0-12 YA? » A?ILAR

« önceki sayfaya dön

Pnömokok

Pnömokok, bebeklik ve çocukluk ça?ynda syk rastlanan ve menenjit, zatürre, kan iltihaby, orta kulak iltihaby, sinüzit gibi hastalyklara yol açan bir mikroptur .

Dünya Sa?lyk Örgütü verilerine göre pnömokoklara ba?ly hastalyklar, dünya üzerinde her yyl 5 ya?yndan küçük yakla?yk 1 milyon çocu?un ölümüne neden olmaktadyr .

Pnömokoklar bebeklik ve çocukluk ça?ynda burun, geniz ve bo?azda yaygyn olarak bulunurlar . Bebeklerin ba?y?yklyk sistemleri henüz tam olarak geli?medi?inden, pnömokok hastalyklaryna kar?y daha savunmasyzdyrlar. 

Burun içinde ve bo?az bölgesinde pnömokok bulunan bebek ve çocuklar mikrobu di?er bireylere bula?tyrabilirler. Bula?ma, öksürme veya hap?yrma esnasynda havaya yayylan damlacyklaryn solunmasy, yykanmamy? ellerin a?yz ve burun bölgesi ile temasy veya yakyn temas yoluyla olur. 

Pnömokok özellikle çocuklaryn toplu halde bulundu?u kre? ve anaokulu gibi yerlerde çok hyzla yayyldy?yndan, kre?e giden çocuklarda pnömokok ta?yma oranlary ve buna ba?ly hastalyklaryn görülme sykly?y daha yüksektir .

Pnömokok hangi hastalyklara sebep olur? 

Zatürre
Zatürre, çocukluk ça?ynda en syk ölüm nedenlerinden biri olarak kar?ymyza çykar. Zatürre, akci?erlerde bulunan hava keseciklerinin iltihap ile doldu?u ve yeterli hava aly?veri?inin yapylamady?y ciddi ve tehlikeli bir solunum yolu hastaly?ydyr. Pnömokoklar insandan insana genellikle hava yoluyla bula?yr. 

Zatürrenin belirtileri arasynda, koyu kyvamly, sary-ye?il renkli veya kanly balgamyn e?lik edebildi?i öksürük, yüksek ate? ve titreme, nefes darly?y, gö?üs a?rysy, halsizlik, zor ve hyzly soluk alma sayylabilir. 

Menenjit
Pnömokoklar beyin ve omurili?i koruyan syvyya ula?tyklary zaman menenjite neden olurlar. Menenjit, beyin ve omurili?i kaplayan ince zarlaryn ve kan damarlarynyn iltihaplanmasydyr. Son derece ciddi bir hastalyk olan menenjit, ölümle veya i?itme kayby, görme bozuklugu, zeka gerili?i, hareket bozukluklary gibi kalycy sakatlyklarla sonuçlanabilir. 
Menenjitin belirtileri arasynda, yüksek ate?, ense sertli?i, ba? a?rysy, kusma, a?yry yorgunluk, huzursuzluk ve i?tahsyzlyk sayylabilir. Tedavisi ço?unlukla hastaneye yatyrylarak yapylyr. 

Kan iltihaby
Pnömokoklar, bazy durumlarda kana kary?arak burada ço?alabilirler. Pnömokoklaryn kany istila etmesi durumuna kan iltihaby denir. Vücut, mikroplara ve mikroplaryn salgylady?y maddelere kar?y organ yetmezli?iyle sonuçlanan bir tepki verebilir. Kan iltihaby ölümle sonuçlanabilen son derece ciddi bir hastalyktyr. 

Hastalyk belirtileri arasynda, yüksek ate?, böbrek, karaci?er gibi organlaryn fonksiyonlarynda bozulma, bilinç bozulmasy, davrany? bozukluklary, nefes darly?y sayylabilir.

Orta Kulak Yltihaby
Pnömokoklaryn neden oldu?u önemli hastalyklardan biri de orta kulak iltihabydyr. 0-2 ya? arasyndaki her 10 çocuktan 9´u en az bir kez orta kulak iltihabyna yakalanmaktadyr. Bu hastalyk, so?uk algynly?y, grip gibi di?er solunum yolu hastalyklary ile birlikte de görülebilir .

Orta kulak iltihabynyn uzun sürmesi ve tekrarlamasy i?itme kaybyna, buna ba?ly olarak konu?ma bozukluklaryna yol açabilir. Bazy durumlarda, tedavi edilmeyen orta kulak iltihaby, kulak çevresinde kemik hastalyklaryna, menenjite veya yüz felcine dahi neden olabilmektedir.

Orta kulak iltihaby belirtileri arasynda, kulak a?rysy, çocu?un a?ry nedeniyle kulaklaryny ka?ymasy veya çeki?tirmesi, ate?, huzursuzluk ve a?lama sayylabilir. 

Sinüzit
Yüz kemiklerinde, sinüs ady verilen içi hava dolu bo?luklar bulunur. Pnömokoklaryn bu bo?luklary kaplayan zarlara yerle?mesi sonucunda sinüzit olu?abilir. 

Sinüzit belirtileri arasynda, göz arkasynda basynç hissi, yüzde a?ry, burundan soluk alyp verme güçlü?ü, genizde akynty, uzun süreli - bazen kanly burun akyntysy ve yüksek ate? sayylabilir. 

Pnömokok hastalyklary nasyl te?his ve tedavi edilir? 
Pnömokok hastalyklarynyn te?hisi için röntgen, kan testleri ve bazen de bel bölgesinden su alma i?lemine gerek duyulabilir.

Pnömokok hastalyklarynyn tedavisinde genel olarak antibiyotikler kullanylmaktadyr. Ne yazyk ki, pnömokoklar her geçen gün antibiyotiklere kar?y daha fazla direnç kazandy?yndan, pnömokok hastalyklarynyn tedavisi giderek zorla?makta ve tedavi ba?arysy dü?mektedir .Pnömokok hastalyklaryndan korunmanyn en etkili yollaryndan biri ise a?ylamadyr.Çocuklary hastalyklara kar?y a?y ile koruyarak syk antibiyotik kullanymynyn azaltylmasy, mikroplaryn antibiyotiklere kar?y direncini de dü?ürebilmektedir.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi