E?YTYM » Ö?RENME GÜÇLÜ?Ü ÇÖZÜMLERY

« önceki sayfaya dön

Disleksi Özel Ö?renme Güçlü?ü

Disleksi Nedir?
Disleksi dinleme, konu?ma, okuma, yazma, akyl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanylmasynda ve kullanylmasynda önemli güçlüklerle kendini gösteren bir ö?renme bozuklu?udur.
 
Özel bir ö?renme güçlü?üdür. Kalytsaldyr. Nörolojik kökenlidir. Bu nörolojik farklylyk ki?inin farkly dü?ünme ve ö?renmesine neden olur. Disleksi, farkly ama birbiriyle ilintili bir grup faktörün bireyin hayatyny bir ömür boyu etkilemesidir. Fonolojik, görsel ve i?itsel i?lemleme süreçlerinde ya?anan yetersizlikdir.Bu güçlük kendini akycy ve do?ru okuma ve yazma becerilerinde gösterir. Sadece okuma-yazma hatalary da de?ildir. Ba?ary grafi?i son derece tutarsyzdyr.. Bazy teknikler, metotlar ö?retilebilir ama bazy problemleri hayat boyu devam edecektir.
 
Disleksi zihin gerili?i de?ildir.Genellikle normal ve normal üstü zeka düzeylerindeki çocuklarda görülmektedir.Fakat bazen hastalyk fark edilmeyebilir. Disleksiler zeka düzeyleri dü?ük olmady?y gibi özel yeteneklere de sahip olabilirler.

ÖZEL Ö?RENME GÜÇLÜ?Ü
Özel ö?renme güçlü?ü; bir çocu?un zekasy normal yada normalin üstünde olmasyna ra?men dinleme, dü?ünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde ya?ytlaryna ve zekasyna oranla dü?ük ba?ary göstermesidir. Özel ö?renme güçlü?ünün, ba?ka bir psikiyatrik veya organik nedene ba?ly olmamasy önemlidir.
 
Özgül ö?renme güçlüklerinin tanysy, klinik görünümle ve yapylan testlerle belli olmaktadyr. Ayyrycy tanysynda; okullardaki normal olarak geli?en sapmalar, e?itim ve ö?retimde fyrsat eksikli?i, çocu?a verilen yetersiz ö?renim durumu da göz önüne alynmalydyr. Ayryca görme, i?itme veya herhangi ba?ka bir duyu bozuklu?u olan çocuklarda zeka problemi olan çocuklarda, yaygyn geli?imsel gerili?i olan çocuklarda görülen o bozuklu?a ba?ly ö?renme güçlü?ünden bu mevcut durum ayyrt edilmelidir.

DYSLEKSYNYN NEDENLERY
Genetik, kalytsal etmenler (özgül ö?renme güçlü?ü olan çocuklaryn anne-babalarynda da syklykla özgül ö?renme güçlü?ü görülüyor.)Bu sorun beyindeki yapysal ve i?levsel farklylyklardan da kaynaklanabilir.
 
Beynin her iki yanyndaki i?itsel olan normal ki?ilerde solda daha büyüktür, disleksiklerde ise her ikisi de e?it ya da sa?daki daha büyüktür. Ayryca beyindeki dil ve görsel algy alanlarynda daha az aktivasyon söz konusu olabilir.

DYSLEKSYLY ÇOCUKLARIN GENEL ÖZELLYKLERY
1- Konu?mak istedi?i konunun syrasyny hatyrlamayabilirler.
2- Yön duygulary yetersizdir. Kaybolurlar.
3- Sa?yny solunu yada günleri , randevulary kary?tyryrlar.
4- Yeni okula ba?lady?ynda synyfy bulmakta güçlük çekerler.
5- Yönergeleri hatyrlamakta güçlük çekerler.
6- Yönergedeki syrayy hatyrlamakta güçlük çekerler.
7- Söylenenleri yanly? anlarlar.
8- Ço?unlukla dinlemiyor, dikkat etmiyor gözükürler.
9- Özel e?yalaryny, örne?in silgisini, kalemini, anahtaryny yanly? yerlere koyar yada kaybederler.
10- Ders seçerken, kayyt olurken problem ya?arlar.
11- Ders için yapmalary gereken ?eyleri unutabilirler.
12- Kompleks bir ödevi yapmakta,dönü?türmekte zorlanyrlar.
13- Zamany etkin olarak kullanmada güçlük çekerler, geç kalyrlar.
14- Zaman kavramyny kary?tyryrlar (Bir aktivite ne kadar zaman alyr? Ne zaman biter?)
15- Sosyal algylamada güçlük ya?arlar.
16- Sakar,hareketleri koordine etmekte güçlükle kar?yla?yrlar.
17- El ve göz koordinasyonunda problemler ya?arlar.Motor koordinasyonlary zayyftyr.
18- Organizasyon becerilerinde zorluk ya?arlar, özellikle ders organize olamazlar.Kendi çaly?ma programlaryny olu?turamazlar.
19- Kelimelerin sözlük anlamynda zorlanyrlar.
20- Kelime bulmakta güçlük çekerler.
21- Kelimeyi hatyrlamazlar, tarif ederler.
22- Kelimeleri kary?tyryrlar.
23- Okudu?u bir ?eyden anlam çykarabilmeleri için defalarca okumalary gerekir.
24- Okurken kelime atlar yada eklerler.
25- Yava? okur ve okuduklaryny hatyrlamakta güçlük çeker.
26- Okudu?u bir yeri kaybederler ve tekrar ba?tan ba?larlar.
27- Bildi?i kelimeleri yanly? okurlar.
28- Bilmedi?i kelimeler nedeniyle okumalary daha da güçle?ir.
29- Uzun okumalardan sykylyrlar.
30- Okumalary uzun süre alyr.
31- Okumaktan ho?lanmazlar.
32- Sayfaya odaklanmakta güçlük çeker. Sayfayy algylama ?ekli, onlaryn okumasyny daha da güçle?tirir.
33- Bazylary beyaz sayfa üzerindeki yazyyy okumakta güçlük çekerler
34- Yazy yazarken güçlük çekerler
35- Çok fazla yazym hatasy yaparlar.
36- Kelimeleri duyduklary gibi yazarlar.
37- Çok yava? yazarlar
38- Ymla kurallaryny noktalama i?aretlerini kary?tyryrlar
39- Önemli kelimeleri yada cümleleri unuturlar veya nasyl yazylaca?yny bilemezler.
40- Özellikle ka?yt üzerinde fikirlerini ya da kavramlary açyklamakta güçlük çekerler
41- Yazylary bozuk ve okunaksyzdyr.
42- b ile d,pile q harflerini yazarken ve okurken ve yazarken kary?tyryrlar.M,N,W gibi harfleri ters görürler.
43- 6 ile 9 sayylaryny ters algylama
44- Harfleri ve sayylary ö?renemezler(adynyn harflerini bile ö?renmekte güçlük ya?arlar)
45- Heceleri tanyyamazlar,hecelemekte zorlanyrlar
46- Hecelerin yerlerini de?i?tirirek yada atlayarak okurlar(Çok’u koç gibi,ev’i ve gibi)
47- Tek heceli kelimeleri okuyamazlar
48- Sesli okumaktan kaçynyrlar ses tonlaryny ayarlayamazlar
49- Telefon numarasy, ev adresi, tarihleri hatyrlayamazlar
50- Harfleri ve görüntüleri ters algylayabilirler(Ayna Görüntüsü)

DYSLEKSYLERYN DY?ER ÖZELLYKLERY
1- Panik
2- Stres
3- Kyzgynlyk
4- Anksiyete
5- Özgüven yetersizli?i
6- Yorgun ve bitkin olma
7- Kendine de?er vermeme
 

Uzman Pedadog Didem KÜT
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Performans Kaygysy

Kaygy duyulan ortamlardan ve durumlardan kaçynma ya da yo?un bir sykyntyyla duruma katlanmayla sonuçlanyr... » Devamını Okuyun!

E?itim Ailede Ba?lar

Yleti?imsizlik günümüzün modern ailelerinin en fazla sykyntysyny ya?ady?y konu... » Devamını Okuyun!

Okul Öncesi E?itimde Müzi?in Önemi

Ses ve müzik do?umla beraber, hatta bazy ara?tyrmalaryn kanytlady?y gibi henüz anne karnynda iken çocu?un ya?amyna girmekte ve etkilemektedir. ... » Devamını Okuyun!

Disleksi 0-6Ya? Belirtileri

http://disleksidernegi.org ... » Devamını Okuyun!

Türkiye´de Okul Öncesi E?itim

Türkiye´de ki okul öncesi e?itimin geli?mesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi e?itim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi e?itimi d... » Devamını Okuyun!

Dünya´da Okul Öncesi E?itim

Okul öncesi ilgili bilgilerin ilk olarak Eski Yunan da ortaya çykty?y bilinmektir.16-17 yy.da dü?ünürler bu dönemle ilgilenmeye ba?lamy?lardyr. Çocuk ... » Devamını Okuyun!

Ailelere Öneriler

Ba?ary duygusunu tatmasy için fyrsatlar verin.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi