E?YTYM » SINAV KAYGISI

« önceki sayfaya dön

Performans Kaygysy

Sosyal ya da performans sergilenmesi gereken durum ve ortamlarda (synav, sahne vb.) ba?arysyz olunaca?y, di?er insanlar tarafyndan olumsuz de?erlendirilece?i yönünde beklentiden kaynakly belirgin ve tutarly kaygydyr.

Kaygy duyulan ortamlardan ve durumlardan kaçynma ya da yo?un bir sykyntyyla duruma katlanmayla sonuçlanyr 

Kaygy, stres verici durumlarla kar?yla?ty?ymyzda hepimizin belli ölçülerde ya?ady?y bir uyarylmy?lyk durumudur. Ö?rencilerin ya?amynda syklykla kaygy ve stres yaratan durumlardan biri de synavlardyr. Kaygynyn belli bir düzeyde ya?anmasy do?aldyr çünkü belirli bir derecede ya?anan kaygy motive edicidir ve performansynyzyn yükselmesine yardymcy olabilir.

Kaygy düzeyiniz synavda sizi engelliyor ve synav performansynyzy olumsuz olarak etkiliyorsa yo?un synav kaygysy ya?yyor olabilirsiniz. Synav kaygysynyn belirtileri zaman zaman terleme, titreme, unutkanlyk, panik, kendini a?yry gözleme vb. ?eklinde olabilir. Orta düzeyde kaygy ya?ayan ö?rencile rin bu ve benzeri belirtileri synavyn ilk birkaç dakikasy hissetmesi do?aldyr, ancak yo? un synav kaygysy ya?ayanlarda bu kaygy belirtileri sonra da devam etmektedir.

E?er bu belirtiler yo?un bir ?ekilde devam ediyorsa, synav kaygysyyla ba? etmede ya da synav kaygysyny önlemede a?a?yda belirtilen yöntemlerin uygulanmasy yararly olabilir.  

Zihinsel Hazyrlyk 
Synavdan Önce  Synav kaygysyyla ba? etmenin ilk ?artlaryndan biri synava iyi bir ?ekilde hazyrlanmaktyr. Bilginize duydu?unuz güven, kaygyyla ba? etmede ilk önemli adymdyr.  
Synava hazyrlanmaya erken ba?layyn. Zamanynyzy synav gününe kadar etkili bir biçimde çaly?abilece?iniz ?ekilde planlayyn. Synava hazyrlanma konusunda geç kalynmasy synav kaygysyny arttyrycy bir etkendir. 
 
Synavdan önce tekrar yapyn. Son bir tekrar faydalydyr, ancak üç dört aylyk konunun tekraryny son bir güne byrakmak synava hazyrlanmada etkili bir yöntem de?ildir.
Bu yüzden tekrar etme i?lemine olabildi?ince erken ba?layyn.  
 
Synav davrany?larynyzy önceden belirleyin.  
Örne?in, cevabynyzy tekrar kontrol etme ihtiyacy duydu?unuz veya do?ru cevap verdi?inizden son derece emin oldu?unuz sorularyn yanyna koyaca?ynyz kendinize has 
i?aretleri syk syk tekrarlayarak belirleyin. Bu h azyrlyklar, synav syrasynda size hyz kazandyracaktyr.  

Deneme synavlaryny, yalnyzca ba?arynyzyn bir göstergesi olarak ele almayyn. Onlary, synav davrany?larynyzy olu?turmak amacyyla kullanyn. 
Örne?in, hangi testten ba?lamanyn size daha iyi geldi?ini synayyn. Bu synamalar sonucunda olu?an kararynyzy synavda uygulamanyz, ba?arynyzy artyracaktyr. 

Synav yerini önceden ziyaret edin. Synava girece?iniz yeri önceden görmek synav syrasynda kendinizi daha rahat hissetmenize yardymcy olacaktyr. Synav günü, synava girece?iniz synyfa biraz erken gidin, oturun 
ve rahatlamaya çaly?yn ve synavda iyi bir performans gösterece?inizi dü?ünün.

Arkada?larynyzla synav hakkynda konu?mayyn ve tekrar yapmayyn; son anda yapylan tekrar kafanyzyn kary?masyna neden olabilir. 

Olumlu  dü?ünün ve kendi kendinizi cesaretlendirin. Konularyn ne kadaryny bilmedi?inize de?il, ne kadaryny bildi?inize odaklanyn. Zihninizden geçmi?teki ba?arysyzlyklary de?il, ba?arylary geçirin.
 
Synavda size yardymcy olmayacak dü?ünce biçimlerinden uzak durun. “Kazanamazsam mahvolurum”, “Ba?aryly olamazsam hapy yutarym” gibi dü?üncelerin hem problemi çözmeye hiçbir katkysy yoktur, hem de ki?inin elini aya?yny ba?layarak güçsüz byrakyr.   

Synavdan bir-iki gün önce çaly?mayy byrakyn. Cumartesi gününüzü sevdi?iniz etkinlikler ve ki?ilerle geçirin. Ak?am, aly?ty?ynyz saatte uyumaya gidin. Gergin oldu?unuz için uyumakta zorluk çekebilirsiniz; uykuyla mücadele etmeyin, nasylsa uyuyacaksynyz.   Pazar  sabahy, kahvalty aly?kanlyklarynyzyn dy?yna çykmayyn. Yolda geçirece?iniz zamany ve trafi?in de yo?un olabilece?i ihtimalini göz önüne alarak evden çykyn.  
 
Synav Esnasynda 
Ilk ba?ta beli bir düzeyde gerginlik ya?amanyz normaldir. Synava ba?lamadan önce, birkaç derin nefes alyn ve yava?ça byrakyn, rahatladyktan sonra yönergeleri dikkatlice okumaya ba?layyn. 
 
Yönerge gereklerini sakin olarak yerine getirin. Yapmanyz gerekenleri yerine getirdi?inizden emin olun.  Synav görevlilerinin yalnyzca sizi kontrol etmek ve düzeni sa?lamak için de?il ayny zamanda olu?abilecek herhangi bir olumsuz durumda size yardym etmek üzere orada bulunduklaryny unutmayyn. 
 
Sorulary çözerken, di?er ö?rencileri gözlemeyin. Onlaryn hyzly ya da yava? olduklaryny dü?ünmek kaygynyzy artyrabilir, dikkatiniz da?ylabilir.  

Fiziksel Hazyrlyk 
Fiziksel hazyrlyk synav kaygysyyla ba?a çykmada ikinci önemli alandyr. Synav öncesinde  etkili ö?renme teknikleri ve aly?kanlyklary geli?tirin  Ayryca ba?aryda ve kaygynyn hafiflemesinde düzenli beslenme, düzenli uyku ve egzersizin de rolü büyüktür. 
 
Synav syrasynda bulundu?unuz salonda  gözetmenlerin birbirleriyle konu?malary, yakynynyzda oturan adayyn okumalaryny myryldanarak yapmasy, salonun dy?yndan gelen gürültüler vb. olumsuz durumlar olu?ursa, bu durumlary önemsemeyin; bir süre sonra sorulara o kadar yo?unla?acaksynyz ki zaten bunlary fark edemeyeceksiniz.   
 
Synav ba?lamadan önce, sizin için ayrylmy? olan yere kendi düzeninizde yerle?in.  Gerekli olan silgi, kalem, kalemtyra? vb. materyaller ile yanynyzda getirmi? oldu?unuz  ?eker, su vb. ihtiyaç maddelerini uygun biçimde düzenleyin. 
 
Görevlilerin synav syrasynda belki de syklykla kontrol etme ihtiyacy duyduklary synava giri? ve özel kimlik belgelerini onlaryn kolaylykla görebilecekleri yere koyun. Böylelikle synav syrasynda dikkatinizi da?ytacak ve zaman kaybyna neden olabilecek durumlardan kaçynmy? olursunuz.  

Rahatlama Teknikleri 
Rahatlama teknikleri, kaygynyzy hafifletmenizde yardymcy olacak üçüncü önemli yoldur. Fiziksel ve zihinsel hazyrlykla birlikte  synav öncesi ve synav esnasynda kullanylacak rahatlama yöntemleri, performansyn artmasynda yardymcy olacaktyr. 
 
Bedeni Kontrol Etme Yolunda Birinci Basamak:  Nefes Almayy Ö?renmek   Otonom (kendi kendine çaly?an) organlarymyz oldu?unu biliyoruz. Kalbimizin vuru?lary, kan basyncymyz, beden sycakly?ymyz bu sisteme örnektir. Bu organlar ve fonksiyonlary, bizim do?rudan denetim ve iste?imiz dy?ynda çaly?yr. Ancak, e?itim ve egzersizle bu organ ve fonksiyonlaryny bir ölçüde kontrol altyna almak mümkündür.  
 
Bedeni kontrol etme yolundaki ilk adym solunumu kontrol etmektir. Çünkü bir yönüyle solunum, iste di?imiz zaman nefes aldy?ymyz, istedi?imiz zaman nefesimizi tuttu?umuz için, irademizle yönlendirdi?imiz bir faaliyettir. Ancak, di?er bir yönüyle solunum, beyin sapyndaki bir merkez tarafyndan kandaki oksijen ve karbondioksit dengesine göre bütü nüyle otonom olarak yürüyen bir faaliyettir. 
 
Otonom faaliyetleri kontrol etmeye , "solunumu kontrol etmekten" ba?lamak gerekir. Ayny zamanda do?ru ve derin nefes almayy ö?renmek, gev?emeyi ö?renmek yolunda atylan en önemli adymdyr. 
 
Nefes almanyn kendisi bir gev?eme yolu oldu?u gibi, bütün gev?eme egzersizleri içinde, egzersizin bir parçasy olarak da kullanylmaktadyr. Ayryca, nefes egzersizleri günlük hayatyn aky?y içinde uygulanmasy en kolay egzersizdir. 
 
 


Uzman Pedadog Didem KÜT

Kaynak: Ba?kent Ünv. PSk.Dany?ma ce Rehberlik Merkezi

 

 

 


 

 


YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Performans Kaygysy

Kaygy duyulan ortamlardan ve durumlardan kaçynma ya da yo?un bir sykyntyyla duruma katlanmayla sonuçlanyr... » Devamını Okuyun!

E?itim Ailede Ba?lar

Yleti?imsizlik günümüzün modern ailelerinin en fazla sykyntysyny ya?ady?y konu... » Devamını Okuyun!

Okul Öncesi E?itimde Müzi?in Önemi

Ses ve müzik do?umla beraber, hatta bazy ara?tyrmalaryn kanytlady?y gibi henüz anne karnynda iken çocu?un ya?amyna girmekte ve etkilemektedir. ... » Devamını Okuyun!

Disleksi 0-6Ya? Belirtileri

http://disleksidernegi.org ... » Devamını Okuyun!

Türkiye´de Okul Öncesi E?itim

Türkiye´de ki okul öncesi e?itimin geli?mesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi e?itim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi e?itimi d... » Devamını Okuyun!

Dünya´da Okul Öncesi E?itim

Okul öncesi ilgili bilgilerin ilk olarak Eski Yunan da ortaya çykty?y bilinmektir.16-17 yy.da dü?ünürler bu dönemle ilgilenmeye ba?lamy?lardyr. Çocuk ... » Devamını Okuyun!

Ailelere Öneriler

Ba?ary duygusunu tatmasy için fyrsatlar verin.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi