany? ?ekilleri göstermeleri de de?i?ik hyz ve biçimde olmaktadyr. 

Bu nedenle aile deste?i de genel synyflamalarla de?il, her ailenin ihtiyacyna göre bireysel olarak planlanmaly ve uygulanmalydyr.
 
Ailenin, çocu?un özrünü tanylamasy ve kabullenmesi süreci çok zor bir süreçtir. Kabullenme aktif ve devamly bir süreç olup, problemi tanyma, anlama ve çözmek için bilinçli çaba göstermesi gerektirmektedir.

Bu dönemde kar?yla?ylan en önemli sorunlar ?unlardyr:  
1- Kabullenme sürecinin hyzlanmasyny sa?layacak profesyonel destek noksanly?y,

2- Ba?vurulacak do?ru profesyonel ki?ilerin bulunmamasy,

3- Düzenli, sürekli ve güvenli e?itim ve sa?altym kurum ve kurulu?larynyn bulunmayy?y,

4- Hazyrlanan e?itim ve sa?altym programlarynyn uygulany?ynda sorunlar ya?anmasy,
 
5- Engelli bir çocu?un do?u?u ile aile dengelerinde meydana gelen bozulmalara yardymcy olacak kurumlar bulunmamasy

Engelliyle ya?ama süresince kar?yla?ylan sorunlar:

1- Engellili?in aileye getirdi?i ekonomik yük çok fazladyr.

2- Engelli ayrymcyly?ynyn toplumsal boyutlaryny belki de engelliden çok ailesi hissetmektedir.

3- Engelli yakyny uzun süreli bakymlarda fiziksel ve ruhsal sa?ly?yny kaybetmeyle kar?y kar?yya kalmaktadyr. Bu ba?lamda engelli yakyny kadynlaryn etkilenimi daha fazladyr.
 
4- Koruyucu hekimlik uygulamalaryndan yeterince yararlanamamaktadyr.
 
5- Toplumsal engeller ortadan kaldyrylmady?y sürece ‘kapasite noksanly?yna ba?ly yetersizliklerin’  giderilmesinde tüm yük engelli yakynyndadyr. 

 

 

 

 

 
 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi