E?YTYM » SINAV KAYGISI

« önceki sayfaya dön

Synav Kaygysy

1. Kaygy-synav kaygysy nedir?
2. Synav kaygysynyn nedenleri nelerdir?
3. Yo?un kaygy ve hafif kaygy nelere sebep olur?
4. Synav kaygysynda ya?anan belirtiler nelerdir?
5. Kaygynyn azaltylmasy için neler yapylabilir?
 
Kaygy
• Ki?inin bir uyaranla kar?yla?ty?ynda ya?ady?y bedensel, duygusal ve zihinsel a?yry uyarylmy?lyk halidir.
• Synav kaygysy ise bu a?yry uyarylmy?lyk halinin synavdan önce, synav esnasynda ve synavdan sonra ya?anmasydyr
• Synav kaygysynda synavyn kendisi strese yol açmaz, synavyn ki?i tarafyndan algylany? biçimi kaygyya neden olur. 
• Bu nedenledir ki bazy ö?renciler synavlarda çok rahat ve ba?arylydyr, bazylary ise kaygyly ve ba?arysyz olur.
 
Nedenleri
• Mükemmeliyetçi ki?ilik yapysy
• Yüksek beklenti düzeyi
• Kötü çaly?ma aly?kanly?y
• Görev ve sorumluluklary erteleme
• Ba?arysyz olma ve de?erlendirilme korkusu
• Yorgunluk, uykusuzluk ve yanly?beslenme
• Her durumu felaketmi? gibi algylama
• Annelerin, babalaryn, kom?ularyn, ö?retmenlerin, arkada?laryn ve birçok ki?inin ö?renciden beklentisi ö?renciye çok fazla gelebilir. 
• Synav zamany yakla?tykça ö?renciler bu beklentileri oldu?undan çok daha yo?un algylarlar.Yo?un beklentiduygusal yük karamsarlyk ve bykkynlyk
 
(Bu duygular nereye gitseniz size e?lik eder)Bu duygularyn zaman zaman ya?anmasynormaldir .Synava hazyrlanan bir çok ö?renci bu duygulary ya?ar.
 
Bazy ö?renciler ümitsizli?e kapylyr çaresiz ve güçsüz hisseder çaly?mayy ve mücadeleyi byrakyr. bazy ö?rencilerduygularyny tanyr,normal oldu?unu bilirmücadelesini artyryr.
 
Hafif düzeyde kaygy…
• Dikkati  artyryr
• Uyarycy etkisi vardyr
• Ö?renme gücünü artyryr
• Hatyrlamayy kolayla?tyryr
• Zamany verimli kullanma becerisini geli?tirir
• Bilgi transferini güçlendirir
• Odaklanma  becerisini  artyryr.Yo?un kaygy…
• konsantrasyon zorlu?una
• karar verme güçlü?üne
• unutkanlykta arty?a
• ö?renileni kullanamamaya
• dikkatin  ya?anylan bedensel belirtilere kaymasyna
• organizasyon güçlü?üne 
• dü?üncelerin çarpytylmasyna yol açar• Amaç kaygynyn tamamen ortadan kaldyrylmasy de?ildir. 
• Aslynda kaygy duygusu insan bedeni için yararlydyr.• Hediye aldy?ymyzda mutlu oluruz
• Yakynlarymyzy kaybetti?imizde üzülürüz
• Karanlykta kar?ymyza biri çykty?ynda korkaryz 
• Synav syrasynda da heyecanlanyryz.
• Synav syrasynda heyecanlanmak normaldir
• Heyecan, panik ve yo?un kaygyya dönü?türülmemelidirKaygynyn fiziksel belirtileri
• Kalp aty?larynda hyzlanma
• Sakin oturmayy engelleyen a?yry ruhsal enerji
• Nedensiz a?lama iste?i-kolay a?lama
• Dilin dama?yn kurumasy
• Terleme
• Ü?üme
• Yorgunluk-bitkinlik
• Soluk alyp vermede güçlük
• Çarpynty hissi
• Titreme
• Mide  a?rysy
• Ba? a?rysy
• Uykusuzluk-kabus görme
• Y?tahsyzlyk
• Kaslarda gerginlik
• Ate? basmasy
• Ba? dönmesi
• Yüz  kyzarmasy
• Gö?üste a?ry, basynç ve syky?ma
• Bulanty-kusma
• Yshal-kabyzlyk
• Syk idrara çykma
• So?uk ve nemli eller
• Di?lerin sykylmasyDuygusal belirtiler
• Endi?e
• Huzursuzluk
• Yalnyzlyk ve anla?ylamady?ynyn hissedilmesi
• Öfke-kyzgynlyk
• Ümitsizlik
• Hayal  kyrykly?y
• Mutsuzluk
• Tedirginlik
• Gerginlik
• Sinirlilik
• Karamsarlyk
• Korku
• Durgunluk
• Kendine güvende azalma
• Panik
• Kontrolü yitirme hissi
• Çaresizlik
• HeyecanZihinsel belirtiler
• Bildiklerimin hepsini unuttum
• Bana süre yetmeyecek
• Ba?aryly olamayaca?ym
• Yeterince iyi de?ilim
• Ystedi?im yere giremezsem ölürüm daha iyi
• Synavy kazanamazsam annemin babamyn yüzüne nasyl bakarym
• Yüksek puan alamazsam rezil olurum
• Bu  dü?ünceler çaly?mayykolayla?tyrmamakta, tam tersi çaly?mayy engellemektedir.
• O  halde motivasyonu artyracak dü?ünceleri akyldan geçirmek için ö?renciler kendilerini zorlamalydyr.
• Synavda ba?aryly olmak ilk amacynyz olmalyancak tek ve son amacynyz olmamaly.
• kaygy düzeyi yüksek olan ki?ilerise synavy bir tehdit olarak algylarlar.
• Kaygy düzeyi normal olan ki?iler synav ile ba?arylarynyn test edildi?ini dü?ünür
• Kaygy düzeyi yüksek olan ki?ilerin kaygy düzeyi dü?ük olanlara göre ders çaly?maya daha fazla zaman ayyrdyklarygörülmektedir. 
• Daha fazla ders çaly?malaryna ra?men ba?arylarynyn dü?ük olmasy da zihinlerinden geçirdikleri olumsuz dü?üncelerin yo?un kaygyya yol açyp ba?arylaryny etkilemeleri ile açyklanmaktadyr.
 
Kaygymyzy azaltmak için neler yapabiliriz?
• gev?eme egzersizleri
– Düzenli nefes alyp verme (a?yr, derin, sessiz)
– Fizik egzersiz (15 dk yürüyü?, bazy beden hareketleri)
 
Kaygymyzy azaltmak için neler yapabiliriz?
Dü?ünce biçiminin düzenlenmesi
Olay-dü?ünce-davrany? ve duygu birbiri ile ba?lantylydyr.
• Olay: Synav ka?ydy önünüzde. 
• Dü?ünce: Bu sorular çok zor hiç birisini yapamayaca?ym, bittim ben 
• Duygu: Kaygy, korku, çaresizlik
• Davrany?: Bir türlü sorulara ba?layamama, terleme, titreme 
• Sonuç: Ba?arysyzlykKaygymyzy azaltmak için neler yapabiliriz?
 
Dü?ünce biçiminin düzenlenmesi
• Olay: Synav ka?ydy önünüzde. 
• Dü?ünce: bu sorular çok zor ama bir yerdenba?lamalyyym ve en azyndan bildiklerimi yapmalyyym 
• Duygu: rahatlyk, ho?nut olma, kendine güven
• Davrany?: Sorulary yanytlamaya ba?lama
• Sonuç: Ba?aryKaygymyzy azaltmak için neler yapabiliriz?
• Zihinde  canlandyrma
 
– Kaygylandy?ynyzda duygusal olarak rahat ve mutlu oldu?unuz ortamy ve tüm ayryntylary gözünüzün önüne getirmeye çaly?yn ve synav esnasynda birkaç saniye rahatlayyn. Kaygymyzy azaltmak için neler yapabiliriz?
• Do?ru beslenme-Yyi uyku 
– Kafein içeren gydalar (kahve, çay, kola), alkol, a?yry ?eker kaygy hormonlarymyzy artyrabilir 
– Vitamin de?eri yüksek gydalaryn alymy ve balyk, sebze, su tüketimi kaygy, dikkat, enerji ve beden sa?ly?y için olumlu besinlerdir.
• Synav öncesinde zihninizde geçmi? ba?arysyzlyklarynyzy de?il ba?arylarynyzy dü?ünün. 
• Ba?arysyzlyklarynyz aklynyzdan çykmyyorsa neden ba?arysyz oldu?unuzu dü?ünün ve tekrarlamamasy için neler yapabilece?inizi dü?ünün.
• Synavy kazanmalyyym dü?üncesinin synavy kazanmak istiyorum dü?üncesine dönü?mesini sa?layyn.
• Böylece synavyn kazanylmasy bir yasa olmaktan çykyp bir istek haline gelir. 
 
Gerçekçi dü?ünme tarzy da budur.
• Synavdan hemen öncesinde arkada?lar ile synav hakkynda konu?ulmamasy önerilmektedir. 
• Çünkü bu konu?ma kaygyyy artyrabilir.
• Kaygy bula?ycy olabilir.
• Bu nedenle çocuklar anne ve babalarynda var olan kaygyyy hissedebilirler.
• Synavda ba?arysyz olmak çocu?un aptal ya da kötü bir insan oldu?unu göstermemektedir. 
• Synav bilgilerin de?erlendirilmesidir.
• Synav asla ki?ili?i de?erlendirmez.
• Synavda tüm sorulary yanly?syz yapmayy hedeflemek mükemmeliyetçi bir yakla?ym olur.
• Unutmayyn mükemmel iyinin dü?manydyr.
• Synav esnasynda yo?un heyecan ya?ady?ynyzda bu heyecany ba?ka ö?rencilerin de ya?ady?yny hatyrlamak, bunun normal bir duygu oldu?unu bilmek ve hatta ba?aryly olabilmek için bu heyecanyn gerekli oldu?unu anymsamak heyecanynyzy kontrol etmenizi sa?layacaktyr.
• Kaygynyz çok artarsa arkanyza yaslanyn ve birkaç tane derin diyafram nefesi alyp verin.
• Bir  olay  kar?ysynda ya?anan olumsuz, gerçek dy?y ve karamsar dü?ünceler de?i?tirilmelidir. 
• Amaç a?yry iyi dü?ünce tarzyny geli?tirmek de?il, yalnyzca gerçekçi dü?ünebilmeyi ö?renmek olmalydyr. 
• Ki?i kendi potansiyelini bilmelidir.
• Nerede eksik hangi konularda  yeterli oldu?unu bilmesi gerçekçi dü?üncetarzyna yol açacaktyr.
• Elinizden gelenin en iyisini yapaca?ynyzy dü?ünün ve synyrly oldu?unuz alanlary da bilip kabul edin.
 
Synav kaygysy ile ba? etmeye yönelik ailelere öneriler
• Anne  ve  babanyn kendi özlemleri ile çocu?un synyrlary arasynda gerçekçi bir denge kurulmalydyr.
• Anne ve babalar çocu?un çaly?ma iste?ini arttyrmak niyetiyle kaygyyyarttyrycy yakla?ymlardan kaçynmalydyr. 
“Bu kadar çaly?mayla kazanamazsyn”“ Az bir zaman kaldy aman bizi mahcup etme.”
• E?er çocuk synav hakkynda konu?ursa anne ve babalar çocu?u  yorumsuz; fakat anlayarak,  empati göstererek dinlemelidir.
Böylece anne ve babalar çocu?un gerçek duygularyny anlamy? olur.  
• Bu  konu?malarda çocu?un ba?arysyyla ve ba?arysyzly?yyla anne ve baba tarafyndan kabul edildi?i hissettirilmelidir.
• Sürekli çaly? demek yerine….
’’ Nasyl gidiyor? Neler yaptyn? Birlikte göz gezdirelim ister misin? Bizden istedi?in bir ?ey var my?’’Biçiminde bir yakla?ym daha olumlu olabilir.
• Çocuk çevresiyle, arkada?laryyla yada karde?leriyle kyyaslanmamalydyr.
• Çocuk anne ve baba tarafyndan ya?yna ve ki?isel özelliklerine göre yeterince iyi tanynmalydyr.
• Ho?landy?y faaliyetleriyapmasy sa?lanmalydyr
.• Çocu?a synavyn sadece bir fyrsat oldu?u, ya?amda ba?ka fyrsatlaryn da oldu?u anlatylmalydyr.
 
Huzurlu bir aile ortamAnne ve baba tarafyndan çocu?a zamanayrylmalydyr.
• Synavdan sonra çocuk mutlaka ödüllendirilmelidir. Göstermi? oldu?u çabataktir edilmelidir.
• Anne ve baba tarafyndan “sonuç ne olursa olsun senin yanyndayyz” mesajyverilmelidir•
 
Uzman Pedadog Didem KÜT 
Kaynak:Dr.Nursu Çakyn MEKYK
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Performans Kaygysy

Kaygy duyulan ortamlardan ve durumlardan kaçynma ya da yo?un bir sykyntyyla duruma katlanmayla sonuçlanyr... » Devamını Okuyun!

E?itim Ailede Ba?lar

Yleti?imsizlik günümüzün modern ailelerinin en fazla sykyntysyny ya?ady?y konu... » Devamını Okuyun!

Okul Öncesi E?itimde Müzi?in Önemi

Ses ve müzik do?umla beraber, hatta bazy ara?tyrmalaryn kanytlady?y gibi henüz anne karnynda iken çocu?un ya?amyna girmekte ve etkilemektedir. ... » Devamını Okuyun!

Disleksi 0-6Ya? Belirtileri

http://disleksidernegi.org ... » Devamını Okuyun!

Türkiye´de Okul Öncesi E?itim

Türkiye´de ki okul öncesi e?itimin geli?mesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi e?itim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi e?itimi d... » Devamını Okuyun!

Dünya´da Okul Öncesi E?itim

Okul öncesi ilgili bilgilerin ilk olarak Eski Yunan da ortaya çykty?y bilinmektir.16-17 yy.da dü?ünürler bu dönemle ilgilenmeye ba?lamy?lardyr. Çocuk ... » Devamını Okuyun!

Ailelere Öneriler

Ba?ary duygusunu tatmasy için fyrsatlar verin.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi