Kadynyn Ylk Gece Korkusu

Ylk gece korkusu olarak adlandyrylan durum ´´gerdek gecesi ya da evlili?in ilk gecesi cinsel ili?kiden korkma´´ olarak da tanymlanabilir.

Bu korku daha çok ülkemize ve bekarete, kyzlyk zaryna ve ilk gece kanamaya gere?inden fazla önem veren toplumlara özgü bir korkudur.

Cinsel ili?kiye ba?lama ya?ynyn 11- 12 ya?lara kadar dü?tü?ü dünyadaki çe?itli ülkelerde evlilik öncesi cinsel ili?ki de normal kar?ylandy?y için ilk gece korkusu diye bir kavram yoktur.

Ancak tabi ki bizler çok küçük ya?ta cinsel ili?kiye girmeyi de savunmuyoruz, sorumluluk alynacak ya?a gelindi?inde ve cinsellik hakkynda sahip olunmasy gereken bilgilere yeteri kadar sahip olundu?unda cinsel ili?ki ya?anmalydyr.

Toplumumuzda hala evlilik öncesi ili?ki ho? kar?ylanmamaktadyr ve bekarete önem verilmektedir. Bu nedenle de evlili?in ilk gecesi ya?anacaklar da önem kazanmaktadyr. 

Evlilik öncesinde ço?u çiftin aklyna ilk gece ile ilgili olumsuz duygu ve dü?ünceler, korku, endi?e ve kaygylar gelebilir. Toplumumuzda kadynlaryn evlilik öncesi cinsel deneyim ya?amalaryna ho? bakylmady?y için, genellikle kadynlar bu konuda bilgi ve deneyim eksikli?ine sahiptir ve özellikle de çevreden ilk gece ile ilgili duyduklary olumuz hikayeler onlary fazlasyyla etkiler. 21. yüzyylda ya?amamyza ra?men hala toplumca kyzlyk zary bekaretin simgesi sayylmakta ve ilk gece kanama olmasy mutlaka beklenmektedir.
 
Cinsel konuda e?itim verilmeyen bir toplum da olmamyzdan dolayy, cinsel konularda gerçek ve do?ru bilgiye ula?mak zordur. Bu nedenle de ço?u genç kyz tam da evlilik hazyrlyklary ve heyecanyny ya?ady?y günlerde bir yandan da ilk gece korkusu ya?ar.
Ylk gece ile ilgili kadynlaryn olasy korkularyny ?u ?ekilde syralayabiliriz:
Ylk gecenin çok acyly ve a?ryly olmasy
Kyzlyk zary kanamasy
Kanamanyn çok uzun sürmesi
Ya kanama olmazsa ne yaparym? kaygysy
Ylk gece vajinanyn kilitlenmesi ve erke?in penisinin içeri syky?masy
Vajina deli?ini bulamama
Vajinanyn penisi içeriye alacak kadar açylmayaca?y
E?inin yanynda soyunma, çyplak kalma ile ilgili kaygylar

Ylk gece ile ilgili kadynlaryn en büyük korkusu çok acy çekecek olmaktyr. Cinsel ili?ki ne kadyna ne de erke?e acy veren bir eylem de?ildi, e?er öyle olsaydy bu kadar insan cinselli?i ya?amak için çaba göstermezdi. Cinsel ili?ki sevginin ve zevkin e?inizle/ partnerinizle payla?ylmasydyr. Acy ve a?ry veren bir olay de?ildir. Bir görev ya da mecburiyet de de?ildir. Korkumasy gereken bir?ey yoktur ancak yeti?me çaynda tanyk olunan olumsuz olaylar, e?ten dostan duyulan ilk gece hikayeleri kdynyn bilinçdy?ynda yer edebilir ve tam ili?ki syrasynda korkulary ve kaygylary açy?a çykabilir.
 
Ylk gece normal ?artlarda acy ve a?ry olmaz, acynyn olmasy için kadynyn kendini kasmasy ve vajinanyn kuru olmasy gereklidir. Vajina kuru iken penis içeri girmek için zorlarsa, vajinada olu?an tahri?ten dolayy kayn acy hisseder. Ancak ilk gece erkek öncelikle e?inin ruhunu ok?ar, ona sevildi?ini ve be?enildi?ini hissettirir, yeterli ön sevi?me yapar ve kadynyn klitorisini uyaryrsa zaten vajina yslanacak ve kadyn cinsel ili?kiye hazyr hale gelecektir. O zaman da acy ve a?ry olmadan ili?ki çok rahat biçimde gerçekle?ecektir. Yli?ki çok rahat gerçekle?ti?inde de ço?u çiftin kafasynda soru i?areti olu?ur ve cinsel ili?kjiyi ba?aramadyklaryny dü?ünürler, çünkü hem erke?in hem de kadynyn kafasynda ilk ili?kinin zor olmasy gerekti?i ile ilgili bir cinsel mit vardyr. Ylk gece çok kanama olaca?y korkusu da kadynyn en önemli korkularyndan biridir.
 
Kyzlyk zary aslynda sanyldy?ynyn aksine vajina a?zyny bir perde gibi kapatmaz, ortasynda adet kanynyn akty?y bir delik vardyr. Yani aslynda kyzlyk zary zaten do?u?tan deliktir. Kyzlyk zarynyn birçok çe?idi vardyr, ancak en yaygyn olarak görülen anüler kyzlyk zary denilen yapyda e?er kadyn kendini kasmaz ve yeterince uyarylmy?sa kanama olmaz. Yani ilk gece kanamasy aslynda kadynyn kendini kasmasyndan dolayy gerçekle?ir. Ylk gece kanamasynyn yany syra kanamanyn olmamasy da yine ço?u kadynyn korkularyndan biridir. Çünkü hala toplumumuzda kanama ile bekaret e?de?er tutuldu?undan kanama olmady?ynda erke?in kendisinden ?üphe edece?i ve ilk gece onu muayeneye götürece?i korkusu, ço?u kadynda fobik tepkilere ve psikosomatik belirtilere dahi sebep olabilmektedir.
 
Hayatynda hiçbir cinsel deneyimi olmamy? genç kyzlarymyz bile kendilerinden ?üphe edebilmekte ve ´´ya ilk gece kanamam olmazsa´´ korkusu ile kar?y cinsle ili?ki kurmaya ve evlenmeye çekinmektedirler. Gerçek ?udur ki, kanama olmasy ya da olmamasy kadynyn bekaretinin simgesi de?ildir, bekaret aslynda beyindedir. Ancak gerçek hayatta bunca yyllyk yerle?mi? yanly? inany?lary yykmak ve bu korkulary ya?ayan kadynlary rahatlatmak ço?u zaman pek de kolay omamaktadyr.
 
Yine ilk gece kilitli kalma korkusu da çiftlerin ya?ady?y en büyük korkulardan biridir. Bu bir ?ehir efsanesidir. Vajina kaslarynyn kasylyp da erke?in penisini içeriye syky?tyrmasy gibi bir durum mümkün de?ildir.

 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi