AYLE » ENGELLY AYLESYYYZ

« önceki sayfaya dön

Ana-Babanyn Engelli Çocu?a Yakla?ymy ve Uyumu

Ana-Babanyn Engelli Çocu?a Yakla?ymy ve Uyumu

Pek çok ana-baba için bir çocu?un do?umu ya?amlarynda yeni bir süreçtir. Ana-Baba adaylary çocuklarynyn kime benzeyece?i konusunda hayaller kurarlar.
 
Çocuklarynyn sa?lykly, yetenekli ve ba?aryly olacaklaryny dü?ünürler. Onunla birlikte umutlarynyn, ideallerinin ve beklentilerinin gerçekle?ece?ine inanyrlar.
 
Hiçbir ana-baba  engelli bir çocuklarynyn olaca?yny dü?ünmez. Oysa çe?itli nedenlerden dolayy her gün engelli çocuklar do?makta ya da sonradan  engelli   olmaktadyrlar. 
 
Engelli bir çocu?a sahip olmak ana-baba için bir yykym olmakta ve ana-baba kriz geçirmektedirler.

Literatür çaly?malaryna göre ana-babalaryn engelli çocuklaryna uyumu konusunda üzerinde duruldu?u görünmekte olan “A?ama Yakla?ymy” ?u ?ekilde açyklanabilir:

A?AMA YAKLA?IMI
Bu yakla?yma göre ana-babanyn  engelli  çocu?a uyumu bir dizi a?amalar biçiminde görülmektedir.

Birincil Tepkiler
?ok: Birincil tepkilerden biri ?ok olup, bu ?okla birlikte ana-babanyn çaresiz kaldy?y, ümitsizli?e kapyldy?y, hayal kyrykly?yna u?rady?y ve a?lady?y görülür.
 
Reddetme: ?oktan çykan ana-baba, bu defa çocu?un engelli oldu?unu reddetmektedir. Her gün gözleri önünde duran çocuklarynyn özrünü kabullenmeleri güç olur.
Bu reddetme davrany?y, bilinmeyene kar?y bir tepkidir. Çocuklarynyn gelece?ine yönelik, endi?eler, tedirginlikler ve üstlenmeleri gereken sorumluluklara yeterli bir yanyt bulamayy?lary reddetme davrany?yna neden olmaktadyr. Ana-baba bu a?amada doktordan doktora dola?arak çocuklarynyn özrüne çare ararlar. Kimi zamanda doktorlaryn koydu?u te?hisi reddederler; yanly? te?his koyuldu?unu iddia ederler. Bu a?ama genelde oldukça zaman almaktadyr.
 
Depresyon: Depresyon a?amasynda ana-baba a?yry üzüntü, sykynty ve çökkünlük içindedir. Onlaryn gözünde engel, hayallerinde yarattyklary ideal çocu?un simgesel ölümünü yansytty?y için yas tutmaya ba?larlar. Böyle bir durumda çektikleri acy, çok sevilen birinin ölümü kar?ysynda duyulan acy kadar büyüktür. Ancak bu acy, ana-babanyn gerçe?i kabul etmesini kolayla?tyran bir duygu olarak görülmektedir.

Ykincil Tepkiler
Kyzgynlyk: Depresyonu atlatan ana-baba, kyzgynlyk duygusunu ya?amaya ba?lar. ”Neden biz?”,”Bu niçin ba?ymyza geldi?” ya da “Bu niye bize oldu?” gibi sorulary syk syk sorarlar. Kyzgynlyklaryny doktorlara, uzman ki?ilere ve engelli olmayan çocuklaryna yansytyrlar. Kyzgynlyklaryny engelli çocu?a yansytan, onun ölmesini isteyen ana-babalar da vardyr. Çünkü bu çocuklar ya?amlarynda çok önemli de?i?ikliklere ve kayyplara yol açmy?tyr. Kyzgynlyk kimi zaman öfkeye de dönü?mektedir.

Suçluluk Duyma: Suçluluk duygusunu ya?ayan ana-baba çocu?un özrüne kendilerinin neden oldu?unu dü?ünür ve hatta birbirlerini suçlarlar. Geçmi?lerindeki yanly? davrany?lary ya da günahlary yüzünden Tanry tarafyndan cezalandyryldyklaryny sanyrlar. “Tanry bizi cezalandyrdy” derler. Kyzgynlyk ve suçluluk duygusu genellikle bir arada ya?anyr.

Utanma: Her ana-baba çocu?unun ba?aryly, sa?lykly olmasyny, çevre tarafyndan be?enilmesini ister ve bundan da gurur duyar. Oysa engelli bir çocuk çevredeki insanlar tarafyndan küçümsenebilir, alay konusu olabilir. Bu yüzden çocuklaryny toplum içine çok az çykaran ya da hiç çykarmayan ana-babalar vardyr. Ana-babalaryn bu davrany?larynyn altynda yatan belli ba?ly neden, çocuklaryny kendilerinin bir parçasy olarak görmeleri, özrünü kendilerinin bir kusuru, hatalary olarak algylamalarydyr. Dolayysyyla onunla birlikte olmaktan çekinirler.

Üçüncül Tepkiler
Uzla?ma: Bu a?amada ana-baba çocuklary ile yakyndan ilgilenirlerse, onu en iyi hastanede tedavi ettirirlerse ya da en de?erli bakym ve özel e?itim kurumlaryna gönderirlerse engelin düzelece?i ümidi içindedirler. Çocu?un engeline çare bulunmasy çabalary, ailelerde son giri?im olarak kabul edilmektedir.

Uyum ya da Kabul Etme: Bu son a?amada çocuklarynyn engeli ana-baba için artyk bir gerçektir. Her ?eye yeniden ba?layarak, ciddi bir biçimde engelli çocuklar için neler yapylyp yapylamayaca?yny dü?ünürler ve ço?unlukla sa?lykly bir ili?ki kurmaya ba?larlar. Çocu?u ailenin bir bireyi olarak görüp gerekli ilgiyi gösterirler. Daha önce engel önemliyken bu a?amada çocuk önemlidir.

Ana-babanyn çocu?u kabullenmesi, çocu?un kendini kabullenmesinde önemli rol oynar.

Ana-babasy tarafyndan kabul gören, sevilen ve ilgilenilen çocuklaryn kendilerini kabullenmelerini kolayla?tyrmaktadyr. Çocu?un engeline kar?y tutumu geni? ölçüde çevrenin ve özellikle ana-babanyn kendisi hakkynda ne dü?ündü?üne ve ne hissetti?ine ba?ly olarak geli?ir. Ancak kimi ana-babalar kar?yla?tyklary sorunlar kar?ysynda ilk a?amalara dönebilmektedir. Reddetme a?amasynda kalyp, çocuklarynyn engellerini inkar eden ana-babalar da bulunmaktadyr. Bu a?amada kalan ana-babalaryn çocuklarynyn kendini kabul düzeyi ise dü?üktür.

Ana-babanyn çocu?unun engelini kabullenmesinde çocu?un engelinin türü ve derecesi önemlidir. Örne?in hafif ortopedik engelli bir çocu?u kabul etmek d aha kolay iken, a?yr zihinsel engelli bir çocu?u kabul etmek daha güçtür. Ana-babaya yakyn çevrenin psiko-sosyal deste?i de engelli çocu?u kabullenmede yardymcy faktördür. Uzman ki?ilerin aileye gerekli yönlendirmelerde bulunmasy, kabullenmeyi kolayla?tyran bir di?er faktördür.

Uzman Pedagog Didem KÜT

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi