AYLE » AKRABA EVLYLY?Y

« önceki sayfaya dön

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. (Zekâ gerili?i, sa?yrlyk, dilsizlik, albinoluk, anemi, ?eker hastaly?y, altyparmaklylyk, kysa parmaklylyk, renk körlü?ü, hemofili). Çekinik genlerle ta?ynan bu hastalyklaryn ortaya çykmasy için iki hastalyk geninin yan yana gelmesi yani homozigot durumda olmasy gerekir. Yki hastalyk geninin yan yana gelmesi içinde anne ve babada bu hastalyk genlerinin bulunmasy gerekir.


Aralarynda kan ba?y olan ki?ilerin evlenmesine akraba evlili?i denir.

Ynsanlardaki kalytsal hastalyk genleri anne ve babalaryndan yani atalaryndan gelir. Kalytsal hastalyk geni ta?yyan ki?inin yakyn akrabalarynda ayny hastalyk geninin bulunma ihtimali, akraba olmayan ki?ilere göre daha yüksektir.
Kalytsal hastalyk genini ta?yyan ve akraba olan iki ki?inin (bireyin) evlenmeleri ve çocuklarynyn olmasy durumunda, çocuklarynda kalytsal hastaly?yn ortaya çykma ihtimali 1/4 olur. Ama evlenen bireylerden biri sa?lykly (hastalyk geni ta?ymayan ki?i), di?eri hasta dahi olsa çocuklaryndan hiçbiri hasta olmaz, sadece hastalyk genini ta?yr.

 Kalytsal hastalyklardan korunmak için ;
1- Akraba evlili?i yapylmamalydyr.

2- Evlenmeden önce gen testi yaptyrylmalydyr.

3- Kalytsal hastalyk genini ta?yyan evli bireylerin çocuk yapmalary önlenmelidir.

4- Kalytsal hastalyklar konusunda aileler bilgilendirilmelidir.

2- Ülkemizde akraba evlili?i orany % 22 dir.

3- Çocuklarda zekâ gerili?ine neden olan fenil ketonüri hastaly?y ülkemizde 3500 de 1 oranynda, Japonya’da 100.000 de 1 oranynda görülmektedir.

4- Akraba evlili?i sonucu olu?acak kalytsal hastalykly (albino) çocuk sayysy, normal olarak ailesinde kalytsal hastalyk (albinoluk) bulundurmayan ve akraba olmayan ki?ilerin hastalykly çocuklarynyn sayysynyn 100 katydyr.

Akraba evliliklerinde neden oldu?u hastalyklaryn ba?ynda;
(fenilketonüri)Zekâ gerili?i, Parkinson, Akdeniz Anemisi, Alzeimer, Huntington hastaly?y ve nöron ölümüdür.
Özürlü do?an bebekler ile ölü do?an bebekler de bu örnekler arasyna girmektedir

Akraba evliliklerinde, hem annenin hem de babanyn ayny bozuk geni ta?yma ihtimali daha yüksek oldu?u için, çocu?un da hasta do?ma ihtimali artmaktadyr. Buyüzden, dü?ük ve ölü do?um ihtimali de artmaktadyr. Ailede genetik da?ylym yapysy, erkek ve kyz karde?lerde, genellikle genlerin yarysy birbirinin ayny olmaktadyr. Gen benzerliklerinin oranlary, akrabalyk uzakla?tykça küçülür ve torunlar, büyük anneve babalarynyn dörtte bir genine sahiptir. Kuzan ve ye?enlerinin genleri ise, yüksek ço?unlukta amca ve halalarynyn, dayy ve teyzelerinin dörtte bir genine e?it olmaktadyr. Akrabalyk seviyesi uzadykça bu oran, karde? çocuklarynda oldu?u gibi sekizde birine kadar dü?mektedir.

Kan Uyu?mazly?y
Akraba evlili?inde kan uyu?mazly?y, kan grubu ile de?il kanynyzdaki Rh faktörü ile ilgilidir. Yalnyzca kadynyn Rh -, erke?in ise Rh + oldu?u durumlarda olu?abilir. Kan gruplarynyn uyu?tu?u hallerde, do?um sonrasynda çocuklarda kalytymsal hastalyklar görülmü?tür.

Erkekte bulunan Rh faktörünün genetik aktarymla ana karnyndaki fetüste ortaya çykmasy, anne ile bebek arasynda bir kan uyu?mazly?ynyn ortaya çykmasyna neden olacaktyr. Günümüzde, akraba evlilikleri`nde en çok görülen hastalyklar; zekâ gerili?i (fenilketonüri), Akdeniz Anemisi, Alzeimer, Parkinson, Huntington hastaly?y ve nöron ölümüdür. Özürlü ve ölü do?umlar da bu örnekler arasynda sayylmaktadyr.
 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:



Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi