AYLE » AKRABA EVLYLY?Y

« önceki sayfaya dön

Akraba Evlili?i

Ülkemizde her gün binlerce ki?i evleniyor. Akraba evliliklerinin bu evliliklerden farky nedir?

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. 

Akrabalyk; anne soyundan gelebilece?i gibi baba soyundan da gelebilir. Her ikisi de ayny derecede önemlidir.

Anne veya babalaryndan biri karde? olan bir çiftin yapty?y evliliklere 1.DERECE AKRABA EVLYLY?Y (Kuzen Evlilikleri) denir.

Büyükanne veya büyükbabalaryndan biri karde? olan çiftlerin yapty?y evliliklere ise 2.DERECE AKRABA EVLYLY?Y (Torun Evlilikleri) denir.

Ülkemizde her be? evlilikten birini olu?turan akraba evliliklerinde özürlü çocuk do?ma riski yüksektir.

Türkiye´de evliliklerin yüzde 20´sini olu?turan akraba evliliklerinde özürlü çocuk do?ma riski iki katyna çykyyor. Bu yüzden akraba evlili?i yapmayy planlayan çiftlere evlenmeden önce muhakkak genetik dany?manlyk almalary öneriliyor. 

Uzmanlar, toplumda yüzde 2-4 olan özürlü çocuk oranynyn akraba evlili?i yapanlarda yüzde 4-8´lere çykty?yny belirtiyor. Akraba evlili?i yapacak çiftlere evlilik öncesi veya gebelik öncesinde genetik dany?ma almalarynyn büyük önem ta?ydy?yna dikkat çekilmelidir. Dany?an ki?ilere öncelikli olarak ayryntyly olarak bir soy a?acy çykarylyyor.

Soy a?acynda ailede herhangi bir anormalik, zeka kusuru,dü?ükler ve ölü do?umlar tespit edililiyor ve daha önce ailede bu hastalyklar görünmü?se risk daha da artyyor.

Türkiye’de yapylan her 5 evlilikten 1’inde e?ler akrabadyr (%21,7) ve bunlaryn %70’i 1. kuzenler arasynda gerçekle?mektedir.

Bir akrabanyzla evlendi?inizde sizin sülalenizin, yrkynyzyn, ya da yakyn çevrenizin ta?ydy?y hastalykly gizli genleri, evlendi?iniz akrabanyzyn genleriyle birle?tirerek ortaya hastalykly, ömrü kysa, geri zekâly, bakyma muhtaç, ömrünün ço?unu hastanelerde geçirecek bir çocuk ortaya çykarabilirsiniz.

Ayny kökenden gelen insanlaryn nasyl dy? görünü?leri benzerse, genleri de ayny ?ekilde ortak noktalar ta?yr.

Bu nedenle bir ailenin herhangi bir geninde yyllar içinde olu?mu? ve ku?aktan ku?a?a sessizce ta?ynarak, tüm fertlerin payla?ty?y hastalykly bir geni, ayny aileden bir bireyle evlenerek yeni olu?an bireyin hasta olmasyna neden olabilirsiniz.

Akraba evlili?i ile görülme sykly?y artan hastalyklar 

(otozomal resesif geçi? gösteren bazy hastalyklar)

Akraba evlili?i yapmayarak do?acak olan çocu?unuzun,nadir görülen yüzlerce hastaly?a yakalanma riskini azaltabilirsiniz!

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Typ Fakültesi Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary Ana Bilim Daly ve Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Daly Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Akif Ye?ilipek, Türkiye´de akraba evlili?i orany fazla oldu?u için çocuklarda birçok kalytsal hastalyklaryn görülme oranynyn da yüksek oldu?unu bildirdi.

Prof. Dr. Ye?ilipek, ´´Türkiye´de bir çaly?ma yapsanyz evliliklerin yüzde 30-35´inin akraba evlili?i oldu?unu bulursunuz. Bu evlilikler kalytsal hastalyklary beraberinde getiriyor´´ dedi.

Kemik ili?i nakli deyince sadece kanser hastalarynyn akla geldi?ini belirten Ye?ilipek, kanser dy?ynda birçok kalytsal hastaly?y bulunan hastanyn da kemik ili?i bekledi?ini söyledi. Kalytsal hastalyklaryn bir kysmynyn sadece kemik ili?i ile tedavi edilebildi?ini kaydeden Prof. Dr. Ye?ilipek, Akdeniz bölgesinde en çok görülen kalytsal hastaly?yn halk arasynda Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi oldu?unu vurgulady.

 

 

 

 

  

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi